reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 97 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, w załączeniu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) prowadzenie spraw w zakresie realizacji postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska;

10) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku oraz opracowywanie projektów aktów prawnych w tym zakresie;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) koordynowanie prac związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej;”,

c) uchyla się pkt 18;

2) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania beneficjentów pomocy technicznej;”;

3) w § 11 uchyla się pkt 3;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Do zakresu działania Departamentu Instrumentów Środowiskowych (DIŚ) należy opracowywanie założeń i kierunków polityki ekologicznej państwa, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, jak również ocena realizacji tej polityki, oraz inicjowanie, opracowywanie i monitorowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, kształtujących i wspomagających ochronę środowiska w Polsce, obejmujące instrumenty prawno-reglamentacyjne, kontrolno-interwencyjne oraz prawno-ekonomiczne, w szczególności:

1) projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację polityki ekologicznej państwa, a także analiza skuteczności ich funkcjonowania;

2) opiniowanie i uzgadnianie, pod względem zgodności z polityką ekologiczną państwa, projektów, strategii i programów ekologicznych, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, Stały Komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej;

3) reprezentowanie Ministra oraz udział w pracach zespołów międzyresortowych do spraw ogólnopolskich programów i strategii;

4) kształtowanie polityki ekologicznej państwa z uwzględnieniem wymagań nakładanych na Polskę w porozumieniach międzynarodowych;

5) kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór i koordynacja realizacji zadań z niej wynikających, w tym ekspertyz i prac badawczych finansowanych z różnych źródeł krajowych;

6) realizacja zadań Ministra dotyczących środowiskowych aspektów polityki chemicznej;

7) prowadzenie spraw z zakresu zdrowia środowiskowego;

8) prowadzenie spraw z zakresu normalizacji oraz statystyki resortowej;

9) koordynacja i nadzór nad działaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu informacji o pracach badawczo-rozwojowych i ekspertyzach wykonywanych na zlecenie Ministra, ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

10) prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.);

11) koordynacja spraw związanych z pomocą publiczną na ochronę środowiska, w tym opiniowanie pod względem zgodności z polityką ekologiczną państwa dokumentów dotyczących pomocy publicznej;

12) koordynacja realizacji zadań dotyczących zintegrowanej polityki produktowej, technologii środowiskowych (ETAP), zmian wzorców produkcji i konsumpcji, zielonych zamówień publicznych, a także strategii tematycznych dotyczących środowiska miejskiego i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych;

13) prowadzenie spraw z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym realizacji postanowień Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Trwałego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu, OECD, Bałtyckiej Agendy 21, Polityki Spójności na rzecz Rozwoju, UNEP/UNEO oraz procesu „Środowisko dla Europy”;

14) kształtowanie i ocena polityki regionalnej z uwzględnieniem zasad polityki ekologicznej państwa;

15) opiniowanie, w uzasadnionych przypadkach, materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE opracowanych przez inne komórki, w tym dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi Europejskiemu pod względem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju;

16) realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony gleb;

17) realizacja zadań dotyczących ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;

18) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek, w tym w sprawach dotyczących:

a) ochrony powietrza,

b) ochrony środowiska przed odpadami,

c) ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,

d) pozwoleń zintegrowanych,

e) ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym,

f) dostępu do informacji o środowisku;

19) koordynacja i prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem systemu pozwoleń zintegrowanych;

20) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych;

21) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat najlepszych dostępnych technik (BAT);

22) ustalanie standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska oraz zasad ich monitorowania w zakresie zadań, o których mowa w pkt 16 i 17;

23) analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w ramach prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;

24) prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na:

a) zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

b) powierzenie nadleśniczemu wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a–c oraz lit. e i pkt 4 oraz określonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), znajdujących się w granicach nadleśnictwa;

25) prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki;

26) prowadzenie, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego, spraw związanych z ogłoszeniem i przebiegiem konkursu na stanowisko dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej;

27) prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw z zakresu nadzoru Ministra nad resortowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi.”;

5) w § 15 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) zapewnienie obsługi prawnej i administracyjno-technicznej Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Środowiska i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Resortową Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.”;

6) w § 17:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) współpraca i koordynacja działań departamentów oraz organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w zakresie kształtowania polityki międzynarodowej;”,

b) po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) realizacja innych projektów wynikających z umów międzynarodowych, zleconych przez Kierownictwo Resortu.”;

7) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery (DZKiOA) należy inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra w zakresie ochrony atmosfery w tym polityki klimatycznej, a w szczególności:

1) projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a także analiza skuteczności ich funkcjonowania w zakresie działania departamentu;

2) opiniowanie i uzgadnianie, projektów strategii i programów, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowywanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, Stały Komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej;

3) reprezentowanie Ministra oraz udział w pracach zespołów międzyresortowych oraz wewnętrznych powołanych w zakresie działania departamentu;

4) realizacja zadań w zakresie jakości powietrza, w szczególności;

a) ustalanie standardów jakości powietrza,

b) nadzór nad przygotowaniem i realizacją programów ochrony powietrza;

5) współudział w opracowywaniu i wdrażaniu standardów dotyczących wprowadzania pyłów i gazów do powietrza;

6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem opinii w sprawie wprowadzenia opłat miejscowych;

7) opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów wspomagających realizację zadań (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego rozwoju, system zielonych inwestycji);

8) opracowywanie zasad i koordynacja współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie rozdziału sektorowych limitów emisji wynikających z zobowiązań Polski;

9) prowadzenie spraw z zakresu postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym dotyczących zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;

10) udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie działania departamentu, w tym w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej;

11) opiniowanie, materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE opracowanych przez inne komórki, w tym dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi;

12) promocja działań związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych;

13) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w szczególności wynikających z:

a) Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami,

b) Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej wraz z Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

c) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto;

14) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.”;

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy zapewnienie bieżącej obsługi Dyrektora Generalnego Ministerstwa, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie oraz innych pracowników Ministerstwa, a także zapewnienie administracyjnych, logistycznych i finansowych warunków funkcjonowania Ministerstwa, w szczególności:

1) koordynowanie współpracy Dyrektora Generalnego Ministerstwa z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

2) obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

3) opracowywanie założeń polityki personalnej;

4) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, w tym żołnierzy oddelegowanych do pracy w Ministerstwie;

5) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników do pracy w Ministerstwie;

6) koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy oraz wartościowaniem stanowiska pracy, a także z przeprowadzaniem ocen okresowych w Ministerstwie;

7) prowadzenie spraw z zakresu planowania i organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa;

8) organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;

9) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) obsługa techniczna i kancelaryjno-biurowa Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i nagród;

12) prawidłowe naliczanie płac oraz bieżące monitorowanie wykorzystania funduszu płac Ministerstwa;

13) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra, w tym powoływanie oraz odwoływanie dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

14) koordynowanie i przygotowanie we współpracy z Departamentem Prawnym projektów rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej Ministerstwa;

15) opracowywanie projektu i układu wykonawczego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych (w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych) Ministerstwa w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

16) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa (w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych) oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

17) realizowanie dochodów budżetowych, dochodów własnych oraz wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w tym zakresie;

18) obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych w ramach komponentu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

19) obsługa Dyrektora Generalnego jako beneficjenta Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie zatrudniania, szkolenia, finansowania i rozliczania wynagrodzeń pracowników Ministerstwa zajmujących się obsługą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

20) udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie obsługi kadrowej i finansowo księgowej;

21) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i pozostałych środków zagranicznych;

22) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Ministerstwa w sprzęt biurowy, środki czystości i inne materiały eksploatacyjne, urządzenia techniczne i środki łączności, w tym finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

23) realizacja zadań w zakresie zakupów, serwisu i napraw sprzętu teleinformatycznego Ministerstwa, w tym finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz rozdysponowania tego sprzętu wraz z dostawą na stanowiska pracy pracowników;

24) gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa oraz prowadzenie ich ewidencji, w tym składników majątkowych zakupionych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych;

25) administrowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Ministerstwa;

26) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką środkami transportu będącymi w dyspozycji Ministerstwa;

27) koordynacja działań w zakresie obsługi narad i konferencji, gospodarowania salami, zabezpieczenie spotkań i sekretariatów w artykuły spożywcze, w tym również w odniesieniu do przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

28) prowadzenie archiwum Ministerstwa;

29) administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa, z wymagań dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura z wyłączeniem systemu, w którym przetwarzane są informacje niejawne;

30) realizacja zadań w zakresie organizacji i rozwoju teleinformatycznego Ministerstwa, z uwzględnieniem wymagań dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z wyłączeniem systemu, w którym przetwarzane są informacje niejawne;

31) podejmowanie działań, z zakresu projektowania struktury stron internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz aktualizacja struktury tych stron;

32) prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw związanych z nadzorem Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem;

33) wykonywanie zadań Dyrektora Generalnego z zakresu nadzoru nad Zakładem Obsługi Ministerstwa.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama