REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Rynków Kapitałowych;

2) Departamentu Relacji Inwestorskich;

3) Gabinetu Politycznego;

4) Biura Ministra.

2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.)

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Minister nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki:

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy.

5. Ponadto Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) bankowość, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.;

4) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji).

6. Minister nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

7. Minister nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami, z wyłączeniem procesów prywatyzacyjnych spółek: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Ciech S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.

8. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w niniejszym zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

9. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

10. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 8, zgodnie z wynikającym z niniejszego zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 17.

11. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 10, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

12. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 11 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

13. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

14. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

15. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

16. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

17. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Sekretarz Stanu Jan Bury zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Jan Bury określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Sekretarz Stanu Jan Bury nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 poza Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., BUDEXPO sp. z o.o. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) energetyka, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 3 ust. 6.

2) przemysł elektroniczny;

3) przemysł elektrotechniczny;

4) górnictwo;

5) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

6) budownictwo;

7) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

8) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

9) agencje przedsiębiorczości;

10) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

11) przemysł koksowniczy;

12) przemysł wydobywczy i kopalin;

13) telekomunikacja.

4. Sekretarz Stanu Jan Bury koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Spółek Kluczowych;

2) Departamentu Prawnego i Procesowego;

3) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

4) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

5) Biura Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 poza Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, LS Airport Services S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

5) hutnictwo;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

8) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.

3. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje pracę delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa.

4. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

5. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

6. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

7. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prywatyzacji;

2) Departamentu Analiz.

2. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem: podmiotów z branży przemysł gazowy, przemysł naftowy oraz Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. w Kotlarni, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A., Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., DALMOR S.A., BUDEXPO sp. z o.o. oraz Azoty-Adipol S.A.

3. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) media;

2) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

3) uzdrowiska;

4) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

5) przemysł spirytusowy;

6) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

7) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

8) przemysł drzewny i papierniczy;

9) przemysł meblowy;

10) przemysł odzieżowy;

11) przemysł surowców odzieżowych;

12) przemysł skórzany;

13) przedsiębiorstwa turystyczne;

14) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

15) zarządzanie nieruchomościami;

16) wydawnictwa i poligrafia;

17) przemysł cukrowniczy;

18) wyścigi konne;

19) gry losowe i zakłady wzajemne;

20) fundacje;

21) Bank Gospodarstwa Krajowego;

22) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

4. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji;

2) Departamentu Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej.

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem podmiotów: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku, EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. w Warszawie, LS Airport Services S.A. w Warszawie, Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w Katowicach.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 poza Zakłady Chemiczne POLICE S.A., DALMOR S.A. oraz Azoty-Adipol S.A.):

1) przemysł obronny;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) chemia ciężka;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A;

8) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

§ 6

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura ZarządzaniaZasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

§ 7

1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1–3 i 5 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 56 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 248. poz. 1488).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Spółek Kluczowych]

Załączniki do zarządzenia nr 3 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 11 stycznia 2012 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Spółek Kluczowych

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

3

Bumar Sp. z o.o.

Warszawa

4

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

5

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

6

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

7

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

8

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

9

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

10

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

11

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

12

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

13

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

14

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Warszawa

15

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

16

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

17

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

18

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

19

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

20

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

21

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

22

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

23

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

 

Ponadto Departament Spółek Kluczowych nadzoruje branżę przemysł obronny, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 niniejszego zarządzenia oraz:

– Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.;

– Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku;

– Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku.

Załącznik 2. [Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji]

Załącznik nr 2

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

4

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

5

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.

Kraków

6

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

7

Centrum-Hotele Sp. z o.o.

Łódź

8

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

9

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

10

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.

Kraśnik

11

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM – TELMOR Sp. z o.o.

Gdańsk

12

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

13

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

14

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

15

HUTMAR S.A.

Częstochowa

16

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.

Kotlarnia

17

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

18

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

19

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

20

LS Airport Services S.A.

Warszawa

21

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

22

Meble Emilia sp. z o.o.

Warszawa

23

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Płock

25

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

26

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

27

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

28

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

29

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

30

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Sopot

31

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

 

1

2

3

32

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

33

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

34

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

35

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

36

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

37

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

38

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

39

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

40

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

41

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

42

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

43

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

44

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

45

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

46

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

47

WITAR S.A.

Poznań

48

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach

Katowice

49

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

50

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

51

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

52

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

53

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.

Dzierżoniów

54

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

55

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

56

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

57

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.

Lublin

58

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

59

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o.

Białystok

60

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

 

Załącznik 3. [Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 niniejszego zarządzenia]

Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Bankowość, z wyłączeniem:

– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

3. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie.

4. Chemia ciężka.

5. Energetyka, z wyłączeniem:

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

6. Fundacje.

7. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

8. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

9. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

10. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

11. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

13. Media.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Poznaniu.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Zakłady Tytoniowe w Lublinie S. A.,

– Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o.o.,

– Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie,

– Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S. A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S. A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Wyścigi konne.

47. Zarządzanie nieruchomościami.

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.


Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


Załącznik 5. [Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Rynków Kapitałowych]

Załącznik nr 5

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Rynków Kapitałowych:

1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój (w zakresie prywatyzacji).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-11
  • Data wejścia w życie: 2012-01-11
  • Data obowiązywania: 2012-01-18
  • Dokument traci ważność: 2012-01-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA