REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 159

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje.

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 2 ust. 2 pkt 8, § 5 ust. 2 pkt 9, § 13 ust.3, § 58, § 60 ust. 3 i 4, § 61 ust. 1-4, § 64, § 66 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, § 67 ust. 1 i 2 we wstępie do wyliczenia oraz w pkt 1, 10, 11, § 68 ust. 1 i 4, § 69, § 70 ust. 2, § 71, § 73 ust. 1 i 3, § 76 ust. 3, § 77 ust. 3, § 78 ust. 4, § 79 ust. 2, § 85 ust. 2, § 183 ust. 1-3, § 188, § 189, § 190 ust. 2, § 191 ust. 1, § 192 ust. 1, § 193 ust. 1 pkt 3, 7, 8 i 10 oraz ust. 4, § 194 ust. 1, § 204, § 206 ust. 1 i 2, § 262 ust. 2, § 275 ust. 1 pkt 4, § 280 ust. 2, § 282 ust. 1 i 4, § 380 ust. 1, § 387 ust. 1, § 395 ust. 1,  § 466, § 469, § 500 ust. 3, § 512 ust. 5, § 516 ust. 3, § 532 pkt 6, § 554 ust. 1-3, § 578 w odniesieniu do systemu w różnej liczbie i różnym przypadku wyraz "informatyczny" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem ,,teleinformatyczny";

2) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odnotowanie jako wydany dokument w systemie teleinformatycznym - czynność polegającą na odnotowaniu (zatwierdzeniu) w sądowym systemie teleinformatycznym dokumentu, jako właściwie sporządzonego, zatwierdzonego oraz - jeżeli wymagane jest jego podpisanie - właściwie podpisanego; dokument odnotowany jako wydany podlega udostępnieniu zainteresowanym, a przed uzyskaniem takiego statusu traktowany jest jako projekt i nie może być udostępniany za pomocą ogólnodostępnych sieci informatycznych osobom biorącym udział w postępowaniu oraz ich pełnomocnikom; jeżeli postępowanie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, odnotowanie dokumentu jako wydanego może następować automatycznie przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, po jego zatwierdzeniu albo - jeżeli wymagane jest podpisanie dokumentu - po podpisaniu;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) data wpływu - datę przyjęcia korespondencji przez biuro podawcze sądu lub pracownika upoważnionego do odbioru korespondencji w sądzie albo - w przypadku składania korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - datę automatycznej rejestracji korespondencji w tym systemie;";

3) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wydawanie innym sądom akt spraw zakończonych prowadzonych w postaci papierowej lub przyznawanie dostępu do akt prowadzonyc za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wydawanie kopii, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, a na zarządzenie przewodniczącego wydziału, przewodniczącego posiedzenia, sędziego sprawozdawcy, asesora sądowego lub referendarza sądowego także innych dokumentów, uwierzytelnianie odpisów pism lub dokumentów wydanych z akt znajdujących się w sekretariacie, jak również przekazanych do archiwum zakładowego;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) zwracanie, na zarządzenie przewodniczącego wydziału lub innego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego pism procesowych albo - w przypadku pism złożonych za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego - ograniczanie dostępu do nich w tym systemie;";

4) w § 14:

a) w ust. 1 po wyrazie "pismo" dodaje się wyrazy "w postaci papierowej",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kopertę, w której nadesłano pismo w postaci papierowej, załącza się do pisma.",

c) w ust. 4 po wyrazie "pismo" dodaje się wyrazy "w postaci papierowej";

5) w § 15 po wyrazie "pismo" dodaje się wyrazy "w postaci papierowej";

6) w § 16:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku postępowań prowadzonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego adnotację o wykonaniu zarządzenia zamieszcza się w tym systemie wyłącznie w przypadkach, gdy wykonanie zarządzenia przez pracownika nie jest automatycznie rejestrowane przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zarządzenia i adnotacje, o których mowa w ust. 4, wytwarzane w systemie teleinformatycznym opatruje się datą oraz wskazuje imię i nazwisko osoby sporządzającej, a jeżeli przepis szczególny tego wymaga - również podpisem elektronicznym.";

7) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Przesyłki doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe wysyła upoważniony pracownik sekretariatu przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.";

8) w § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym, elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru dołącza się do tych akt. Jeżeli potwierdzenie odbioru ma postać papierową, sporządza się jego elektroniczną kopię i dołącza do akt sprawy. Potwierdzenie odbioru w postaci papierowej dołącza się do właściwego zbioru dokumentów. Przepisu § 18 ust. 1 zdanie trzecie nie stosuje się.";

9) w § 21:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pisma sądowe, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym i odnotowane w nim jako wydane, mogą być wysyłane bez podpisu. Pismo sądowe, a w razie przesłania odpisu orzeczenia pismo przewodnie, przy którym przesyłany jest odpis, powinno zawierać wskazanie danych osoby, która w sytuacji określonej w ust. 1 podpisałaby pismo. Nie stosuje się § 31 w zakresie wymogu zamieszczenia pieczęci urzędowej i poświadczenia za zgodność z oryginałem oraz § 23 w zakresie wymogu podpisania pozostawionej w aktach kopii wysłanego pisma.",

b) w ust. 6 w zdaniu pierwszym i drugim skreśla się wyraz "własnoręcznego",

c) w ust. 8 skreśla się wyrazy "własnoręcznego";

10) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku pisma wysłanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przepisu ust. 1 nie stosuje się. Data wysłania pisma rejestrowana jest automatycznie w systemie teleinformatycznym.";

11) w § 30:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym adnotacje oraz wzmianki, o których mowa w ust. 3, dokonywane są przez upoważnionego pracownika w tym systemie.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym protokół sporządzony pisemnie dołącza się do zbioru dokumentów. Do akt sprawy dołącza się jego elektroniczną kopię. Przepis § 45 stosuje się odpowiednio.",

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym informacje, o których mowa w ust. 5-7, odnotowuje się w osobnym dokumencie, który dołącza się do zbioru dokumentów, chyba że na zamieszczenie ich w tym systemie pozwalają jego funkcjonalności. W systemie teleinformatycznym zamieszcza się elektroniczną kopię dokumentu.";

12) w § 31:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Odpisy w postaci elektronicznej dokumentów, które zostały złożone do akt sądowych w postaci papierowej, sporządza się poprzez wykonanie ich elektronicznej kopii i opatrzenie podpisem elektronicznym osoby uwierzytelniającej. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.",

b) w ust. 5 skreśla się wyraz "własnoręcznego";

13) w § 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Akta prowadzone w systemie teleinformatycznym mogą być zakładane automatycznie przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego w momencie zarejestrowania sprawy.";

14) w § 37 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Akta prowadzone w systemie teleinformatycznym są uporządkowane według zasad przewidzianych dla tego systemu.";

15) § 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym połączenie spraw następuje poprzez automatyczne przeniesienie z akt spraw dołączonych dokumentów do akt sprawy najwcześniej założonej przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.";

16) w § 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym akta sprawy wyłączonej zakłada się przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.";

17) w § 44 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Dokumenty nadesłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą być dołączane do akt prowadzonych w tym systemie automatycznie przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego według kolejności wpływu albo przez osoby do tego uprawione. Dołączając dokument uzupełnia się wymagane informacje niezbędne do jego oznaczenia w systemie teleinformatycznym.

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów przetwarzanych na postać elektroniczną oraz dołączanych do akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Dokument w postaci papierowej składa się do zbioru dokumentów. Do prowadzenia zbioru dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia akt sprawy w postaci papierowej chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.";

18) w § 48 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym kopię dokumentów stanowiących podstawę wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, składa się do zbioru dokumentów, a ich elektroniczną kopię dołącza się do akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym.";

19) w § 51 w ust. 1 po wyrazie ,,sądowych" dodaje się wyrazy ,,w postaci papierowej";

20) w § 52 w ust. 1 po wyrazie ,,sądowych" dodaje się wyrazy ,,w postaci papierowej";

21) w § 53 po wyrazie ,,akt" dodaje się wyrazy ,,w postaci papierowej";

22) w § 55 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W sprawach prowadzonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zakończeniu postępowania w sądzie pierwszej instancji w sprawach, w których wniesiono środek odwoławczy, wskazanie przyczyny przedstawienia akt sądowi drugiej instancji, a następnie datę wpływu akt do tego sądu, zamieszcza się w tym systemie. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zbioru dokumentów.";

23) po § 55 dodaje się § 55a w brzmieniu:

"§ 55a. 1. Przedstawiając akta sprawy prowadzonej w systemie teleinformatycznym sądowi drugiej instancji lub Sądowi Najwyższemu albo udostępniając je innym uprawnionym podmiotom, pracownik sekretariatu na zarządzenie przewodniczącego wydziału lub sądu przyznaje dostęp do tych akt oraz przekazuje podmiotom wskazanym w treści zarządzenia informacje niezbędne do korzystania z przyznanego uprawnienia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przedstawienia akt sądowi, przed którym postępowanie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.";

24) w § 56 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym.";

25) § 59 otrzymuje brzmienie:

"§ 59. 1. Zakończenie postępowania w sądzie drugiej instancji w sprawach, w których wniesiono kasację albo skargę kasacyjną, zaznacza się przez włączenie do akt specjalnej karty, na której kierownik sekretariatu odnotowuje liczbę kart zawartych w aktach sprawy. Na karcie tej wskazuje się przyczynę przedstawienia akt Sądowi Najwyższemu, a następnie odnotowuje się datę wpływu akt do tego Sądu.

2. W sprawach prowadzonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zakończeniu postępowania w sądzie drugiej instancji w sprawach, w których wniesiono skargę kasacyjną, wskazanie przyczyny przedstawienia akt Sądowi Najwyższemu, a następnie datę wpływu akt do tego Sądu zamieszcza się w tym systemie. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zbioru dokumentów.";

26) po § 59 dodaje się § 59a w brzmieniu:

"59a. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym, po zakończeniu postępowania w sądzie drugiej instancji lub Sądzie Najwyższym, które nie było prowadzone w systemie teleinformatycznym, z dokumentów znajdujących się w aktach tego postępowania sporządza się elektroniczne kopie, oznacza się je metadanymi wymaganymi przez system teleinformatyczny i załącza chronologicznie do akt prowadzonych w tym systemie, a następnie oryginały dokumentów składa się do zbioru dokumentów.";

27) w § 63:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) datę przedłożenia, wysłania, odłożenia akt lub zbioru dokumentów we właściwym miejscu sekretariatu lub sądu;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) datę planowanego podjęcia czynności w aktach oczekujących bądź datę planowanego zwrotu wysłanych akt lub zbioru dokumentów;",

- w pkt 5 po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

b) w ust. 2:

- we wstępie do wyliczenia po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

- w pkt 4 po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

c) w ust. 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

- w pkt 1 po wyrazie "akta" dodaje się wyrazy "lub zbiór dokumentów", zaś po wyrazach "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

- w pkt 2 po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów",

d) w ust. 4 po wyrazie "akt" dodaje się wyrazy "lub zbioru dokumentów";

28) w § 82 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym sprawę wyłączoną do odrębnego rozpoznania rejestruje się przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu oraz zamieszcza się informację z jakiej sprawy dokument został przeniesiony. Jeżeli system teleinformatyczny przewiduje taką funkcjonalność przepis § 80 ust. 2 stosuje się odpowiednio. ";

29) § 86 otrzymuje brzmienie:

"§ 86. 1. Prowadzi się kontrolkę wysyłanych akt lub zbiorów dokumentów oraz udostępnionych akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym, zwaną dalej "kontrolką", zawierającą w szczególności następujące informacje:

1) numer porządkowy;

2) oznaczenie sprawy;

3) datę wysłania akt albo zbioru dokumentów lub udostępnienia akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym;

4) oznaczenie adresata albo podmiotu, któremu udostępniono akta prowadzone w systemie teleinformatycznym;

5) przewidywany czas zwrotu akt albo zbioru dokumentów lub zakończenia udostępnienia akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym;

6) daty wysłanych ponagleń o zwrot akt albo zbioru dokumentów;

7) datę zwrotu akt albo zbioru dokumentów lub zakończenia udostępnienia akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym;

8) uwagi.

2. Do czasu zwrotu akt albo zbioru dokumentów pisma w postaci papierowej wpływające do sprawy przechowuje się w przeznaczonej do tego celu teczce.

3. Kierownik sekretariatu dokonuje przeglądu wpisów w kontrolce w odstępach miesięcznych i wysyła w miarę potrzeby ponaglenia o zwrot akt lub zbioru dokumentów, o czym zawiadamia przewodniczącego wydziału.";

30) w § 86b:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli akta prowadzone są w systemie teleinformatycznym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamiast daty wysłania akt oznacza się datę udostępnienia akt, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, zamieszcza się odpowiednio datę zakończenia udostępniania akt oraz informację o zakończeniu udostępniania akt wraz z informacją o dołączeniu opinii lub tłumaczenia.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli akta sprawy zostały zwrócone przez biegłego sądowego, biegłego, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, instytut naukowy lub naukowo-badawczy, zakład leczniczy lub inną właściwą placówkę bez wydania opinii albo przez tłumacza bez tłumaczenia, lub upłynął termin udostępnienia akt w systemie teleinformatycznym, przekazanie akt sprawy lub udostępnienie w systemie teleinformatycznym innemu podmiotowi w celu wydania opinii lub sporządzenia tłumaczenia należy wpisać w odrębnym wierszu pod tym samym numerem porządkowym, dodając do numeru cyfrę rzymską przy kolejnym podmiocie, któremu przesłano akta sprawy. Przepis ust. 3 i 4 stosuje się.";

31) w § 88 w ust. 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) datę przesłania akt lub zbioru dokumentów do sądu II instancji albo udostępnienia temu sądowi akt w systemie teleinformatycznym;",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) datę zwrotu akt lub zbioru dokumentów z sądu drugiej instancji albo zakończenia udostępnienia temu sądowi akt w systemie teleinformatycznym oraz zwięzłą informację o treści wydanego orzeczenia.";

32) w § 92 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Ksiąg pomocniczych nie prowadzi się, jeżeli dane, o których mowa w rozdziale 6, są utrwalane w systemie teleinformatycznym, a system ten umożliwia pobranie ich w formie zbiorczego zestawienia, w tym danych, które są niezbędne do wypełnienia sprawozdania statystycznego.";

33) w § 99 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym kolejny numer nadany przez SLPS umieszcza się w aktach sprawy przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.";

34) w § 115 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym w wykazie "WSC" zamiast daty przesłania sprawy oraz daty zwrotu akt wpisuje się odpowiednio datę udostępnienia i zakończenia udostępnienia akt Sądowi Najwyższemu oraz datę przekazania i zwrotu zbioru dokumentów.";

35) w § 119 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym w wykazie "WSNc" zamiast daty przesłania sprawy oraz daty zwrotu akt wpisuje się odpowiednio datę udostępnienia i zakończenia udostępnienia akt Sądowi Najwyższemu oraz datę przekazania i zwrotu zbioru dokumentów.";

36) w § 143 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z zawiadomienia o dokonaniu ogłoszenia w postaci papierowej sporządza się elektroniczną kopię, a oryginał zawiadomienia składa do zbioru dokumentów. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt prowadzonych w tym systemie.";

37) w § 152 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Jeżeli postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego akta sprawy przekazuje się w tym systemie.

3. Jeżeli przekazanie akt sprawy w systemie teleinformatycznym nie jest możliwe, przesyła się ich wydruk wraz z informacją o sposobie uzyskania dostępu do akt sprawy w tym systemie.

4. Zbiór dokumentów przesyła się na zasadach przewidzianych dla akt sprawy w postaci papierowej.";

38) w § 154 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W sprawach prowadzonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o czasie trwania mediacji w sądzie pierwszej instancji w sprawach, w których wniesiono środek odwoławczy, zamieszcza się w tym systemie.";

39) w § 157 ust. 1 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) "Ga-KRZ" dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych wydanych w sprawach upadłościowych i o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 p.u. Repertorium "Ga-KRZ" prowadzi się w systemie teleinformatycznym.

8) "Gz-KRZ" dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia sądów rejonowych i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi w sprawach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 p.u., a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji w takich sprawach. Repertorium "Gz-KRZ" prowadzi się w systemie teleinformatycznym.";

40) po § 162 dodaje się § 162a w brzmieniu:

"§ 162a .1. W repertorium "Ga-KRZ" i "Gz-KRZ" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się także datę zakończenia udostępnienia akt sądu II instancji oraz datę zwrotu zbioru dokumentów do sądu I instancji.";

41) § 171 otrzymuje brzmienie:

"§ 171. W wydziałach gospodarczych sądów rejonowych (sądach rejestrowych) oraz w wydziałach cywilnych sądów okręgowych, którym powierzono prowadzenie rejestrów, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1) wykazy "Ns-Rej....";

2) księgi pomocnicze;

3) zbiory wokand.";

42) w § 172 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być uzupełniane automatycznie przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.";

43) w § 179 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 :

"2. Kontrolki spraw zawieszonych nie prowadzi się, jeżeli dane, o których mowa w § 130, są utrwalane w systemie teleinformatycznym, a system ten umożliwia pobranie ich w formie zbiorczego zestawienia, w tym danych, które są niezbędne do wypełnienia sprawozdania statystycznego.";

44) w § 180:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na okładce akt dotyczących postępowania o dokonanie dalszego wpisu do rejestru umieszcza się ponadto numer w odpowiednim rejestrze, pod którym dany podmiot figuruje. Akta dotyczące postępowania o dokonanie pierwszego wpisu opatruje się tym numerem niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Akta postępowań prowadzonych przez sąd rejestrowy dołącza się niezwłocznie do zbiorczych akt rejestrowych podmiotu.";

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Akta postępowań rejestrowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym są zakładane, oznaczane sygnaturą i numerem w odpowiednim rejestrze, pod którym dany podmiot figuruje, automatycznie lub przez uprawnioną osobę, przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego.";

45) w § 181:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku podziału, połączenia albo przekształcenia do akt podmiotu powstałego, przejmującego albo przekształconego prowadzonych w systemie teleinformatycznym dołącza się akta podmiotu wykreślonego.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym dostęp, o którym mowa w ust. 4, ogranicza się z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego.",

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym wyróżnia się ostatnio złożone: tekst jednolity umowy lub statutu, adresy do doręczeń, listę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu oraz listę wspólników.",

e) w ust. 6 po wyrazach "wyłączenie z" dodaje się wyrazy "prowadzonych w postaci papierowej";

46) po § 181 dodaje się § 181a w brzmieniu:

"§ 181a. 1. Na zarządzenie prezesa sądu lub upoważnionego przez niego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, pracownik sekretariatu sporządza kopię dokumentu, na której anonimizuje wskazane w zarządzeniu dane oraz dołącza zanonimizowaną kopię dokumentu do akt.

2. W przypadku dokumentu w postaci elektronicznej anonimizacji dokonuje się na wydruku, a następnie elektroniczną kopię zanonimizowanego wydruku dołącza się do akt elektronicznych. Wydruk podlega zniszczeniu. Oryginał dokumentu w postaci elektronicznej, który został zanonimizowany, będzie widoczny w systemie teleinformatycznym dla sądu oraz uczestników postępowania.

3. W przypadku dokumentu w postaci papierowej anonimizacji dokonuje się na jego kopii, którą dołącza się do akt rejestrowych w miejsce oryginału. Na kopii zamieszcza się adnotację "kopia zanonimizowana" oraz wpisuje numery kart odpowiadające znajdującym się na oryginale. Oryginały dokumentów, których kopie zostały zanonimizowane, umieszcza się według kolejności wpływu na końcu danego tomu w aktach rejestrowych prowadzonych w postaci papierowej w oddzielnej okładce oznaczonej "Dokumenty, których kopie zanonimizowano". Oryginał dokumentu, który został zanonimizowany podlega udostępnieniu jedynie na zarządzenie.

4. Jeżeli warunki organizacyjno-techniczne sądu na to pozwalają, pracownik sekretariatu na zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje pseudonimizacji dokumentu w postaci elektronicznej albo anonimizacji kopii tego dokumentu przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.";

47) w § 190 uchyla się ust. 3;

48) w § 191 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W postępowaniu rejestrowym prowadzonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dekretowanie spraw dokonywane jest automatycznie lub przez upoważnionego pracownika sekretariatu (dekretacja ręczna) przy wykorzystaniu funkcjonalności tego systemu.";

49) w § 192 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawy w postępowaniu rejestrowym, w których przekazywana jest informacja za pośrednictwem systemu integracji rejestrów dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego, o których mowa w art. 21d ustawy o KRS, są automatycznie oznaczane w systemie teleinformatycznym dodatkiem ,,BRIS".";

50) w § 193:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) akta sprawy prowadzone w postaci papierowej zakładane są przez upoważnionego pracownika sekretariatu po nadaniu sygnatury sprawie;",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) akta sprawy prowadzone w systemie teleinformatycznym zakładane są automatycznie po nadaniu sygnatury sprawie;",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadanie sygnatury sprawie odbywa się automatycznie w systemie teleinformatycznym, w chwili zarejestrowania sprawy;",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zarejestrowanie sprawy może odbywać się automatycznie w systemie teleinformatycznym;",

b) w ust. 3 po wyrazach "24 ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";

51) po § 193 dodaje się § 193a w brzmieniu:

"§ 193a. 1. Na okładce i ostatniej karcie ostatniego tomu akt prowadzonych w postaci papierowej dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców zamieszcza się adnotację "dalsza część akt rejestrowych prowadzona jest w systemie teleinformatycznym".,

2. W przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców dalsze akta rejestrowe prowadzone są w postaci papierowej, a w aktach prowadzonych w systemie teleinformatycznym zamieszcza się notatkę "dalsza część akt prowadzona jest w postaci papierowej".";

52) w § 194:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przygotowanie projektu postanowienia sądu może nastąpić automatycznie na podstawie danych zawartych we wniosku.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów PESEL, REGON, Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników lub z danymi już istniejącymi w rejestrze, pracownik wprowadzający dane zawiadamia o tym sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, który wydał zarządzenie, chyba że informacja taka przekazywana jest automatycznie z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy przepisy przewidują wezwanie podmiotu do uzupełnienia złożonych wniosków w postaci papierowej lub danych niezbędnych do dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu ułatwienia wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego, wraz z zarządzeniem można przesłać podmiotowi kserokopię odpowiedniego formularza z objaśnieniem, iż formularz ten nie stanowi wniosku w rozumieniu ustawy o KRS.";

53) w § 195 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przygotowany przez pracownika upoważnionego do wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Sądowego projekt postanowienia przedstawiany jest sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu, chyba że następuje to automatycznie z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego.";

54) w § 196:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wykonywany jest na pisemne zarządzenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego prowadzącego postępowanie w sprawie albo na jego polecenie wydane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego.",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy do dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przepisy szczególne przewidują wymóg uprawomocnienia się postanowienia stanowiącego jego podstawę, wpisu dokonuje się niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia.",

c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W sprawach, w których postanowienie o wpisie jest skuteczne lub wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności.";

55) uchyla się § 197;

56) w § 198 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o zamieszczeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym daty uprawomocnienia dołączane są automatycznie w tym systemie.";

57) w § 199 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W wykazie "Ns-Rej. KRS" rejestruje się także pod osobnym numerem fakt przyjęcia akt rejestrowych lub zbioru dokumentów przekazanych z innego sądu rejestrowego.";

58) w § 201 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym dostęp do tych dokumentów ogranicza się z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego.";

59) po § 201 dodaje się § 201a w brzmieniu:

"§ 201a. 1.W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu do zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6 ustawy o KRS, stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia dotyczące akt spraw w postaci papierowej.

2. Dokumentację w postaci papierowej dotyczącą spraw, w których postępowanie odbywa się lub powinno się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dołącza się do zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6 ustawy o KRS.";

60) w § 220 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) datę postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu;";

61) w § 221 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) datę postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu, stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego;";

62) w § 224 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie kontrolki "GUk" oddzielnie dla: sprzeciwów, zarzutów i innych środków (skarg na czynności komorników, skarg na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności).";

63) w § 225 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5) datę oraz zwięzłą treść zaskarżonego postanowienia lub przedmiotu skargi;";

64) w § 226:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Poza przypadkami przewidzianymi w § 83, numer porządkowy sprawy jako zakończonej zakreśla się w repertorium "GR", "GRz", "GU", "GRo", "GUo" i "Gzd" oraz w wykazie "GUu" i "GReu" - po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie pisma wszczynającego postępowanie, po wydaniu postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku.",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) repertorium "GUp" - gdy wydano postanowienie o umorzeniu postępowania, stwierdzeniu zakończenia postępowania, postanowienie o ustaleniu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty oraz o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli, a także gdy uchylono postępowanie upadłościowe;";

65) po § 226 dodaje się § 226a w brzmieniu:

"§ 226a. 1. W przypadku pism, wniosków i oświadczeń składanych w trybie art. 216aa p.u. oraz art. 196b p.r. pracownik sądu wprowadza ich treść na odpowiednim formularzu do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

2. Pracownik sądu sporządza elektroniczną kopię dokumentu złożonego w formie papierowej i załącza do akt sprawy. Oryginał dokumentu podlega złożeniu do zbioru dokumentów.";

66) w tytule II w dziale VIII dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:

"Rozdział 3

Przepisy szczególne w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

§ 234a. 1. W wydziałach gospodarczych (sekcjach) dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w wydziałach gospodarczych właściwych dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w których nie wyodrębniono organizacyjnie sekcji upadłościowej, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne [st]:

1) repertorium "GR" - dla spraw o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz z wniosku dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;

2) repertorium "GU" - dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., dla spraw o otwarcie wtórnego postępowania upadłościowego oraz o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu;

3) repertorium "GRz" - dla spraw restrukturyzacyjnych po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;

4) repertorium "GRp" - dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego;

5) repertorium "GRp-U" - dla wniosków o zatwierdzenie układu albo umorzenie postępowania w sprawach, o których mowa w art. 49127 ust. 1 p.u.;

6) repertorium "GRu" - dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania układowego;

7) repertorium "GRs" - dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania sanacyjnego;

8) repertorium "GUp" - dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, na podstawie art. 51 p.u, art. 491?ust. 2 p.u., oraz po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 4915 ust. 2 p.u., dla wtórnych postępowań upadłościowych i postępowań prowadzonych po uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

9) repertorium "GUp-K-upr" - dla wniosków o ustalenie planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań lub umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, umorzenie lub zakończenie postępowania w sprawach upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych na podstawie art. 4911 ust. 1 p.u.;

10) repertorium "Gzd" - dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

11) repertorium "GRo" - dla wszczętych przed sądem restrukturyzacyjnym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c., w tym spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320) oraz wniosków i pism wnoszonych w postępowaniu o zatwierdzenie układu przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu.

12) repertorium "GUo" - dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c., w tym powództwa o wyłączenie z masy upadłości oraz spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

13) wykaz "GReu" - dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym także dla spraw o których mowa w art. 491?27 ust. 1 p.u.;

14) wykaz "GRp-Sąd-U" - dla wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez sąd w sprawach prowadzonych na podstawie art. 491?27 ust. 1 p.u., dla których nie prowadzi się innych urządzeń biurowych;

15) wykaz "GRp-Sędzia-U" - dla wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez sędziego wyznaczonego w sprawach prowadzonych na podstawie art. 491?27 ust. 1 p.u., dla których nie prowadzi się innych urządzeń biurowych;

16) wykaz "GUp-Sąd-upr" - dla wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez sąd w sprawach upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych na podstawie art. 491?1 ust. 1 p.u., dla których nie prowadzi się innych urządzeń biurowych;

17) wykaz "GUp-Sędzia-upr" - dla wniosków oraz pism składanych do rozpoznania przez sędziego wyznaczonego w sprawach upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych na podstawie art. 491?1 ust. 1 p.u., dla których nie prowadzi się innych urządzeń biurowych;

18) wykaz "GUu" - dla spraw o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym, o zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań upadłego w postępowaniach upadłościowych dotyczących osób fizycznych oraz o uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustalenie planu spłat;

19) kontrolkę "GRez" - dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd restrukturyzacyjny;

20) kontrolkę "GUz" - dla środków zaskarżenia rozpoznawanych przez sąd upadłościowy;

21) kontrolkę "GRk" - dla środków zaskarżenia rozpoznawanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

22) kontrolkę "GUk" - dla środków zaskarżenia rozpoznawanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym.

2. Sprawy po ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 491?1 ust. 2 p.u., oraz po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 4915 ust. 2 p.u., toczące się przed sędzią-komisarzem, wyróżnia się w repertoriach poprzez oznaczenie literowe "sk".

3. Wnioski osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V i VI części trzeciej p.u., wyróżnia się w repertoriach "GU", "GR" oraz wykazie "GUu" poprzez oznaczenie literowe "of". W taki sam sposób wyróżnia się w kontrolkach "GUz" i "GUk" środki zaskarżenia rozpoznawane przez sąd upadłościowy lub sędziego komisarza, wpływające w sprawach upadłościowych osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V i VI części trzeciej p.u.

4. Prowadzi się także wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia "WSC" [st] oraz wykaz skarg nadzwyczajnych "WSNc"; przepisy § 114-117 oraz § 118-121 stosuje się odpowiednio.

5. Do repertoriów i wykazów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI - Biurowość w sprawach gospodarczych, z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 234b. 1. W repertorium "GR" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 210 ust. 1 pkt 1-14 i 17;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w § 210 ust. 1 pkt 4 - odnotowuje się inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

§ 234c. 1. W repertorium "GU" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 211 ust. 1 pkt 1-10, 12, 13 i 16;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji;

3) sygnaturę akt "GUp" lub "GUp-s", pod którą zarejestrowano ogłoszoną upadłość odpowiednio w repertorium sądowym lub repertorium syndyka.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w § 211 ust. 1 pkt 4 - odnotowuje się inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

§ 234d. 1. W repertorium "GRz" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 212 pkt 1, 2, 3-13, 16 i 17;

2) sygnaturę akt "GRz-nu", pod którą zarejestrowano postępowanie restrukturyzacyjne w repertorium nadzorcy układu;

3) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w § 212 pkt 4 - odnotowuje się inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

§ 234e. W repertorium "GRp" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 213 pkt 1-17, 20 i 21;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234f. W repertorium "GRp-U" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) sygnaturę akt "GR" postępowania, w którym otwarto postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, sygnaturę akt "GU", w której sąd skierował dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;

3) datę (godzinę) postanowienia;

4) sygnaturę "GRp-ns", pod którą zarejestrowano postępowanie restrukturyzacyjne w repertorium nadzorcy sądowego;

5) imię i nazwisko dłużnika;

6) numer Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

7) imię i nazwisko nadzorcy sądowego;

8) datę obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych;

9) daty zatwierdzenia spisu wierzytelności;

10) daty zgromadzeń;

11) daty rozpraw;

12) datę postanowienia o zatwierdzeniu układu;

13) datę postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu;

14) datę postanowienia o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

15) datę postanowienia o umorzeniu postępowania;

16) datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu oraz o umorzeniu postępowania;

17) datę wniesienia zażalenia;

18) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji;

19) datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji;

20) sygnaturę akt "GReu" - dla spraw o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie wykonania układu zawartego w tym postępowaniu.

§ 234g. W repertorium "GRu" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 214 pkt 1-18, 21 i 22;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234h. W repertorium "GRs" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 215 pkt 1-20, 23 i 24;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234i. W repertorium "GUp" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 216 pkt 1-23, 26 i 27;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234j. W repertorium "GUp-K-upr" prowadzonym w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) numer porządkowy sprawy;

2) imię i nazwisko upadłego;

3) numer Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

4) sygnaturę akt "GU" postępowania, w którym ogłoszono upadłość, sygnaturę akt "GUu" postępowania, w którym uchylono układ i ogłoszono upadłość;

5) sygnaturę akt "GUp-s" prowadzonych przez syndyka;

6) imię i nazwisko sędziego referenta;

7) imię i nazwisko syndyka;

8) datę, w której uprawomocniło się postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania;

9) datę zarządzenia, o którym mowa w art. 130 § 1 k.p.c;

10) datę wydania zarządzenia o zwrocie wniosku;

11) daty rozpraw;

12) datę ogłoszenia upadłości osoby fizycznej na podstawie art. 491?1 ust. 1 p.u.;

13) datę złożenia planu spłaty;

14) datę obwieszczenia postanowienia o ustaleniu planu spłaty podziału;

15) sygnatury zażaleń;

16) datę wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty;

17) sygnatury skarg na orzeczenia referendarza sądowego;

18) datę postanowienia o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości;

19) datę postanowienia o umorzeniu postępowania;

20) datę postanowienia o ustaleniu planu spłaty;

21) datę postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

22) datę postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

23) datę postanowienia o zakończeniu postępowania;

24) datę postanowienia i stopień umorzenia zobowiązań upadłego;

25) datę wniesienia zażalenia;

26) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji;

27) datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji;

28) daty złożenia sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli albo sprawozdań o sytuacji majątkowej i zawodowej osoby fizycznej.

§ 234k. W repertorium "Gzd" prowadzonym w systemie teleinformatycznym wpisuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 217 pkt 1-10, 13 i 14;

2) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji;

3) datę obwieszczenia prawomocnego postanowienia o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

4) datę oraz podmiot (urzędy), do których wystosowano zawiadomienie o orzeczonym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 234l. W repertorium "GRo" prowadzonym w systemie teleinformatycznym dla spraw prowadzonych na podstawie art. 491?27 ust. 1 p.u. odnotowuje się sygnaturę akt "GRp-ns".

§ 234m. W repertorium "GUo" prowadzonym w systemie teleinformatycznym dla spraw upadłościowych prowadzonych na podstawie art. 491?1 ust. 1 p.u. odnotowuje się sygnaturę akt "GUp-s".

§ 234n. 1. W wykazie "GReu" prowadzonym w systemie teleinformatycznym wpisuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 220 pkt 1-13;

2) datę postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu;

3) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępow ania w drugiej instancji;

4) datę złożenia sprawozdania nadzorcy wykonania układu.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w § 220 pkt 5 - wpisuje się inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

§ 234o. W wykazie "GRp-Sąd-U" prowadzonym w systemie teleinformatycznym wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu wniosku lub pisma;

3) oznaczenie wnioskodawcy;

4) imię i nazwisko dłużnika;

5) numer Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

6) sygnaturę akt "GR" albo "GU";

7) sygnaturę akt "GRp-ns", pod którą zarejestrowano postępowanie restrukturyzacyjne w repertorium nadzorcy sądowego;

8) przedmiot wnoszonego wniosku lub pisma;

9) datę wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 130 k.p.c.;

10) datę zwrotu wniosku lub pisma;

11) datę ponownego wpływu;

12) datę zarządzenia wstępnego;

13) datę oraz treść rozstrzygnięcia;

14) datę wniesienia zażalenia;

15) datę rozpoznania środka odwoławczego;

16) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji;

17) datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234p. W wykazie "GRp-Sędzia-U" wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu wniosku lub pisma;

3) oznaczenie wnioskodawcy;

4) imię i nazwisko dłużnika;

5) numer Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

6) sygnaturę akt "GR" albo "GU";

7) sygnaturę akt "GRp-ns", pod którą zarejestrowano postępowanie restrukturyzacyjne w repertorium nadzorcy sądowego;

8) przedmiot wnoszonego wniosku lub pisma;

9) datę wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 130 k.p.c.;

10) datę zwrotu wniosku lub pisma;

11) datę ponownego wpływu;

12) datę zarządzenia wstępnego;

13) datę oraz treść rozstrzygnięcia;

14) datę wniesienia zażalenia;

15) datę rozpoznania środka odwoławczego;

16) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji;

17) datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234q. W wykazie "GUp-Sąd-upr" prowadzonym w systemie teleinformatycznym wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu wniosku lub pisma;

3) oznaczenie wnioskodawcy;

4) imię i nazwisko upadłego;

5) numer Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

6) sygnaturę akt "GU";

7) sygnaturę akt "GUp-s";

8) przedmiot wnoszonego wniosku lub pisma;

9) datę wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 130 k.p.c.;

10) datę zwrotu wniosku lub pisma;

11) datę ponownego wpływu;

12) datę zarządzenia wstępnego;

13) datę oraz treść rozstrzygnięcia;

14) datę wniesienia zażalenia;

15) datę rozpoznania środka odwoławczego;

16) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji;

17) datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234r. W wykazie "GUp-Sędzia-upr" prowadzonym w systemie teleinformatycznym wpisuje się w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) datę wpływu wniosku lub pisma;

3) oznaczenie wnioskodawcy;

4) imię i nazwisko upadłego;

5) numer Powszechnego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;

6) sygnaturę akt "GU";

7) sygnaturę akt "GUp-s" prowadzonych przez syndyka;

8) przedmiot wnoszonego wniosku lub pisma;

9) datę wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 130 k.p.c.;

10) datę zwrotu wniosku lub pisma;

11) datę ponownego wpływu;

12) datę zarządzenia wstępnego;

13) datę oraz treść rozstrzygnięcia;

14) datę wniesienia zażalenia;

15) datę rozpoznania środka odwoławczego;

16) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji;

17) datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

§ 234s. 1. W wykazie "GUu" prowadzonym w systemie teleinformatycznym wpisuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 221 ust. 1 pkt 1-13 oraz ust. 2 i 3;

2) sygnaturę akt "GUp-K-upr";

3) datę postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu, stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego;

4) datę udostępnienia akt sądowi drugiej instancji, datę zakończenia udostępnienia akt przez sąd drugiej instancji oraz wzmiankę o wyniku postępowania w drugiej instancji.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w § 221 ust. 1 pkt 5 - wpisuje się inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

§ 234t. 1. W kontrolce "GRez" prowadzonej w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 223 ust. 1 pkt 1-5;

2) daty czynności podejmowanych w związku z wpływem zażalenia, w szczególności: datę zarządzenia wstępnego, datę odrzucenia, oddalenia, zmiany, umorzenia bądź uchylenia zaskarżonego postanowienia, uwagi.

2. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu pierwszej instancji wyróżnia się w kontrolce poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p".

§ 234u. 1. W kontrolce "GUz" prowadzonej w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 225 ust. 1 pkt 1-6;

2) datę oraz zwięzłą treść zaskarżonego postanowienia lub przedmiotu skargi na czynności referendarza.

2. Zażalenia rozpoznawane przez inny skład sądu pierwszej instancji wyróżnia się w kontrolce poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia "p".

§ 234v. W kontrolce "GRk" prowadzonej w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności:

1) dane wymienione w § 222 pkt 1-3 oraz 5-8;

2) datę obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi.

§ 234w. 1. W kontrolce "GUk" prowadzonej w systemie teleinformatycznym odnotowuje się w szczególności dane wymienione w § 224 ust. 1.

2. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie kontrolki "GUk" oddzielnie dla: sprzeciwów, zarzutów i innych środków (skarg na czynności komorników, skarg na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności).

§ 234x. 1. Poza przypadkami przewidzianymi w § 83 oraz § 226, numer porządkowy sprawy jako zakończonej zakreśla się w wykazie "GRp-Sąd-U" , "GRp-Sędzia-U", "GUp-Sąd-upr", "GUp-Sędzia-upr" - po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie pisma wszczynającego postępowanie oraz po wydaniu postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku.

2. Numer porządkowy sprawy zakreśla się ponadto w:

1) repertorium "GRp-U" - gdy wydano postanowienie o umorzeniu postępowania oraz postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu, a także po odrzuceniu w drugiej instancji wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

2) repertorium "GUp-K-upr" - gdy wydano postanowienie o umorzeniu postępowania, stwierdzeniu zakończenia postępowania, o ustaleniu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty oraz o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli, a także gdy uchylono postępowanie upadłościowe.

§ 234y. 1. Z chwilą ogłoszenia upadłości, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 491?1 ust. 1 p.u., zakłada się nowe akta postępowania upadłościowego, które rozpoczynają się od postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Akta te oznacza się sygnaturą "GUp".

2. Postępowanie międzyinstancyjne wywołane złożeniem zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji prowadzi się dalej w aktach "GU".

3. Z chwilą wydania postanowienia, o którym mowa w art. 4915 ust. 2 p.u., zakładane są w systemie teleinformatycznym akta postępowania upadłościowego, o których mowa w ust. 1. Akta sprawy prowadzone wcześniej przez syndyka pod sygnaturą "GUp-s" zostają włączone w systemie teleinformatycznym do akt sprawy prowadzonej w tym systemie przez sąd i stanowią ich integralną część.

4. W sytuacji wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 3, przekazany przez syndyka zbiór dokumentów podlega włączeniu do zbioru dokumentów prowadzonego przez sąd i stanowi jego integralną część.

5. Przepisu § 227 nie stosuje się.

§ 234z. 1. Z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jako przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego zakłada się nowe akta postępowania restrukturyzacyjnego, które rozpoczynają się od postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Akta te oznacza się odpowiednio sygnaturą "GRp", "GRu", "GRs".

2. Postępowanie międzyinstancyjne wywołane złożeniem zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji prowadzi się dalej w aktach "GR".

§ 234za. Sygnatura akt sprawy prowadzonej w systemie teleinformatycznym w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych składa się z kodu wydziału restrukturyzacyjnego i upadłościowego, znaku łamania, oznaczenia urządzenia ewidencyjnego, znaku łamania, numeru porządkowego wygenerowanego w urządzeniu ewidencyjnym, pod którym sprawa jest wpisana w systemie teleinformatycznym, znaku łamania oraz czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym akta zostały założone.

§ 234zb. Przepisów § 38 i § 230-232 nie stosuje się.

§ 234zc. Ksiąg pomocniczych w postaci wykazu "Med", kontrolki spraw zawieszonych nie prowadzi się, jeżeli dane, o których mowa w § 124 i § 130, są utrwalane w systemie teleinformatycznym, a system ten umożliwia pobranie ich w formie zbiorczego zestawienia, w tym danych, które są niezbędne do wypełnienia sprawozdania statystycznego.

§ 234zd. Przepisy § 160 i § 166 stosuje się odpowiednio.

§ 234ze. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1 i 2.";

67) tytuł załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Lista pism sądowych, które mogą być wysyłane bez podpisu zgodnie z § 21 ust. 4 zarządzenia".

§ 2.

Przepisy § 157 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 162a oraz przepisy tytułu II działu VIII rozdziału 3 zarządzenia zmienianego w § 1stosuje się do postępowań, w których po dniu 30 listopada 2021 r. wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 p.u.

§ 3.

Przepisy § 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7, pkt 8, pkt 10, pkt 11 lit. a i c, pkt 12 lit. a, pkt 13-18, pkt 22, pkt 23 w zakresie § 55a ust. 2 zarządzenia zmienianego w § 1, pkt 24-26 oraz pkt 28-38 w zakresie w jakim dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, stosuje się od dnia 1 grudnia 2021 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b, pkt 39, pkt 40, pkt 65 i pkt 66 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro


1) Zmiany niniejszego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165 246 i 265 oraz z 2021 r. poz. 86.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA