reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Nadaje się statut Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie – jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU EKSPERYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 stycznia 2017 r. (poz. 3)

STATUT INSTYTUTU EKSPERYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową.

2. Instytut może używać skróconej nazwy „IES”.

§ 2. 1. Siedziba Instytutu znajduje się w Krakowie.

2. Instytut może za zgodą Ministra Sprawiedliwości tworzyć zamiejscowe komórki organizacyjne będące jego filiami.

II. Przedmiot działalności

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Instytutu jest działalność na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w dziedzinie nauk sądowych, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

2. W szczególności przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie nauk sądowych, a w szczególności w zakresie: chemii i toksykologii sądowej, genetyki i biologii sądowej, informatyki sądowej, analizy mowy i nagrań, kryminalistyki, psychologii sądowej oraz rekonstrukcji wypadków drogowych i inżynierii sądowej;

2) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i wykonywania prac rozwojowych w dziedzinach nauk sądowych reprezentowanych w Instytucie;

3) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, w tym w szczególności do opracowywania ekspertyz oraz wydawania opinii na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

4) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk sądowych oraz gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej oraz naukowo-technicznej;

5) działalność szkoleniowa i edukacyjna, mająca na celu kształcenie i doskonalenie zawodowe własnych kadr oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, biegłych sądowych i innych specjalistów w poszczególnych dyscyplinach nauk sądowych;

6) opracowywanie, propagowanie i wdrażanie standardów pracy laboratoriów nauk sądowych, mających znaczenie dla zapewnienia dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania wiedzą i jakością badań, a także podnoszenia poziomu ekspertyz sądowych i standardów pracy biegłych sądowych;

7) opracowywanie testów kompetencji i kontroli międzylaboratoryjnej oraz standardów badań;

8) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

9) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;

10) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w zakresie nauk sądowych;

11) współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, laboratoriami nauk sądowych, szkołami wyższymi, instytucjami szkoleniowymi działającymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz innymi instytucjami podejmującymi działania dla rozwoju nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych.

3. W ramach upowszechniania wyników badań oraz osiągnięć naukowych, Instytut może organizować krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, sympozja i seminaria oraz prowadzić działalność wydawniczą.

§ 4. 1. W prowadzeniu badań naukowych oraz prac rozwojowych Instytut może współpracować z innymi instytucjami, a w szczególności z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi oraz akademickimi.

2. Współpraca może polegać w szczególności na współuczestnictwie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, konferencjach, seminariach oraz wymianie doświadczeń międzylaboratoryjnych.

§ 5. 1. Instytut wykonuje swoje zadania w ramach rocznych lub wieloletnich planów działalności ustalanych przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej i biorąc pod uwagę tematykę proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości.

2. W szczególnie pilnych sprawach Minister Sprawiedliwości może zlecić Instytutowi realizację badań nieobjętych planem działalności.

III. Działalność opiniodawcza

§ 6. 1. Opinie i ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 1 Statutu, wydają i opracowują pracownicy Instytutu, którzy zostali ustanowieni jego biegłymi.

2. Biegłych Instytutu ustanawia jego dyrektor, spośród pracowników mających wiedzę w danej dziedzinie nauki i doświadczenie zawodowe. Ustanowienie biegłym Instytutu na czas nieokreślony następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opinie wydawane przez Instytut podpisuje dyrektor Instytutu lub osoba upoważniona do podpisywania opinii w jego imieniu.

4. Dyrektor Instytutu rozstrzyga, czy ze względu na dostarczony materiał badawczy oraz zakres i stopień skomplikowania badań, a także przewidywany koszt wykonania badań, sprawa nadaje się do opracowania ekspertyzy i wydania opinii przez Instytut.

5. Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie wyłącznie na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

6. Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla innych zleceniodawców Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. W uzasadnionych społecznie przypadkach oraz w razie zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o wykonaniu ekspertyzy na zlecenie instytucji państwowej lub samorządowej, wykazując następnie te zlecenia w rocznym sprawozdaniu z działalności Instytutu.

§ 7. 1. Przy ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie opinii zleconych przez uprawnione organy w postępowaniu cywilnym i karnym, Instytut stosuje obowiązujące w tych postępowaniach przepisy w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków biegłych.

2. Należności za opinie zlecone Instytutowi i wykonane w toku innych postępowań, niż wymienione w ust. 1, Instytut ustala w umowie zawartej ze zleceniodawcą, uwzględniając w wynagrodzeniu za sporządzenie opinii co najmniej bezpośrednie nakłady poniesione na jej opracowanie, i obciąża nimi organy (podmioty) zlecające wykonanie opinii.

IV. Organy Instytutu

§ 8. Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 9. 1. Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

1) ustala roczne i wieloletnie plany naukowe i badawczo-rozwojowe Instytutu;

2) organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska samodzielne;

3) prowadzi politykę kadrową Instytutu;

4) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych;

5) reprezentuje Instytut na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości, w szczególności zawiera umowy z ekspertami zewnętrznymi;

6) sporządza i przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości roczne sprawozdanie z wykonania zadań Instytutu i wykonania planu finansowego;

7) przygotowuje plany wydawnicze Instytutu;

8) zatwierdza, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, regulamin organizacyjny Instytutu, określający jego wewnętrzną strukturę, w szczególności jednostki organizacyjne Instytutu i zakres ich zadań oraz specjalizację;

9) zatwierdza, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, regulamin wyborów do rady naukowej;

10) przedstawia radzie naukowej inne sprawy wymagające jej opinii oraz zapewnia wykonanie uchwał rady;

11) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej;

12) zatrudnia głównego księgowego;

13) ustala regulamin pracy oraz inne regulaminy wewnętrzne, których wydanie przewidują odrębne przepisy;

14) zatwierdza, po zaopiniowaniu przez radę naukową, regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

15) podejmuje działania na rzecz rozwoju Instytutu, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

16) ustanawia regulamin określający tryb oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu.

2. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy zastępców dyrektora oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą zastępców dyrektora, a także głównego księgowego oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Instytutu, podporządkowanych dyrektorowi na podstawie regulaminu organizacyjnego Instytutu.

3. Dyrektor odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu.

4. Dyrektor może powołać Kolegium Instytutu, stanowiące jego zespół opiniodawczo-doradczy, w którego skład wchodzą zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 10. 1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym

2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów naukowych i badawczo-rozwojowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań z wykonania zadań Instytutu;

3) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego;

4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowo-badawczej;

5) opiniowanie propozycji wydawniczych;

6) opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;

7) opiniowanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu wyborów do rady naukowej oraz regulaminu pracy Instytutu;

8) wydawanie opinii na temat kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

9) występowanie z wnioskiem do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

10) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

11) uchwalanie regulaminu rady naukowej;

3. Rada naukowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia rady naukowej zwołuje dyrektor, zastępca dyrektora lub przewodniczący rady naukowej.

§ 11. 1. Rada naukowa liczy 16 członków.

2. W skład rady wchodzi:

1) 4 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej;

2) 2 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym doktora;

3) 2 pracowników naukowych nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego lub pracowników badawczo-technicznych Instytutu;

4) 8 osób spoza Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością Instytutu, powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości.

V. Pracownicy Instytutu

§ 12. W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 Statutu, Instytut zatrudnia pracowników naukowych na stanowiskach: profesora, adiunkta i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych na stanowiskach: głównego specjalisty badawczo-technicznego, starszego specjalisty badawczo-technicznego oraz specjalisty badawczo-technicznego.

§ 13. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje dyrektor Instytutu z inicjatywy własnej, na wniosek swojego zastępcy lub kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie można zamieścić także w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.

4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów i termin rozstrzygnięcia konkursu.

5. Termin na zgłoszenie udziału w konkursie nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Instytutu.

6. Dyrektor Instytutu powołuje, spośród pracowników Instytutu oraz członków rady naukowej niebędących pracownikami Instytutu, komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków. W skład komisji powinni wchodzić pracownicy naukowi reprezentujący dziedzinę, której dotyczy konkurs. Gdy konkurs dotyczy stanowiska adiunkta lub profesora, w skład komisji powinni również wchodzić pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

7. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone na konkurs po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją. Komisja może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku znacznej liczby kandydatów, na rozmowę kwalifikacyjną mogą zostać zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

8. Komisja konkursowa wyłania kandydata bądź stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań. Kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata podlegają zaopiniowaniu przez radę naukową Instytutu.

9. Jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. W takim wypadku dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

10. Dyrektor Instytutu może zrezygnować z zatrudnienia kandydata i ogłosić nowy konkurs także wtedy, gdy rada naukowa Instytutu wyrazi negatywną opinię o kandydacie.

11. Wyniki konkursu ogłaszane są przez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz umieszczenie na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Kandydaci informowani są o wynikach konkursu na piśmie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Liszka

trenerka i konsultantka międzykulturowa, trenerka biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama