reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
1. Dyrektorzy departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości przedłożą wewnętrzne regulaminy organizacyjne departamentów i biur do akceptacji właściwych członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości wewnętrznych regulaminów, o których mowa w ust. 1, dotychczasowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości zachowują moc w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w § 1.

§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 59/15/BOF Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 54, z późn. zm.1)).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2015 r. poz. 173, 222 i 267, z 2016 r. poz. 92, 120 i 211, z 2017 r. poz. 134 i 216 oraz z 2018 r. poz. 146.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI]

Załącznik do zarządzenia nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości
z dnia 11 czerwca 2018 r. (poz. 187)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 2. Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości stanowią: Minister Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.

§ 3. 1. Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości określa odrębne zarządzenie Ministra Sprawiedliwości.

2. Osoby zastępujące Ministra Sprawiedliwości i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zakres, w jakim zastępstwa są wykonywane, określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach.

4. Tryb wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i zakres zastępstwa określają odrębne przepisy.

§ 4. 1. W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą: Gabinet Polityczny Ministra oraz komórki organizacyjne wymienione w statucie Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o komórce organizacyjnej, należy przez to rozumieć także Gabinet Polityczny Ministra.

3. Poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oznacza się następującymi symbolami literowymi:

1) Gabinet Polityczny Ministra

- "GPM";

2) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

- "DB";

3) Departament Funduszu Sprawiedliwości

- "DFS";

4) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

- "DIRS";

5) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

- "DKO";

6) Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego

- "DLPC";

7) Departament Legislacyjny Prawa Karnego

- "DLPK";

8) Departament Nadzoru Administracyjnego

- "DNA";

9) Departament Prawa Administracyjnego

- "DPA";

10) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

- "DSRiN";

11) Departament Strategii i Funduszy Europejskich

- "DSF";

12) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

- "DWMPC";

13) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

- "DWOiP";

14) Departament Zawodów Prawniczych

- "DZP";

15) Biuro Administracyjne

- "BA";

16) Biuro Cyberbezpieczeństwa

- "BC";

17) Biuro Dyrektora Generalnego

- "BDG";

18) Biuro Finansów

-"BF";

19) Biuro Komunikacji i Promocji

- "BK";

20) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

- "B-KRK";

21) Biuro Ministra

- "BM";

22) Biuro Ochrony

-"BO".

§ 5. 1. Każda komórka organizacyjna wykonuje zadania z powierzonego jej zakresu oraz koordynuje działania innych komórek organizacyjnych służące realizacji tych zadań.

2. Komórki organizacyjne są zobowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz prowadzenie wspólnych prac.

3. Wiodąca komórka organizacyjna jest zobowiązana do przekazania komórkom współdziałającym przy wykonywaniu zadania informacji o sposobie wykonania zadania, w tym w szczególności udostępnienia kopii ostatecznego stanowiska w sprawie.

4. Jeżeli realizacja zadania wymaga współdziałania komórek organizacyjnych, a ustalenie komórki wiodącej na podstawie przepisów § 12-33 nastręcza trudności, komórkę tę wyznacza właściwy członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości lub właściwi członkowie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w porozumieniu, a w razie braku porozumienia - Minister Sprawiedliwości.

5. Spory kompetencyjne rozstrzyga wspólny przełożony osób pozostających w sporze.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do rozstrzygania w sprawach rozbieżności powstałych w toku dokonywania uzgodnień lub prowadzenia wspólnych prac.

7. Komórka organizacyjna występująca do Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego albo Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej stosowania prawa jest obowiązana przedstawić własne stanowisko w sprawie.

8. Komórka organizacyjna przekazująca Biuru Finansów orzeczenie lub ugodę, stanowiące podstawę wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1169), jest obowiązana przekazać jednocześnie dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Jeżeli ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania tych dokumentów ich jednoczesne przekazanie prowadziłoby do opóźnienia wypłaty odszkodowania, przekazuje się je niezwłocznie w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 10 dni od przekazania orzeczenia lub ugody stanowiących podstawę wypłaty odszkodowania.

§ 6. Do zadań wykonywanych przez wszystkie komórki organizacyjne w zakresie ich właściwości należy w szczególności:

1) opracowywanie programów, analiz, opinii, informacji i innych materiałów - odpowiednio do zakresu zadań komórki organizacyjnej w całości albo w części, a także w formie ostatecznego dokumentu, projektu albo propozycji;

2) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, organami władzy publicznej i ich organami pomocniczymi, instytucjami naukowymi oraz partnerami społecznymi;

3) monitorowanie zmian w prawie wpływających na realizację zadań komórki organizacyjnej i podejmowanie działań służących dostosowaniu sposobu realizacji zadań do zmienionego stanu prawnego, w tym inicjowanie zmian organizacyjnych oraz prac nad projektami aktów wykonawczych;

4) uczestniczenie w pracach legislacyjnych na zasadach określonych w § 7;

5) uczestniczenie w inicjowaniu, przygotowywaniu i wdrażaniu zmian w wymiarze sprawiedliwości poprzez realizację projektów na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości, przy czym;

a) rolę inicjatora projektu pełni komórka organizacyjna, do zadań której należy obszar merytorycznych zmian będących przedmiotem projektu,

b) prace projektowe rozpoczynane są po uzyskaniu zgody właściwych członków Rady Portfela Projektów,

c) do Komitetu Sterującego Projektu i Zespołu Projektowego komórki organizacyjne delegują odpowiednie zasoby,

d) nadzór nad procesami realizowanymi za pomocą systemów informatycznych pełni komórka organizacyjna, do zadań której należy obszar merytorycznych zmian;

6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, dezyderaty i opinie komisji sejmowych oraz interwencje posłów i senatorów;

7) załatwianie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, w sposób określony w odrębnym zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości;

8) uczestniczenie w pracach związanych ze sporządzeniem i wykonaniem planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości;

9) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;

10) uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją zadań komórki organizacyjnej;

11) sprawowanie zastępstwa procesowego Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także przekazywanie co najmniej raz na kwartał aktualnych informacji o tych sprawach do Biura Finansów;

12) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;

13) załatwianie skarg, wniosków i petycji;

14) udostępnianie informacji publicznej i prowadzenie spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania;

15) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych;

16) wykonywanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", w sposób określony w instrukcji ustalonej na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083);

17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);

18) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych oraz obrony cywilnej;

19) wykonywanie zadań związanych z czynnościami kancelaryjnymi, przechowywaniem dokumentacji, obiegiem korespondencji i przekazywaniem akt do archiwum zakładowego w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 7. 1. Prace legislacyjne prowadzą Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego albo Departament Legislacyjny Prawa Karnego, zgodnie z właściwością wynikającą z § 17 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 pkt 1, chyba że przepis szczególny wskazuje inną komórkę organizacyjną.

2. Tryb prowadzenia prac legislacyjnych określa odrębne zarządzenie Ministra Sprawiedliwości.

3. Prace legislacyjne mogą zostać podjęte:

1) na polecenie członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) na wniosek komórki organizacyjnej;

3) z inicjatywy Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego lub Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego, w szczególności w przypadku konieczności wykonania upoważnienia ustawowego, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dokonania implementacji aktu prawnego Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej.

4. Projekt uzgadnia się z komórkami organizacyjnymi, z których zakresem zadań wiąże się projektowana regulacja.

5. Akceptacji członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości wymagają:

1) informacje o projekcie zamieszczane we właściwym wykazie prac legislacyjnych;

2) projekt kierowany do konsultacji publicznych lub opiniowania;

3) projekt kierowany do uzgodnień międzyresortowych.

6. Na wniosek komórki organizacyjnej prowadzącej prace legislacyjne pozostałe komórki organizacyjne zobowiązane są do:

1) przedstawienia informacji i przygotowania materiałów niezbędnych w pracach nad projektem, w tym w szczególności opracowania rozwiązań, założeń lub wskazanych części projektu;

2) przedstawienia opinii o projekcie lub stanowiska wobec uwag i opinii innych podmiotów;

3) zapewnienia udziału swoich przedstawicieli w pracach zespołów roboczych, wysłuchaniach publicznych, konferencjach uzgodnieniowych, pracach Komisji Prawniczej, posiedzeniach Sejmu, Senatu oraz komisji i podkomisji sejmowych i senackich.

7. Prace nad projektem wewnętrznego aktu prawnego Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw objętych projektowaną regulacją.

8. Projekt, o którym mowa w ust. 7, uzgadnia się z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego lub Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego oraz komórkami organizacyjnymi, z których zakresem zadań wiąże się projektowana regulacja.

9. Projekt wewnętrznego aktu prawnego Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości uzgadnia się również z Biurem Dyrektora Generalnego.

10. Projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu lub biura albo wewnętrznej instrukcji w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania z korespondencją w komórce organizacyjnej uzgadnia się z Biurem Dyrektora Generalnego.

§ 8. W zakresie wykonywania zadań rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości osoba pełniąca tę funkcję podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 9. 1. W strukturze organizacyjnej departamentów i biur mogą zostać wyodrębnione wydziały, zespoły, inne wewnętrzne komórki organizacyjne określone w odrębnych przepisach oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu lub biura określa:

1) strukturę organizacyjną departamentu lub biura;

2) podporządkowanie wewnętrznych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;

3) szczegółowe zadania departamentu lub biura oraz ich podział pomiędzy wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

3. Wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu lub biura jest ustalany przez dyrektora departamentu lub biura i zatwierdzany - po uprzedniej akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości - przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne departamentów i biur są przekazywane do Biura Dyrektora Generalnego.

5. Wewnętrznych komórek organizacyjnych nie wyodrębnia się w Gabinecie Politycznym Ministra.

§ 10.1. Działalnością departamentu lub biura kieruje dyrektor departamentu lub biura, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań podległej mu komórki organizacyjnej, w tym za przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw.

2. Działalnością Gabinetu Politycznego Ministra kieruje Szef Gabinetu Politycznego Ministra.

3. Do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyrektora departamentu lub biura.

4. Zastępca dyrektora departamentu lub biura kieruje działalnością wewnętrznych komórek organizacyjnych w zakresie powierzonym mu przez dyrektora.

5. Zastępca dyrektora departamentu lub biura odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań z powierzonego mu zakresu, w tym za przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw.

6. W czasie nieobecności dyrektora departamentu lub biura zastępuje go wyznaczony przez niego w porozumieniu z właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości zastępca dyrektora, a jeżeli w komórce organizacyjnej nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora lub zastępca dyrektora jest nieobecny - naczelnik wydziału albo inny pracownik, jeżeli w komórce organizacyjnej nie wyodrębniono wydziałów.

7. Informację o zastępstwie, o którym mowa w ust. 6, przekazuje się Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

8. Działalnością wydziału kieruje naczelnik wydziału.

9. Naczelnik wydziału odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań kierowanego przez niego wydziału, w tym za przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw.

10. Kierowanie wydziałem może zostać powierzone zastępcy dyrektora albo pracownikowi zajmującemu stanowisko głównego specjalisty lub głównego wizytatora.

11. Do osoby, której powierzono kierowanie wydziałem, stosuje się przepisy dotyczące naczelnika wydziału.

12. Kierowanie inną niż wydział wewnętrzną komórką organizacyjną albo koordynowanie jej pracy może zostać powierzone pracownikowi zatrudnionemu w tej komórce.

13. Do osoby, której powierzono kierowanie inną niż wydział wewnętrzną komórką organizacyjną albo koordynowanie jej pracy, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące naczelnika wydziału.

§ 11. 1. Dokumenty i pisma, których podpisywanie jest zastrzeżone dla Ministra Sprawiedliwości lub pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości podpisuje dokumenty i pisma związane z wykonywaniem jego zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności zawierające decyzje lub będące aktami kształtującymi prawa i obowiązki.

3. Dokumenty i pisma, inne niż określone w ust. 1 i 2, podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora właściwego departamentu lub biura albo upoważniony przez dyrektora naczelnik wydziału bądź inny pracownik.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy wchodzącym w skład wydziału jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy.

5. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, właściwy członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może upoważnić osoby wymienione w ust. 3 do podpisywania określonych kategorii dokumentów i pism, o których mowa w ust. 1 i 2.

6. W przypadku gdy przepisy prawa nakładają na Ministra Sprawiedliwości obowiązek uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zapytanie o udzielenie informacji podpisuje osoba, o której mowa w ust. 3.

7. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań, dyrektor departamentu albo biura lub jego zastępca rozpatruje oraz załatwia skargi, wnioski i petycje dotyczące zagadnień należących do właściwości kierowanej przez niego komórki organizacyjnej.

8. Z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających, komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości mogą występować do innych jednostek organizacyjnych, ministerstw, urzędów, organów, instytucji i organizacji o udostępnienie informacji, materiałów lub opinii niezbędnych do realizacji zadań.

Rozdział 2

Gabinet Polityczny Ministra

§ 12. Do zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy prowadzenie powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości spraw wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

Rozdział 3

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej

§ 13. 1. Do zadań Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej należy:

1) zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta właściwych części budżetu państwa, w szczególności:

a) opracowywanie projektów budżetów oraz budżetów właściwych części budżetowych w zakresie środków krajowych i europejskich w układzie tradycyjnym według szczegółowej klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym wraz z objaśnieniami oraz corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie tych części budżetu,

b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,

c) sprawowanie kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa oraz kontroli wykonania dochodów budżetu państwa,

d) sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków we właściwych częściach budżetu państwa,

e) prowadzenie ewidencji środków budżetu państwa dysponenta części budżetowej 37 Sprawiedliwość na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości,

f) prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności cywilnoprawnych;

2) planowanie i nadzorowanie inwestycji finansowanych z właściwych części budżetu państwa;

3) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości wynikających z badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz podziału zysków lub pokrycia strat właściwych instytucji gospodarki budżetowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

5) opiniowanie spraw dotyczących dyrektorów sądów i ich zastępców;

6) ustalanie skutków finansowych projektowanych aktów normatywnych.

2. W strukturze Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej funkcjonuje główny księgowy resortu, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

Rozdział 4

Departament Funduszu Sprawiedliwości

§ 14. Do zadań Departamentu Funduszu Sprawiedliwości należy:

1) zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652 i 1010), w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności przygotowanie projektu jego planu finansowego oraz merytoryczna kontrola sprawozdań z wykorzystywania dotacji;

2) podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;

3) podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej.

Rozdział 5

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

§ 15.1. Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy:

1) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu sprawiedliwości;

2) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych resortu sprawiedliwości;

3) wydawanie i rozpowszechnianie Monitora Sądowego i Gospodarczego;

4) świadczenie pomocy prawnej, w tym sprawowanie zastępstwa procesowego Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-3;

5) zapewnienie obsługi prawnej Ministra Sprawiedliwości oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem rejestrów: Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz rejestru zastawów, w tym monitorowanie wpływu zmian prawnych na ich działanie, definiowanie wymagań oraz wprowadzanie zmian związanych z ich funkcjonowaniem.

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy:

1) opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii;

2) udział w pracach legislacyjnych dotyczących informatyzacji, w tym prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań dotyczących informatyzacji;

4) opracowywanie projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;

5) organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją projektów, o których mowa w pkt 4;

6) opiniowanie planowanych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi informatyczne w celu zapewnienia standaryzacji stosowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań;

7) współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia interoperacyjności funkcjonujących i projektowanych systemów i rozwiązań informatycznych.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi:

a) urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) centralnych systemów informatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości - w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją;

2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości dotyczących wyrażenia zgody, odmowy wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;

3) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i rozwojem systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w art. 43b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy w zakresie technicznym oraz współpraca z departamentem odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny i właściwymi jednostkami Służby Więziennej realizującymi zadania związane z eksploatacją i rozwojem systemu dozoru elektronicznego;

4) współpraca z Biurem Cyberbezpieczeństwa w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i baz danych, w szczególności ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 1 lit. c;

5) zapewnienie obsługi technicznej strony internetowej i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

6) prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz usług informatycznych i teleinformatycznych;

7) gospodarowanie sprzętem komputerowym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi o charakterze informatycznym, pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. W strukturze Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych funkcjonują wewnętrzne komórki organizacyjne: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, wykonujące zadania określone w odrębnych przepisach.

5. Wewnętrzne komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 4, mogą być łączone.

6. Pracownicy kierujący wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi określonymi w ust. 4 lub powstałymi w wyniku połączenia tych komórek mogą być zatrudniani na stanowisku naczelnika wydziału.

Rozdział 6

Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

§ 16. Do zadań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych należy:

1) prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw osobowych:

a) sędziów sądów powszechnych i wojskowych,

b) sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne,

c) referendarzy sądowych,

d) dyrektorów i zastępców dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki,

e) dyrektorów sądów i ich zastępców,

f) asesorów sądowych;

2) prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów i innych pracowników sądów do wykonywania obowiązków w innym sądzie, a także przenoszenia sędziów i referendarzy sądowych pomiędzy sądami;

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności karnej sędziów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, referendarzy sądowych i mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych;

4) prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych, urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej;

5) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;

6) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników sądów i prokuratury delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości;

7) prowadzenie spraw związanych z wnioskami sędziów o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, do których rozpatrzenia właściwy jest Minister Sprawiedliwości;

8) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego;

9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień dotyczących zwoływania zebrań przedstawicieli organów samorządu sędziowskiego;

10) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz izb morskich;

11) analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy;

12) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz wolnych stanowisk referendarza sądowego i asystenta sędziego, w tym przygotowywanie obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich;

13) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury;

14) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z naborem na aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, nadzorem nad tymi aplikacjami oraz przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich i prokuratorskich;

15) zatwierdzanie programów zajęć teoretycznych staży urzędniczych w sądach;

16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad podmiotami, których zadaniem jest zapewnienie poprawności i jakości danych kadrowych rejestrowanych w systemach centralnych.

Rozdział 7

Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego

§ 17.1. Do zadań Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego należy:

1) zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, komorników sądowych i doradców restrukturyzacyjnych, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 5;

2) organizowanie i koordynowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1.

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących przygotowania, uzgodnienia lub zaopiniowania przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów normatywnych, projektów założeń projektu ustawy, innych projektów dokumentów rządowych, projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz projektów umów międzynarodowych z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, z wyłączeniem umów dotyczących ochrony praw człowieka oraz umów dwustronnych dotyczących obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych;

2) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych na zasadach określonych w § 7, w tym tworzenie zespołów roboczych i organizowanie ich pracy;

3) monitorowanie i analizowanie:

a) rządowych projektów ustaw i przebiegu prac nad tymi projektami,

b) przebiegu prac nad projektami ustaw w Sejmie i Senacie,

c) wniosków, skarg i pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, przebiegu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz jego orzeczeń,

d) orzeczeń organów sądowych Unii Europejskiej,

e) projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przebiegu prac nad nimi,

f) projektów umów międzynarodowych oraz przebiegu prac nad nimi, w szczególności na forum innych niż Unia Europejska organizacji międzynarodowych

- w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości;

4) reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym;

5) wydawanie opinii o treści obowiązujących przepisów prawa dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości;

6) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

7) współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz zapewnienie jej obsługi techniczno-organizacyjnej;

8) współpraca z Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 18 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz 6-8.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu i Senatu;

2) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;

3) prowadzenie kalendarza prac legislacyjnych, monitorowanie ich przebiegu i egzekwowanie terminowego wykonywania czynności od komórek organizacyjnych, zespołów roboczych i osób, którym je powierzono;

4) koordynowanie inicjatyw legislacyjnych komórek organizacyjnych;

5) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Rozdział 8

Departament Legislacyjny Prawa Karnego

§ 18. 1. Do zadań Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego należy:

1) zapewnienie obsługi legislacyjnej i prawnej Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 5 i § 17 ust. 1 pkt 1;

2) organizowanie i koordynowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiegu procesu legislacyjnego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 2;

3) koordynowanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 17 ust. 2 pkt 1-6.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności:

1) współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego oraz zapewnienie jej obsługi techniczno- organizacyjnej;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących działalności prokuratury wynikających z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5 i 1000).

4. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, komitetów Rady Ministrów oraz innych organów państwowych i społecznych;

2) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem projektów w wykazach prac Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz planie pracy Komitetu do Spraw Europejskich, a także prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości;

3) prowadzenie kalendarza prac legislacyjnych, monitorowanie ich przebiegu i egzekwowanie terminowego wykonywania czynności od komórek organizacyjnych, zespołów roboczych i osób, którym je powierzono;

4) koordynowanie inicjatyw legislacyjnych komórek organizacyjnych;

5) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

6) prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości;

7) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, w tym jego redagowanie;

8) wypracowywanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe Unii Europejskiej.

Rozdział 9

Departament Nadzoru Administracyjnego

§ 19. Do zadań Departamentu Nadzoru Administracyjnego należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru:

a) administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 1 i § 24 pkt 1,

b) zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 24 pkt 1,

c) zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;

2) opracowywanie i realizowanie projektów służących usprawnieniu działalności sądów powszechnych;

3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o wykreślenie z rejestru związku zawodowego, którego organ prowadzi działalność niezgodną z ustawą;

5) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych dotyczących potwierdzenia okresów osadzenia osób represjonowanych;

6) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem wykazów mediatorów w sprawach nieletnich;

7) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem list kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986).

Rozdział 10

Departament Prawa Administracyjnego

§ 20. Do zadań Departamentu Prawa Administracyjnego należy obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718 oraz z 2018 r. poz. 431).

Rozdział 11

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

§ 21. Do zadań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;

2) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

3) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

4) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;

5) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

6) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem oraz przenoszeniem nieletnich do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich;

8) podejmowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności związanych z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

9) opracowywanie założeń rozwiązań prawnych w zakresie prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich;

10) promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów rodzinnych z organami państwa, samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, służbami pomocniczymi oraz innymi instytucjami;

11) realizacja zadań z zakresu międzynarodowego dochodzenia alimentów i transgranicznych postępowań dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Rozdział 12

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

§ 22. Do zadań Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich należy:

1) opracowywanie strategii działań Ministerstwa Sprawiedliwości i koordynowanie jej realizacji;

2) organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i wykonywanie zadań z zakresu statystyki publicznej związanych z działalnością Ministra Sprawiedliwości, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, a także notariuszy i komorników sądowych;

3) wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość, w tym w szczególności:

a) monitorowanie i ocena realizacji celów strategicznych i operacyjnych,

b) opracowywanie rozwiązań służących zapewnieniu adekwatnej informacji zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru skuteczności i efektywności działania;

4) zarządzanie portfelem projektów służących realizacji celów strategicznych, w tym zapewnienie standardów zarządzania projektami oraz monitorowanie ich realizacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;

5) współpraca z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie realizacji celów strategicznych;

6) zapewnienie prawidłowości programowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

7) planowanie i monitorowanie wykorzystywania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;

8) wykonywanie zadań Operatora Programu "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie określonym w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli;

9) wykonywanie zadań Operatora Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 2021 w zakresie wskazanym dla Ministerstwa Sprawiedliwości w Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;

10) wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;

11) organizowanie i prowadzenie prac związanych z dokonywaniem w toku prac legislacyjnych oceny skutków regulacji, w tym z przygotowywaniem testów regulacyjnych;

12) analizowanie i opiniowanie wniosków o podjęcie prac legislacyjnych oraz projektów kierowanych do konsultacji publicznych, opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych w zakresie skuteczności, efektywności i proporcjonalności proponowanych rozwiązań;

13) współdziałanie z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego i Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego w zakresie przedstawiania stanowiska Ministra Sprawiedliwości w toku prac legislacyjnych prowadzonych z udziałem Rządowego Centrum Legislacji oraz w komisjach sejmowych i senackich, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 11 i 12;

14) podejmowanie działańna rzecz upowszechniania i rozwoju alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności mediacji.

Rozdział 13

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

§ 23. Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka należy:

1) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności z Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych;

2) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych;

3) opiniowanie projektów umów międzynarodowych, w przypadku których Minister Sprawiedliwości nie jest organem właściwym do prowadzenia negocjacji;

4) wykonywanie zadań organu centralnego z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 11;

5) wykonywanie zadań punktów kontaktowych Europejskich Sieci Sądowych;

6) udzielanie sądom polskim tekstów prawa obcego, wyjaśnień dotyczących obcej praktyki sądowej oraz informacji co do istnienia wzajemności w stosunkach z państwem obcym, a także udzielanie zagranicznym organom wymiaru sprawiedliwości oraz polskim i zagranicznym urzędom konsularnym informacji o treści prawa polskiego;

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości konsulom Rzeczypospolitej Polskiej upoważnień do dokonywania czynności konsularnych;

8) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w pracach organizacji międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, w szczególności w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także spraw związanych z zawieraniem umów międzynarodowych w tym zakresie;

9) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechnianie treści orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji międzynarodowych;

10) współpraca z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym w szczególności przygotowywanie analiz i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarzutów dotyczących postępowań toczących się w sądach powszechnych, podniesionych w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

11) monitorowanie i analizowanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania Ministra Sprawiedliwości, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych;

12) przygotowywanie sprawozdań i komentarzy Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących realizacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w szczególności Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. poz. 167), Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. poz. 378) oraz Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Dz. U. z 1995 r. poz. 238 oraz z 2000 r. poz. 261).

Rozdział 14

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

§ 24. Do zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych w zakresie wykonania orzeczeń karnych i cywilnych oraz działalnością administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i należności sądowych;

2) zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości w zakresie wykonywania czynności związanych z podległością Ministrowi Sprawiedliwości Służby Więziennej oraz Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki;

3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w art. 43b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, w tym monitorowanie wpływu zmian prawnych na jego działanie oraz inicjowanie działań w tym zakresie i definiowanie wymagań dla tego systemu istotnych dla prawidłowej realizacji zadań;

4) zapewnienie obsługi prac Rady Polityki Penitencjarnej;

5) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z europejskimi nakazami aresztowania;

6) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;

7) zapewnienie obsługi prac Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;

8) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego;

9) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem, zawieszaniem w czynnościach oraz przenoszeniem komorników sądowych, a także przygotowywaniem obwieszczeń o wolnym stanowisku komornika sądowego;

10) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych oraz aplikantów i asesorów komorniczych;

11) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

12) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

13) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

14) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

15) wydawanie kwartalnika "Probacja".

Rozdział 15

Departament Zawodów Prawniczych

§ 25. Do zadań Departamentu Zawodów Prawniczych należy:

1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości nadzorem nad działalnością samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych oraz działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego;

2) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych i samorządu notarialnego;

3) prowadzenie spraw związanych z występowaniem przez Ministra Sprawiedliwości do organów samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych i samorządu notarialnego o podejmowanie uchwał w sprawach należących do właściwości tych organów;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, notariuszy, zastępców notarialnych, aplikantów notarialnych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych;

5) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo listę radców prawnych, egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz egzaminów na tłumacza przysięgłego;

6) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminów konkursowych na aplikację komorniczą, a także z odbywaniem tych aplikacji;

7) udostępnianie okręgowym radom adwokackim i radom okręgowych izb radców prawnych tekstów właściwego prawa obcego dotyczącego zawodów prawniczych oraz informacji o stosowaniu przez państwo obce zasady wzajemności w zakresie uprawnienia prawników zagranicznych do wykonywania stałej praktyki;

8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem notariuszy, zmianami siedzib kancelarii notarialnych oraz realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z wydawaniem zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego;

9) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących tłumaczy przysięgłych;

10) prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania oraz cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a także zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

11) realizacjauprawnień Ministra Sprawiedliwości w zakresie składania wniosków o stwierdzenie przez sąd upadłościowy rażącego naruszenia przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązków nadzorcy, zarządcy albo syndyka ujawnionego po zakończeniu pełnienia funkcji w danym postępowaniu oraz uczestnictwa w postępowaniach dotyczących tych wniosków;

12) prowadzenie postępowań w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego lub do sprawowania funkcji syndyka;

13) kontrolowanie prawidłowości wykonywania przez prezesów sądów okręgowych nadzoru nad biegłymi sądowymi, w tym prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących biegłych sądowych;

14) opracowywanie rozwiązań dotyczących biegłych sądowych;

15) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości dotyczących rzeczników patentowych;

16) opracowywanie rozwiązań służących zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez przedstawicieli poszczególnych zawodów;

17) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), z zastrzeżeniem § 30 pkt 3;

18) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Rozdział 16

Biuro Administracyjne

§ 26. Do zadań Biura Administracyjnego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i gospodarowaniem rzeczowymi składnikami majątkowymi pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 7;

2) administrowanie nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;

3) planowanie i realizacja zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących nieruchomości pozostających w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;

4) prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;

5) zapewnienie obsługi oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie zakwaterowania, transportu, poligrafii, łączności telefonicznej oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;

6) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i przekazywaniem do zniszczenia pieczęci urzędowych Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury, notariuszy i komorników sądowych oraz pieczęci tłumaczy przysięgłych.

Rozdział 17

Biuro Cyberbezpieczeństwa

§ 27. Do zadań Biura Cyberbezpieczeństwa należy:

1) wykonywanie zadań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, w tym wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;

2) monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozdział 18

Biuro Dyrektora Generalnego

§ 28. 1. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) koordynowanie realizacji zadań związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy, naborem, przeprowadzaniem ocen okresowych oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) prowadzenie spraw osobowych:

a) osób zajmujących w Ministerstwie Sprawiedliwości kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem sędziów powołanych na stanowisko Podsekretarza Stanu,

b) członków korpusu służby cywilnej,

c) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi,

d) pracowników zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra,

e) osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 16 pkt 2, 4 i 5;

3) realizacja polityki dotyczącej wynagrodzeń osobowych, nagród, premii i dodatkowych wynagrodzeń rocznych;

4) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz organizowanie działalności socjalnej finansowanej ze środków funduszu;

5) sporządzanie analiz i ocen stanu zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości;

6) analizowanie potrzeb szkoleniowych i realizowanie procesu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel;

7) koordynowanie spraw związanych z praktykami studenckimi i stażami zawodowymi;

8) prowadzenie spraw związanych z organizacją Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, a także opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów i biur oraz wewnętrznych instrukcji w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania z korespondencją w komórkach organizacyjnych;

9) prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości;

10) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie ich ewidencji i zbioru;

11) prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

12) wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

13) prowadzenie ewidencji organów pomocniczych funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz tych, w których uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości;

14) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości przez wyodrębnioną w strukturze biura kancelarię główną, w zakresie ustalonym w instrukcji kancelaryjnej;

15) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym sekcji archiwum akt niejawnych.

2. W strukturze Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także podejmująca działania na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości. W zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy komórka ta podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozdział 19

Biuro Finansów

§ 29. 1. Do zadań Biura Finansów należy:

1) wykonywanie zadań dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie rachunkowości Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym:

a) sporządzanie projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości,

b) sporządzanie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok,

c) potwierdzanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,

f) dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

g) prowadzenie obsługi kasowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

h) sporządzanie dokumentacji płacowej,

i) prowadzenie rejestru zawartych umów, z których wynikają zobowiązania finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości,

j) rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych,

k) sporządzanie sprawozdań budżetowych;

2) przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;

3) opracowywanie planu zamówień publicznych;

4) prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawowanie zastępstwa procesowego Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawach odwołań i skarg wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem § 15 ust. 1 pkt 4;

5) sprawowanie zastępstwa procesowego:

a) Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Ministra Sprawiedliwości w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, z wyłączeniem spraw, w których zgodnie z § 6 pkt 11 zastępstwo procesowe jest sprawowane przez inne komórki organizacyjne, w szczególności spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych w tych komórkach oraz spraw, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4,

b) Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu Państwa reprezentowanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4;

6) udzielanie, po uprzednim uzgodnieniu, wsparcia w zakresie zastępstwa procesowego komórce organizacyjnej, o której mowa w § 15, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

7) prowadzenie ewidencji spraw sądowych - na podstawie kwartalnych informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne, w których zastępstwo procesowe jest sprawowane zgodnie z § 6 pkt 11;

8) opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Skarbu Państwa - Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oraz zabezpieczenia interesu prawnego Skarbu Państwa, a także wydawanie opinii prawnych w pozostałych sprawach dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji pracy urzędu na potrzeby komórek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej.

2. W strukturze Biura Finansów funkcjonuje główny księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

Rozdział 20

Biuro Komunikacji i Promocji

§ 30. Do zadań Biura Komunikacji i Promocji należy:

1) organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronie internetowej (www.ms.gov.pl) i intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;

2) koordynowanie udostępniania informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

3) koordynowanie działań z zakresu edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

Rozdział 21

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

§ 31.1. Do zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego należy:

1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określonych w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678, z późn. zm.2)),

2) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405) - i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

2. W zakresie realizacji zadań dotyczących wymiany informacji z rejestrów karnych z organami innych państw Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wykonuje postanowienia odpowiednich umów międzynarodowych, a także prowadzi projekty międzynarodowe służące opracowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie oraz uczestniczy w takich projektach prowadzonych przez organy Unii Europejskiej i innych państw.

3. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego sprawuje nadzór nad punktami informacyjnymi Krajowego Rejestru Karnego.

Rozdział 22

Biuro Ministra

§ 32.1. Do zadań Biura Ministra należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, z wyłączeniem spraw powierzonych Gabinetowi Politycznemu Ministra;

2) wykonywanie zadań związanych z kontaktami członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw i organizacji międzynarodowych;

3) ewidencjonowanie interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, dezyderatów i opinii komisji sejmowych oraz interwencji posłów i senatorów, a także koordynowanie ich załatwiania;

4) koordynowanie załatwiania wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa;

5) zapewnienie obsługi posiedzeń kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizowanie pracy sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

6) opracowywanie projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;

7) ewidencjonowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali Ministra Sprawiedliwości, a także koordynowanie załatwiania spraw w tym zakresie;

8) ewidencjonowanie wniosków o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Ministra Sprawiedliwości oraz wniosków o udział w komitecie honorowym, a także udzielanie wnioskodawcom odpowiedzi w tym zakresie;

9) przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także wykonywanie innych działań wynikających z przepisów dotyczących kontroli w administracji rządowej;

10) wykonywanie zadań kontrolnych operatora w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

11) wykonywanie zadań kontrolnych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;

12) koordynowanie kontroli prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne;

13) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

14) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

15) koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

16) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień właściwego ministra w stosunku do fundacji;

17) koordynowanie zadań nadzorczych Ministra Sprawiedliwości poprzez współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie zagwarantowania efektywnej wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary nadzoru;

18) sprawowanie nadzoru nad Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

2. W strukturze Biura Ministra funkcjonuje niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, do której zakresu zadań należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000). Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a w zakresie spraw związanych z organizacją pracy i zatrudnieniem - Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozdział 23

Biuro Ochrony

§ 33. 1. Do zadań Biura Ochrony należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym w szczególności:

a) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,

b) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

c) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych;

2) prowadzenie kancelarii tajnej Ministerstwa Sprawiedliwości;

3) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych;

6) koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych, a także wykonywanie zadań związanych z wypracowywaniem i monitorowaniem wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych;

7) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi na podstawie odrębnych przepisów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyrektorów sądów i ich zastępców;

8) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym kontrola ruchu osobowego w tych obiektach;

9) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

10) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości z obszaru zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) i wydawanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz ustawach odrębnych;

11) monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach powszechnych i przedstawianie propozycji kompleksowych rozwiązań w tym zakresie;

12) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości z obszaru obronności państwa, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych;

13) realizacja zadań związanych z zarządzaniem systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz koordynacja zadań związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

2. Dyrektor Biura Ochrony pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

3. W strukturze Biura Ochrony funkcjonuje inspektor ochrony danych, który realizuje zadania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 431 i 730.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama