reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Radę Społeczną do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada działaprzy Ministrze Sprawiedliwości.

3. Rada ma charakter opiniodawczy.

§ 2.
1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady;

2) dwóch zastępców przewodniczącego Rady;

3) członkowie Rady;

4) sekretarz Rady.

2. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje członków Rady, w tym przewodniczącego Rady, zastępców przewodniczącego Rady i sekretarza Rady.

3. Przewodniczącym Rady nie może być osoba zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości.

4. Sekretarzem Rady jest Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

5. Członkowie Rady, przewodniczący Rady oraz zastępcy przewodniczącego Rady są powoływani na czas nieoznaczony.

6. Rada może powołać zespoły problemowe na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania. Powołując zespół problemowy Rada wskazuje jego przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, członków oraz sekretarza.

7. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady przedstawicieli organów państwowych, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów, celem zasięgnięcia opinii w zakresie problematyki objętej ich działaniem.

8. Sekretarz Rady:

1) organizuje pracę Rady;

2) koordynuje współpracę Rady z Ministrem Sprawiedliwości;

3) pełni pozostałe funkcje wynikające ze zwykłego członkostwa w Radzie.

§ 3.
1. Do zadań Rady należy:

1) opracowywanie rekomendacji działań ukierunkowanych na realizację Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce, w tym rekomendacji dotyczących projektów aktów prawnych związanych z wdrażaniem Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

2) opracowywanie rekomendacji projektów do realizacji w ramach Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

3) opracowywanie rekomendacji dotyczących ewaluacji wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

4) opiniowanie rocznego raportu z realizacji Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce i rekomendacji dotyczących przyszłych działań wdrożeniowych;

5) opiniowanie zgłaszanych przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości propozycji działań ukierunkowanych na realizację Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

6) opiniowanie zgłaszanych przez interesariuszy propozycji projektów do realizacji w ramach Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce;

7) opiniowanie wyników ewaluacji wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce zlecanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Członkowie Rady działają na rzecz promocji ukierunkowanej na obywatela kultury działania instytucji publicznych będących podmiotami Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.

§ 4.
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, który:

1) zwołuje posiedzenia Rady;

2) przewodniczy obradom Rady i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;

3) proponuje program działania i harmonogram prac Rady, uwzględniając pilność spraw będących przedmiotem jej działania;

4) koordynuje pracę powołanych przez Radę zespołów problemowych;

5) reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady na posiedzeniu lub w razie wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej przewodniczącemu Rady osobiste wykonywanie jego funkcji, obowiązki przewodniczącego Rady określone w ust. 1, pełni wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.

3. Przewodniczący zespołów problemowych kierują pracami tych zespołów.

§ 5.
1. Rada i zespoły problemowe wykonują swoje zadania na posiedzeniach.

2. Z posiedzeń Rady i zespołów problemowych sporządza się protokoły, które podpisuje prowadzący posiedzenia i sekretarz Rady lub sekretarz zespołu problemowego.

3. Posiedzenia Rady lub zespołów problemowych zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Rady lub przewodniczącego zespołu problemowego.

4. Rada lub zespół problemowy podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady lub przewodniczącego zespołu problemowego.

§ 6.
1. Przyjęte przez Radę dokumenty, o których mowa w § 3, przewodniczący Rady niezwłocznie przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Przewodniczący Rady może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zainicjowanie prac legislacyjnych w związku z wynikami prac Rady.

3. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się stanowisko przedstawicieli podmiotów wskazanych w § 2 ust. 7.

§ 7.
1. Radzie, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości nadzorującego Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, przysługuje prawo zgłaszania propozycji prac badawczych do planów naukowo-badawczych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

2. Rada może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o zlecenie dodatkowych badań koniecznych do wypracowania przez nią stanowiska w danej sprawie.

§ 8.
Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości:

Marek Biernacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama