reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich;

2) dyrektorze zakładu – należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;

3) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.

§ 3.
 1. Z funduszu na nagrody dla nauczycieli, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy, tworzonego w budżecie państwa w części, której dysponentem głównym jest Minister Sprawiedliwości, są przyznawane nagrody:

1) przez Ministra Sprawiedliwości;

2) przez dyrektorów zakładów.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w terminie do dnia 14 października każdego roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 4.
 Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, stanowiącego co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w części 37 „Sprawiedliwość”:

1) 30% tego funduszu na nagrody Ministra Sprawiedliwości;

2) 70% tego funduszu na nagrody dyrektorów zakładów.

§ 5.
 Nauczycielowi zatrudnionemu w zakładzie może być przyznana nagroda, o której mowa w § 3, jeżeli posiada on wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) w zakresie stopnia realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, podstawowymi funkcjami placówki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa nieletnim:

a) osiąga wyróżniające wyniki w realizacji procesu dydaktycznego lub wychowawczego, z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności, zdolności i potrzeb nieletnich, potwierdzone osiągnięciami edukacyjnymi uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami z przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, a także nabytymi wiadomościami i umiejętnościami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod i środków oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z nieletnimi, ich rodzicami lub opiekunami oraz w pracy w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych,

d) organizuje i prowadzi na rzecz nieletnich innowacyjną działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną, wypoczynkową,

e) aktywnie współdziała w podnoszeniu jakości pracy zakładu lub jakości pracy szkoły w tym zakładzie,

f) osiąga pozytywne efekty w pracy z nieletnimi agresywnymi, uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zaburzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo, a także posiada umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich, spowodowanym zaniedbaniami edukacyjnymi i kilkuletnimi opóźnieniami w nauce;

2) w zakresie wspierania każdego nieletniego we wszechstronnym rozwoju osobowości i uzdolnień:

a) osiąga znaczące wyniki w organizacji pracy korekcyjnej, diagnostycznej, opiekuńczej i terapeutycznej,

b) aktywnie współpracuje z innymi nauczycielami i wychowawcami w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) z dużym zaangażowaniem prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów niedostosowania społecznego, w szczególności zachowania destrukcyjnego, narkomanii, alkoholizmu,

d) wprowadza nowe techniki i metody diagnostyczne w celu wszechstronnego zdiagnozowania osobowości wychowanka oraz wskazania pożądanych i skutecznych metod oddziaływań;

3) w zakresie kształtowania postawy nieletniego w kierunku wychowania na świadomego i uczciwego obywatela, przygotowanego do społecznie użytecznej pracy:

a) opracowuje i rozwija różnorodne formy współdziałania ze środowiskiem w procesie usamodzielnienia nieletniego,

b) udziela nieletniemu pomocy w zakresie integracji społecznej, w szczególności w uzyskaniu zatrudnienia i mieszkania;

4) w zakresie sprawowanego nadzoru przez dyrektora zakładu i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w zakładzie:

a) osiąga wyróżniające wyniki w zakresie organizacji, zarządzania oraz zapewniania bezpiecznych warunków w zakresie działania i rozwoju zakładu,

b) inicjuje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu innowacyjnej działalności w zakresie wdrażania nowatorskich metod i środków oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych, tworzenia i realizacji autorskich programów na rzecz edukacji, wychowania i profilaktyki oraz doskonalenia zawodowego,

c) wspiera rozwój zawodowy nauczycieli i dba o zapewnienie warunków sprzyjających jego realizacji, organizuje i prowadzi szkolenia stymulujące podnoszenie jakości pracy zakładu,

d) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zakładzie lub w zawodzie.

§ 6.
 1. Nagroda Ministra Sprawiedliwości może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w zakładzie.

2. Nagrodę Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysokości trzykrotnej kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy.

3. Wyliczone kwoty zaokrągla się do stu złotych w górę.

§ 7.
 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości występują:

1) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich – w stosunku do dyrektora zakładu;

2) dyrektor zakładu – w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zakładzie, po zasięgnięciu opinii rady zakładu i organizacji związkowych działających w zakładzie; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w zakładzie opinia taka nie jest wymagana.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 10 lipca każdego roku.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.
 1. Wnioski, o których mowa w § 7, opiniuje komisja do spraw nagród powołana przez Ministra Sprawiedliwości, zwana dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą nie mniej niż 4 osoby, w tym przewodniczący i jego zastępca z komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy podejmowanie niezbędnych czynności w celu prawidłowego jej funkcjonowania, a w szczególności:

1) zwołanie posiedzenia komisji;

2) przewodniczenie posiedzeniu komisji i czuwanie nad jego sprawnym przebiegiem.

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5. Posiedzenia komisji są protokołowane.

6. Obsługę administracyjną komisji zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2.

7. Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków Minister Sprawiedliwości decyduje o przyznaniu nagrody.

8. Minister Sprawiedliwości może odmówić zatwierdzenia przedstawionej listy kandydatów lub dokonać zmian w tym zakresie.

§ 9.
 Minister Sprawiedliwości może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi zakładu. Przepisu § 8 nie stosuje się.
§ 10.
 1. Nagrody dyrektorów zakładów mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w zakładzie co najmniej jednego roku.

2. Dyrektor zakładu może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika działu zakładu, po zasięgnięciu opinii rady zakładu i organizacji związkowej działającej w zakładzie; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w zakładzie opinia taka nie jest wymagana.

3. Wysokość nagrody dyrektora zakładu, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 45% wysokości nagrody Ministra Sprawiedliwości.

§ 11.
 1. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, o której mowa w § 3, otrzymuje dyplom.

2. Odpis dyplomu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

§ 12.
 Do wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, złożonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.
§ 13.
 Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 226).
§ 14.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ]

Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 października 2017 r. (poz. 219)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama