reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zarządzenie określa organizację, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu.

3. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej „Ministrem”.

4. Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego;

2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości;

3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

4) Sekretarz Zespołu – dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego;

5) Członkowie Zespołu:

a) dyrektorzy komórek organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

c) Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości.

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności I Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i I Zastępcy Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje II Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych;

7) informowanie Ministra o bieżącej działalności Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może powołać ze składu Zespołu grupy robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.
Zespół działa na podstawie planu pracy Zespołu, który zatwierdza Minister.
§ 5.
Miejscem pracy Zespołu jest siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Chopina 1 lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 6.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w czasie jego nieobecności upoważniony Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Zespołu, każdorazowo określając czas i miejsce posiedzenia.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje się co najmniej dwa razy w roku, a w sytuacjach kryzysowych lub podczas ćwiczeń – w zależności od potrzeb.

§ 7.
Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie oraz koordynowanie opracowania dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji wytworzonej w trakcie pracy Zespołu.

§ 8.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§ 9.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości.
§ 10.
Traci moc zarządzenie Nr 129/13/DPK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 120).
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Cezary Grabarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama