REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 156

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 oraz z 2020 r. poz. 2, 102 i 114) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli załączniki stanowią złożone w oryginale papiery wartościowe albo testament, należy to także odnotować na piśmie, o którym mowa w ust. 1.";

2) w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W pierwszym piśmie wysyłanym w sprawie przez sąd do stron i uczestników postępowania, podaje się sygnaturę, pod którą sprawa zarejestrowana jest w SLPS.";

3) w § 63 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) miejsce aktualnego położenia akt.";

4) w § 77:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarejestrowanie sprawy następuje przez zamieszczenie we właściwym repertorium wpisu o piśmie wszczynającym postępowanie, a jeżeli przydział sprawy został dokonany przed rejestracją, zamieszcza się także sygnaturę lub numer nadany przez SLPS, pod którymi dokonano przydziału.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Sprawy, o których mowa w § 36 ust. 2, rejestruje się w systemie informatycznym do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych pod numerem nadanym przez SLPS przed losowaniem referenta, jeżeli warunki techniczne pozwalają na automatyczne przeniesienie zarejestrowanych danych do odpowiedniego urządzenia ewidencyjnego w odpowiednim wydziale po wylosowaniu referenta.";

5) po § 84 dodaje się § 84a w brzmieniu:

"§ 84a. 1. W sytuacjach, o których mowa w § 83 ust. 1, należy w SLPS sprawę oznaczyć jako zakończoną, chyba że sprawa nadal jest w toku i prowadzi ją ten sam referent lub nowy referent został wyznaczony w SLPS pod zakreślonym numerem.

2. Jeżeli sprawę oznaczoną w SLPS jako zakończoną, na podstawie § 45 r.u.s.p. ponownie prowadzi ten sam referent, należy w SLPS oznaczyć sprawę jako w toku.";

6) po § 85 dodaje się § 85a w brzmieniu:

"85a. 1. W przypadku zniesienia wydziału urządzenia ewidencyjne zamyka się, a sprawy rejestruje i w dalszym ciągu prowadzi w urządzeniach ewidencyjnych wydziałów, którym przekazano sprawy zniesionego wydziału.

2. Sprawy przekazane ze zniesionego wydziału nie podlegają ponownej rejestracji w SLPS, chyba że wymagany jest ponowny przydział sprawy.";

7) po § 86 dodaje się § 86a i § 86b w brzmieniu:

"§ 86a. 1. Sprawy, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego lub instytutu naukowo-badawczego, zakładu leczniczego lub innej właściwej placówki oraz sprawy kierowane do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia rejestruje się w kontrolce "Wab" po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wezwania do udziału w czynnościach sądowych biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego, instytutu naukowo-badawczego, zakładu leczniczego lub innej właściwej placówki albo tłumacza po wydaniu postanowienia lub zarządzenia w tym przedmiocie.

3. Dla wyróżnienia sporządzających opinię albo wykonujących tłumaczenie, w kontrolce "Wab" zamieszcza się następujące oznaczenia:

1) "biegły sądowy" - biegły ustanowiony przy sądzie okręgowym przez prezesa tego sądu;

2) "biegły" - biegły spoza listy biegłych sądowych;

3) "ozss" - opiniodawczy zespół sądowych specjalistów;

4) "instytut" - instytut naukowy, instytut naukowo-badawczy;

5) "tłumacz" albo "T" - tłumacz.

4. W przypadku zarządzenia przez sąd poddania odpowiednim badaniom osoby uzależnionej od alkoholu (art. 27 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), w kontrolce umieszcza się oznaczenie "alk".

5. Kierownik sekretariatu przegląda wpisy w kontrolce w odstępach dwutygodniowych i w miarę potrzeby wysyła ponaglenia oraz zawiadamia przewodniczącego wydziału o tym, że mimo ponaglenia akta nie zostały zwrócone.

§ 86b. 1. W kontrolce "Wab" wpisuje się w szczególności:

1) datę wysłania akt do biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego, instytutu naukowo-badawczego, zakładu leczniczego lub innej właściwej placówki albo tłumacza;

2) datę czynności, do której wezwano biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy, instytut naukowo-badawczy, zakład leczniczy lub inną właściwą placówkę albo tłumacza;

3) imię i nazwisko biegłego sądowego, biegłego lub tłumacza, nazwę opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, instytutu naukowego, instytutu naukowo-badawczego, zakładu leczniczego lub innej właściwej placówki;

4) ustalony termin złożenia opinii lub tłumaczenia;

5) daty wysłanych ponagleń;

6) datę postanowienia i wysokość grzywny;

7) datę zwrotu akt przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy, instytut naukowo-badawczy, zakład leczniczy lub inną właściwą placówkę albo lub tłumacza;

8) informację o zwróceniu akt przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy lub naukowo-badawczy wraz z opinią ("opinia"), a przez tłumacza - wraz z tłumaczeniem ("tłumaczenie");

9) datę złożenia i wysokość rachunku (rachunków);

10) datę wezwania do uzupełnienia braków złożonego rachunku;

11) datę uzupełnienia braków złożonego rachunku;

12) datę postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia;

13) datę uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia;

14) datę skierowania rachunku do właściwej komórki organizacyjnej administracji sądowej w celu realizacji;

15) informację o źródle płatności wynagrodzenia za sporządzoną opinię lub tłumaczenie ("SP" - Skarb Państwa, "poz. dep." - zaliczka wpłacona przez stronę).

2. Jeżeli akta sprawy zostały zwrócone przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy lub naukowo-badawczy, zakład leczniczy lub inną właściwą placówkę bez wydania opinii albo tłumacza bez tłumaczenia, przekazanie akt sprawy innemu podmiotowi w celu wydaniu opinii należy wpisać w odrębnym wierszu pod tym samym numerem porządkowym, dodając do numeru cyfrę rzymską przy kolejnym podmiocie, któremu przesłano akta sprawy. Przepis ust. 3 i 4 się stosuje.

3. Jeżeli w wykonaniu postanowienia, o którym mowa w § 86a ust. 1, sporządzono więcej niż jedną opinię, należy wpisać każdą opinię w odrębnym wierszu kontrolki "Wab" pod wspólnym numerem porządkowym, dodając do numeru wielkie litery alfabetu przy każdej z nich. Przepis ust. 4 stosuje się.

4. Jeżeli w wykonaniu postanowienia, o którym mowa w § 86a ust. 1, dopuszczony został dowód z opinii uzupełniającej lub sąd zażądał ustnych wyjaśnień do opinii, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli w wykonaniu postanowienia, o którym mowa w § 86a ust. 1, opinię sporządziło wspólnie dwa lub więcej podmiotów, należy odnotować oznaczenie każdego z nich w odrębnym wierszu kontrolki "Wab" pod wspólnym numerem porządkowym, dodając do numeru małe litery alfabetu przy każdym z nich.

6. Numer porządkowy w kontrolce "Wab" zakreśla się po odnotowaniu skierowania rachunku, a jeśli w sprawie zgłoszono więcej niż jeden rachunek - wszystkich rachunków, do właściwej komórki organizacyjnej administracji sądowej w celu realizacji, po upływie terminu do złożenia rachunku przez biegłego (tłumacza), po uprawomocnieniu się orzeczenia w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia biegłemu (tłumaczowi) w całości, także w przypadku przekazania sprawy do rozpoznania do innego sądu.

7. Sąd, któremu przekazano do rozpoznania sprawę, w której pozostają niezakończone czynności ewidencjonowane w kontrolce "Wab", rejestruje sprawę i prowadzi kontrolkę "Wab" w zakresie tych czynności.";

8) w § 88 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W wyniku złożenia wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem lub środka odwoławczego albo środka zaskarżenia złożonego bez uprzedniego wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, do kontrolki wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) sygnaturę akt sprawy, której wniosek bądź złożony środek odwoławczy albo środek zaskarżenia dotyczy;

3) zakres wniosku strony;

4) datę orzeczenia;

5) datę wpływu do właściwego sądu wniosku lub środka odwoławczego albo środka zaskarżenia, w tym powodującego obowiązek sporządzenia uzasadnienia oraz datę wpływu kolejnych wniosków o uzasadnienie w sprawie;

6) datę doręczenia akt sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu, a w przypadku, o którym mowa w § 87 ust. 3, datę przekazania uzasadnienia do transkrypcji;

7) decyzję sądu o ewentualnym ograniczeniu uzasadnienia do tych części wyroku, których wniosek (wnioski) dotyczy (art. 423 § 1a k.p.k.);

8) datę wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych;

9) datę uzupełnienia braków formalnych;

10) datę zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku lub postanowienia o odrzuceniu wniosku;

11) datę uprawomocnienia się zarządzenia o odmowie przyjęcia wniosku lub postanowienia o odrzuceniu wniosku;

12) datę zwrotu akt przez sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, a w przypadku, o którym mowa w § 87 ust. 3, datę otrzymania transkrypcji uzasadnienia;

13) datę przesłania stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem;

14) datę wpływu środka odwoławczego lub datę zawiadomienia przez sąd drugiej instancji o wniesieniu środka odwoławczego i żądania przedstawienia akt sprawy;

15) datę przesłania akt do sądu II instancji;

16) datę oraz zwięzłą informację o treści innego załatwienia;

17) datę zwrotu akt przez sąd II instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia w trybie art. 449a § 1 k.p.k.;

18) zakres uzupełnienia uzasadnienia w trybie art. 449a § 1 k.p.k.;

19) datę przesłania sądowi odwoławczemu lub w przypadku rozpoznania kasacji Sądowi Najwyższemu uzasadnienia uzupełnionego w trybie art. 449a § 1 k.p.k.;

20) datę przesłania stronie odpisu uzasadnienia uzupełnionego w trybie art. 449a § 1 k.p.k.;

21) datę zwrotu akt z sądu II instancji oraz zwięzłą informację o treści wydanego orzeczenia.

3. Jeżeli w jednej sprawie wpłynęło kilka wniosków o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (w tym wniosków, o których mowa w art. 423 § 1a k.p.k. albo art. 328 § 3 k.p.c), sprawę rejestruje się w kontrolce tylko raz, na podstawie wpływu wniosku najwcześniej złożonego. Kolejne wnioski rejestruje się w odrębnych wierszach pod tym samym numerem porządkowym, dodając do numeru kolejną cyfrę rzymską przy każdym z nich.";

9) w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W księdze, o której mowa w ust. 1, należy dokładnie oznaczyć cechy charakteryzujące dany przedmiot oraz datę złożenia przedmiotu do depozytu i sygnaturę akt sprawy, w której został złożony. Przedmioty przekazane w tej samej sprawie i w tym samym czasie wpisuje się pod jednym numerem.";

10) po § 91 dodaje się § 91a w brzmieniu:

"§ 91a. 1. Prowadzi się kontrolkę nałożonych kar porządkowych w celu bieżącego nadzorowania czynności sądu związanych z egzekwowaniem nałożonych kar porządkowych, [st].

2. W kontrolce odnotowuje się w szczególności sygnaturę akt sprawy, datę wydania postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, rodzaj kary porządkowej, datę uprawomocnienia się postanowienia, datę skierowania postanowienia do wykonania, datę wydania postanowienia o uchyleniu kary porządkowej.";

11) po § 92 w dziale IV w rozdziale 1 w oddziale 1 dodaje się § 92a w brzmieniu:

"§ 92a. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do spraw, o których mowa w działach V-XIII i XV.";

12) w § 96 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Sprawy wpisywane do repertoriów dla zażaleń w sprawach cywilnych oznacza się symbolem właściwym dla przedmiotu zażalenia.";

13) w § 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawę wpisaną w repertorium "Nc", w której stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty albo uchylono nakaz zapłaty (art. 4801 § 2 k.p.c.) albo prawidłowo wniesiono zarzuty bądź sprzeciw wobec nakazu zapłaty albo sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty, rejestruje się w repertorium "C".";

14) w tytule II w dziale IV w rozdziale 2 tytuł oddziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Oddział 7

Kontrolka przyznanych kompensat, kontrolka spraw zawieszonych";

15) uchyla się § 127 i 128;

16) po § 131 dodaje się § 131a w brzmieniu:

"§ 131a. Przepis § 84a stosuje się odpowiednio.";

17) uchyla się § 159;

18) uchyla się § 167;

19) uchyla się § 177 i § 178;

20) uchyla się § 233;

21) w § 235 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) repertorium "Az" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji.";

22) uchyla się § 239;

23) w tytule II tytuł działu X otrzymuje brzmienie:

"Dział X

Biurowość w sprawach z zakresu własności intelektualnej";

24) w § 241 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sądzie okręgowym - sądzie własności intelektualnej prowadzi się [st]:

1) repertorium "GW" - dla spraw z zakresu własności intelektualnej, podlegających rozpoznaniu w procesie, w tym spraw dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;

2) repertorium "GWo" - dla innych spraw z zakresu własności intelektualnej, w tym spraw dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, w szczególności: o nadanie klauzuli wykonalności, o odtworzenie akt, o zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji, o udzielenie zabezpieczenia, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika;

3) repertorium "GWz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;

4) kontrolkę "WSC";

5) wykaz skarg nadzwyczajnych "WSNc";

6) kontrolkę "Zpc".";

25) uchyla się § 250 i § 251;

26) uchyla się § 283a;

27) po § 298 dodaje się § 298a w brzmieniu:

"§ 298a. Numer porządkowy sprawy wpisanej do repertorium "Nsm" zakreśla się z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu postępowania o wykonanie kontaktów z małoletnimi.";

28) uchyla się § 330;

29) w § 368 ust. 1 otrzymuje brzmienie.

"1. Numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium po wydaniu wyroku, po wydaniu postanowienia w trybie art. 343 § 7 zd. 1 k.p.k., po uprawomocnieniu się postanowienia o przekazaniu sprawy według właściwości innemu sądowi, po uprawomocnieniu się wyroku nakazowego lub innego rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w danej instancji (§ 83). Przepis § 84a stosuje się.";

30) w § 384 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W kwestiach nieuregulowanych § 124 i § 125 stosuje się odpowiednio.";

31) w tytule II w dziale XIV w rozdziale 2 tytuł oddziału 11 otrzymuje brzmienie:

"Oddział 11

Kontrolka "Zpk", kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem i kontrolka "Bp"";

32) w § 425 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W kontrolce "Zpk" wpisuje się nazwiska i imiona osób, co do których postępowanie zostało zawieszone.";

33) uchyla się § 428 i § 429;

34) § 430 otrzymuje brzmienie:

"§ 430. 1. W wydziałach sądów rejonowych rozpoznających sprawy o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1) repertorium "W" - dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe;

2) wykaz "Ko" - dla spraw określonych w § 380 ust. 2;

3) wykaz "Med";

4) kontrolkę zatrzymanych praw jazdy;

2. Do urządzeń ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 363 ust. 2, a do wykazu "Med" również § 384.";

35) w § 431 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) datę wpływu środka odwoławczego wraz z oznaczeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem wnoszącego;";

36) uchyla się § 434;

37) § 436 otrzymuje brzmienie:

"§ 436. 1. Tom akt, o którym mowa w § 42 ust. 1, na potrzeby ustalenia właściwej kategorii sprawy karnej, stanowi zbiór kart zawierających dowody przeznaczone do ujawnienia w postępowaniu sądowym, niezależnie od źródła ich pochodzenia oraz sposobu dotychczasowego ewidencjonowania.

2. Załącznikami do akt mogą być materiały inne niż opisane w ust. 1, w szczególności takie jak: odpisy i kopie pism z akt sprawy, dokumenty księgowe związane z wydatkami w postępowaniu oraz załącznik adresowy, o którym mowa w art. 148a § 3 k.p.k.

3. Załącznik adresowy stanowi załącznik do akt sprawy, prowadzi się go z zachowaniem odrębnej numeracji i zgodnie z § 42 ust. 2.

4. Na obwolucie załącznika adresowego zamieszcza się następujące oznaczenie "Załącznik adresowy do sprawy", po którym wpisuje się sygnaturę akt.";

38) w § 451 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "AGa" dla spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu własności intelektualnej, w tym spraw dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych, a także dla spraw gospodarczych dotyczących skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "AGz" dla spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu własności intelektualnej, w tym spraw dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) "AGo" dla innych spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu własności intelektualnej, w tym spraw dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, niepodlegających wpisaniu do repertorium "AGa" lub "AGz"";

39) w § 524 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepis § 519 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

40) w § 533 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości i mediatorów;";

41) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

42) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawy dotyczące unijnych znaków towarowych oraz sprawy dotyczące wzorów wspólnotowych, które wpłynęły przed dniem 1 lipca 2020 r., ewidencjonuje się zgodnie z przepisami § 241 zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI]

Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 czerwca 2020 r. (poz. 156)

Załącznik nr 1

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH

SPRAWY CYWILNE:

Jeżeli zaliczenie sprawy do kategorii zależy od symbolu statystycznego, sprawy bez symbolu podlegają zaliczeniu do kategorii zawierającej sprawy podobne.

1. Repertorium "C" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 090, 095, 096, 097, 098,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

g) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, z wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1" i "2",

h) "CG-G" - sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.

2. Repertorium "Nc" w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "C", w których dochodzone są roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym.

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

3. Repertorium "Ns" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 224,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 223, 225, 266,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 222, 250,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 282,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 218, 274, 275, 276, 293,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,

g) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

4. Repertorium "Co" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 102, 118, 119, 120, 121,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 106, 106a, 122,

c) "3"- sprawy o symbolach statystycznych: 111, 112, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 131a, 132,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 105, 109, 126, 126a, 128, 130,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104m, 104n, 104p, 141,

f) "Ref. - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

5. Repertorium "GC" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 640um, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 673,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 640pz, 663, 665,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611,

h) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1" i "2".

6. Repertorium "GNc" w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "GC", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

7. Repertorium "GU" w sądzie rejonowym:

a) "os.fiz." - sprawy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

b) "os.praw." - sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

8. Repertorium "GCo" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 111, 123, 125, 129,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

8a. Repertorium "GUp":

a) "przeds.-sędzia" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości przedsiębiorcy,

b) "przeds.-ref." - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji sędziego-komisarza upadłości przedsiębiorcy,

c) "of-sędzia" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

d) "of-ref." - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji sędziego-komisarza upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

e) "duże" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji sędziego-komisarza upadłości, do których stosuje się przepisy tytułów la, II, III i IV części trzeciej p.u., upadłości spółdzielni mieszkaniowej oraz upadłości przedsiębiorców mających ponad 500 wierzycieli.

8b. Repertorium "GRu":

a) "duże" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium "GRu" postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów la i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,

b) "inne" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium "GRu".

8c. Repertorium "GRp":

a) "duże" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium "GRp" postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów la i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,

b) "inne" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium "GRp".

8d. Repertorium "GRs":

a) "duże" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza zarejestrowanego w repertorium "GRs" postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach tytułów la i IV części trzeciej p.u., spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorcy mającego ponad 500 wierzycieli,

b) "inne" - dla wyznaczenia sędziego-komisarza pozostałych postępowań rejestrowanych w repertorium GRs.

9. Repertorium "P" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 4021ik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 42lr, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,

d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym, za wyjątkiem spraw oznaczonych symbolami wskazanymi w kategorii "1".

10. Repertorium "Np" w sądzie rejonowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "P", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

11. Repertorium "U" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.

12. Repertorium "Po-Uo" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

13. Repertorium "Po" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 140,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 139,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

14. Repertorium "Uo" w sądzie rejonowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 125, 136,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109.

15. Repertorium "RC":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 076, 077,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 020, 021, 080, 081.

16. Repertorium "RNs":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 210, 210z,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 209n, 209u, 231, 231z,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 204, 205, 210w, 210nw, 211, 216, 2161k, 228, 228z, 228w, 230, 230z, 230u.

17. Repertorium "Nsm":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 201, 201a, 202, 202a, 206, 207, 226o, 226p, 235, 242, 243, 244, 245, 255, 256,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 246, 247, 247z,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 208, 208z, 208w,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 203, 208nw, 209, 248p.

18. Repertorium "RCo":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 124, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

19. Repertorium "C" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 063, 064, 074, 321,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,

h) "8"- sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym,

j) "CG-G" - sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355.

20. Repertorium "C" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041,

b) "2" - "pozost." - inne sprawy bez symbolu.

21. Repertorium "Nc" w sądzie okręgowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "C", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

22. Repertorium "Ns" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 232, 232a, 297.

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 233, 234, 294,

c) "upr.dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).

d) "wyborcze" - sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 292.

23. Repertorium "Co" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

24. Repertorium "GC" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 654, 675a,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,

e) "5"- sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671, 672,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,

h) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym.

25. Repertorium "GNc" w sądzie okręgowym:

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium "GC", w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

26. Repertorium "GCo" w sądzie okręgowym:

a) "1"- sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 108, 111, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

26a. Repertorium "GW":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 825,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 821,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych:820, 823, 824,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 800.

26b. Repertorium "GWo":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 132, 134z, 134 ui,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104p, 108, 111,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

27. Repertorium "U" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 557a, 557b, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587,

28. Repertorium "P" w sądzie okręgowym:

a) "Grup." - sprawy w postępowaniu grupowym,

b) "Inne" - pozostałe sprawy.

29. Repertorium "Np" w sądzie okręgowym:

a) "Sędzia" - sprawy podlegające rejestracji w rep. "Np" i nieprzeznaczone do przydziału wyłącznie referendarzom,

b) "Ref." - sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

30. Repertorium "Po-Uo" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,

c) "Ref." - przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

31. Repertorium "Po" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136,

c) "Ref." - przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym.

32. Repertorium "Uo" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 135,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136.

33. Repertorium "Ca":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 223, 224, 225, 266, 323,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 095, 096, 097, 098, 222, 250,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 090, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 317, 320,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 218, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 276, 282, 293,

h) "8" - sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) "9" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279,

j) "R1" - sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247z, 248p, 253, 254, 255, 256,

k) "R2" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 003, 003z, 003w, 006, 007, 008, 020, 021, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 201, 201a, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209,

l) "R3" - sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium "NKD",

m) "R4" - sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium "RNs",

n) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym,

o) "KW" - sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

34. Repertorium "Ca" w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253, 254, 255, 256,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 242, 243, 244, 245, 246, 248p,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 247, 247z,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079, 201, 201a,

e) "5" - "Nkd" - sprawy dotyczące nieletnich.

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 020, 021, 076, 077, 080, 081, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209, sprawy rejestrowane w Repertorium "RNs".

35. Repertorium "Cz":

a) "1"- sprawy o symbolach statystycznych 101, 103, 118, 119, 120, 121, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104n, 104p, 106, 106a, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 130, 141,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 105, 109, 128,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji w repertorium "Co"),

e) "R-N" - zażalenia na orzeczenia wydane w wydziałach rodzinnych i nieletnich.

36. Repertorium "Cz" w wydziale cywilnym rodzinnym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 111, 123, 124, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "NKD" - zażalenia w sprawach dotyczące nieletnich,

e) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

37. Repertorium "Pa":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 4021ik, 404, 406, 407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482,

d) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym.

38. Repertorium "Pz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

39. Repertorium "Ua" w sądzie okręgowym:

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576.

40. Repertorium "Uz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

41. Repertorium "Ga":

a) "1" - sprawy o symbolu statystycznym: 677,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 640um, 673,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663, 665,

h) "Upr." - sprawy w postępowaniu uproszczonym,

i) "Ręj." - sprawy w postępowaniach rejestrowych,

j) "Up.Res." - sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

42. Repertorium "Gz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 111, 123, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 104E, 109,

d) "Rej." - sprawy w postępowaniach rejestrowych,

e) "Up.Res." - sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

f) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji)

42a. Repertorium "GWz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 132,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104p, 111,

c) "3"- sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

43. Repertorium "ACa":

a) "1"- sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a, 323,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 064, 063, 074, 321,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 320,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304, 741,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 232, 232a, 233, 234,

h) "8"- sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 309, 314, 318, 319,

i) (uchylona).

j) "upr. dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085).

44. Repertorium "AGa":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 677, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 825,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 654, 675a, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 820, 821, 823, 824,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662,

d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673,

e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 639, 640um, 671, 672, 741,

f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 800,

g) "7" - sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663,

h) "o.konk.kons." - sprawy rejestrowane w repertoriach "AmC", "AmE", "AmK", "AmA", "AmT", "Amo", "AmW".

45. Repertorium "AUa":

a) "1"- sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 557a, 557b, 561, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587.

46. Repertorium "ACo":

a) "sąd. poi." - sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,

b) (uchylona).

c) "pozost." - inne sprawy.

47. Repertorium "AGo":

a) "sąd. poi." - sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym,

b) (uchylona),

c) "pozost." - inne sprawy.

48. Repertorium "Acz":

a) "1"- sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 124, 128, 129, 142,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji),

e) "upr.dziecka" - sprawy prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),

f) "wyborcze" - sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 291.

49. Repertorium "AGz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132, 134w, 134ui,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 104m, 104osh, 104p, 108, 111, 125,

c) "3"- sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).

SPRAWY KARNE:

50. Repertorium "K" w sądzie rejonowym:

a) "t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,

b) "t. 6-20" - sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,

c) "t. 3-5" - sprawy powyżej 2 tomów do 5 tomów,

d) "t. 1-2" - sprawy inne, w tym sprawy do 2 tomów,

e) "wyr. łącz." - sprawy o wydanie wyroku łącznego,

f) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sprawy, w których wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s., sprawy, w których wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego, lub sprawy wyłączone do odrębnego rozpoznania ze względu na wpływ wniosku w trybie art. 338a lub art. 387 § 1 k.p.k.

51. Repertorium "W":

a) "wykr." - sprawy wykroczeniowe, w tym wykroczeniowo-skarbowe, z wyjątkiem kategorii następnej,

b) "wyr. pos."- sprawy, w których wpłynął wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 58 § 1 i 2 k.p.o.w., wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s.

52. Wykaz "Kp":

a) zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego:

- "zaż.t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,

- "zaż.t. 5-20" - sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

- "zaż.t. 1-4" - sprawy do 4 tomów,

b) sprawy o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz o skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 K.p.k.):

- "p.w.t. 20+" - sprawy powyżej 20 tomów,

- "p.w.t. 5-20" - sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

- "p.w.t. 1-4" - sprawy inne, w tym do 4 tomów,

c) "inne" - pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie Kp.

53. Wykaz "Ko":

a) "wyk." - sprawy z zakresu postępowania wykonawczego,

b) "wznow." - sprawy o wznowienie postępowania,

c) "inne" - pozostałe sprawy rejestrowane w wykazie "Ko".

54. Repertorium "K" w sądzie okręgowym:

a) "t. 100+" - sprawy powyżej 100 tomów,

b) "t. 31-100" - sprawy powyżej 30 tomów do 100 tomów,

c) "t. 11-30" - sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,

d) "t. 6-10" - sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,

e) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

f) "wyr. łącz." - sprawy o wydanie wyroku łącznego,

g) "wyr. pos." - sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego.

55. Repertorium "Ka":

a) "t. 50+" - sprawy powyżej 50 tomów,

b) "t. 21-50" - sprawy powyżej 20 tomów do 50 tomów,

c) "t. 6-20" - sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów,

d) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

e) "wyr. łącz." - apelacje od wyroków łącznych,

f) "apel. od kar."- apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów,

g) "wykr." - apelacje w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

56. Repertorium "Kz":

a) "post.t. 20+" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) "post.t. 5-20" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) "post.t. 1-4" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów.

d) "zarz." - zażalenia na zarządzenia.

57. Repertorium "AKa":

a) "t. 100+" - sprawy powyżej 100 tomów,

b) "t. 51-100" - sprawy powyżej 50 tomów do 100 tomów,

c) "t. 31-50" - sprawy powyżej 30 tomów do 50 tomów,

d) "t. 11-30" - sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów,

e) "t. 6-10" - sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów,

f) "t. 1-5" - sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów,

g) "wyr. łącz." - apelacje od wyroków łącznych,

h) "apel. od kar." - apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez względu na liczbę tomów.

58. Repertorium "AKz":

a) "post.t. 20+" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 20 tomów,

b) "post.t. 5-20"- zażalenia na postanowienie sądu, sprawy powyżej 4 tomów do 20 tomów,

c) "post.t. 1-4" - zażalenia na postanowienie sądu, sprawy do 4 tomów,

d) "zarz." - zażalenia na zarządzenia.

SPRAWY PODLEGAJĄCE PRZYDZIAŁOWI BEZ NADANIA ODRĘBNEJ SYGNATURY:

a) "ZAŻ" - zażalenia do innego składu tego samego sądu, jeżeli zażalenie nie podlega rejestracji we właściwym repertorium pod odrębną sygnaturą,

b) "Sk.ref." - skargi na orzeczenia referendarzy sądowych niewymagające ponownej rejestracji sprawy,

c) "Z" - sprawy zakończone, przydzielane na podstawie § 60 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, z wyłączeniem spraw wymagających rozstrzygnięcia co do istoty sprawy,

d) "Sąd UiR" - podlegające rozpoznaniu przez sąd sprawy rejestrowane w repertorium "GUp", "GRu", "GRp" lub "GRs", jeżeli wymagają odrębnego przydzielenia przez SLPS,

e) "Sędzia UiR" - dla wyznaczenia sędziego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza lub wykonującego czynności jako sędzia-komisarz,

f) "Ref. z-ca" - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-26
  • Data wejścia w życie: 2020-07-01
  • Data obowiązywania: 2020-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA