REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 1 poz. 2

ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) oraz art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U.: z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1225, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153 poz. 1271, Nr 238, poz. 2025, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228 poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33 poz. 287 i Nr 179, poz. 1845) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Ministerstwie Skarbu Państwa działa Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa zwane dalej „Kolegium" w składzie:

1) Kierownictwo Ministerstwa Skarbu Państwa:

a) Minister jako Przewodniczący;

b) Podsekretarze Stanu;

c) Dyrektor Generalny;

2) Dyrektor Gabinetu Politycznego;

3) Dyrektor Biura Ministra – jako Sekretarz Kolegium;

4) Dyrektor Departamentu Prawnego;

5) Rzecznik Prasowy;

6) Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz.

2. W zależności od potrzeb, na polecenie Przewodniczącego, w posiedzeniach Kolegium uczestniczą dyrektorzy departamentów i biur lub inne zaproszone osoby.

3. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium Minister może powierzyć prowadzenie obrad Podsekretarzowi Stanu.

4. Dyrektorzy departamentów i biur są zobowiązani do pozostawania w dyspozycji Ministra, podczas obrad Kolegium.

§ 2

1. Opinii Kolegium wymagają sprawy szczególnie istotne dla realizacji zadań oraz funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanego dalej „Ministerstwem", a także projekty kierowane pod obrady: Komitetów Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprawy do porządku obrad Kolegium wnoszone są przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego.

3. Porządek obrad Kolegium przygotowuje Dyrektor Biura Ministra na podstawie przedłożonych propozycji i wniosków wniesionych przez osoby wymienione w § 2 ust. 2 z uwzględnieniem spraw ujętych w planie pracy Kolegium.

4. Zasady wnoszenia przez osoby wymienione w § 2 ust. 2 propozycji tematów i dokumentów do rozpatrzenia przez Kolegium określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Posiedzenia Kolegium zwołuje Przewodniczący za pośrednictwem Dyrektora Biura Ministra.

2. Z posiedzenia Kolegium, Biuro Ministra sporządza protokół ustaleń oraz / lub zestawienie zobowiązań.

3. Protokół ustaleń zatwierdzony przez Przewodniczącego oraz zestawienie zobowiązań otrzymują, za pośrednictwem Dyrektora Biura Ministra, do wiadomości i realizacji Członkowie Kolegium oraz komórki organizacyjne Ministerstwa.

§ 4

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się, w szczególności:

1) podpisywanie aktów komercjalizacji,

2) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z następujących sektorów i branż:

– hutnictwo żelaza i stali,

– przemysł obronny,

– górnictwo węgla kamiennego,

– żegluga,

– przemysł stoczniowy i porty,

– przemysł elektroniczny i elektrotechniczny,

– bankowość oraz rynek finansowy,

– ubezpieczenia, rynek kapitałowy,

– sektor gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel),

– przemysł petrochemiczny,

– sektor naftowy,

– chemia ciężka,

– przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych,

– energetyka,

– telekomunikacja,

– gry losowe i zakłady wzajemne,

– przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

3) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, związanych z:

a) zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

b) wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

c) ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

d) łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

e) ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów,

4) obsadzanie organów: spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych nadzorowanych podmiotów.

2. Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny określający zadania merytoryczne komórek organizacyjnych Ministerstwa wykonują kompetencje Ministra wynikające z zadań merytorycznych tych komórek określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz nadzorują branże i sektory gospodarki w zakresie jaki dla nadzorowanych komórek organizacyjnych określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia – z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra.

3. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra muszą być zaakceptowane przez właściwego w sprawie, zgodnie z nadzorem sprawowanym nad komórkami organizacyjnymi. Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego.

4. W ramach ustalonego w zarządzeniu zakresu właściwości Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny rozpatrują pod względem merytorycznym potrzebę (celowość) wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa lub delegatur Ministra o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

5. Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa dla których określają zadania merytoryczne wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

a) zawieraniem umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa wynikających z zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;

b) wprowadzaniem zmian do umów zawartych z doradcami na prowadzenie procesu prywatyzacji, umów w prywatyzacji bezpośredniej oraz w innych sprawach związanych z zadaniami wykonywanymi przez nadzorowane komórki organizacyjne;

c) akceptowaniem notatek na Walne Zgromadzenia w sprawach, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Ministra.

6. Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

7. Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 5

1. Wskazany każdorazowo na piśmie Podsekretarz Stanu zastępuje Ministra Skarbu Państwa w razie jego nieobecności, podejmuje decyzje w zakresie nie zastrzeżonym do wyłącznych kompetencji Ministra oraz nie przekazanym innym członkom Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. Minister Skarbu Państwa może w formie pisemnej upoważniać Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do podejmowania określonych decyzji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 6

Minister określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego,

2) Biura Ministra,

3) Biura Komunikacji Społecznej.

§ 7

1. Podsekretarz Stanu – Kazimierz Jaszczyk określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Analiz i Prognoz,

2) Departamentu Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji,

3) Departamentu Spraw Obronnych.

2. Podsekretarz Stanu – Kazimierz Jaszczyk nadzoruje Agencję Nieruchomości Rolnych.

§ 8

1. Podsekretarz Stanu Przemysław Morysiak określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Instytucji Finansowych,

2) Departamentu Ewidencji i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu – Przemysław Morysiak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów,

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów,

3) nadzoruje fundacje.

§ 9

1. Podsekretarz Stanu Dariusz Marzec określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II,

2) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III.

2. Podsekretarz Stanu – Dariusz Marzec:

1) wykonuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych (DNWII i DNWIII) nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa,

2) nadzoruje Agencję Rozwoju Przemysłu,

3) koordynuje prace nad systemem i zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

§ 10

1. Podsekretarz Stanu – Tadeusz Soroka określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego l,

2) Biura do Spraw Pomocy Publicznej.

2. Podsekretarz Stanu – Tadeusz Soroka:

1) wykonuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych (DNWI) nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa,

2) jest Przewodniczącym Zespołu ds. Pomocy Publicznej.

§ 11

1. Podsekretarz Stanu – Dariusz Witkowski określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Prywatyzacji l,

2) Departamentu Prywatyzacji II,

3) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

2. Podsekretarz Stanu – Dariusz Witkowski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,

3. Podsekretarz Stanu – Dariusz Witkowski przewodniczy Zespołowi ds. Prywatyzacji.

§ 12

1. Dyrektor Generalny – Elżbieta Boniuszko określa zadania merytoryczne dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Prawnego,

2) Departamentu Zastępstwa Procesowego,

3) Departamentu Budżetu i Finansów,

4) Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków,

5) Biura Kadr i Szkolenia,

6) Biura Informatyki,

7) Biura do Spraw Zamówień Publicznych,

8) Biura do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

9) Samodzielnego Wydziału Audytu,

10) Samodzielnego Wydziału Koordynacji Delegatur.

2. Dyrektor Generalny – Elżbieta Boniuszko nadzoruje i określa zadania merytoryczne dla delegatur terenowych Ministra.

§ 13

1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa przestawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 14

Traci moc Zarządzenie Nr 18 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Jacek Socha

 

Załączniki do zarządzenia nr 21 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 1 października 2004 r. (poz. 2)

Załącznik 1. [Zasady wnoszenia do porządku obrad Kolegium propozycji tematów i dokumentów przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego]

Załącznik nr 1

Zasady wnoszenia do porządku obrad Kolegium propozycji tematów i dokumentów przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa]

Załącznik nr 3

Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-02
  • Data wejścia w życie: 2004-10-01
  • Data obowiązywania: 2004-10-01
  • Dokument traci ważność: 2006-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA