| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Wojciech Jasiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Sekretariatu Ministra i Koordynacji Delegatur.

2. Ministrowi Skarbu Państwa podlega bezpośrednio Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwego w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

6. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2, wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego (wydatku publicznego).

7. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 6 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

8. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

9. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

10. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

11. Minister może w formie pisemnej upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Sekretarz Stanu Paweł Szałamacha zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Paweł Szałamacha określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I;

2) Departamentu Instytucji Finansowych;

3) Departamentu Prawnego;

4) Departamentu Zastępstwa Procesowego.

3. Sekretarz Stanu Paweł Szałamacha nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

2) zakłady ubezpieczeń;

3) fundacje;

4) gry losowe i zakłady wzajemne;

5) przemysł koksowniczy;

6) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

7) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

8) przemysł naftowy;

9) przemysł petrochemiczny;

10) przemysł maszynowy;

11) chemia ciężka;

12) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

13) przemysł wydobywczy i kopalin (w tym kopalnie surowców skalnych, siarki i soli);

14) hutnictwo.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Ireneusz Dąbrowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II;

2) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V.

2. Podsekretarz Stanu Ireneusz Dąbrowski koordynuje pracę delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa.

3. Podsekretarz Stanu Ireneusz Dąbrowski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) KGHM S.A.;

2) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

3) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

4) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

5) Mennica Polska S.A.;

6) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

7) wydawnictwa i poligrafia;

8) RUCH S.A.;

9) przedsiębiorstwa turystyczne;

10) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

11) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

12) agencje przedsiębiorczości;

13) przemysł metalowy;

14) przemysł obronny;

15) telekomunikacja;

16) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Paweł Piotrowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV;

2) Departamentu Monitorowania Zobowiązań Prywatyzacyjnych;

3) Departamentu Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Piotrowski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przemysł cukrowniczy;

4) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

5) przemysł spirytusowy;

6) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

7) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

8) przemysł drzewny i papierniczy;

9) przemysł muzyczny;

10) przemysł elektroniczny;

11) przemysł elektrotechniczny.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Piotrowski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Michał Krupiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III;

2) Departamentu Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej;

3) Departamentu Analiz Strategicznych.

2. Podsekretarz Stanu Michał Krupiński nadzoruje branże:

1) media;

2) żegluga i porty;

3) energetyka;

4) górnictwo;

5) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

3. Podsekretarz Stanu Michał Krupiński:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Sławomir Urbaniak określa zadania merytoryczne dla Departamentu Spółek w Upadłości, Likwidacji i Pakietów Mniejszościowych.

2. Podsekretarz Stanu Sławomir Urbaniak nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) Narodowe Fundusze Inwestycyjne i spółki uczestniczące w programie;

2) budownictwo;

3) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

4) przemysł meblowy;

5) przemysł odzieżowy;

6) przemysł surowców odzieżowych;

7) przemysł skórzany;

8) transport;

9) przemysł środków transportu;

10) przemysł stoczniowy;

11) Centrum Bankowo-Finansowe S.A.

§ 7

1. Dyrektor Generalny Monika Nowosielska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

3) Departamentu Administracyjnego;

4) Biura Kadr i Szkolenia;

5) Biura Informatyki;

6) Biura Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem § 1 ust 2.

2. Dyrektor Generalny Monika Nowosielska sprawuje nadzór i wyznacza zadania dla Zakładu Obsługi w likwidacji.

§ 8

1. Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Wojciech Jasiński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96.

Załącznik 1. [Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa]

Załączniki do zarządzenia nr 9 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 21 marca 2007 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa

1. Departament Instytucji Finansowych

1) Narodowe Fundusze Inwestycyjne i spółki uczestniczące w programie;

2) bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) zakłady ubezpieczeń;

4) fundacje;

5) gry losowe i zakłady wzajemne.

2. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I

1) przemysł koksowniczy;

2) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy;

5) przemysł petrochemiczny;

6) chemia ciężka;

7) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

8) przemysł wydobywczy i kopalin;

9) Centrum Bankowo-Finansowe S.A.;

10) transport;

11) przemysł środków transportu;

12) media.

3. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II

1) hutnictwo;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł maszynowy;

4) przemysł stoczniowy;

5) KGHM S.A.;

6) budownictwo;

7) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

8) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;

9) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

10) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

11) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

12) Mennica Polska S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

4. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III

1) energetyka;

2) przemysł elektroniczny, przemysł elektrotechniczny;

3) górnictwo;

4) żegluga i porty;

5) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

5. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przemysł cukrowniczy;

4) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

5) przemysł spirytusowy;

6) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

7) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

8) przemysł drzewny i papierniczy;

9) przemysł meblowy;

10) przemysł odzieżowy;

11) przemysł surowców odzieżowych;

12) przemysł skórzany;

13) przemysł muzyczny.

6. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V

1) przemysł obronny;

2) agencje przedsiębiorczości;

3) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

4) telekomunikacja;

5) wydawnictwa i poligrafia;

6) RUCH S.A.;

7) przedsiębiorstwa turystyczne;

8) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe.


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »