reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Minister Sprawiedliwości Marek BIERNACKI:

1) wykonując konstytucyjne obowiązki Ministra Sprawiedliwości jako członka Rady Ministrów współdziała z Prezydentem, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podpisuje akty normatywne, a także umowy międzynarodowe i międzyresortowe oraz umowy i porozumienia o współdziałaniu Ministerstwa Sprawiedliwości ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami;

3) podpisuje pisma nie dotyczące międzynarodowego obrotu prawnego kierowane do ministrów rządów państw obcych;

4) podpisuje decyzje o powierzeniu sędziom i prokuratorom stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości;

5) podpisuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

6) podpisuje decyzje o powołaniu do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;

7) podpisuje decyzje o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe w przypadkach określonych w art. 75 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.2));

8) podpisuje decyzje o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;

9) podpisuje decyzje w zakresie powoływania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz odwoływania jej członków, a także powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

10) podpisuje wnioski do sądu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociągnięcie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności karnej albo do odpowiedzialności dyscyplinarnej;

11) występuje do Prokuratora Generalnego o delegowanie prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej.

2. Minister Sprawiedliwości nadzoruje:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Strategii i Deregulacji;

4) Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.

§ 2.
 1. Sekretarz Stanu Jerzy KOZDROŃ sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637);

2) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776);

3) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.3)) w zakresie realizacji zadań związanych z naborem na aplikację komorniczą oraz zadań związanych z egzaminem komorniczym, w szczególności powoływania komisji egzaminacyjnych przeprowadzających te egzaminy oraz zespołów przygotowujących pytania lub zadania na te egzaminy, podejmowania decyzji w zakresie rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz egzaminu komorniczego;

4) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.4));

5) podpisywania decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodach regulowanych tłumacza przysięgłego i syndyka;

6) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późń. zm.5)), ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925 i z 2013 r. poz. 1650) oraz ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213);

7) nadzoru w zakresie organizacji działalności biegłych sądowych;

8) przygotowania i wykonania budżetu resortu;

9) podpisywania decyzji o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców;

10) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Biura Kadr i Logistyki oraz Biura Organizacji, Finansów i Kontrolingu.

2. Sekretarz Stanu ponadto:

1) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

3) występuje w Sejmie i Senacie;

4) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;

5) w razie nieobecności Ministra Sprawiedliwości zastępuje go w czynnościach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3;

6) w razie nieobecności Ministra Sprawiedliwości zastępuje go w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w§ 1 ust. 2 pkt 2 i 3;

7) w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Michała Królikowskiego, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 i z 2014 r. poz. 183), zastępuje go w czynnościach określonych w § 3;

8) w razie jednoczesnej nieobecności Podsekretarza Stanu Wojciecha Hajduka oraz Podsekretarza Stanu Wojciecha Węgrzyna, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 4–5.

3. Sekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 ust. 1 pkt 3;

2) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej.

§ 3.
 1. Podsekretarz Stanu Michał KRÓLIKOWSKI sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz reprezentacji Polski w organach stanowiących Unii Europejskiej;

3) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164);

4) nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych;

5) wykonywania czynności wynikających z nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;

6) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad notariatem.

2. Podsekretarz Stanu ponadto:

1) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach dotyczących notariatu podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

2) występuje w Sejmie i Senacie;

3) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz w sprawach dotyczących notariatu;

4) w razie nieobecności Sekretarza Stanu Jerzego Kozdronia, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 2;

5) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Jerzego Kozdronia oraz Podsekretarzy Stanu Wojciecha Hajduka i Wojciecha Węgrzyna, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2 i § 4–5.

3. Podsekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Prawa Karnego;

2) Departament Prawa Cywilnego;

3) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, z wyłączeniem spraw określonych w § 4 ust. 1 pkt 1–3 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i 6–9;

4) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

§ 4.
 1. Podsekretarz Stanu Wojciech HAJDUK sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych, w tym nadzoru nad działalnością administracyjną w zakresie wykonywania orzeczeń karnych oraz działalnością administracyjną w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, z zastrzeżeniem wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 9;

2) nadzoru nad realizacją zadań związanych z europejskimi nakazami aresztowania;

3) nadzoru nad realizacją zadań związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;

4) nadzoru w zakresie organizacji działalności ławników;

5) podejmowania decyzji w zakresie czynności związanych z tworzeniem, znoszeniem, przekształcaniem oraz zmianą struktury wewnętrznej sądów powszechnych;

6) współpracy z Krajową Radą Sądownictwa;

7) podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności podejmowania decyzji w sprawach kadr sędziowskich, kadr referendarskich, sędziów w stanie spoczynku i osób pobierających uposażenie rodzinne, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości, a także określonych w § 2 ust. 1 pkt 9;

8) podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz o odwołaniu ich z delegowania;

9) podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.6)), a w szczególności decyzji w sprawach kadr sędziowskich, powoływania sędziów wojskowych do pełnienia funkcji prezesów i zastępców prezesów sądów wojskowych oraz ich odwoływania, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;

10) podziału i rozmieszczania stanowisk i etatów we wszystkich grupach zatrudnienia w sądach powszechnych i wojskowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających ze stanu obciążenia pracą, w tym publikacji obwieszczeń o wolnych i zwolnionych stanowiskach sędziowskich;

11) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, z wyłączeniem zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 3;

12) podejmowania decyzji o charakterze organizacyjnym, kadrowym i nadzorczym w sprawach dotyczących rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;

13) podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.7));

14) podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 i z 2014 r. poz. 496);

15) podejmowania decyzji w wyniku odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących odmowy wpisów do wykazu mediatorów do spraw nieletnich;

16) podejmowania, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.8)), decyzji o delegowaniu urzędników sądów do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegowania;

17) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230), z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości oraz określonych w § 2 ust. 1 pkt 8;

18) koordynacji działań związanych z informatyzacją resortu;

19) wynikających z nadzoru nad funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Karnego;

20) wykonywania czynności określonych w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, 813, 941 i 1289);

21) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.

2. Podsekretarz Stanu ponadto:

1) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

2) występuje w Sejmie i Senacie;

3) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;

4) w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Wojciecha Węgrzyna, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 5;

5) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Jerzego Kozdronia oraz Podsekretarzy Stanu Michała Królikowskiego i Wojciecha Węgrzyna, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2, 3 i 5.

3. Podsekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości;

2) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

3) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;

4) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt 1–3;

5) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

§ 5.
 1. Podsekretarz Stanu Wojciech WĘGRZYN sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) wykonywania czynności wynikających z podległości Służby Więziennej Ministrowi Sprawiedliwości, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;

2) podejmowania decyzji i podpisywania związanych z nimi pism dotyczących obrotu międzynarodowego, w tym pism do ministrów rządów innych państw, postanowień o ekstradycji i wniosków o przejęcie ścigania karnego;

3) wykonywania zadań związanych z uczestnictwem w pracach grupy V4;

4) koordynacji działań związanych z przestrzeganiem standardów praw człowieka w jednostkach wymiaru sprawiedliwości;

5) koordynacji działań związanych ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w resorcie;

6) koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;

7) wsparcia i rozwoju systemu pomocy postpenitencjarnej;

8) nadzoru nad funkcjonowaniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

9) nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE);

10) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w imieniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Służby Więziennej.

2. Podsekretarz Stanu ponadto:

1) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz Służby Więziennej podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

2) występuje w Sejmie i Senacie;

3) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz Służby Więziennej;

4) w razie nieobecności Podsekretarza Stanu Wojciecha Hajduka, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 4;

5) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Jerzego Kozdronia, oraz Podsekretarza Stanu Michała Królikowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2–3.

3. Podsekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;

2) Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego;

3) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie;

4) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 6–9;

5) Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego.

§ 6.
 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Wiesława CHOJNACKA:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra Sprawiedliwości,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,

c) gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,

d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.9)),

e) występowanie z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,

f) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie,

g) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

h) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:

a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,

b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników urzędu, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,

c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) dysponuje funduszem nagród,

e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie.

2. Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje:

1) Biuro Kadr i Logistyki;

2) Biuro Organizacji, Finansów i Kontrolingu;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 7.
 Traci moc zarządzenie Nr 316/13/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.
§ 8.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Marek Biernacki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31, 504 i 619.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 350, 829 i 1513.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 722, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855 oraz z 2013 r. poz. 1036.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 448 oraz z 2014 r. poz. 188.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683 i 684.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2013 r. poz. 829.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047, i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama