Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 137

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Wysyłanie pism sądowych bez podpisu odbywa się za pośrednictwem usługi wydruku centralnego, chyba że ze względu na ograniczenia techniczno-organizacyjne nie jest to możliwe.";

2) w § 536 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czynności wymienione w ust. 1, które należą do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu, mogą być częściowo realizowane przez oddział, o którym mowa w § 533, gdy w sądzie rejonowym utworzono samodzielną sekcję administracyjną.";

3) w załączniku nr 2 do zarządzenia - Wykaz spraw podlegających symbolizacji Sprawy Cywilne, w rep. "C" po wierszu "rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.)" dodaje się wiersz w brzmieniu:

"roszczenia wynikające z art. 3871 k.c. 311p";

4) w załączniku nr 6 do zarządzenia - Podział spraw na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) "5" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 311p, 312,",

b) w pkt 19 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 311p, 312, 313, 315, 317, 320,",

c) w pkt 33 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) "6" - sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 311p, 312,",

d) po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a. Repertorium "Pz-Uz":

a) "1" - sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138,

b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 111, 123, 125,

c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109,

d) "w toku" - dla pozostałych zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (nie może być przedmiotem odrębnej rejestracji).",

e) w pkt 43 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 311p, 312, 313, 315, 317, 320,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro


1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165, 246 i 265, z 2021 r. poz. 86, 159, 230, 324 i 328 oraz z 2022 r. poz. 112.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01

Dzienniki Urzędowe