REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Departament opiniuje programy restrukturyzacyjne przedkładane przez organy restrukturyzacyjne zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.).”;

2) w § 22 ust. 5 po pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) rozpatrywanie wniosków spółek, których akcje/ udziały Skarb Państwa nieodpłatnie zbyt na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, w sprawie zbycia przedsiębiorstwa, składników trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego.”;

3) w § 25 w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) opiniowanie pod względem zgodności z przepisami o pomocy publicznej czynności prawnych dotyczących rozporządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w zakresie dokonania ich kwalifikacji do kategorii pomocy publicznej lub wsparcia nie stanowiącego pomocy, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca, o którym mowa w § 11 ust. 6, zaakceptowanego przez Departament w zakresie jego właściwości;”;

4) w § 27 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) opiniowanie projektów umów, będących źródłem przychodów z prywatyzacji, w zakresie rachunkowym i sposobu zabezpieczania transakcji, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca, o którym mowa w § 11 ust. 6, zaakceptowanego przez Departament w zakresie jego właściwości;”;

5) w § 30 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) opiniowanie przygotowanych przez Departament Prywatyzacji projektów umów prywatyzacyjnych i aneksów do nich w zakresie zobowiązań pozacenowych, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca, o którym mowa w § 11 ust. 6, zaakceptowanego przez Biuro w zakresie jego właściwości;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-23
  • Data obowiązywania: 2010-12-23
  • Dokument traci ważność: 2012-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA