reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej

Na podstawie art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się Radę Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, zwaną dalej "Radą", w składzie:

1) Aleksandra Siemianowska - przewodnicząca Rady - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

2) Irena Zofia Romaszewska - przedstawiciel Prezydenta RP;

3) Mariusz Bieniek - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4) Andrzej Wojewódzki - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

5) Filip Czernicki - przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

6) Piotr Lewko - przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

7) Aleksander Krysztofowicz - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;

8) Ryszard Ostrowski - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;

9) Kamil Bobek - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

10) Cezary Zaremba - przedstawiciel ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

11) Marcin Lachowicz - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

12) Aneta Jakubiak-Mirończuk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

13) Aleksandra Rusin-Batko - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

14) Wojciech Ulitko - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

15) Kinga Francuzik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.

§ 2.
 Regulamin pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3.
 Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Strategii i Funduszy Europejskich.
§ 4.
 Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 146).
§ 5.
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY RADY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej
(Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 154)

REGULAMIN PRACY RADY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

§ 1. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy:

1) zwoływanie posiedzeń Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, nie rzadziej niż raz w roku;

2) przewodniczenie posiedzeniom Rady i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;

3) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje wyznaczony przez niego członek Rady.

§ 2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Rady:

1) tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze;

2) zlecać ekspertyzy i opinie;

3) zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady.

§ 3. Rada może ustalić harmonogram realizacji działań, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

§ 4. 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub, w razie jego nieobecności, członka Rady kierującego pracami Rady.

4. Uzgodnione projekty uchwał mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

§ 5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

§ 6. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości lub wyznaczonemu przez niego Sekretarzowi albo Podsekretarzowi Stanu sprawozdanie roczne z realizacji zadań Rady w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Rady, okres objęty sprawozdaniem);

2) wnioski płynące z prac Rady;

3) określenie liczby i dat posiedzeń Rady w okresie sprawozdawczym;

4) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Rady;

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów wytworzonych w ramach prac Rady.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama