REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 2

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z rozprawy albo posiedzenia jawnego sekretariat sądu sporządza wokandę w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.",

b) uchyla się ust. 2;

2) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W protokołach i orzeczeniach sporządzanych zgodnie z przepisami postępowania sądowego wymienia się sygnaturę akt, imiona i nazwiska sędziów, asesorów sądowych lub referendarzy sądowych, oskarżyciela publicznego i protokolanta, a także imiona i nazwiska ławników. Jeżeli wyrok jest zaoczny w całości lub w stosunku do niektórych tylko osób, należy zaznaczyć to na wstępie wyroku.";

3) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

"§ 33a. 1. Pracownik sekretariatu może dokonać korekty sporządzonej transkrypcji protokołu posiedzenia albo uzasadnienia orzeczenia w zakresie graficznego opracowania tekstu oraz oczywistych błędów, w szczególności interpunkcyjnych.

2. Na oryginale sporządzonej transkrypcji należy zamieścić informację o dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1 i o rodzaju wprowadzonych zmian.";

4) w § 38 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes sądu może zarządzić zamieszczanie dodatkowego oznaczenia w sygnaturze akt sprawy, zamieszczanego po dwóch ostatnich cyfrach roku, w którym akta zostały założone oraz po znaku łamania.";

5) w § 87 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prowadzi się "Kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia" [st]. Kontrolkę prowadzi się oddzielnie dla każdego wydziału; w wydziałach podzielonych na sekcje - oddzielnie dla każdej sekcji, a w wydziałach sądów okręgowych rozpatrujących sprawy w pierwszej i drugiej instancji - oddzielnie dla każdego rodzaju spraw.

2. W kontrolce odnotowuje się także uzasadnienia sporządzane z urzędu, co do których wpłynął środek odwoławczy (art. 445 § 2 k.p.k.).";

6) w § 88:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W kontrolce, o której mowa w § 87, ewidencjonuje się wszystkie czynności sądu podejmowane w fazie postępowania odwoławczego w celu sprawowania bieżącego nadzoru nad terminowością ich wykonywania [st].

2. W wyniku złożenia wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem lub środka odwoławczego albo środka zaskarżenia złożonego bez uprzedniego wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, do kontrolki wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) sygnaturę akt sprawy, której wniosek bądź złożony środek odwoławczy albo środek zaskarżenia dotyczy;

3) datę orzeczenia;

4) datę wpływu do właściwego sądu wniosku lub środka odwoławczego albo środka zaskarżenia, w tym powodującego obowiązek sporządzenia uzasadnienia oraz datę wpływu kolejnych wniosków o uzasadnienie w sprawie;

5) datę doręczenia akt sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu, a w przypadku, o którym mowa w § 87 ust. 3 datę przekazania uzasadnienia do transkrypcji;

6) datę wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych;

7) datę uzupełnienia braków formalnych;

8) datę zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku lub postanowienia o odrzuceniu wniosku;

9) datę uprawomocnienia się zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku lub postanowienia o odrzuceniu wniosku;

10) datę zwrotu akt przez sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, a w przypadku, o którym mowa w § 87 ust. 3 datę otrzymania transkrypcji uzasadnienia;

11) datę przesłania stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem;

12) datę wpływu środka odwoławczego lub datę zawiadomienia przez sąd drugiej instancji o wniesieniu środka odwoławczego i żądania przedstawienia akt sprawy;

13) datę przesłania akt do sądu II instancji;

14) datę oraz zwięzłą informację o treści innego załatwienia;

15) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz zwięzłą informację o treści wydanego orzeczenia.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy środek odwoławczy lub środek zaskarżenia został złożony bez uprzedniego wniosku o doręczenie odpisu uzasadnienia, w kontrolce zamieszcza się skrót "b.z.";

7) w § 93 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) "Cz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji.";

8) w § 94:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) "Cz" - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi oraz z zażaleniami na odmowę dokonania czynności notarialnej, a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji i dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu pierwszej instancji wyróżnia się w repertorium "Cz" poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p-I", a zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu drugiej instancji wyróżnia się w repertorium "Cz" poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p-II"; oznaczenia te zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.

2b. W przypadku, gdy strona wniosła ośrodek odwoławczy bezpośrednio do sądu drugiej instancji, sprawę rejestruje się w repertorium "Ca" albo "Cz" z datą wpływu środka odwoławczego do sądu drugiej instancji.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis § 93 ust. 3 stosuje się, a odpowiednio stosuje się przepis § 93 ust. 6 i 7.";

9) w § 99:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeśli skarga na orzeczenie referendarza sądowego, której wniesienie nie powoduje ponownej rejestracji sprawy, ma zostać przydzielona sędziemu albo asesorowi sądowemu przez SLPS, na okładce akt umieszcza się kolejny numer nadany przez to narzędzie informatyczne.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do przydziału na podstawie § 64 ust. 1 r.u.s.p. spraw zakończonych, z wyłączeniem spraw wymagających rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.";

10) w § 109:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W repertorium "Ca" i "Cz" w szczególności odnotowuje się:

1) numer porządkowy sprawy;

2) datę wpływu sprawy;

3) oznaczenie sądu I instancji wraz z sygnaturą akt;

4) oznaczenie podmiotów występujących w sprawie (zarejestrowanie danych dotyczących podmiotów w sprawie);

5) oznaczenie przedmiotu sporu;

6) oznaczenie skarżącego;

7) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych) w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;

8) datę oraz rodzaj czynności podejmowanych w toku postępowania;

9) daty oraz wyniki posiedzeń;

10) czas trwania mediacji (zarejestrowanie dat zdarzeń skrajnych) w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

11) datę zawieszenia postępowania;

12) datę podjęcia zawieszonego postępowania;

13) datę orzeczenia wraz z informacją czy apelację oddalono, orzeczenie uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji, zmieniono, odrzucono, postępowanie umorzono: zawarto ugodę, cofnięto środek odwoławczy;

14) datę wpływu zażalenia i sposób rozpoznania;

15) datę zwrotu akt do sądu I instancji.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W repertorium "Cz" prowadzonym w sądzie pierwszej instancji odnotowuje się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8, 9 i 14.",

c) uchyla się ust. 8;

11) w § 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Poza przypadkami przewidzianymi w § 83 zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie pozwu lub wniosku, zawarciu ugody w postępowaniu pojednawczym lub stwierdzeniu w tym postępowaniu przez sąd, że do pojednania nie doszło, zawieszeniu postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c, po upływie terminu do usprawiedliwienia przez powoda niestawiennictwa na posiedzeniu przygotowawczym (art. 2055 § 5 k.p.c), w przypadku wydania przez sąd okręgowy postanowienia odmawiającego przyjęcia do rozpoznania sprawy przedstawionej w trybie art. 18 k.p.c, a także gdy zakończono postępowanie w przedmiocie udzielenia pomocy sądowej [st].";

12) § 135 otrzymuje brzmienie:

"§ 135. W razie uchylenia postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd, który wydał to postanowienie (art. 395 § 2 k.p.c), sprawę wpisuje się do repertorium stosując przepisy § 80 ust. 2, z zaznaczeniem przy nowo utworzonej sprawie, iż wpisana została w wyniku uchylenia postanowienia w trybie art. 395 § 2 k.p.c. [st].";

13) w § 156 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) "Gz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji.";

14) w § 157:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) "Gz" - dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji i dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis § 93 ust. 3 stosuje się, a odpowiednio stosuje się § 93 ust. 6 i 7 oraz § 94 ust. 2 i 2a.";

15) § 168 otrzymuje brzmienie:

"§ 168. W sprawach zawieszonych stosuje się odpowiednio § 130.";

16) w § 209 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prowadzi się także wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia "WSC" [st] oraz wykaz skarg nadzwyczajnych "WSNc"; przepisy § 114-117 oraz § 118-121 stosuje się odpowiednio.";

17) w § 223 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu pierwszej instancji wyróżnia się w kontrolce poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p"; oznaczenie to zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.";

18) w § 225 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu pierwszej instancji wyróżnia się w kontrolce poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p"; oznaczenie to zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.";

19) w § 235 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sądzie okręgowym, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia "WSC" [st] oraz wykaz skarg nadzwyczajnych "WSNc"; przepisy § 114-117 oraz § 118-121 stosuje się odpowiednio.";

20) w § 241 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wykaz skarg nadzwyczajnych "WSNc";";

21) w § 242 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "Po", "Uo" lub "Po-Uo" - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) "Pz", "Uz" lub "Pz-Uz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.";

22) w § 243:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "Pz" - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji i dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;",

- pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) "Uz" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji i dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

8) "Po-Uo" - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis § 93 ust. 3 i § 242 ust. 3 stosuje się, a odpowiednio stosuje się § 94 ust. 2 i 2a.";

23) w § 283:

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) "RCz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez wydział rodzinny.",

b) uchyla się ust. 3;

24) po § 283 dodaje się § 283a w brzmieniu:

"§ 283a. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym rozdziale, do repertoriów i wykazów prowadzonych dla spraw rodzinnych przepisy Działu IV - Biurowość w sprawach cywilnych stosuje się odpowiednio.";

25) po § 313 § 4314 oznacza się jako § 314;

26) w § 376 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) informację o wyroku sądu II instancji - zwięzłe oznaczenie wyroku [st]; w przypadku gdy sąd odwoławczy orzekł merytorycznie, przepis § 369 ust. 1 pkt 16-18 stosuje się odpowiednio;";

27) § 451 otrzymuje brzmienie:

"§ 451. 1. W wydziale cywilnym sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria [st]:

1) "ACa" dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw cywilnych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;

2) "AGa" dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw gospodarczych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;

3) "ACz" dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

4) "AGz" dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

5) "ACo" dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium "ACa" lub "ACz";

6) "AGo" dla innych spraw gospodarczych rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do repertorium "AGa" lub "AGz".

2. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu drugiej instancji wyróżnia się w repertorium "ACz" i w repertorium "AGz" poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p"; oznaczenie to zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.";

28) § 453 otrzymuje brzmienie:

"§ 453. 1. W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych sądu apelacyjnego prowadzi się repertoria [st]:

1) "APa" dla spraw z zakresu prawa pracy, przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych;

2) "APz" dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

3) "AUa" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych;

4) "AUz" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

5) "APo" dla innych spraw z zakresu prawa pracy, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a niepodlegających wpisaniu do wcześniej wymienionych repertoriów;

6) "AUo" dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów o procesie, nieewidencjonowanych w wymienionych repertoriach.

2. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu drugiej instancji wyróżnia się w repertorium "APz" i w repertorium "AUz" poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p"; oznaczenie to zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.";

29) w § 523 w ust. 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) upływu czasu, na jaki kara została orzeczona liczonego od dnia rozpoczęcia jej odbywania określonego w art. 57a k.k.w.";

30) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

31) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 60, 125, 1469 i 1495.

Załącznik 1. [WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI. SPRAWY CYWILNE]

Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 30 grudnia 2019 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

SPRAWY CYWILNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH

SPRAWY CYWILNE:

Jeżeli zaliczenie sprawy do kategorii zależy od symbolu statystycznego, sprawy bez symbolu podlegają zaliczeniu do kategorii zawierającej sprawy podobne.

1. Repertorium "C" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 304k, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 090, 095, 096, 097, 098,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

g) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1" i "2",

h) "CG-G" - sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.

2. Repertorium "Nc" w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "C", w których dochodzone są roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

3. Repertorium "Ns" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 224,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 223, 225, 266,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 222, 250,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 282,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 218, 274, 275, 276, 293,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,

g) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

4. Repertorium "Co" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 102, 118, 119, 120, 121,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 106, 106a, 122,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 112, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 131a, 132,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 105, 109, 126, 126a, 128, 130,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104m, 104n, 104p, 141,

f) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

5. Repertorium "GC" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 640um, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 673,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 640pz, 663, 665,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611,

h) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1" i "2".

6. Repertorium "GNc" w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "GC", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

7. Repertorium "GU" w sądzie rejonowym:

a) "os.fiz." - sprawy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

b) "os.praw." - sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

8. Repertorium "GCo" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 111, 123, 125, 129,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

9. Repertorium "P" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,

d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1".

10. Repertorium "Np" w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "P", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

11. Repertorium "U" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.

12. Repertorium "Po-Uo" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

13. Repertorium "Po" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

14. Repertorium "Uo" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 125, 136,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109.

15. Repertorium "RC":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 076, 077,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 020, 021, 080, 081.

16. Repertorium "RNs":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 210, 210z,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 209n, 209u, 231, 23Iz,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 204, 205, 210w, 210nw, 211, 216, 2161k, 228, 228z, 228w, 230, 230z, 230u.

17. Repertorium "Nsm":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 201, 201a, 202, 202a, 206, 207, 226o, 226p, 235, 242, 243, 244, 245, 255, 256,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 246, 247, 247z,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 208, 208z, 208w,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 203, 208nw, 209, 248p.

18. Repertorium "RCo":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 124, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

19. Repertorium "C" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 063, 064, 074, 304k, 321,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,

h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym,

j) "CG-G" - sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.

20. Repertorium "C" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,

b) "2" - "pozost." - inne sprawy bez symbolu.

21. Repertorium "Nc" w sądzie okręgowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "C", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

22. Repertorium "Ns" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 232, 232a, 297,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 233, 234, 294,

c) "upr. dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),

d) "wyborcze" - sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 292.

23. Repertorium "Co" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

24. Repertorium "GC" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 652, 652a, 653, 654, 675, 675a, 676,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671, 672,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,

h) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym.

25. Repertorium "GNc" w sądzie okręgowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "GC", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

26. Repertorium "GCo" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

27. Repertorium "U" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587.

28. Repertorium "P" w sądzie okręgowym:

a) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym,

b) "Inne" - pozostałe sprawy.

29. Repertorium "Np" w sądzie okręgowym:

a) "Sędzia" - sprawy podlegające rejestracji w rep. "Np" i nieprzeznaczone do przydziału wyłącznie referendarzom,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

30. Repertorium "Po-Uo" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,

c) "Ref." - przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

31. Repertorium "Po" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,

c) "Ref." - przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

32. Repertorium "Uo" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 135,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136.

33. Repertorium "Ca":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 223, 224, 225, 266, 323,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a, 304k,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 095, 096, 097, 098, 222, 250,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 090, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 218, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 276, 282, 293,

h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) "9" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,

j) "R1" - sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247z, 248p, 253, 254, 255, 256,

k) "R2" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 003, 003z, 003w, 006, 007, 008, 020, 021, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 201, 201a, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209,

l) "R3" - sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium "NKD",

m) "R4" - sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium "RNs",

n) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym,

o) "KW" - sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

34. Repertorium "Ca" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253, 254, 255, 256,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 242, 243, 244, 245, 246, 248p,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 247, 247z,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079, 201, 201a,

e) "5" - "Nkd" - sprawy dotyczące nieletnich,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 020, 021, 076, 077, 080, 081, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209, sprawy rejestrowane w Repertorium "RNs".

35. Repertorium "Cz":

a) "1"-sprawy o symbolach statystycznych 101, 103, 118, 119, 120, 121, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104n, 104p, 106, 106a, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 130, 141,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 105, 109, 128,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji w repertorium "Co"),

e) "R-N" - zażalenia na orzeczenia wydane w wydziałach rodzinnych i nieletnich.

36. Repertorium "Cz" w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 111, 123, 124, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "NKD" - zażalenia w sprawach dotyczące nieletnich,

e) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

37. Repertorium "Pa":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,

d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym.

38. Repertorium "Pz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

39. Repertorium "Ua" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.

40. Repertorium "Uz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

41. Repertorium "Ga":

a) "1" - sprawy o symbolu statystycznym: 677,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 640um, 673,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663, 665,

h) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym,

i) "Ręj-" - sprawy w postępowaniach rejestrowych,

j) "Up. Res." - sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

42. Repertorium "Gz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 111, 123, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 104E, 109,

d) "Rej." - sprawy w postępowaniach rejestrowych,

e) "Up. Res." - sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

f) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

43. Repertorium "ACa":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a, 323,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 064, 063, 074, 304k, 321,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304, 741,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 232, 232a, 233, 234,

h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) (uchylona),

j) "upr. Dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).

44. Repertorium "AGa":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 677,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 652, 652a, 653, 654, 675, 675a, 676,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671, 672, 741,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,

h) "o.konk.kons." - sprawy rejestrowane w repertoriach "AmC", "AmE", "AmK", "AmA", "AmT", "Amo", "AmW".

45. Repertorium "AUa":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587.

46. Repertorium "ACo":

a) "sąd. pol." - sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,

b) (uchylona),

c) "pozost." - inne sprawy.

47. Repertorium "AGo":

a) "sąd. pol." - sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,

b) (uchylona),

c) "pozost." - inne sprawy.

48. Repertorium "ACz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 128, 129, 142,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji),

e) "upr. dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),

f) "wyborcze" - sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 291.

49. Repertorium "AGz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

SPRAWY KARNE:

50. Repertorium "K" w sądzie rejonowym:

a) "t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,

b) "t. 6-20" - sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,

c) "t. 3-5" - sprawy powyżej 2 tomów do 5 tomów,

d) "t. 1-2" - sprawy inne, w tym sprawy do 2 tomów,

e) "wyr. łącz." - sprawy o wydanie wyroku łącznego,

f) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sprawy, w których wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s., sprawy, w których wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego, lub sprawy wyłączone do odrębnego rozpoznania ze względu na wpływ wniosku w trybie art. 338a lub art. 387 § 1 k.p.k.

51. Repertorium "W":

a) "wykr." - sprawy wykroczeniowe, w tym wykroczeniowo-skarbowe, z wyjątkiem kategorii następnej,

b) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 58 § 1 i 2 k.p.o.w., wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s.

52. Wykaz "Kp":

a) zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego:

- "zaż.t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,

- "zaż.t. 5-20" - sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

- "zaż.t. 1-4" - sprawy do 4 tomów,

b) sprawy o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz o skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 K.p.k.):

- "p.w.t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,

- "p.w.t. 5-20" - sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

- "p.w.t. 1-4" - sprawy inne, w tym do 4 tomów,

c) "inne" - pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie Kp.

53. Wykaz "Ko":

a) "wyk." - sprawy z zakresu postępowania wykonawczego,

b) "wznow." - sprawy o wznowienie postępowania,

c) "inne" - pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie "Ko".

54. Repertorium "K" w sądzie okręgowym:

a) "t. 100+" - sprawy powyżej 100 tomów,

b) "t. 31-100" - sprawy powyżej 30 tomów do 100 tomów,

c) "t. 11-30" - sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,

d) "t. 6-10" - sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,

e) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

f) "wyr. łącz." - sprawy o wydanie wyroku łącznego,

g) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego.

55. Repertorium "Ka":

a) "t. 50+" - sprawy powyżej 50 tomów,

b) "t. 21-50" - sprawy powyżej 20 tomów do 50 tomów,

c) "t. 6-20" - sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,

d) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

e) "wyr. łącz." - apelacje od wyroków łącznych,

f) "apel. od kar." - apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów,

g) "wykr." - apelacje w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

56. Repertorium "Kz":

a) "post. t. 20+" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) "post. t. 5-20" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) "post. t. 1-4" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) "zarz." - zażalenia na zarządzenia.

57. Repertorium "AKa":

a) "t. 100+" - sprawy powyżej 100 tomów,

b) "t. 51-100" - sprawy powyżej 50 tomów do 100 tomów,

c) "t. 31-50" - sprawy powyżej 30 tomów do 50 tomów,

d) "t. 11-30" - sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,

e) "t. 6-10" - sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,

f) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

g) "wyr. łącz." - apelacje od wyroków łącznych,

h) "apel. od kar." - apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów.

58. Repertorium "AKz":

a) "post. t. 20+" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) "post. t. 5-20" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) "post. t. 1-4" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) "zarz." - zażalenia na zarządzenia.

SPRAWY PODLEGAJĄCE PRZYDZIAŁOWI BEZ ODRĘBNEJ REJESTRACJI:

a) "ZAŻ" - zażalenia do innego składu tego samego sądu,

b) "Sk. ref." - skargi na orzeczenia referendarzy sądowych niewymagające ponownej rejestracji sprawy,

c) "Z" - sprawy zakończone, przydzielane na podstawie § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, z wyłączeniem spraw wymagających rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-03
  • Data wejścia w życie: 2020-01-04
  • Data obowiązywania: 2020-01-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA