reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, oraz wypadki, w których organ prowadzący przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

2) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich;

3) ośrodku – należy przez to rozumieć rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny;

4) dyrektorze zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich;

5) kierowniku ośrodka – należy przez to rozumieć kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego;

6) prezesie sądu okręgowego – należy przez to rozumieć prezesa sądu okręgowego, który sprawuje zwierzchni nadzór nad zakładem lub w którego okręgu ośrodek ma siedzibę.

§ 3.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w zakładzie ustala się na rok szkolny, a w ośrodku – na rok kalendarzowy.
§ 4.
1. Ustalony dla nauczyciela w zakładzie plan zajęć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być różny w poszczególnych okresach roku szkolnego ze względu na zmiany w organizacji pracy zakładu, spowodowane przerwami w zajęciach lub dostosowaniem liczby grup wychowawczych, oddziałów szkolnych i zespołów zajęć praktycznych do stanu nieletnich, faktycznie przebywających w zakładzie.

2. Ustalony dla nauczyciela w ośrodku plan zajęć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być różny w poszczególnych okresach roku kalendarzowego ze względu na zmiany w organizacji pracy ośrodka, spowodowane przerwami w sprawowaniu opieki specjalistycznej nad nieletnimi, przerwami w badaniach psychologicznych, pedagogicznych lub niestawiennictwem osób wezwanych na badania.

§ 5.
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć w zakładzie lub ośrodku, dla których ustalony plan zajęć nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zobowiązani są do uzupełnienia niewypracowanych godzin zajęć w kolejnych okresach rozliczeniowych w danym roku szkolnym lub kalendarzowym.

2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego lub kalendarzowego nie może przekraczać 1,5 etatu w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć.

§ 6.
Wymiar godzin zajęć dla nauczyciela w zakładzie ustalony zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 i § 4 ust. 1, określa się w arkuszu organizacji pracy zakładu w danym roku szkolnym.
§ 7.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładzie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zależności od wielkości i rodzaju zakładu oraz warunków pracy, do wysokości ustalonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

2

3

1

Dyrektor zakładu liczącego (dyrektor odpowiada za całą placówkę):

 

 

1) do 10 grup wychowawczych i oddziałów szkolnych

7

 

2) 11–15 grup wychowawczych i oddziałów szkolnych

6

 

3) 16 i więcej grup wychowawczych i oddziałów szkolnych

5

2

Dyrektor szkoły w zakładzie liczącej:

 

 

1) do 5 oddziałów

13

 

2) 6–7 oddziałów

11

 

3) 8 i więcej oddziałów

9

3

Dyrektor szkoły w zakładzie, w którym jest 3-osobowa kadra kierownicza – nie ma kierownika praktycznej nauki zawodu:

 

 

1) do 10 grup szkolenia warsztatowego

8

 

2) 11–15 grup szkolenia warsztatowego

7

 

3) 16 i więcej grup szkolenia warsztatowego

6

4

Kierownik internatu:

 

 

1) do 5 grup wychowawczych

13

 

2) 6–7 grup wychowawczych

11

 

3) 8 i więcej grup wychowawczych

9

5

Kierownik hostelu:

 

 

1) do 8 wychowanków

17

 

2) 9 i więcej wychowanków

15

6

Kierownik praktycznej nauki zawodu w warsztacie szkolnym zakładu:

 

 

1) do 10 grup szkolenia warsztatowego

13

 

2) 11–15 grup szkolenia warsztatowego

11

 

3) 16 i więcej grup szkolenia warsztatowego

10

 

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w ośrodku, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zależności od wielkości ośrodka oraz warunków pracy, do wysokości ustalonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin badań psychologicznych, pedagogicznych, opieki specjalistycznej nieletnich

1

2

3

1

Kierownik ośrodka liczącego:

 

 

1) do 3 zespołów diagnozujących

15

 

2) 4–6 zespołów diagnozujących

12

 

3) 7 i więcej zespołów diagnozujących

10

 

3. Dyrektor zakładu nie może realizować godzin ponadwymiarowych w porze nocnej.

4. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 i 2 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 8.
1. Minister Sprawiedliwości może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka, w całości lub w części, od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania zakładu lub ośrodka powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora lub kierownika. Dotyczy to także nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w zastępstwie dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka.

2. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.

§ 9.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi lub na ich rzecz, lub na rzecz ich rodzin przez nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1

2

3

1

Pedagodzy, psycholodzy w zakładach lub ośrodkach

24

2

Specjaliści zatrudnieni na innych stanowiskach pedagogicznych w zakładach lub ośrodkach (logopeda i doradca zawodowy)

24

 

§ 10.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 76).
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości:

Marek Biernacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama