reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Kapitule - należy przez to rozumieć Kapitułę konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym";

2) konkursie - należy przez to rozumieć konkurs na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym";

3) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Sprawiedliwości;

4) uczestniku konkursu - należy przez to rozumieć studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

§ 2.
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym", uwzgledniającego zagadnienia określone w § 5 regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Ustanawia się nagrodę Ministra Sprawiedliwości za najlepsze opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym".

3. Zgłaszanie prac konkursowych następuje w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.
 Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

1) I stopnia - w wysokości 15.000 złotych;

2) II stopnia - w wysokości 10.000 złotych;

3) III stopnia - w wysokości 8.000 złotych.

§ 4.
 Organizatorem konkursu jest Minister Sprawiedliwości.
§ 5.
 Prace konkursowe zgłasza się za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 6.
 Ogłoszenie wyników konkursu ustala się na dzień 15 listopada 2018 r.
§ 7.
 1. Minister Sprawiedliwości wyznacza imiennie członków Kapituły konkursu oraz jej przewodniczącego.

2. W skład Kapituły wchodzi od 3 do 5 osób, w tym przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem Ministerstwa lub osobą delegowaną do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie.

3. Za udział w pracach Kapituły, w tym ocenę prac konkursowych, członkowi Kapituły oraz przewodniczącemu przysługuj e wynagrodzenie brutto w wysokości 1/10 wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w kwartale poprzedzającym ogłoszenie konkursu, którego wysokość określono na podstawie art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).

4. Członkowie Kapituły oraz jej przewodniczący składają oświadczenia o braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowi Kapituły oraz przewodniczącemu przysługuje dodatkowo zwrot poniesionych przez niego kosztów w związku z udziałem w pracach Kapituły (noclegów, diet oraz dojazdów) na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

§ 8.
 1. Szczegółowe zasady określające sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz organizację konkursu określa regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa autorskich praw majątkowych do zgłoszonego opracowania poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9.
 1. Obsługę organizacyjną konkursu zapewnia Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa.

2. Środki na pokrycie nagród przewidzianych w § 3, wynagrodzenia członków Kapituły, o których mowa w § 7 ust. 3 oraz środki na pokrycie kosztów określonych w § 7 ust. 5 pochodzić będą z budżetu Ministerstwa.

§ 10.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA OPRACOWANIE „ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ W UJĘCIU PRAWNO-PORÓWNAWCZYM”]

Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 lipca 2018 r. (poz. 213)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA OPRACOWANIE "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ W UJĘCIU PRAWNO-PORÓWNAWCZYM"

infoRgrafika

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE „ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ W UJĘCIU PRAWNO-PORÓWNAWCZYM”]

Załącznik nr 3

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ W UJĘCIU PRAWNO-PORÓWNAWCZYM"

§ 1. Regulamin konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym", zwany dalej "Regulaminem", określa sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz organizację konkursu.

§ 2. Minister Sprawiedliwości ogłasza rozpisanie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa.

§ 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa, Przewodniczący i członkowie Kapituły, a także osoby im najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 4.1. Pracę konkursową należy przesłać w postaci elektronicznej w formacie .doc (.docx) o objętości nie przekraczającej 30.000 znaków typograficznych (ze spacjami) w zakresie analizy jednego systemu prawnego na adres: opracowanie@ms.gov.pl. Do przesyłanej pracy dołączyć należy skany (pdf) dokumentów, o których mowa w ust. 2.

2. Warunkiem koniecznym oceny pracy konkursowej jest:

1) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do konkursu, stanowiący załącznik nr 1;

2) zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta lub doktoranta lub zaświadczenie od właściwego organu potwierdzające status aplikanta;

3) oświadczenie uczestnika o przeniesieniu praw autorskich wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 zarządzenia.

3. Pracę konkursową w formie papierowej wraz z wypełnionymi oraz podpisanymi dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 2 należy przesłać na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Legislacyjny Prawa Karnego

00-950 Warszawa

Al. Ujazdowskie 11

z dopiskiem: Konkurs na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym".

§ 5. 1. Praca konkursowa powinna zawierać analizę odpowiedzialności karnej świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w wybranym systemie prawnym, w perspektywie prawa polskiego.

2. Praca konkursowa powinna uwzględniać w szczególności analizę systemów prawnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Wielkiej Brytanii i obejmować następujące zagadnienia:

- reakcja organów ścigania/prokuratora/sądu w razie uzasadnionego podejrzenia składania przez świadka fałszywych zeznań,

- odpowiedzialność świadka za nieumyślne składanie fałszywych zeznań,

- możliwość wykorzystania w toku postępowania karnego zeznań świadka po zmianie jego statusu na podejrzanego/oskarżonego (np. jako dowód składania fałszywych zeznań),

- obrona świadka przed odpowiedzialnością karną za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu zeznań, w szczególności poprzez mówienie nieprawdy (analiza na przykładzie państw, które penalizują takie zachowania oraz wskazanie sposobu penalizacji),

- przydatność dowodów opartych na fałszywych zeznaniach.

3. Kryterium premiującym opracowanie będzie kompletność, z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w ust. 2 i zwięzłość opracowania połączona ze wskazaniem możliwości implementacji rozwiązań innych systemów prawnych w polskim systemie prawnym, w tym propozycji zmian ustawodawczych.

4. Praca konkursowa powinna być sporządzona w języku polskim.

§ 6. 1. Obsługa organizacyjna konkursu, w tym ocena zgłoszonych prac pod kątem spełniania wymogów określonych w § 3 oraz § 4 regulaminu, sprawowana będzie przez Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa. Lista zgłoszonych opracowań wraz z oceną określoną w § 4 przedstawiana jest Kapitule przez Departament Legislacyjny Prawa Karnego. Kapituła na podstawie przedstawionych informacji podejmuje decyzję w sprawie odrzucenia opracowań ze względów formalnych.

2. Opracowania ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostają poddane ocenie przez Kapitułę pod względem merytorycznym określonym w § 5 regulaminu. Kapituła przed rozpoczęciem prac podejmuje decyzję w zakresie sposobu punktacji opracowań, sporządzając jednolity formularz.

3. Każde z opracowań jest oceniane pod względem merytorycznym przez wszystkich członków Kapituły.

4. Przewodniczący Kapituły po zakończeniu oceny merytorycznej opracowań, przy udziale obsługi organizacyjnej konkursu, sporządza niezwłocznie protokół z wyników pracy Kapituły, który podpisują członkowie Kapituły. Członkowie Kapituły mogą zgłaszać uwagi do protokołu.

5. Protokół wraz z propozycjami nagród przedstawiany jest przez Przewodniczącego Kapituły Ministrowi Sprawiedliwości, który podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące wyników konkursu.

6. Minister Sprawiedliwości może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród określonego stopnia.

7. W przypadku, gdy na konkurs wpłynie mniej niż pięć opracowań podlegających ocenie pod względem merytorycznym, a także w innych należycie uzasadnionych okolicznościach, Kapituła może rekomendować Ministrowi Sprawiedliwości unieważnienie konkursu.

8. Minister Sprawiedliwości może w każdym czasie, z własnej inicjatywy, bez podania przyczyny unieważnić konkurs.

§ 7. 1. Wyniki konkursu umieszczone zostają na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Uczestnicy konkursu, których opracowania zostały uznane za najlepsze, zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

3. Od rozstrzygnięć, o których mowa w § 6 ust. 5-7, nie przysługuje odwołanie.

§ 8. Zgłoszenie do konkursu oznacza wyrażenie zgody, o której mowa w formularzu zgłoszeniowym, tj. zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych autorów opracowań przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia konkursu oraz ich identyfikacji, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 4. [OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH]

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama