REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionego zarządzeniem nr 58 z dnia 23 grudnia 2010 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniem nr 32 z dnia 7 lipca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1a, w szczególności:”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opiniowanie, pod względem merytorycznym, wniosków o udzielenie pomocy publicznej oraz wniosków o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną składanych przez nadzorowane podmioty.”;

2) w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Departament wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego związane z umorzeniem akcji/udziałów w spółkach, w których były prowadzone procesy prywatyzacji lub w spółkach, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 50%.”;

3) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament wykonuje wobec spółek Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra zadania określone w § 16 ust. 1–3.”;

4) w § 25 po pkt 14 dodaje się punkt 14 a w brzmieniu:

„14a) realizacja zadań związanych z udzielaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielanego przedsiębiorcom przez Ministra, a w szczególności:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną składanych w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną,

b) koordynowanie procesu udzielania wsparcia niebędącego pomocą publiczną,

c) opiniowanie wniosków przedsiębiorców składanych w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w zakresie dopuszczalności udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną,

d) informowanie o przyjmowaniu wniosków przedsiębiorców w sprawie udzielania wsparcia niebędącego pomocą publiczną, o warunkach jego udzielania i wymaganych dokumentach,

e) przygotowywanie projektów umów o udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub projektów ich aneksów,

f) badanie prawidłowości i efektywności wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielonego przez Ministra oraz realizacja postanowień umów o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia w tym przygotowywanie stosownych oświadczeń w tym zakresie,

g) wskazywanie propozycji rozstrzygnięć w przedmiocie modyfikacji wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną,

h) prowadzenie rejestru przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną;”;

5) w § 32 w ust. 1 uchyla się pkt 18.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-17
  • Data wejścia w życie: 2011-09-29
  • Data obowiązywania: 2011-09-29
  • Dokument traci ważność: 2012-04-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA