reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1410 i 1417) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2005 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 25 i z 2006 r. Nr 2, poz. 62), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed skierowaniem sprawy do sądu z aktem oskarżenia, z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego, sporządza się zestawienie opłat i innych wydatków poniesionych w postępowaniu przygotowawczym, którego oryginał załącza się do akt głównych, a jego kserokopię do akt podręcznych sprawy, sprawdzając przy tym, czy do akt głównych dołączone zostały wszystkie dokumenty dotyczące kosztów.”;

2) w § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sporządzono odpowiednią liczbę odpisów aktu oskarżenia wraz ze składanymi z nim wnioskami, odpisów wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, odpisów wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego,”;

3) w § 40 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W sposób określony w ust. 6 należy przekazywać do sądu wnioski o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.”;

4) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na okładkach akt podręcznych spraw, poza oznaczeniem sprawy, umieszcza się w sposób trwały napisy:

1) „Areszt” – jeżeli chociaż jeden z podejrzanych w sprawie jest tymczasowo aresztowany, wskazując liczbę osób tymczasowo aresztowanych w sprawie,

2) „ENA-P” – jeżeli wobec podejrzanego w sprawie został wydany na podstawie art. 607a k.p.k. europejski nakaz aresztowania,

3) dotyczące innych środków zapobiegawczych zastosowanych w sprawie, np. „Dozór Policji”, „Poręczenie majątkowe”, „Poręczenie osobiste”,

4) „Zabezpieczenie majątkowe” – gdy wydano w sprawie postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym,

5) „Postępowanie zawieszono (art. 22 § 1 k.p.k.)” – gdy wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą jego prowadzenie,

6) „Postępowanie zawieszono (art. 11 § 2 k.p.k.)” – gdy wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w innej sprawie,

7) „Postępowanie zawieszono (art. 7 ustawy o świadku koronnym)” – gdy wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego na tej podstawie,

8) „Postępowanie zawieszono (art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)” – gdy postępowanie zawieszono na mocy przepisów tej ustawy,

9) „Postępowanie mediacyjne” – gdy sprawę skierowano do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,

10) „Materiały wyłączono” – gdy z akt wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia postępowania przygotowawczego,

11) „Drz” – gdy zabezpieczone w sprawie przedmioty wpisano do rejestru dowodów rzeczowych,

12) „Drz/p” – gdy zabezpieczono przedmioty stanowiące poręczenie majątkowe oraz dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymano paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy,

13) „Kks” – gdy postępowanie toczy się w sprawie karnej skarbowej,

14) „Kw” – gdy postępowanie toczy się w sprawie o wykroczenie,

15) „P” – gdy sprawa prowadzona jest w postępowaniu przyspieszonym,

16) ewentualnie inne, jeżeli przyczynią się do sprawniejszego obiegu akt.”;

5) w § 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ponadto w prokuraturach prowadzi się:

– kontrolkę formularzy związanych z obsługą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

– wykaz kart rejestracyjnych i zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

– kontrolkę wniosków o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania,

– kontrolkę zabezpieczeń majątkowych,

– kontrolkę dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,

– kontrolkę wniosków kierowanych do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym,

– kontrolkę wniosków o zajęcie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok osób, których zgon mógł być następstwem czynu zabronionego.

– wykaz biegłych, tłumaczy i specjalistów,

– kontrolkę wydanych poleceń wyjazdu służbowego,

– kontrolkę wystawionych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych.”;

6) w § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do repertorium „Ds” należy wpisywać:

1) śledztwa i dochodzenia wszczęte przez prokuratora lub przejęte przez niego do prowadzenia,

2) śledztwa i dochodzenia wszczęte przez Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia tych postępowań,

3) sprawy, w których prokurator podejmuje czynności w toku dochodzeń prowadzonych przez Policję lub inne organy uprawnione do prowadzenia tych postępowań,

4) postępowania sprawdzające prowadzone przez prokuratora bądź przekazane Policji lub innym organom uprawnionym do ich prowadzenia, a także postępowania sprawdzające, w toku których prokurator podejmuje czynności (art. 307 § 1 k.p.k.),

5) postępowania w niezbędnym zakresie (art. 308 § 1 i 2 k.p.k.),

6) sprawy prowadzone w postępowaniu przyspieszonym (art. 517b k.p.k.),

7) sprawy, w których wznowiono postępowanie na podstawie art. 11 § 3 k.p.k., oraz sprawy, w których wznowiono lub podjęto postępowanie na podstawie art. 327 § 1 lub 2 k.p.k., a także sprawy, w których Prokurator Generalny na podstawie art. 328 k.p.k. uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania,

8) sprawy karne skarbowe, w tym:

– sprawy przejęte do prowadzenia przez prokuratora (art. 122 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r.– Kodeks karny skarbowy – Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.),

– sprawy objęte nadzorem przez prokuratora z mocy prawa (art. 122 § 2 zd. 2 k.k.s.),

– sprawy o przestępstwa skarbowe, w tym również takie, w których prokurator zatwierdził i wniósł akt oskarżenia (art. 155 § 2 k.k.s.),

– postępowania przygotowawcze prowadzone przez niefinansowy organ, z wyjątkiem prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową (art. 113 § 1 k.k.s.),

– sprawy o wykroczenia skarbowe prowadzone przez niefinansowy organ postępowania przygotowawczego, w których prokurator zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź o jego umorzeniu lub zawieszeniu,

9) sprawy o wykroczenia, w których:

– prokurator podjął czynności wyjaśniające (art. 54 i 56 k.p.w.),

– wniósł do sądu wniosek o ukaranie (art. 18 § 1 k.p.w.),

10) zawiadomienia o zdarzeniach, co do których można przypuszczać, że zostały spowodowane przestępstwem ściganym z urzędu,

11) sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, w których prokurator wszczął postępowanie albo wstąpił do postępowania już wszczętego (art. 60 § 1 k.p.k.);

7) w § 70 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawy rejestrowane w repertorium „Ds” oznacza się dodatkowo symbolami:

– „Sw” – śledztwo wszczęte przez prokuratora lub przejęte przez niego do prowadzenia,

– „Sp(c)” – śledztwo powierzone przez prokuratora do prowadzenia w całości Policji lub innemu organowi uprawnionemu do prowadzenia tego postępowania,

– „Sp(oz)” – śledztwo powierzone przez prokuratora do prowadzenia w określonym zakresie Policji lub innemu organowi uprawnionemu do prowadzenia tego postępowania,

– „S” – śledztwo prowadzone przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,

– „Dw” – dochodzenie wszczęte przez prokuratora lub przejęte przez niego do prowadzenia,

– „D” – dochodzenie prowadzone przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,

– „Dr” – dochodzenie umorzone i wpisane przez Policję do rejestru przestępstw,

– „P” – sprawę prowadzoną w postępowaniu przyspieszonym.”;

8) w § 78:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) skierowano do sądu: akt oskarżenia, wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosek o zastosowanie amnestii, pozew, wniosek lub inny środek prawny o rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu sądowym,”;

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zakreślenie sprawy w repertorium „Ds” jako zakończonej, skierowanej do sądu z wnioskiem o rozpoznanie w postępowaniu przyspieszonym, następuje z datą pokwitowania przyjęcia jej przez sąd.”;

9) w § 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach przekazywanych przez Policję lub inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania z wnioskiem o skierowanie aktu oskarżenia, wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub innego wniosku do sądu, przejmuje się dowody rzeczowe wskazane w zarządzeniu prokuratora i wpisuje się je do rejestru „Drz”;

10) w § 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego, wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego lub inną końcową decyzją merytoryczną kierowaną do sądu sporządza się zestawienie opłat i innych wydatków poniesionych w postępowaniu przygotowawczym, z podaniem łącznej ich sumy oraz wskazaniem, na podstawie posiadanych dokumentów, wysokości wydatków poniesionych przez sąd w tym postępowaniu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama