reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póżn. zm.2)) oraz art. 21 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Ministra;

3) Biura Komunikacji Społecznej.

2. Ministrowi Skarbu Państwa podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części.

wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

6. Projekty umów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a przedkładane Ministrowi akceptują łącznie Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 4 oraz odpowiednio Podsekretarz Stanu, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub § 7 ust. 3.

7. Umowy sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2, podpisują łącznie Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 4.

8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2, ust 6 i ust. 7, wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego (wydatku publicznego).

9. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 8 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

10. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra Skarbu Państwa o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

11. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

12. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

13. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

14. Minister może w formie pisemnej upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Sekretarz Stanu Jan Bury zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Jan Bury określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III.

3. Sekretarz Stanu nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki:

1) energetyka;

2) przemysł elektroniczny;

3) przemysł elektrotechniczny;

4) górnictwo;

5) żegluga i porty;

6) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

7) budownictwo;

8) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

9) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

10) przedsiębiorstwa handlowe i inne.

4. Sekretarz Stanu Jan Bury:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Michał Chyczewski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Instytucji Finansowych;

2) Departamentu Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej.

2. Podsekretarz Stanu Michał Chyczewski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki i podmioty:

1) Narodowe Fundusze Inwestycyjne i spółki uczestniczące w programie;

2) bankowość;

3) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

4) zakłady ubezpieczeń;

5) fundacje;

6) gry losowe i zakłady wzajemne;

7) wyścigi konne;

8) Centrum Bankowo-Finansowe S.A.;

9) media.

3. Podsekretarz Stanu Michał Chyczewski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II;

2) Departamentu Zastępstwa Procesowego;

3) Departamentu Prawnego.

2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) hutnictwo;

2) przemysł maszynowy;

3) przemysł metalowy;

4) przemysł stoczniowy;

5) KGHM S.A.;

6) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;

7) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

8) Mennica Polska S.A.;

9) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V;

2) Departamentu Spółek w Upadłości, Likwidacji i Pakietów Mniejszościowych;

3) Departamentu Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji;

4) Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł obronny;

2) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

3) wydawnictwa i poligrafia;

4) telekomunikacja;

5) RUCH S.A.

3. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Krzysztof Żuk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I;

2) Departamentu Projektów Prywatyzacyjnych.

2. Podsekretarz Stanu Krzysztof Żuk nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł koksowniczy;

2) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy;

5) przemysł petrochemiczny;

6) chemia ciężka;

7) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

8) przemysł wydobywczy i kopalin;

9) transport;

10) przemysł środków transportu;

11) przemysł cukrowniczy.

3. Podsekretarz Stanu Krzysztof Żuk koordynuje prace związane z prowadzonymi procesami prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

4. Podsekretarz Stanu Krzysztof Żuk koordynuje pracę delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa.

§ 7

1. Podsekretarz Stanu Joanna Schmid określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Analiz;

2) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV.

2. Podsekretarz Stanu Joanna Schmid nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki:

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

4) przemysł spirytusowy;

5) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

6) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

7) przemysł drzewny i papierniczy;

8) przemysł meblowy;

9) przemysł odzieżowy;

10) przemysł surowców odzieżowych;

11) przemysł skórzany;

12) przemysł muzyczny;

13) agencje przedsiębiorczości;

14) przedsiębiorstwa turystyczne;

15) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe.

3. Podsekretarz Stanu Joanna Schmid koordynuje i nadzoruje prace związane z prywatyzacjami prowadzonymi w trybie oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

§ 8

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Kadr i Szkolenia;

3) Biura Informatyki;

4) Biura Dyrektora Generalnego.

§ 9

1. Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 10

Traci moc zarządzenie nr 44 z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

Załącznik 1. [PODZIAŁ BRANŻOWY POMIĘDZY DEPARTAMENTY MINISTERSTWA]

Załączniki do zarządzenia nr 8 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 4 kwietnia 2008 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ BRANŻOWY POMIĘDZY DEPARTAMENTY MINISTERSTWA

1. Departament Instytucji Finansowych

1) Narodowe Fundusze Inwestycyjne i spółki uczestniczące w programie;

2) bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) zakłady ubezpieczeń;

4) fundacje;

5) gry losowe i zakłady wzajemne;

6) wyścigi konne.

2. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I

1) przemysł koksowniczy;

2) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy;

5) przemysł petrochemiczny;

6) chemia ciężka;

7) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

8) przemysł wydobywczy i kopalin;

9) Centrum Bankowo-Finansowe S.A.;

10) transport;

11) przemysł środków transportu;

12) media.

3. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II

1) hutnictwo;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł maszynowy;

4) przemysł stoczniowy;

5) KGHM S.A.;

6) budownictwo;

7) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

8) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;

9) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

10) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

11) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

12) Mennica Polska S.A.;

13) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

4. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III

1) energetyka;

2) przemysł elektroniczny,

3) przemysł elektrotechniczny,

4) górnictwo;

5) żegluga i porty;

6) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

5. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przemysł cukrowniczy;

4) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

5) przemysł spirytusowy;

6) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

7) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

8) przemysł drzewny i papierniczy;

9) przemysł meblowy;

10) przemysł odzieżowy;

11) przemysł surowców odzieżowych;

12) przemysł skórzany;

13) przemysł muzyczny.

6. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V

1) przemysł obronny;

2) agencje przedsiębiorczości;

3) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

4) telekomunikacja;

5) wydawnictwa i poligrafia;

6) RUCH S.A.;

7) przedsiębiorstwa turystyczne;

8) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama