Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 20/2004

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa sposób prowadzenia rejestru działalności kantorowej, zwanego dalej „rejestrem”, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów do rejestru.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) oddziałach okręgowych – należy przez to rozumieć oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej NBR z wyłączeniem Oddziału Okręgowego w Warszawie – i Główny Oddział Walutowo-Dewizowy w Warszawie;

2) wniosku o wpis do rejestru – należy przez to rozumieć wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1934).

§ 3.

1. Wnioski o wpis do rejestru, wraz z oświadczeniem, zawierającym dane i w brzmieniu określonym w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, przyjmują oddziały okręgowe właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej.

2. Wnioski i oświadczenie, o których mowa w ust. 1, należy opatrzyć znakami opłaty skarbowej, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

3. Wnioski w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, w których oddział okręgowy nie jest właściwy, przesyła się niezwłocznie do właściwego oddziału okręgowego, zawiadamiając o tym przedsiębiorcę.

4. W przypadku, gdy działalność kantorowa prowadzona ma być przez jednego przedsiębiorcę w kilku kantorach na terenie objętym właściwością oddziału okręgowego, przedsiębiorca składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

5. W przypadku, gdy działalność kantorowa prowadzona ma być przez jednego przedsiębiorcę w kilku kantorach na terenie objętym właściwością kilku oddziałów okręgowych, przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o wpis do rejestru, w jednym z tych oddziałów.

6. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru lub oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie zawierają danych niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany uzupełnić je w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oddziału okręgowego do uzupełnienia. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie złożonego wniosku bez rozpoznania.

§ 4.

1. Wpis do rejestru dokonywany jest w Centrali NBR odpowiednio: w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do oddziału okręgowego lub w terminie 7 dni od dnia wpływu do oddziału okręgowego uzupełnionego wniosku lub oświadczenia.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Po dokonaniu wpisu do rejestru, niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu następnym, wystawiane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z odrębnymi przepisami, doręczane jest przedsiębiorcy za potwierdzeniem odbioru lub w formie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

§ 5.

1. Przedsiębiorców, którzy w dniu 21 sierpnia 2004 r. posiadali ważne zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej, wpisuje się z urzędu do rejestru.

2. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu, o którym mowa w ust. 1, doręczane jest w sposób określony w § 4 ust. 4, nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 6.

W sprawach dotyczących zmian wpisu i wykreślenia z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2004 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia nr 20/2004
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 26 października 2004 r. (poz. 32)


infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe