REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 132

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw przygotowania założeń ustawy o biegłych (sądowych)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół roboczy do spraw przygotowania założeń ustawy o biegłych (sądowych), zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie założeń ustawy o biegłych (sądowych) kompleksowo regulującej status biegłych (sądowych), zasady ich powoływania oraz system wynagradzania biegłych (sądowych);

2) identyfikacja obszarów i analiza zagadnień związanych ze statusem i działalnością biegłych (sądowych);

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zagadnień objętych zakresem prac Zespołu;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Pełnomocnika do spraw biegłych sądowych dotyczących zagadnień związanych z uregulowaniem statusu biegłych (sądowych), zasad ich powoływania oraz systemu ich wynagradzania.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski;

2) członkowie Zespołu:

a) dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Mieczysław Goc,

b) dr hab. prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Monika Całkiewicz,

c) dr hab. Katarzyna Girdwoyń,

d) prof. dr hab. Dariusz Zuba,

e) dr n. med. Ryszard Szozda,

f) dr n. med. Jerzy Pobocha,

g) sędzia Marek Celej,

h) prokurator Anna Wiśniewska,

i) sędzia Dorota Żaczkiewicz,

j) sędzia Michał Dąbrowski,

k) mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk,

l) nadkom. Anna Przewor;

3) sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu zapewniającego obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych.

2. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Zespołu, zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 4.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawach należących do swojej właściwości, udzielają pomocy Zespołowi w zakresie realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań.

§ 5.

Przewodniczącego Zespołu i członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

§ 6.

Członkostwo w Zespole wygasa wskutek:

1) pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zespole;

2) śmierci;

3) odwołania przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 7.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań osoby, o której mowa w ust. 1, należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;

3) ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

§ 8.

1. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu zawierający w szczególności ustalenia poczynione w toku jego prac. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

4. Członkowie Zespołu mają wgląd w protokoły posiedzeń Zespołu.

§ 9.

1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Decyzję o zastosowaniu trybu obiegowego podejmuje Przewodniczący Zespołu.

§ 10.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament zapewniający obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 12.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu, z wyjątkiem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Zespołu, ustalanych na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, jest pokrywany ze środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 13.

1. Zespół przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości lub wyznaczonemu przez niego Sekretarzowi Stanu albo Podsekretarzowi Stanu sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 31 marca następnego roku;

2) końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia pracy Zespołu.

§ 14.

1. Zespół powołuje się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2027 r.

2. Minister Sprawiedliwości może skrócić okres, o którym mowa w ust. 1, w każdym czasie, jeżeli uzna, że zadania Zespołu zostały zrealizowane.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-18
  • Data wejścia w życie: 2024-04-19
  • Data obowiązywania: 2024-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA