Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 3/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 20/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2004 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru (Dz. Urz. NBP Nr 17, poz. 32, z 2005 r. Nr 4, poz. 9, z 2007 r. Nr 17, poz. 33 oraz z 2013 r. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym.";

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem przyjmują oddziały okręgowe właściwe dla siedziby przedsiębiorcy lub miejsca prowadzenia działalności kantorowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wnioski w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, w których oddział okręgowy nie jest właściwy, przesyła się niezwłocznie do oddziału okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy, nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu wniosku, zawiadamiając o tym przedsiębiorcę.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru lub oświadczenie nie zawierają danych niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oddziału okręgowego. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania oddział okręgowy zawiadamia przedsiębiorcę.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Oddział okręgowy, o którym mowa w ust. 1, wprowadza niezwłocznie do systemu informatycznego obsługującego rejestr dane zawarte we wniosku. Oddział okręgowy wprowadza do systemu informatycznego obsługującego rejestr również dane dotyczące jednostek objętych wnioskiem, mieszczących się na terenie działania innych oddziałów okręgowych.".

§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Dzienniki Urzędowe