REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz Stanu Jan Bury nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 poza Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., BUDEXPO sp. z o.o., ELEKTRIM-MEGADEX S.A. oraz w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem: podmiotów z branży przemysł gazowy, przemysł naftowy oraz Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. w Kotlarni, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., DALMOR S.A., BUDEXPO sp. z o.o., Azoty-Adipol S.A. oraz ELEKTRIM-MEGADEX S.A.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu

„5. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.”;

4) w § 6 skreśla się ust. 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-18
  • Data wejścia w życie: 2012-01-18
  • Data obowiązywania: 2012-01-18
  • Dokument traci ważność: 2012-01-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA