| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) zarządza się, co następuje.

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS poz. 83) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) digitalizacja – tworzenie cyfrowego odwzorowania akt, dokumentów i danych, w tym konwersja określona zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie trybu i zasad wdrażania digitalizacji akt – SDA w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) instrukcja archiwalna – przepisy normujące organizację i zakres działania archiwów zakładowych w jednostkach;”,

b) w ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. ustawa – ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Zasady podpisywania korespondencji do jednostek wyższego stopnia określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Korespondencję kierowaną do jednostek podległych, podpisują kierownicy jednostek lub ich zastępcy, dyrektorzy departamentów i biur, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy finansowo-administracyjni, kierownicy samodzielnych działów, a w zakresie wynikającym z pisemnego, imiennego upoważnienia prokuratorzy i osoby zajmujące samodzielne stanowiska, którym powierzono sprawę do rozstrzygnięcia.”;

3) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uwierzytelniania odpisów dokumentów należy je poświadczyć za zgodność poprzez odciśnięcie okrągłej pieczęci urzędowej oraz złożenie podpisu przez osobę uprawnioną na jej pieczątce imiennej, na każdej stronie dokumentu. Nie dotyczy to uwierzytelniania odpisów dokumentów z akt zdigitalizowanych w ogólnokrajowym systemie wdrożonym przez Prokuratora Generalnego, na których odciska się wyłącznie okrągłą pieczęć urzędową.”;

4) w § 23 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik sekretariatu jednostki lub zastępcy kierownika, o których mowa w § 58 ust. 3 i 4 lub osoba, której zarządzeniem o podziale czynności powierzono nadzór nad pieczęciami odpowiadają za prawidłowe posługiwanie się pieczęciami, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.1)) oraz właściwe ich przechowywanie.”;

5) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. 1. W prokuraturach regionalnych i okręgowych zadania, o których mowa w § 45, dotyczące jednostki własnej, realizują kierownicy sekretariatów, a w zakresie uwzględniającym dane jednostek podległych – inspektorzy do spraw biurowości (sprawozdania i dane statystyczne o charakterze zbiorczym).

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, w wydziałach zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wykonuje zastępca kierownika sekretariatu, o którym mowa w § 58 ust. 4.”;

6) w § 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ośrodkach zamiejscowych jednostek powołuje się zastępcę kierownika sekretariatu, niezależnie od liczby pracowników realizujących tam zadania.”;

7) w § 65:

a) w ust. 2:

– w pkt 2:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Ksk”, „Nps”, „Ntk”, „Pp”, „Opk”, „Oz.o” i „Oz.w”,”,

– – lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) strzeżenia praworządności: „Cor”, „TK”, „U”, „Zp” i „Zt”,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;”,

b) w ust. 3:

– w pkt 2:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ntk”, „Pp”, „Opk” i „Oz.o”,”,

– – lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu” i „Wz”.”.

c) w ust. 4:

– w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;”.

d) w ust. 5:

– w pkt 2:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) karnej: „Di”, „ENO.UE.r”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Oz”, „Pn”, „Pp”,”,

– – lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) strzeżenia praworządności: „Cor”, „Zo” i „Zt”,”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;”;

8) § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69. W urządzeniach ewidencyjnych jednostek, w tym w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, rejestracji podlegają pisma uprawnionych organów skierowane do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych.”;

9) w § 72 uchyla się ust. 2;

10) w § 80 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akta spraw, akty oskarżenia, wnioski w trybie art. 335 § 1 k.p.k. kierowane zamiast aktu oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego, zarządzenia niepodlegające zaskarżeniu, wytyczne, polecenia o charakterze ogólnym, kasacje, skargi na wyroki sądów odwoławczych, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, wystąpienia, dokumenty osobiste i inne pisma wskazane przez ich autora, jako ważne, jeżeli nie są doręczane przez pracownika prokuratury, przesyła się jako przesyłki polecone, a zarządzenia i postanowienia podlegające zaskarżeniu, odpisy postanowień o uchyleniu tymczasowego aresztowania – jako przesyłki polecone za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.”;

11) w § 89:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ENO.P.r – dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) „Ksk” – dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.;”,

– uchyla się pkt 11.

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych oraz udziału prokuratora w tych sprawach;”,

– uchyla się pkt 22,

b) w ust. 2:

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) „Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;”,

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „Pk” – dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach: kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora;”,

d) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;”;

12) w § 90:

a) w ust. 2:

– uchyla się pkt 11,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) „Kw” – datę wpływu, podmiot składający wniosek o kasację lub wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych lub o wniesienie skargi na wyrok sądu odwoławczego, datę i czynności podjęte przez prokuratora w związku z wnioskiem, udział prokuratora w postępowaniu sądowym, datę udzielenia odpowiedzi na kasację, wniosek lub skargę, datę i treść orzeczenia sądu;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) „Opk” – datę wpływu, dane identyfikujące wnioski z jednostek w zakresie wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, rodzaj złożonego środka odwoławczego, w tym jego datę, podmiot wnoszący środek odwoławczy oraz datę i sposób rozstrzygnięcia środka odwoławczego przez sąd, udział prokuratora;”,

– uchyla się pkt 22,

b) w ust. 3:

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) „Ds.u” – datę wpływu, sygnaturę akt sądowych, oznaczenie sądu, termin do wykonania czynności i datę przekazania sprawy do sądu;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) „Rz” – środki odwoławcze na decyzje wydane w postępowaniu przygotowawczym (data wpływu, strona), datę przekazania prokuratorowi/prokuratorowi nadrzędnemu/sądowi, datę i rozstrzygnięcie rozpoznanego zażalenia lub pozostawienia przez sąd zażalenia bez rozpoznania;”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „Pk” – datę wpływu zawiadomienia i sygnaturę Sądu Najwyższego, identyfikujące osobę skazaną i kwalifikację karną, datę i oznaczenie strony wnoszącej kasację, wniosek o wznowienie lub skargę na wyrok sądu odwoławczego, sygnatury akt sądu I i II instancji, termin rozprawy lub posiedzenia, referenta, datę i treść orzeczenia Sądu Najwyższego;”,

d) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) „Wu” – datę wysłania wniosku o udział w postępowaniu odwoławczym, datę i sposób rozpoznania wniosku, datę, sygnaturę i nazwę sądu oraz sposób rozpoznania środka odwoławczego;”;

13) § 92 otrzymuje brzmienie:

„§ 92. Rejestracja w repertorium „Ds” i innych urządzeniach ewidencyjnych materiałów zgromadzonych podczas stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, przekazanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania, odbywa się na podstawie pisemnej dekretacji kierownika jednostki lub prokuratora prowadzącego postępowanie. Wpis obejmuje adnotację o miejscu przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne.”;

14) w § 97:

a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zakończono czynności będące podstawą wpisu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wykreślenie spraw wskazanych w ust. 1 pkt 7 następuje z datą pisemnego zarządzenia prokuratora.”;

15) § 103 otrzymuje brzmienie:

„§ 103. 1. Dokumenty dotyczące tej samej sprawy łączy się w akta z uwzględnieniem przepisów art. 148a w zw. z art. 156a k.p.k.

2. Akta sprawy układa się w porządku chronologicznym według kolejności wpływu dokumentów, chyba że prokurator zarządzi inaczej.

3. Załączniki adresowe mogą być prowadzone odrębnie dla dokumentów wytworzonych w toku postępowania, a odrębnie dla dokumentów, których kopie wykonano w celu usunięcia danych o miejscu zamieszkania lub pracy.”;

16) uchyla się § 104–105;

17) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. 1. Tomy akt oznacza się cyframi rzymskimi za wyjątkiem tomów załącznika adresowego, które oznacza się cyframi arabskimi.

2. W przypadku układania akt wątkami, każdy z wątków oznacza się cyframi rzymskimi. Jeżeli liczba tomów akt w poszczególnych wątkach jest większa niż jeden, należy je oznaczać dodatkowo wielkimi literami alfabetu.

3. Akta połączonych postępowań dołącza się jako kolejne tomy sprawy lub jako odrębny wątek.

18) § 107 otrzymuje brzmienie:

„§ 107. 1. W aktach podręcznych prokuratora gromadzi się materiały określone w ustawie, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także pisma przewodnie pomiędzy organami prowadzącymi i nadzorującymi postępowanie i inną podobną, ogólną korespondencję. W aktach podręcznych można przechowywać kopie materiałów zawartych w aktach głównych oraz dane osobowe świadków i pokrzywdzonych utrwalone w inny sposób, dane osobowe wrażliwe, notatki prowadzącego i przełożonych oraz wydruki i kopie danych z urządzeń ewidencyjnych.

2. Tomy akt podręcznych układa się w porządku chronologicznym według kolejności wpływu dokumentów, chyba że prokurator zarządzi inaczej.”;

19) uchyla się § 108;

20) § 109 otrzymuje brzmienie:

„§ 109. W sprawach nie wymagających gromadzenia protokołów przesłuchań świadków lub danych osobowych świadków i pokrzywdzonych podlegających ochronie, czy też innych danych osobowych zastrzeżonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów nie wyodrębnia się załącznika adresowego.”;

21) uchyla się § 110;

22) w § 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do akt spraw dołącza się wraz z opisem nośniki, na których utrwalono:

1) obraz z przeprowadzonej czynności procesowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 242 k.p.k.;

2) obraz lub dźwięk dla celów procesowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 147 § 5 k.p.k.”;

23) § 113 otrzymuje brzmienie:

„§ 113 Wyłączenie materiałów do odrębnego postępowania następuje na podstawie postanowienia prokuratora.”;

24) uchyla się § 114;

25) § 115 otrzymuje brzmienie:

„§ 115. Wykonanie i uwierzytelnienie kopii dokumentów lub ich części wskazane w art. 148a k.p.k. następuje w zakresie określonym adnotacją lub decyzją prokuratora poprzez poświadczenie, iż „kopię sporządzono w trybie art. 148a k.p.k.”.”;

26) uchyla się § 116;

27) § 117 i 118 otrzymują brzmienie:

„§ 117. 1. Jeden tom akt sprawy nie zawiera więcej niż 200 kart. Odstąpienie od tej zasady możliwe jest tylko w razie uzasadnionej potrzeby.

2. Jeżeli w materiałach postępowania przygotowawczego znajdują się dokumenty dotyczące działalności podmiotów gospodarczych objętych postępowaniem, a w szczególności faktur, innych dokumentów księgowych, dokumentów celnych oraz innej dokumentacji, dla dokumentów tych zakłada się odrębne teczki, które stanowią załączniki do akt sprawy.

§ 118. 1. W załączniku adresowym bezpośrednio po kopii każdego postanowienia lub zarządzenia, które podlega doręczeniu pokrzywdzonym i świadkom załącza się zwrotne pokwitowanie odbioru.

2. Na oryginale postanowienia lub zarządzenia wskazanego w ust. 1 dokonuje się adnotacji o zakresie i dacie dokonanego doręczenia.”;

28) uchyla się § 119;

29) uchyla się § 121 i 122;

30) § 123 otrzymuje brzmienie:

„§ 123. 1. W przypadku układania akt w porządku chronologicznym według kolejności wpływu dokumentów, kolejne tomy zachowują ciągłość numeracji kart. W przypadku, układania akt wątkami ciągłość numeracji kart należy zachować w ramach tego samego wątku.

2. Załączniki adresowe mają odrębną numerację.”;

31) § 125 otrzymuje brzmienie:

„§ 125. 1. Tworzenie elektronicznych obrazów akt lub niektórych dokumentów, w tym ich digitalizacja, bądź kopiowanie wymaga zarządzenia prokuratora prowadzącego lub bezpośrednio nadzorującego postępowanie. Nie dotyczy to digitalizacji akt w ogólnokrajowym systemie wdrożonym przez Prokuratora Generalnego.

2. W przypadku wykonywania czynności w ramach nadzoru służbowego jeżeli udostępniono obrazy elektroniczne akt lub poszczególnych dokumentów na nośniku, dołącza się go do akt sprawy, w ramach której były badane akta. Nie dotyczy to digitalizacji akt w ogólnokrajowym systemie wdrożonym przez Prokuratora Generalnego.

3. O utworzeniu elektronicznych obrazów, bądź skopiowaniu poszczególnych dokumentów lub akt, sporządza się adnotację na drugiej stronie obwoluty akt podręcznych lub notatkę urzędową połączoną z drugą stroną obwoluty akt podręcznych.”;

32) w § 126:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przeglądanie przez osoby uprawnione akt sprawy w toku postępowania przygotowawczego i po jego zakończeniu oraz sporządzanie z nich odpisów, kopii i fotokopii odbywa się pod nadzorem wyznaczonego przez prokuratora pracownika, asystenta lub uprawnionego funkcjonariusza Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowań przygotowawczych lub w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w monitoring (wówczas bez konieczności uczestnictwa wyznaczonego pracownika). Informację w tym przedmiocie odnotowuje na drugiej stronie obwoluty akt podręcznych lub w notatce urzędowej połączonej z drugą stroną obwoluty akt podręcznych, wyznaczony przez prokuratora pracownik, ze wskazaniem osoby uprawnionej, czasu i sposobu zapoznania się z aktami. Informacja zawiera również dane dotyczące wykonanych fotokopii.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Udostępnienie przeglądania akt w ogólnokrajowym systemie digitalizacji akt – SDA reguluje odrębne zarządzenie Prokuratora Generalnego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ujawnienie i udostępnienie danych adresowych w trybie art. 148a i art. 156a k.p.k. następuje w zakresie i w sposób określony w pisemnym zarządzeniu prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie prowadzone przez inne organy.”;

33) § 127 otrzymuje brzmienie:

„§ 127. 1. W razie udostępnienia zapisu obrazu lub dźwięku nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania tego zapisu przez stronę lub inną osobę uprawnioną.

2. Zapis obrazu lub dźwięku z adnotacjami na informatycznym nośniku danych wydaje się na podstawie pisemnego zarządzenia prokuratora.”;

34) w § 128:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek osób uprawnionych oraz za zgodą prokuratora, po dokonaniu opłat kancelaryjnych na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy wydanego na podstawie art. 156 § 6 k.p.k., sekretariat wydaje uwierzytelnione odpisy, zaświadczenia oraz inne dokumenty sporządzone na podstawie akt sprawy.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoba otrzymująca uwierzytelniony odpis lub kopię dokumentu lub innego pisma ich odbiór potwierdza podpisem i datą.”;

35) uchyla się § 141;

36) w § 153 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) sporządzaniu odpowiedniej liczby odpisów aktu oskarżenia wraz ze składanymi z nim wnioskami, odpisów wniosku skierowanego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. zamiast aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego stosownie do treści art. 334 § 2 i art. 338 § 1b k.p.k.;

2) wysłaniu do oskarżonego i jego obrońcy, pokrzywdzonego i jego pełnomocnika oraz osoby i instytucji, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie stosownego zawiadomienia z informacją o treści art. 338a i 387 k.p.k. wraz z pouczeniem, o którym mowa w art. 334 § 3 k.p.k.;”;

37) w § 154 uchyla się ust. 2;

38) w § 155 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W sprawach, w których postępowanie zawieszono na podstawie art. 11 § 2 k.p.k., sekretariat nie rzadziej niż raz na 3 miesiące ustala czy nie wydano prawomocnego orzeczenia w sprawie o inne przestępstwo, a następnie przedkłada akta zawieszonego postępowania prokuratorowi.

4. W sprawach, w których postępowanie umorzono na podstawie art. 11 § 1 k.p.k., sekretariat nie rzadziej niż raz na 3 miesiące ustala czy nie uchylono lub zmieniono treści prawomocnego wyroku, orzeczonego w sprawie o inne przestępstwo, o którym mowa w tym przepisie, a następnie przedkłada akta umorzonego postępowania prokuratorowi.”;

39) w § 156 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wydania przez prokuratora postanowienia o nałożeniu kary pieniężnej (art. 285 § 1 k.p.k.), a także obciążenia kosztami postępowania (art. 289 § 1 k.p.k.), po uprawomocnieniu się postanowienia, sekretariat przesyła je w celu przeprowadzenia postępowania wykonawczego do sądu rejonowego w okręgu którego prowadzone jest postępowanie.”;

40) § 157 otrzymuje brzmienie:

„§ 157. W każdym przypadku wyroku uniewinniającego, po uprawomocnieniu orzeczenia, sekretariat zwraca się do sądu o wypożyczenie akt sprawy i przedkłada prokuratorowi, celem podjęcia decyzji co do dalszego toku postępowania.”;

41) po § 158 dodaje się § 158a w brzmieniu:

„§ 158a. Zatrzymany paszport lub inny dokument upoważniający do przekroczenia granicy przechowuje się w miejscu określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.”;

42) w § 161 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych;”,

b) uchyla się pkt 6;

43) § 176 otrzymuje brzmienie:

„§ 176. Strukturę organizacyjną i zadania innych działów w jednostkach określają zarządzenia kierowników jednostek.”;

44) w § 181 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieuwzględnienia wniosku w trybie określonym w ust. 1, należy przedstawić akta prokuratorowi w celu podjęcia decyzji w przedmiocie wystąpienia do kierownika jednostki, w której wniosek został złożony o zajęcie stanowiska.”;

45) § 185 otrzymuje brzmienie:

„§ 185. Zespoły i samodzielne stanowiska realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej oraz audytu, a w prokuraturach regionalnych i okręgowych także zadania z zakresu spraw obronnych.”;

46) § 204–206 otrzymują brzmienie:

„§ 204. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw regulują odrębne przepisy.

§ 205. Podstawą kwalifikacji archiwalnej są akty prawne obowiązujące w czasie, gdy dokumentacja powstała i była gromadzona, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 206. Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną regulują odrębne przepisy.”;

47) uchyla się § 207–210;

48) w Załączniku nr 1:

a) liczby porządkowe 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2.

PK/Rej.sam. „Cor”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny – „Cor” dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

3.

PK/Rej.sam. „Di”

Rejestr samodzielny

Rejestr „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

 

b) liczba porządkowa 5 otrzymuje brzmienie:

5.

PK/Rej.sam. „ENA.P.r”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „ENA.P.r” dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych

prokuratura okręgowa

 

c) liczba porządkowa 10 otrzymuje brzmienie:

10.

PK/Rej.sam. „Ip”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „Ip” dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

 

d) liczba porządkowa 12 otrzymuje brzmienie:

12.

PK/Rej.sam. „Ksk”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „Ksk” dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.

Prokuratura Krajowa

 

e) uchyla się liczbę porządkową 13,

f) liczba porządkowa 14 otrzymuje brzmienie:

14.

PK/Rej.sam. „Kw”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „Kw” dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

 

g) liczba porządkowa 17 otrzymuje brzmienie:

17.

PK/Rej.sam. „Opk”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „Opk” dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych oraz udziału prokuratora w tych sprawach

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa

 

h) liczba porządkowa 20 otrzymuje brzmienie:

20.

PK/Rej.sam. „Oz.o”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „Oz.o” dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa

 

i) uchyla się liczbę porządkową 30,

j) uchyla się liczbę porządkową 33,

k) liczba porządkowa 34 otrzymuje brzmienie:

34.

PK/Rej.sam. „Zt”

Rejestr samodzielny

Rejestr samodzielny „Zt” dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds”

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

 

l) liczba porządkowa 37 otrzymuje brzmienie:

37.

PK/Rej.uzup. „Rz”

Rejestr uzupełniający

Rejestr uzupełniający „Rz” do repertorium „Ds” dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania

Prokuratura Krajowa,
prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

 

m) liczba porządkowa 41 otrzymuje brzmienie:

41.

PK/Wyk.kon. sam. „Pk”

Wykaz kontrolny samodzielny

Wykaz kontrolny samodzielny „Pk” dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora

Prokuratura Krajowa

 

n) liczba porządkowa 45 otrzymuje brzmienie:

45.

PK/Wyk.kon. uz. „Wu”

Wykaz kontrolny uzupełniający

Wykaz kontrolny „Wu” uzupełniający do repertorium „Ds” dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym

prokuratura regionalna,
prokuratura okręgowa,
prokuratura rejonowa

 

o) wzór do liczby porządkowej 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

p) wzór do liczby porządkowej 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

r) wzór do liczby porządkowej 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

s) wzór do liczby porządkowej 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

t) uchyla się wzór do liczby porządkowej 13,

u) wzór do liczby porządkowej 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,

w) wzór do liczby porządkowej 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,

x) uchyla się wzór do liczby porządkowej 30,

y) uchyla się wzór do liczby porządkowej 33,

z) wzór do liczby porządkowej 34 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia,

za) wzór do liczby porządkowej 37 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia,

zb) wzór do liczby porządkowej 41 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia,

zc) wzór do liczby porządkowej 45 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

49) uchyla się załącznik nr 3.

§ 2.
Do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie papierowym, mogą być używane dotychczasowe wzory tych urządzeń, po dokonaniu stosownych adnotacji, zgodnie z brzmieniem wskazanym w niniejszym zarządzeniu.
§ 3.
W przypadku likwidacji urządzenia ewidencyjnego, na podstawie niniejszego zarządzenia, danych zawartych w likwidowanym urządzeniu nie przenosi się do innych urządzeń.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 1600, z 2009 r. poz. 1323, z 2010 r. poz. 96, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

Załącznik 1. [REJESTR SAMODZIELNY „COR” DLA PISM UPRAWNIONYCH ORGANÓW SKIEROWANYCH DO WŁAŚCIWEGO PROKURATORA W SPRAWACH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „COR” DLA PISM UPRAWNIONYCH ORGANÓW SKIEROWANYCH DO WŁAŚCIWEGO PROKURATORA W SPRAWACH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [REJESTR SAMODZIELNY „DI” DLA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ REJESTRACJI W REPERTORIUM „DS” PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURATORA W SPRAWACH KARNYCH, KARNYCH SKARBOWYCH I W SPRAWACH O WYKROCZENIA, PROWADZONYCH PRZEZ INNE ORGANY]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „DI” DLA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ REJESTRACJI W REPERTORIUM „DS” PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURATORA W SPRAWACH KARNYCH, KARNYCH SKARBOWYCH I W SPRAWACH O WYKROCZENIA, PROWADZONYCH PRZEZ INNE ORGANY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [REJESTR SAMODZIELNY „ENO.P.R” DLA WYSTĄPIEŃ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ O WYKONANIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU OCHRONY W SPRAWACH PROKURATUR REJONOWYCH]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „ENO.P.R” DLA WYSTĄPIEŃ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ O WYKONANIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU OCHRONY W SPRAWACH PROKURATUR REJONOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [REJESTR SAMODZIELNY „KSK” DLA WNIOSKÓW O WNIESIENIE KASACJI W SPRAWACH KARNYCH W TRYBIE ART. 521 K.P.K., ART. 110 § 1 K.P.W. I ART. 167A K.K.S.]

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „KSK” DLA WNIOSKÓW O WNIESIENIE KASACJI W SPRAWACH KARNYCH W TRYBIE ART. 521 K.P.K., ART. 110 § 1 K.P.W. I ART. 167A K.K.S.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [REJESTR SAMODZIELNY „KW” DLA KASACJI I WNIOSKÓW O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO ZAKOŃCZONEGO PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM W SPRAWACH KARNYCH, ODPOWIEDZI NA KASACJE I WNIOSKI STRONY PRZECIWNEJ, WNIOSKI O WZNOWIENIE LUB SKARG NA WYROKI SĄDÓW ODWOŁAWCZYCH I UDZIAŁU PROKURATORA W TYCH POSTĘPOWANIACH]

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „KW” DLA KASACJI I WNIOSKÓW O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO ZAKOŃCZONEGO PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM W SPRAWACH KARNYCH, ODPOWIEDZI NA KASACJE I WNIOSKI STRONY PRZECIWNEJ, WNIOSKI O WZNOWIENIE LUB SKARG NA WYROKI SĄDÓW ODWOŁAWCZYCH I UDZIAŁU PROKURATORA W TYCH POSTĘPOWANIACH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [REJESTR SAMODZIELNY „OPK” DLA WNIOSKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK O WZIĘCIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZEZ PROKURATORA JEDNOSTKI WYŻSZEGO STOPNIA W SPRAWACH KARNYCH ORAZ UDZIAŁU PROKURATORA W TYCH SPRAWACH]

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „OPK” DLA WNIOSKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK O WZIĘCIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZEZ PROKURATORA JEDNOSTKI WYŻSZEGO STOPNIA W SPRAWACH KARNYCH ORAZ UDZIAŁU PROKURATORA W TYCH SPRAWACH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [REJESTR SAMODZIELNY „ZT” DLA ZATRZYMAŃ DOKONYWANYCH PRZEZ POLICJĘ I INNE UPRAWIONE ORGANY, Z WYŁĄCZENIEM ZATRZYMAŃ OSÓB PODEJRZANYCH W POSTĘPOWANIACH ZAREJESTROWANYCH W REPERTORIUM „DS”]

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR SAMODZIELNY „ZT” DLA ZATRZYMAŃ DOKONYWANYCH PRZEZ POLICJĘ I INNE UPRAWIONE ORGANY, Z WYŁĄCZENIEM ZATRZYMAŃ OSÓB PODEJRZANYCH W POSTĘPOWANIACH ZAREJESTROWANYCH W REPERTORIUM „DS”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [REJESTR UZUPEŁNIAJĄCY „RZ” DO REPERTORIUM „DS” DLA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH NA DECYZJE PROKURATORA W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM ZA WYJĄTKIEM ZAŻALEŃ NA POSTANOWIENIA SĄDU W PRZEDMIOCIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA]

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

REJESTR UZUPEŁNIAJĄCY „RZ” DO REPERTORIUM „DS” DLA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH NA DECYZJE PROKURATORA W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM ZA WYJĄTKIEM ZAŻALEŃ NA POSTANOWIENIA SĄDU W PRZEDMIOCIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WYKAZ KONTROLNY SAMODZIELNY „PK” DLA SPRAW KARNYCH PODLEGAJĄCYCH ROZPOZNANIU W POSTĘPOWANIU KASACYJNYM, O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA I W PRZEDMIOCIE SKARGI NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO Z UDZIAŁEM PROKURATORA]

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

WYKAZ KONTROLNY SAMODZIELNY „PK” DLA SPRAW KARNYCH PODLEGAJĄCYCH ROZPOZNANIU W POSTĘPOWANIU KASACYJNYM, O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA I W PRZEDMIOCIE SKARGI NA WYROK SĄDU ODWOŁAWCZEGO Z UDZIAŁEM PROKURATORA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WYKAZ KONTROLNY „WU” UZUPEŁNIAJĄCY DO REPERTORIUM „DS” DLA WNIOSKÓW O UDZIAŁ PROKURATORA JEDNOSTKI WYŻSZEGO STOPNIA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM]

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r.

WYKAZ KONTROLNY „WU” UZUPEŁNIAJĄCY DO REPERTORIUM „DS” DLA WNIOSKÓW O UDZIAŁ PROKURATORA JEDNOSTKI WYŻSZEGO STOPNIA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »