REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 102

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 oraz z 2020 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 209:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) repertorium "GR" - dla spraw o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz z wniosku dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;".

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) repertorium "GRp" - dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, dla spraw, w których sąd otworzył postępowanie o zawarcie układu przez dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na zgromadzeniu wierzycieli lub skierował dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;",

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) wykaz "GUu" - dla spraw o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym, o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań upadłego w postępowaniach upadłościowych dotyczących osób fizycznych oraz o uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustalenie planu spłat;",

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) kontrolkę "GUz" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd upadłościowy;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sprawy po ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych, o których mowa w tytule V części trzeciej p.u., toczące się przed sędzią-komisarzem, wyróżnia się w repertoriach poprzez oznaczenie literowe "sk". Oznaczenia "sk" nie stosuje się w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed 24 marca 2020 r.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wnioski osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V i VI części trzeciej p.u., wyróżnia się w repertoriach "GU", "GR", "GUp", "GRp" i "GUu" poprzez oznaczenie literowe "of'. W taki sam sposób wyróżnia się w kontrolkach "GUz" i "GUk" środki odwoławcze rozpoznawane przez sąd upadłościowy lub sędziego komisarza, wpływające w sprawach upadłościowych osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V i VI części trzeciej p.u.";

2) w § 210 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) numer rejestru dłużnika; numer PESEL, numer Krajowego Rejestru Sądowego albo inny numer rejestrowy bądź ewidencyjny, NIP jeżeli dłużnik ma taki numer;

5) żądanie wniosku; odnotowuje się, czy wnioskodawca wnosi o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego, czy też uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego; w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, odnotowuje się wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;";

3) w § 211 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) numer rejestru dłużnika; numer PESEL, numer Krajowego Rejestru Sądowego albo inny numer rejestrowy bądź ewidencyjny, NIP jeżeli dłużnik ma taki numer;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) daty i wzmianki o treści postanowień sądu I instancji, z wyszczególnieniem daty postanowienia o ogłoszeniu upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości; daty oraz treści postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;";

4) w § 213 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sygnaturę akt "GR" postępowania, w którym otwarto przyspieszone postępowanie układowe, otwarto postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sygnaturę akt "GU of", w której sąd skierował dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;";

5) w § 216:

a) po pkt 18 dodaje pkt 18a i 18b w brzmieniu:

"18a) sygnatury skarg na czynności syndyka;

18b) sygnatury skarg na orzeczenia referendarza sądowego;",

b) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) daty złożenia sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli albo sprawozdań o sytuacji majątkowej i zawodowej osoby fizycznej w przypadku, gdy upadłym jest osoba fizyczna.";

6) w § 221:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) numer rejestru dłużnika; numer PESEL, numer Krajowego Rejestru Sądowego albo inny numer rejestrowy bądź ewidencyjny, NIP jeśli dłużnik ma taki numer;

6) treść wniosków; wpisuje się odpowiednio wyrazy: "o uchylenie", "o zmianę", "o stwierdzenie wykonania" lub "o stwierdzenie wykonania i umorzenie;",

b) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10) datę postanowienia o zmianie układu, zmianie planu spłaty wierzycieli;

11) datę postanowienia o uchyleniu układu, uchyleniu planu spłaty wierzycieli, uchyleniu warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;";

7) w § 223 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sygnaturę akt "GRp", "GRu", "GRs" lub "GR";";

8) w § 225 w ust. 1:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) datę wpływu środka odwoławczego;

3) sygnaturę akt "GUp", "GU", "GUo" lub "Gzd";",

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) datę oraz zwięzłą treść zaskarżonego postanowienia lub przedmiotu skargi na czynności syndyka;

6) daty czynności podejmowanych w związku z wpływem środka odwoławczego, w szczególności: datę zarządzenia wstępnego, datę odrzucenia lub oddalenia środka odwoławczego, zmiany bądź uchylenia postanowienia zaskarżonego zażaleniem, utrzymania w mocy lub zmiany zaskarżonego orzeczenia referendarza sądowego, zmiany lub uchylenia zaskarżonej czynności syndyka, uwagi.";

9) w § 226 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) repertorium "GR" - gdy wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) repertorium "GUp" - gdy wydano postanowienie o umorzeniu postępowania, stwierdzeniu zakończenia postępowania, po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, wydanych na podstawie art. 49114 p.u., po uprawomocnieniu się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty oraz o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli, a także gdy uchylono postępowanie upadłościowe;";

10) po § 229 dodaje się § 229a w brzmieniu:

"§ 229a. Przepisy § 228 i § 229 mają zastosowanie do spraw, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 24 marca 2020 r.";

11) w § 231 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być zakładane dla spraw "GUp" akta pomocnicze dla wniosków o wyłączenie z masy upadłości, skargi na czynności komornika, skargi na czynności referendarza sądowego, skargi na czynności syndyka, listy wierzytelności lub planu podziału.";

12) w § 232 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Z chwilą otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo skierowania dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli zakłada się nowe akta postępowania. Akta te oznacza się odpowiednio sygnaturą "GRp of".".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-09
  • Data wejścia w życie: 2020-04-17
  • Data obowiązywania: 2020-04-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA