Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 139

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny ryzyk cyberbezpieczeństwa w resorcie sprawiedliwości oraz środków ich zapobiegania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw analizy i oceny ryzyk cyberbezpieczeństwa w resorcie sprawiedliwości oraz środków ich zapobiegania, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy i oceny ryzyk cyberbezpieczeństwa w resorcie sprawiedliwości, jak również wydanie zaleceń, rekomendacji, dyspozycji i standardów w zakresie zastosowania odpowiednich środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych w celu ich ograniczenia.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Reprezentant Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości;

3) Sekretarz - powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Zespołu;

4) Pozostali członkowie:

a) Przedstawiciel Prokuratury Krajowej,

b) Przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

c) Przedstawiciel Centrum Cyberbezpieczeństwa.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;

3) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

Przewodniczący lub jego Zastępca może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Zespołu:

1) tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze;

2) zlecać ekspertyzy lub opinie;

3) zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom niebędącym członkami Zespołu za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom niebędącym członkami Zespołu, za sporządzenie ekspertyzy lub opinii, przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i koszty noclegu na terenie kraju w związku z udziałem w pracach Zespołu, o ile koszty te nie zostały rozliczone z pracodawcą.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości, z części pozostającej w dyspozycji Biura Cyberbezpieczeństwa.

§ 7.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci telekonferencji albo wideokonferencji z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania.

2. Przewodniczący lub jego Zastępca zawiadamia członków Zespołu o terminie i trybie posiedzenia, wskazując jednocześnie miejsce posiedzenia Zespołu bądź sposób porozumiewania się na odległość.

3. Zespół wyraża swoje stanowisko w formie uchwały, o ile uzna ją za celową.

4. W przypadku braku jednomyślności, Przewodniczący zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów, w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Sekretarz Zespołu sporządza oraz przechowuje protokoły z posiedzenia Zespołu. W protokole zamieszcza się ustalenia i decyzje podjęte na posiedzeniu. Protokoły z posiedzenia Zespołu zatwierdza Przewodniczący.

§ 8.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 10.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 11.

Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-06
  • Data obowiązywania: 2022-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe