reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 marca2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań pranych, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
Zadaniem Zespołu jest ocena aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, wypracowanie rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze resocjalizacyjnym zmierzających do realizacji celu wychowawczego, przy uwzględnieniu konieczności uregulowania w ustawie zagadnień ustawowych, które obecnie regulowane są przepisami o charakterze wykonawczym.
§ 3.
W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Henryk Haak, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Mikołaj Pawlak dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości;

3) Członkowie:

a) dr Dorota Orkiszewska – asystent w Katedrze Kryminalistyki i Prawa Dowodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

b) Wiesława Stelmaszczuk-Taracha – sędzia Sądu Rejonowego Wiceprezes Sądu Lublin Zachód w Lublinie,

c) Piotr Kula – sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach,

d) Monika Kruczek – sędzia delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Legislacyjny,

e) Dorota Stępniak – główny wizytator-pedagog w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich,

f) Jacek Łupaczewski – dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach,

g) Mirosława Adamska – zastępca dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu,

h) przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,

i) przedstawiciel Ministra Zdrowia;

4) Sekretarz Zespołu – Justyna Szczepkowska – sędzia delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

§ 4.
1. Realizacja zadań określonych w § 2, w zależności od potrzeb na poszczególnych etapach prac, może odbywać się z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach również inne osoby, których udział w pracy Zespołu uzna za potrzebny, w szczególności spośród przedstawicieli nauki i wymiaru sprawiedliwości.

3. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz lub opracowań niezbędnych do realizacji zadań Zespołu. Zlecając ekspertyzy lub opracowania Przewodniczący określa ich zakres tematyczny ze wskazaniem ekspertów.

4. Ekspertyzy i opracowania, o których mowa w ust. 3 są przygotowywane w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło, w których zleceniodawcą jest Minister Sprawiedliwości reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

§ 5.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) składanie kwartalnych sprawozdań z działalności – w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, oraz złożenie sprawozdania końcowego wraz z projektem regulacji.

3. Przewodniczący może utworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu albo rozpatrzenie spraw nie wymagających udziału wszystkich członków Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może zlecać poszczególnym członkom opracowanie poszczególnych zagadnień tematycznych mających związek z realizacją zadania.

§ 6.
1. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 7.
1. Ministerstwo Sprawiedliwości pokrywa koszty związane z udziałem członków Zespołu oraz osób zaproszonych w trybie § 4 ust. 2 w posiedzeniach, w szczególności koszty noclegów i wyżywienia. Ponadto członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, związanych z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

2. Zwrot kosztów, o których mowa ust. 1 nie dotyczy osób zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

§ 8.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich.
§ 9.
Zespół rozpoczyna swoją pracę z chwilą wejścia zarządzenia w życie.
§ 10.
Zespół kończy swoją pracę z chwilą przyjęcia przez Ministra Sprawiedliwości sprawozdania końcowego Przewodniczącego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama