REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 56

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 178 oraz z 2017 r. poz. 273), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania Centrum realizują pracownicy komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz funkcjonariusze Służby Więziennej pełniący służbę na Stanowisku Kierowania Ochroną Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanego dalej „SKO MS”.”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;”,

b) w pkt 6 dodaje się średnik oraz pkt 7-10 w brzmieniu:

„7) Akademii Wymiaru Sprawiedliwości;

8) Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi;

9) Instytucie Ekspertyz Medycznych w Łodzi;

10) Centrum Cyberbezpieczeństwa”;

3) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zgodnie z ustaleniami dyrektorów sądów, a w przypadku sądu rejonowego, w którym nie powołuje się dyrektora sądu, zgodnie z ustaleniami dyrektora przełożonego sądu okręgowego;

2) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-10, zgodnie z ustaleniami kierowników tych jednostek organizacyjnych.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Rodzaje zdarzeń kryzysowych podlegające monitorowaniu w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 4-10, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa osób i obiektów, w szczególności:

1) rozbój;

2) czynna napaść na przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości;

3) groźba podłożenia ładunku wybuchowego lub groźnych dla zdrowia i życia substancji, niebezpiecznych przesyłek pocztowych;

4) pożar, katastrofa lub klęska żywiołowa.

3. Rodzaje zdarzeń kryzysowych podlegające monitorowaniu w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3:

1) zdarzenia wymienione w art. 357 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289 i 1860), zwanej dalej „ustawą”;

2) wydarzenia nadzwyczajne, o których mowa w art. 87 pkt 12 ustawy.”;

4) w § 10:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących spowodować sytuacje kryzysowe kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-10 oraz kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości, niezwłocznie powiadamiają Ministra Sprawiedliwości przez służbę dyżurną SKO MS.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyżurni SKO MS po otrzymaniu Raportu doraźnego, przesyłają go niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną na adres służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przekazują w celu zaewidencjonowania zdarzenia komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

5) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy informacje z Raportu doraźnego, dane z monitoringu lub ocena stanu sytuacji wskazują na dalsze występowanie sytuacji kryzysowej - zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem z Centrum - w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dyrektor sądu, a w przypadku sądu rejonowego, w którym nie powołuje się dyrektora sądu, dyrektor przełożonego sądu okręgowego, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych w przypadku jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-10, sporządzają „Raport sytuacyjny zgłoszenia sytuacji kryzysowej”, zwany dalej „Raportem sytuacyjnym”. Wzór Raportu sytuacyjnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyżurni SKO MS po otrzymaniu Raportu sytuacyjnego, przesyłają go niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną na adres służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz przekazują w celu zaewidencjonowania zdarzenia komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

6) załączniki nr 1-3 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar

Załącznik 1. [RAPORT DORAŹNY ZGŁOSZENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 lutego 2024 r.
(Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 56)

Załącznik nr 1

RAPORT DORAŹNY ZGŁOSZENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJZałącznik 2. [RAPORT SYTUACYJNY ZGŁOSZENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ]

Załącznik nr 2

RAPORT SYTUACYJNY ZGŁOSZENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Załącznik 3. [RAPORT DOBOWY]

Załącznik nr 3

RAPORT DOBOWY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-22
  • Data obowiązywania: 2024-02-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA