reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 stycznia 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Na podstawie art. 249 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 701) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 13 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 15 dodaje się pkt 151 w brzmieniu:

„151) odpis orzeczenia albo postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania – również wyciąg z tego orzeczenia albo postanowienia,”,

b) w pkt 19 skreśla się wyrazy „oraz orzeczenie karne finansowego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia skarbowe”,

c) w pkt 23 wyrazy „z jednoczesnym skreśleniem” zastępuje się wyrazami „ze skreśleniem”,

d) w pkt 24 wyrazy „sąd, który jej udzielił” zastępuje się wyrazami „sąd lub Prokuratora Generalnego, który jej udzielił”,

e) w pkt 27 w lit. c) wyrazy „Sądu Okręgowego w Warszawie” zastępuje się wyrazami „sądu okręgowego”,

f) w pkt 31 skreśla się wyrazy „oraz orzeczenie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe wydane przez finansowy organ orzekający”;

2) w § 4 w ust. 1 skreśla się przecinek i wyrazy „orzeczenia karnego finansowego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia skarbowe”;

3) w § 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i transportuje”;

4) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W uzasadnionym przypadku, w szczególności wynikającym z potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, właściwy dyrektor okręgowy uzgadnia z organem dysponującym, w którym areszcie śledczym ma być osadzona określona osoba.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osadzonego, którego pobyt w danej jednostce penitencjarnej jest niezbędny ze względu na udział w czynnościach procesowych w sprawie, w której nie zastosowano tymczasowego aresztowania.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 51 w brzmieniu:

„51. Przetransportowanie tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, w związku ze skierowaniem go do oddziału terapeutycznego, następuje za zgodą organu dysponującego.”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia skazanego lub ukaranego jest:

1) odpis prawomocnego wyroku, którym wymierzono karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, wraz z nakazem przyjęcia,

2) odpis prawomocnego wyroku, którym za przestępstwo wymierzono karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, karę ograniczenia wolności albo karę grzywny i odpis postanowienia zawierającego rozstrzygnięcie, na podstawie którego kara powinna być wykonana, a w szczególności postanowienia o:

a) wykonaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego,

b) odwołaniu warunkowego zwolnienia lub odwołaniu amnestii,

c) wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności,

d) wykonaniu kary pozbawienia wolności związanej ze stosowaniem środka zabezpieczającego, polegającego na umieszczeniu skazanego na okres próby w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego

– wraz z nakazem przyjęcia,

3) odpis prawomocnego wyroku, którym za wykroczenie wymierzono karę aresztu, a w przypadku osoby przebywającej czasowo na obszarze Państwa Polskiego odpis nieprawomocnego wyroku orzekającego taką karę, wraz z nakazem przyjęcia,

4) odpis postanowienia o wymierzeniu kary porządkowej lub zastosowaniu środka przymusu, wraz z nakazem przyjęcia,

5) odpis prawomocnego wyroku, którym za wykroczenie wymierzono karę aresztu, karę ograniczenia wolności albo karę grzywny i odpis postanowienia zawierającego rozstrzygnięcie, na podstawie którego kara powinna być wykonana, a w szczególności postanowienia o:

a) wykonaniu warunkowo zawieszonej kary aresztu,

b) odwołaniu warunkowego zwolnienia lub amnestii,

c) zamianie kary grzywny na zastępczą karę aresztu lub zastępczą karę pozbawienia wolności,

d) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę aresztu

– wraz z nakazem przyjęcia.

2. Przyjęcie osoby przebywającej jedynie czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo nie mającej na tym terytorium stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu, której została wymierzona kara grzywny za wykroczenie skarbowe, może nastąpić także po doręczeniu odpisu nieprawomocnego wyroku o wymierzeniu takiej kary oraz odpisu postanowienia o zamianie kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności, wraz z nakazem przyjęcia.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się także do skazanego lub ukaranego, wobec którego zarządzono poszukiwanie, w tym listem gończym. W uzasadnionym przypadku przyjęcie takiego skazanego lub ukaranego może nastąpić po otrzymaniu kopii telefaksowych dokumentów niezbędnych do przyjęcia.”;

6) w § 15 wyrazy „prawomocnego postanowienia właściwego sądu o dopuszczalności przejęcia” zastępuje się wyrazami „postanowienia sądu okręgowego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, którego termin stosowania nie minął”;

7) w § 16:

a) w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy „skierowanego do wykonania”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. O przyjęciu skazanego lub ukaranego, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się natychmiast – telefaksem, teleksem lub telefonicznie – jednostkę, w której znajdują się jego akta osobowe.”;

8) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. O przyjęciu osadzonego powiadamia się natychmiast – telefaksem, teleksem lub telefonicznie – jednostkę, w ewidencji której osadzony pozostaje.”;

9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do aresztu śledczego może być przyjęta ponadto osoba, która ukończyła 15 lat i została tymczasowo aresztowana lub skazana za przestępstwo popełnione w warunkach art. 10 § 2 k.k.”;

10) w § 21 w ust. 1 skreśla się wyrazy „albo kary pieniężnej orzeczonej za wykroczenie skarbowe”;

11) w § 23:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoba znajdująca się po wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych wymagająca natychmiastowego leczenia odtruwającego w pododdziale detoksykacyjnym szpitala.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „z oddziałem wewnętrznym” zastępuje się wyrazami „z pododdziałem detoksykacyjnym”;

12) w § 25:

a) w ust. 2 skreśla się przecinek i wyrazy „w tym również po przerwie w wykonaniu kary”,

b) w ust. 3 wyrazy „po ucieczce” zastępuje się wyrazami „po przerwie w wykonaniu kary, ucieczce”;

13) w § 28 w ust. 6 w zdaniu trzecim wyraz „aresztowanemu” zastępuje się wyrazem „aresztowanego”;

14) w § 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O przetransportowaniu osadzonego z innej jednostki penitencjarnej w związku z jego udziałem w czynnościach procesowych w sprawie, w której nie zastosowano tymczasowego aresztowania, zawiadamia się organ wzywający.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. O przyjęciu osoby podlegającej osadzeniu jednocześnie w kilku sprawach, poszczególne organy zawiadamia się wyłącznie w zakresie dotyczącym ich sprawy.”,

c) ust. 5 i 6 skreśla się;

15) w § 35 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.Tymczasowo aresztowany może być umieszczony w oddziale terapeutycznym po przekazaniu do działu ewidencji kopii zgody organu dysponującego w tej sprawie.”;

16) w § 40:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zatrzymania w związku z tymczasowym aresztowaniem lub umieszczeniem w schronisku dla nieletnich, którego okres sąd zaliczył na poczet kary,”,

b) w pkt 6 wyrazy „Sądu Okręgowego w Warszawie” zastępuje się wyrazami „sądu okręgowego”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zatrzymania – jako tymczasowo aresztowanego w innej sprawie – skazanego lub ukaranego, jeżeli w jednostce penitencjarnej, do której został przyjęty, zarejestrowano przed jego zatrzymaniem orzeczenia oczekujące na wykonanie, chyba że sąd zawiesił postępowanie wykonawcze lub odroczył wykonanie kary. W takim przypadku początek wykonywania kary liczy się od dnia upływu terminu lub wpływu dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 3,”,

d) po pkt 8 dodaje się pkt 81 w brzmieniu:

„81) przepis pkt 8 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy tymczasowo aresztowany został przetransportowany do jednostki penitencjarnej, w której zarejestrowano, przed jego zatrzymaniem, orzeczenie oczekujące na wykonanie. Jeżeli data wpływu orzeczenia do tej jednostki penitencjarnej jest późniejsza od daty zatrzymania, początek kary liczy się od dnia wpływu orzeczenia,”,

e) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której ewidencji jest ujęty tymczasowo aresztowany, prawomocnego orzeczenia w innej sprawie. W przypadku gdy przesłane orzeczenie oczekuje na wykonanie, a sąd zawiesił postępowanie wykonawcze lub odroczył wykonanie kary, początek wykonywania kary liczy się od dnia upływu terminu lub wpływu dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 3,

10) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której ewidencji jest ujęty skazany lub ukarany, orzeczenia uprawomocnionego wcześniej niż orzeczenie aktualnie wykonywane. W przypadku gdy przesłane orzeczenie oczekuje na wykonanie, a sąd zawiesił postępowanie wykonawcze lub odroczył wykonanie kary, początek wykonywania kary liczy się od dnia upływu terminu lub wpływu dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 3,”;

17) w § 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W razie zarządzenia wykonania uprzednio warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności oraz jej skrócenia w trybie art. 71 § 2 k.k., w pierwszej kolejności ustala się okres wykonywania kary w wymiarze określonym w wyroku, a następnie odlicza się liczbę dni zaliczonych przez sąd na poczet kary.”;

18) w § 57:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 5,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokument wymieniony w ust. 1 pkt 2 może być prowadzony w formie zbioru danych, zgromadzonych w systemie informatycznym opartym o program komputerowy, a dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3, 8, 9, 12, 121 i 15 prowadzi się wyłącznie w takiej formie.”;

19) w § 58 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku czasowego pobytu osadzonego w jednostce penitencjarnej, uzasadnionego innymi ważnymi przyczynami.”;

20) w § 60 w ust. 3 wyrazy „6 i 7” zastępuje się wyrazami „6, 7 i 8”;

21) w § 67 skreśla się ust. 4;

22) w § 73:

a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „albo właściwej Izby Sądu Najwyższego”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Powiadomienie przesyła się drugiego dnia roboczego przed upływem terminu, do którego tymczasowe aresztowanie miało trwać, najpóźniej do godziny 1200.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4, zostały przesłane tylko dyrektorowi aresztu śledczego, ich treść, przed upływem terminu, do którego aresztowanie miało trwać, podaje się do wiadomości zainteresowanemu osadzonemu.

6. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w przypadku, gdy do aresztu śledczego wpłynęło powiadomienie, że tymczasowe aresztowanie nie będzie przedłużone lub że wydane zostało postanowienie o odmowie przedłużenia tymczasowego aresztowania albo o uchyleniu postanowienia przedłużającego tymczasowe aresztowanie.”;

23) w § 76 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „Sądu Okręgowego w Warszawie” zastępuje się wyrazami „sądu okręgowego”;

24) w § 78 po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

„31. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 organowi doprowadzającemu przekazuje się, za potwierdzeniem na nakazie wydania, aktualne świadectwo lekarskie.”;

25) w § 84 w ust. 6 skreśla się wyrazy „listem gończym”;

26) w § 88 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „inspektorzy kontroli skarbowej” zastępuje się wyrazami „funkcjonariusze Inspekcji Celnej, funkcjonariusze i pracownicy urzędów celnych, inspektorzy kontroli skarbowej oraz pracownicy urzędów skarbowych”;

27) w § 91 w ust. 1 wyrazy „prowadzonych przez organy Ministra Finansów, uprawnieni są inspektorzy kontroli skarbowej” zastępuje się wyrazami „o przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe, uprawnieni są funkcjonariusze Inspekcji Celnej, funkcjonariusze i pracownicy urzędów celnych, inspektorzy kontroli skarbowej oraz pracownicy urzędów skarbowych”;

28) w § 95 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Jeżeli adresatem korespondencji jest osadzony korzystający z przepustki, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się nie później niż pierwszego dnia roboczego po dniu wyznaczonym jako termin powrotu do jednostki penitencjarnej.”;

29) w § 96 w zdaniu pierwszym wyrazy „aresztu śledczego lub zakładu karnego” zastępuje się wyrazami „z kodem jednostki penitencjarnej”;

30) w § 100 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną wymienioną w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, zaznacza się, że pochowanie zwłok musi nastąpić przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.”;

31) w § 103 w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) odpisu postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania lub o zmianie tego środka zapobiegawczego na łagodniejszy wobec wychowanka zakładu poprawczego, wraz z nakazem wydania z zawartą w nim informacją o umieszczeniu go w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich,”,

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) innego dokumentu, z treści którego wynika, że tymczasowo aresztowany powinien być zwolniony, wraz z nakazem zwolnienia.”;

32) w § 104 w ust. 2:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „skierowanego do wykonania postanowienia zawierającego rozstrzygnięcie, w wyniku którego skazany lub ukarany powinien być zwolniony, a w szczególności”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) innego dokumentu, z treści którego wynika, że skazany lub ukarany powinien być zwolniony, wraz z nakazem zwolnienia.”;

33) w § 105:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pozbawienie wolności nastąpiło niezgodnie z prawem, powiadamia się natychmiast o tym właściwego sędziego penitencjarnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia, że pozbawienie wolności nastąpiło niezgodnie z prawem, zwolnienie osadzonego następuje po otrzymaniu wydanego w tym przedmiocie zarządzenia sędziego penitencjarnego lub wydanego przez właściwy organ orzeczenia albo postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania, wraz z nakazem zwolnienia.”;

34) w § 106 w ust. 2 po wyrazie „upływu” dodaje się wyrazy „lub wpłynęło powiadomienie, że tymczasowe aresztowanie nie będzie przedłużone lub że wydane zostało postanowienie o odmowie przedłużenia tymczasowego aresztowania albo o uchyleniu postanowienia przedłużającego tymczasowe aresztowanie”;

35) w § 108:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O mającym nastąpić zwolnieniu osadzonego z jednostki penitencjarnej kierownik działu ewidencji powiadamia na piśmie zainteresowane służby tej jednostki w terminie ustalonym przez dyrektora. Kopię powiadomienia przechowuje się w dokumentacji działu ewidencji.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Po potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3, właściwe służby przekazują do działu ewidencji informacje niezbędne do wypełnienia świadectwa zwolnienia.”;

36) § 109 otrzymuje brzmienie:

„§ 109. 1. Przed zwolnieniem osadzonego z jednostki penitencjarnej kierownik działu ewidencji:

1) sprawdza:

a) akta osobowe część „A” wraz z dokumentami skutkującymi zwolnienie,

b) świadectwo zwolnienia,

2) podpisuje potwierdzenie legalności zwolnienia ze sprawy,

3) do dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 dołącza:

a) akta osobowe część „B”,

b) akta osobowe część „C”,

c) książkę zdrowia,

d) zaświadczenie o zatrudnieniu.

2. Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 1 kierownik ustala – na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez służbę zdrowia – zdolność osadzonego do samodzielnego powrotu do miejsca zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania, a następnie sprawdza, czy właściwe służby jednostki penitencjarnej wykonały czynności niezbędne dla prawidłowego zwolnienia osadzonego.

3. Dokumentację wymienioną w ust. 1 kierownik przedkłada dyrektorowi wraz z kalendarzem zwolnień skazanych i kalendarzem zwolnień tymczasowo aresztowanych, w celu sprawdzenia przez niego prawidłowości zwolnienia oraz podpisania:

a) świadectwa zwolnienia,

b) potwierdzenia legalności zwolnienia ze sprawy,

c) zaświadczenia o zatrudnieniu.

4. Prawidłowość zwolnienia z jednostki penitencjarnej dyrektor oraz kierownik działu ewidencji potwierdzają podpisem i odciskiem stempla na obwolucie akt osobowych część „A”.

5. Jeżeli osadzony nie jest zwalniany z jednostki penitencjarnej, ponieważ podlega osadzeniu w innej sprawie, kierownik przedkłada dyrektorowi akta osobowe część „A” wraz z kalendarzem zwolnień skazanych i kalendarzem zwolnień tymczasowo aresztowanych oraz potwierdzeniem legalności zwolnienia ze sprawy, w celu sprawdzenia przez niego prawidłowości zwolnienia oraz podpisania potwierdzenia legalności zwolnienia ze sprawy. W takim przypadku zasady określonej w art. 168 k.k.w. nie stosuje się.

6. Przed zakończeniem urzędowania dyrektor kontroluje, na podstawie kalendarza zwolnień skazanych i kalendarza zwolnień tymczasowo aresztowanych, czy przedłożono mu dokumenty wszystkich osadzonych podlegających zwolnieniu w danym dniu oraz w dniach następnych, jeżeli są one ustawowo wolne od pracy. Dotyczy to zarówno zwolnień ze sprawy, jak i z jednostki penitencjarnej. Czynność tę dyrektor potwierdza adnotacją „Sprawdziłem” oraz podpisem i odciskiem stempla na właściwej stronie kalendarza.”;

37) w § 113 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W zawiadomieniach o zwolnieniu osadzonego z jednostki penitencjarnej, przesyłanych do organów wymienionych w ust. 1 i 2, odnotowuje się informacje o miejscu przebywania osadzonego po zwolnieniu.”;

38) w § 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przejęcie w celu przekazania do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich tymczasowo aresztowanego oraz jego dokumentów organ doprowadzający potwierdza na nakazie wydania.”;

39) w § 121 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W przypadku powrotu osadzonego lub przyjęcia go do innej jednostki penitencjarnej, powiadomienia i odwołanie wniosku o zatrzymanie przesyła się do organów i instytucji wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Jeżeli skazany lub ukarany nie zgłosił się po przerwie w wykonaniu kary, przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że powiadomienia do Kartoteki nie wysyła się.”;

40) w § 122 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli osoba skreślona z ewidencji zostanie osadzona w innej sprawie, jednostka, w której nastąpiło skreślenie, po otrzymaniu zawiadomienia z KSiTA, powiadamia o tym organ, który wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania. Kopię powiadomienia wraz z aktami osobowymi część „B” oraz dokumentami, o których mowa w § 124 ust. 1 pkt 3, przesyła się do jednostki penitencjarnej, w której osadzony aktualnie przebywa.”;

41) w § 123 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) organy, o których mowa w § 31 ust. 1 i 2.”;

42) w § 126 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Przyjęcie do wiadomości powyższych informacji i pouczeń osoba zwalniana potwierdza na piśmie.”;

43) w § 127 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) orzeczeń karnych finansowego organu orzekającego w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe wydanych przed dniem 17 października 1999 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem przepisów:

a) § 1 pkt 9, pkt 16 lit. a) pkt 31 lit. a) oraz pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 29 stycznia 2001 r.,

b) § 1 pkt 1 lit. e), pkt 16 lit. b) oraz pkt 23, które wchodzą w życie z dniem 4 lutego 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: z up. Janusz Niedziela

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama