reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.2)) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038);

2) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa;

3) kandydacie na członka rady nadzorczej – należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1;

4) bazie kandydatów – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Biuro Ministra w systemie informatycznym ewidencję kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;

5) banku pytań – należy przez to rozumieć ewidencję w systemie informatycznym pytań egzaminacyjnych, obejmujących tematyką ramowy program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych;

6) dyrektorze departamentu nadzorującego – należy przez to rozumieć dyrektora:

a) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I,

b) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II,

c) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III,

d) Departamentu Instytucji Finansowych,

e) Departamentu Spraw Obronnych,

f) Departamentu Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji.

§ 2

1. Członków rad nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa powołuje się wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów.

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi Skarbu Państwa bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce, w szczególności poprzez udział w radzie nadzorczej członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

3. Minister Skarbu Państwa wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej i odwołanie z jej składu na podstawie wniosku właściwego sekretarza lub podsekretarza stanu nadzorującego spółkę –wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Wskazanie członka korpusu służby cywilnej do rady nadzorczej wymaga uprzedniej zgody dyrektora generalnego lub kierownika właściwego urzędu administracji rządowej.

5. Pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa powoływani są spośród osób umieszczonych na liście utworzonej i aktualizowanej przez Dyrektora Generalnego, która zawiera:

1) wykaz wszystkich uprawnionych pracowników,

2) wykaz uprawnionych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania nadzoru w spółkach wymagających szczególnego nadzoru (załącznik nr 2 do zarządzenia).

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może przywrócić lub usunąć pracownika z listy.

7. Wskazania kandydatów spośród osób, o których mowa w ust. 4 i 5, umieszczonych na liście, dokonuje właściwy sekretarz lub podsekretarz stanu po uzyskaniu przez pracownika zgody Dyrektora Generalnego.

8. Kandydaci nie będący członkami korpusu służby cywilnej wskazywani są do rady nadzorczej przez właściwego sekretarza lub podsekretarza stanu.

9. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Przy powoływaniu kandydatów do skład rady nadzorczej uwzględnia się:

1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;

3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;

4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.

11. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej 4-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.

12. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych spółek wymagających szczególnego nadzoru powinny posiadać co najmniej 7-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Listę spółek zatwierdza Minister Skarbu Państwa.

13. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

14. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra Skarbu Państwa, a uchwała o nie udzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub wspólników.

15. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

§ 3

1. Liczba członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, wskazywanych do rady nadzorczej zależy od złożoności problemów występujących w spółce, jej charakteru i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Skarb Państwa.

2. Po wskazaniu kandydata przez sekretarza lub podsekretarza stanu właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką, informuje zainteresowanego o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenia kandydata o braku przeszkód do wskazania do skład rady nadzorczej – wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.

3. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu do składu rady nadzorczej, nie dłużej jednak jak w ciągu 5 dni, właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu.

4. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi”.

5. Za aktualizację danych w systemie informatycznym w zakresie składu organów spółek odpowiadają Departamenty Nadzorujące.

6. Pracownik departamentu sprawujący nadzór nad spółką, w terminie 5 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników:

a) wprowadza zmiany w systemie informatycznym,

b) powiadamia Biuro Ministra o powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji osoby ze składu rady nadzorczej, przekazując kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej lub kopię rezygnacji wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby oraz datą powołania/odwołania,

c) w przypadku powołania pracownika Ministerstwa Skarbu Państwa, przekazuje do Biura Kadr i Szkolenia kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

7. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia załącza kopię wniosku o powołanie do rady nadzorczej do akt personalnych pracownika. Dyrektor Departamentu Nadzorującego wpisuje na kopii wniosku o powołanie do rady nadzorczej informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu.

8. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, bazie kandydatów i aktach pracowniczych.

§ 4

Przepisy zarządzenia o zasadach i trybie doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania składu:

1) rad nadzorczych działających w przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;

2) rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) rady nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych;

4) spółek handlowych nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

§ 5

Tryb powołania pracownika spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

§ 6

1. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek handlowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów, o których mowa w § 4, reprezentujących Skarb Państwa są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia składa się Ministrowi Skarbu Państwa w terminie jednego miesiąca od dnia powołania, a następnie corocznie w terminie do dnia 31 stycznia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7

1. Bazę kandydatów prowadzi Biuro Ministra.

2. Baza kandydatów prowadzona jest w systemie informatycznym oraz w postaci dokumentów.

3. Do bazy kandydatów wprowadza się, na podstawie kwestionariusza osobowego, dane osób, które:

1) zdały egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu;

2) spełniły wymogi określone w § 5 pkt 1 rozporządzenia;

3) spełniły wymogi określone w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia i złożyły wniosek do Ministra Skarbu Państwa o wpis do bazy kandydatów.

4. Wzór „Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa” stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

5. Biuro Ministra odpowiada za bieżącą aktualizację danych osobowych przesyłanych przez kandydatów lub właściwe komórki Ministerstwa.

6. Aktualizacji dokonuje się:

1) na pisemne żądanie osoby znajdującej się w bazie kandydatów;

2) na podstawie informacji przekazywanych przez departamenty nadzorujące;

3) na podstawie danych przekazanych przez Biuro Kadr i Szkolenia.

7. Biuro Kadr i Szkolenia, raz na kwartał, przekazuje do Biura Ministra wykaz zmian kadrowych pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z uwzględnieniem stanowiska oraz daty zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę.

8. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych oraz dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych w bazie kandydatów przechowywane są w Biurze Ministra.

9. Biuro Ministra przetwarza dane zawarte w bazie kandydatów na potrzeby Ministra Skarbu Państwa i innych organów.

10. Dane zawarte w bazie kandydatów podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Za stan bazy kandydatów, jej prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie odpowiada Dyrektor Biura Ministra.

§ 8

1. Dyrektor Generalny nadzoruje w imieniu Ministra Skarbu Państwa sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa.

3. Dyrektor Generalny akceptuje programy i harmonogramy kursów zgłaszanych Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki szkoleniowe oraz ustala termin egzaminu.

4. Informatyczną bazę ośrodków szkoleniowych, które otrzymują zgodę na organizację kursów prowadzi Biuro Kadr i Szkolenia.

5. Minimum programowe kursu dla kandydatów na członków do rada nadzorczych, określające minimalną ilość 95 godzin dydaktycznych przeznaczoną na omówienie poszczególnych tematów stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9

1. Listę egzaminatorów ustala Minister Skarbu Państwa na wniosek Dyrektora Generalnego.

2. Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie objętym programem kursu, a w szczególności: prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, zarządzania i marketingu oraz posiadające doświadczenie w pracach rad nadzorczych.

3. Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby mające dorobek naukowo-dydaktyczny i zgłoszone Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki akademickie.

§ 10

1. Skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, zwanej dalej „komisją”, w tym przewodniczącego, wyznacza Dyrektor Generalny z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa.

2. Komisja obowiązana jest do przestrzegania zasad i trybu przeprowadzania egzaminu, określonego w Regulaminie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz do postanowień niniejszego zarządzenia.

3. W składzie komisji egzaminacyjnej nie mogą być umieszczone osoby będące wykładowcami na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których uczestniczyły osoby egzaminowane w danym dniu.

4. W pracach komisji może uczestniczyć w charakterze społecznego obserwatora przebiegu egzaminu niezależny ekspert zewnętrzny.

5. Sekretarz (sekretariat techniczny) komisji wyznaczany jest przez Dyrektora Generalnego spośród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 11

1. Bank pytań egzaminacyjnych prowadzi i uaktualnia Biuro Kadr i Szkolenia. Testy egzaminacyjne nie podlegają rozpowszechnianiu.

2. Biuro Kadr i Szkolenia przygotowuje testy egzaminacyjne z banku pytań osobno na każdy termin egzaminu w 3 wersjach.

3. Testy egzaminacyjne na dany egzamin wraz z opieczętowaną kopertą zawierającą wzory odpowiedzi przekazywane są przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z zachowaniem poufności. Przewodniczący Komisji przy odbiorze testów od pracownika Biura Kadr i Szkolenia ma obowiązek sprawdzenia zróżnicowania testów i kompletności wszystkich wersji testu.

4. Osoba wskazana przez uczestników egzaminu losuje wersję pytań egzaminacyjnych.

5. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej zapewnia prawidłowe przechowywanie testów i wzorów odpowiedzi oraz ich zwrot z pełną dokumentacją po zakończonym egzaminie do Biura Kadr i Szkolenia z zachowaniem zasad przewidzianych dla ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

6. Oryginały kwestionariuszy osobowych osób, które zdały egzamin Biuro Kadr i Szkolenia przekazuje w ciągu 5 dni roboczych od terminu egzaminu do Biura Ministra.

7. Po przeprowadzonym egzaminie:

1) arkusze odpowiedzi na test wszystkich osób zdających są dołączone do ich kwestionariuszy osobowych;

2) do protokołu Komisji dołącza się po jednym zeszycie testowym w wersji A i B wykorzystanych na danym egzaminie wraz z wzorami odpowiedzi;

3) pozostałe zeszyty testowe i wzory odpowiedzi podlegają likwidacji.

8. Koszty egzaminu pokrywane są z wpłat kandydatów przystępujących do egzaminu. Wysokość opłaty za egzamin ustala Dyrektor Generalny.

9. Za organizację egzaminów odpowiedzialni są:

1) Biuro Kadr i Szkolenia od strony merytorycznej;

2) Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa od strony organizacyjno-technicznej.

10. Dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa zawiera umowy z członkami komisji i sekretariatu technicznego o udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

11. Wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego w wysokości:

1) przewodniczący komisji – 1,4-krotności;

2) członek komisji – 1,1-krotności;

3) członkowie sekretariatu technicznego – 0,6-krotności

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału (publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) rozliczane są w ramach kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

§ 12

Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Jacek Socha

 

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

Załącznik 1. [WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 14 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 marca 2005 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA POWOŁANIA DO RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO NADZORU]

Załącznik nr 2

WYKAZ PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA POWOŁANIA DO RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO NADZORU

Lp.

Nazwisko i imię

Wykształcenie

Stanowisko

Staż zawodowy

1

Arcimowicz-Kołeczek Anna

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

8

2

Barszcz Grzegorz

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

3

Barszcz Radosław

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

12

4

Bartosiewicz Marzenna

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

5

Bartosik Anna

Wyższe

Humanistyczne

naczelnik wydziału

15

6

Bąkowska Magdalena

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. zastępca dyrektora

15

7

Burzyński Andrzej

Wyższe

Techniczne

p.o. zastępca dyrektora

powyżej 20

8

Busz Marta

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

11

9

Calski Paweł

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

13

10

Choczaj Jan

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor delegatury

powyżej 20

11

Chwas Andrzej

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

16

12

Czajka Jacek

Wyższe

Prawnicze

radca prawny

18

13

Czerwińska Elżbieta

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

14

Dawidczyk Katarzyna

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

12

15

Dąbrowski Wojciech

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

12

16

Dobczyńska Małgorzata

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

18

17

Drzymała Artur

Wyższe

Prawnicze

naczelnik wydziału

12

18

Dmitruk Elżbieta

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor delegatury

powyżej 20

19

Forowicz Mirosław

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

20

Frącz Jacek

Wyższe

Ekonomiczne

radca ministra

powyżej 20

21

Gawlik Zdzisław

Wyższe

Administracyjne

dyrektor delegatury

13

22

Generowicz Olgierd

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

23

Giler Monika

Wyższe

Prawnicze

naczelnik wydziału

12

24

Głowacki Józef

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

25

Gostkowski Grzegorz

Wyższe

Humanistyczne

p.o. zastępca dyrektora

8

26

Grabarczuk Jacek

Wyższe

Humanistyczne

dyrektor departamentu

8

27

Gryglas Zbigniew

Wyższe

Techniczne

zastępca dyrektora departamentu

14

28

Jabłońska Irmina

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor biura

powyżej 20

29

Jankowski Krzysztof

Wyższe

Wojskowe

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

30

Jerzak Elżbieta

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. zastępca dyrektora

powyżej 20

31

Jeznach Krzysztof

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. dyrektor

11

32

Kadziński Michał

Wyższe

Prawnicze

p.o. zastępca dyrektora

9

33

Kalicka Małgorzata

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

11

34

Karpiński Henryk

Wyższe

Administracyjne

naczelnik wydziału

powyżej 20

35

Kiełek Grażyna

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

18

36

Koczorowski Piotr

Wyższe

Prawnicze

dyrektor delegatury

powyżej 20

37

Kokoszka Bogdan

Wyższe

Prawnicze

p.o. dyrektor

18

38

Kołodziński Witold

Wyższe

Prawnicze

p.o. zastępca dyrektora

12

39

Kosmowski Wojciech

Wyższe

Rolnicze

dyrektor delegatury

powyżej 20

40

Kowalik Anna

Wyższe

Prawnicze

radca prawny

14

41

Kruk Maciej

Wyższe

Prawnicze

p.o. dyrektor

powyżej 20

42

Krupińska Agnieszka

Wyższe

Prawnicze

p.o. dyrektor

9

43

Kuryluk Irena

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

8

44

Lehmann Michał

Wyższe

Ekonomiczne

główny specjalista

10

45

Leszczyński Andrzej

Wyższe

Wojskowe

naczelnik wydziału

13

46

Luty Włodzimierz

Wyższe

Humanistyczne

dyrektor delegatury

powyżej 20

47

Łaszkiewicz Anna

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

48

Majeranowski Marcin

Wyższe

Prawnicze

naczelnik wydziału

8

49

Małocha Agnieszka

Wyższe

Prawnicze

radca prawny

12

50

Marek Zbigniew

Wyższe

Administracyjne

naczelnik wydziału

10

51

Matuszewski Jan

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor departamentu

13

52

Mikoda Paweł

Wyższe

Ekonomiczne

starszy specjalista

8

53

Nadolnik Bogusław

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. dyrektor

14

54

Nawolski Józef

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor departamentu

powyżej 20

55

Niebisz Elżbieta

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor departamentu

powyżej 20

56

Ostowicz Kazimierz

Wyższe

Ekonomiczne

główny specjalista

powyżej 20

57

Pacholski Paweł

Licencjat

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

13

58

Pałaszek Urszula

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor departamentu

12

59

Parzyński Wojciech

Wyższe

Prawnicze

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

60

Pawlak Ewa

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. zastępca dyrektora

13

61

Pawlak Krzysztof

Wyższe

Administracyjne

p.o. dyrektor

powyżej 20

62

Pawlik-Sikorska Anna

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

16

63

Pessel Ryszard

Wyższe

Prawnicze

radca ministra

powyżej 20

64

Pietrzak-Potępa Edyta

Wyższe

Prawnicze

naczelnik wydziału

7

65

Piotrowska Danuta

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. dyrektor

powyżej 20

66

Przychodzki Marcin

Wyższe

Prawnicze

p.o. zastępca dyrektora

7

67

Purzycka Ewa

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

68

Radomski Janusz

Wyższe

Humanistyczne

zastępca dyrektora departamentu

9

69

Rasińska Agnieszka

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

7

70

Rodkiewicz Piotr

Wyższe

Prawnicze

p.o. dyrektor

13

71

Rogulski Stefan

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

72

Rolicz Janusz

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. zastępca dyrektora

powyżej 20

73

Rowińska Agata

Wyższe

Prawnicze

zastępca dyrektora departamentu

11

74

Rutkowski Krzysztof

Wyższe

Prawnicze

dyrektor delegatury

powyżej 20

75

Ryng Anita

Wyższe

Humanistyczne

dyrektor departamentu

12

76

Serwach Tadeusz

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

77

Skłodowska-Hończar Mariola

Wyższe

Prawnicze

radca prawny

19

78

Skowerski Mirosław

Wyższe

Ekonomiczne

p.o. dyrektor

19

79

Smakowski Tadeusz

Wyższe

Techniczne

radca ministra

powyżej 20

80

Sochaczewska Edyta

Wyższe

Humanistyczne

główny specjalista

10

81

Staniszewski Jan

Wyższe

Techniczne

dyrektor departamentu

powyżej 20

82

Stępniewski Michał

Wyższe

Prawnicze

doradca

8

83

Szkopowicz Danuta

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

84

Szymańska Emilia

Wyższe

Ekonomiczne

zastępca dyrektora departamentu

powyżej 20

85

Szymański Piotr

Wyższe

Humanistyczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

86

Szynkiewicz-Wanat Hanna

Wyższe

Prawnicze

radca prawny

powyżej 20

87

Tabak Radosław

Wyższe

Ekonomiczne

główny specjalista

12

88

Tomaszewska-Plecan Ewa

Wyższe

Prawnicze

p.o. dyrektor

powyżej 20

89

Tomkowiak Tomasz

Wyższe

Techniczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

90

Ukleja Romuald

Wyższe

Wojskowe

naczelnik wydziału

MON;
7 lat w MSP

91

Wągrodzka Janina

Wyższe

Prawnicze

naczelnik wydziału

powyżej 20

92

Wojtowicz Jarosław

Wyższe

Techniczne

zastępca dyrektora departamentu

13

93

Wtorkiewicz Andrzej

Wyższe

Humanistyczne

doradca

powyżej 20

94

Wyszomirska Beata

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

18

95

Zaleska Elżbieta

Wyższe

Ekonomiczne

naczelnik wydziału

powyżej 20

96

Zaręba Włodzimierz

Wyższe

Wojskowe

naczelnik wydziału

MON-od 1985,
5 lat w MSP

97

Żuk Krzysztof

Wyższe

Ekonomiczne

dyrektor delegatury

13

 

Załącznik 3. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 4. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 5. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 6. [KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik nr 6

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. ["MINIMUM PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH"]

Załącznik nr 7

"MINIMUM PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH"

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

1

2

3

1

Rola państwa w gospodarce, w tym:
- publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
- zamówienia publiczne,
- zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
- podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).

2

2

Zasady działalności przedsiębiorców, w tym:
- pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, reguły konkurencji,
- swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
- tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
- rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
- zasady uczciwej konkurencji,
- ochrona konsumentów,
- działalność przedsiębiorców zagranicznych.

6

3

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, w tym:
- dopuszczalność pomocy,
- przesłanki udzielania pomocy,
- system organizacyjny,
- plan restukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej
- sprawozdawczość i monitoring.
- Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

4

4

Rynek kapitałowy w Polsce, w tym:
- jego organizacja i funkcjonowanie,
- zasady obrotu papierami wartościowymi.

6

5

Elementy prawa cywilnego, w tym:
- osoby fizyczne i prawne,
- przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
- przedsiębiorstwo,
- oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
- posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
- podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).

6

6

Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.

12

7

Komercjalizacja i prywatyzacja.

2

8

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy, w tym:
Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy;
- podstawowe zasady prawa pracy,
- uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
- kompetencje związków zawodowych,
- zwolnienia grupowe/ restrukturyzacja zatrudnienia.

3

9

Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów,
Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu:
- tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
- wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

6

10

Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa w tym:
- cel wprowadzania zasad corporate governance,
- zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,
- standardy pracy członków rad nadzorczych,
- rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

6

11

Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.

4

12

Zarządzanie przedsiębiorstwem.
- funkcje zarządzania, style,
- proces decyzyjny,
- strategia organizacji, misja, cele.

4

13

Marketing w przedsiębiorstwie, w tym:
- zarządzanie marketingowe,
- planowanie strategiczne biznesu,
- analiza możliwości rynkowych,
- organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.

6

14

Biznes plan.
Zakres i cel

2

15

Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa, w tym:
- majątkowe,
- rynkowe,
- wycena nieruchomości.

4

16

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie, w tym:
- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
- ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
- analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.

14

17

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu w tym:
- rachunkowość jako źródło informacji
- rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
- rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych
- narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
- istota, funkcje i zadania controllingu
- budżetowanie i analiza odchyleń

4

18

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, w tym:
- przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych
- techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach
- metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
- budowa programu restrukturyzacji
- efekty restrukturyzacji

4

 

 

95 godzin

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama