reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy obciążenia pracą sędziów oraz innych grup zawodowych sądów powszechnych i gospodarowania zasobami etatowymi sądownictwa powszechnego

Na podstawie art. 7 ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw analizy obciążenia pracą sędziów oraz innych grup zawodowych sądów powszechnych i gospodarowania zasobami etatowymi sądownictwa powszechnego, zwany dalej Zespołem.

2. Zespół jest stałym organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonywanie analiz obciążenia pracą sędziów i innych pracowników resortu sprawiedliwości oraz równomierności ich rozmieszczenia i wykorzystania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości, uzyskiwanie, przetwarzanie i opracowywanie związanych z tym danych statystycznych, w tym gromadzonych przez Departament Organizacyjny i inne jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, w szczególności prowadzenie bazy danych o limitach i obsadach sędziowskich oraz planach i obsadach w innych grupach zatrudnienia w sądach powszechnych;

2) opracowywanie i wdrażanie programu racjonalnego wykorzystania sędziów i innych pracowników resortu sprawiedliwości oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie etatyzacji sądów powszechnych stosownie do rzeczywistych potrzeb, wynikających ze stanu obciążenia pracą, w tym między innymi:

a) opiniowanie wniosków o dokonanie obwieszczeń o wolnych i zwolnionych stanowiskach sędziowskich celem podjęcia decyzji przez przewodniczącego Zespołu, co do właściwego rozmieszczenia ww. stanowisk;

b) opracowywanie propozycji limitów zatrudnienia sędziów oraz propozycji wielkości zatrudnienia w innych grupach zatrudnienia pracowników resortu sprawiedliwości w powiązaniu z planowanymi zadaniami rzeczowymi do projektu budżetu resortu na dany rok;

3) inicjowanie i opiniowanie działań jednostek organizacyjnych resortu w zakresie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie sądów powszechnych, w tym opiniowanie:

a) wniosków dotyczących tworzenia, znoszenia i przekształcania sądów, a także zmian struktury wewnętrznej sądów powszechnych.

b) projektów aktów prawnych związanych ze zmianami struktury jednostek organizacyjnych resortu,

c) projektów przepisów regulaminowych i instrukcyjnych dla sądów;

4) inicjowanie i opiniowanie nowych rozwiązań w działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i innych jednostek organizacyjnych resortu w zakresie usprawnienia i doskonalenia organizacji, metod i techniki pracy innych jednostek organizacyjnych resortu;

5) inicjowanie i opiniowanie działań Departamentu Organizacyjnego w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania sprawozdawczości statystycznej z działalności sądów w zakresie obciążenia pracą oraz obsad kadrowych sądów powszechnych, w tym prac nad założeniami do systemów informatycznych statystyki resortu sprawiedliwości oraz w zakresie aktualizacji i zapewnienia kompletności wzorów sprawozdań statystycznych sporządzanych przez sądy;

6) przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji sądów powszechnych, w związku z realizacją zadań wskazanych w § 2 pkt 1 zarządzenia, w zakresie prawidłowości stosowania przepisów regulaminowych i instrukcyjnych dotyczących organizacji pracy sekretariatów sądowych, w tym sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania sprawozdań statystycznych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Andrzej Kryże, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

2) Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Józefowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

3) Koordynator – sędzia wizytator Piotr Niedzielak,

4) Sekretarz – sędzia wizytator Tomasz Wirzman,

5) Członkowie:

a) Dariusz Korszeń – sędzia wizytator,

b) Krzysztof Petryna – sędzia wizytator,

c) Marzena Struś – główny specjalista,

d) Paweł Saternus – główny specjalista,

e) Grzegorz Wlaszczyk – główny specjalista,

f) Paweł Marczak – specjalista.

2. Przewodniczący ma prawo powoływać nowych członków Zespołu i odwoływać.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom.

2. Zastępca przewodniczącego Zespołu sprawuje stałe zastępstwo przewodniczącego Zespołu.

3. Koordynator koordynuje prace Zespołu pomiędzy posiedzeniami, mając na względzie sprawną realizację zadań określonych w § 2 zarządzenia.

4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 6. 1. Członkowie Zespołu podlegają bezpośrednio sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jako osobie odpowiedzialnej za reformę wymiaru sprawiedliwości i na czas istnienia Zespołu wykonują wyłącznie zadania określone w § 2 zarządzenia.

2. Wykonywanie innych zadań wymaga zgody sekretarza stanu.

§ 7. Jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz inne jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości obowiązane są do stałego współdziałania z Zespołem w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi i etatowymi, w tym udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności na żądanie Zespołu:

1) Departament Organizacyjny gromadzi, opracowuje i analizuje dane statystyczne w zakresie działania resortu i zapewnia dostęp do baz danych statystycznych resortu oraz wyników prowadzonych badań statystycznych,

2) Departament Sądów Powszechnych zapewnia dostęp do informacji ze sprawowanego nadzoru nad działalnością sądów w zakresie sprawności postępowania i organizacji pracy we wszystkich rodzajach spraw,

3) Departament Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń zapewnia dostęp do informacji ze sprawowanego nadzoru nad działalnością sądów w zakresie sprawności postępowania wykonawczego (w tym kurateli) i egzekucyjnego oraz organizacji pracy w tych rodzajach spraw,

4) Departament Kadr zapewnia dostęp do posiadanych baz danych o limitach i obsadach we wszystkich grupach zatrudnienia w sądownictwie powszechnym,

5) Departament Budżetu i Majątku Skarbu Państwa zapewnia dostęp do szczegółowego planu dochodów i wydatków w zakresie limitów zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz planu etatów pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń właściwych części budżetowych, zwanego „układem wykonawczym” oraz sprawozdań oraz okresowych ocen dotyczących wykonywania zadań w ww. zakresie przez podległe jednostki organizacyjne,

6) prezesi sądów zapewniają dostęp do informacji o wpływie i załatwieniu wszystkich kategorii spraw, obciążeniu pracą oraz rozmieszczeniu sędziów oraz innych pracowników w podległych im sądach.

§ 8. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez wydzielenie w swojej strukturze sekretariatu Zespołu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama