reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 16, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności utworzonym przy zakładach karnych i aresztach śledczych nadaje się statuty, stanowiące załączniki od nr. 1 do nr. 158 zarządzenia.”;

2) w załączniku nr 87 w § 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zaopatrywanie w środki farmaceutyczne i materiały medyczne apteczek ambulatoryjnych Zakładów Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności Zakładu Karnego w Kamińsku, Aresztu śledczego w Bartoszycach oraz Zakładu Karnego w Dublinach,”;

3) po załączniku nr 157 dodaje się załącznik nr 158 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ćwiąkalski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2003 r. Nr 1, poz. 2, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 3, poz. 7, z 2006 r. Nr 3, poz. 73, z 2007 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 9, poz. 41 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 75.

Załącznik 1. [STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁADU KARNEGO W DUBLINACH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 grudnia 2008 r. (poz. 5)

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁADU KARNEGO W DUBLINACH

§ 1. Zakład Opieki Zdrowotnej obejmujący:

1) ambulatorium wraz z izbą chorych,

2) poradnię stomatologiczną, realizuje wobec osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Dublinach cele określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) i ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 2. Do zadań Zakładu Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

1) w odniesieniu do ambulatorium wraz z izbą chorych:

a) przeprowadzanie badań oraz udzielanie porad profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

b) krótkotrwałe leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,

c) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne i do leczenia szpitalnego,

2) w odniesieniu do poradni stomatologicznej:

a) przeprowadzanie badań profilaktycznych stanu uzębienia,

b) udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej.

§ 3. Rodzaje świadczeń zdrowotnych, jakich udziela Zakład Opieki Zdrowotnej, określają odrębne przepisy, odpowiednio do określonych zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład zakładu.

§ 4. Dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej wydziela się:

1) w odniesieniu do ambulatorium wraz z izbą chorych: gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pracownie pomocnicze i sale chorych - lokale zgodne z wymogami określonymi w odrębnych przepisach,

2) w odniesieniu do poradni stomatologicznej: gabinet stomatologiczny - lokal zgodny z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 5. W Zakładzie Opieki Zdrowotnej ustanawia się stanowiska określone zarządzeniem organizacyjno-etatowym dla Zakładu Karnego w Dublinach.

§ 6. Zakładem Opieki Zdrowotnej kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Dublinach.

§ 7. Gospodarka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej jest prowadzona w ramach etatów i środków przyznanych Zakładowi Karnemu w Dublinach.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Kodeksu karnego wykonawczego oraz przepisy wydane na ich podstawie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama