REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biuro Kontroli;

4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9.

2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

6. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 15.

7. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 6, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 7 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

9. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

10. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

11. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

12. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

13. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów.

14. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

15. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

§ 2

1. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Projektów Strategicznych;

3) Departamentu Prywatyzacji.

3. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik nr 2, poza branżą przemysł obronny):

1) energetyka;

2) przemysł obronny;

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy, z wyłączeniem Grupa LOTOS S.A.;

5) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

6) uzdrowiska;

7) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

8) przemysł spirytusowy;

9) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

10) przemysł cukrowniczy;

11) gry losowe i zakłady wzajemne;

12) KGHM polska Miedź S.A.;

13) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 pkt 27, w § 4 ust. 3 pkt 12 oraz § 5 ust. 2 pkt 8.

4. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

5. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

6. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.

8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje sprawy z zakresu dezinwestycji w grupach kapitałowych, poprzez przygotowywanie zaleceń w zakresie ograniczenia ich struktury organizacyjnej.

9. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3);

2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.

2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) górnictwo;

8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

9) budownictwo;

10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

11) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

12) przemysł drzewny i papierniczy;

13) przemysł meblowy;

14) przemysł odzieżowy;

15) przemysł surowców odzieżowych;

16) przemysł skórzany;

17) przedsiębiorstwa turystyczne;

18) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

19) wydawnictwa i poligrafia;

20) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.;

21) agencje przedsiębiorczości;

22) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

23) przemysł koksowniczy;

24) przemysł wydobywczy i kopalin;

25) telekomunikacja;

26) zakłady opieki zdrowotnej;

27) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

b) Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

28) Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 6.

5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 z wyłączeniem podmiotów z branży przemysł obronny.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

2) chemia ciężka;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) media;

8) Agencja Rozwoju Przemysłu S. A;

9) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.;

11) Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji;

12) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

b) Azoty-Adipol S.A.,

c) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.,

d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Katowicach,

e) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” Sp. z o.o.,

f) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,

g) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

h) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,

i) Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

j) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

k) FS Holding S.A.,

l) Adextra S.A.,

m) Waryński S.A. Grupa Holdingowa,

n) OPAKOMET S.A.,

o) Zakłady Azotowe Puławy S.A.

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.

10. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty nieprowadzące działalności.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Analiz;

2) Departamentu Rynków Kapitałowych.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2):

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) zarządzanie nieruchomościami;

4) fundacje;

5) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;

7) Grupa LOTOS S.A.;

8) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.,

b) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

c) INTRACO S.A.,

d) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

e) DALMOR S.A.,

f) „BUDEXPO” Sp. z o.o.,

g) EHN S.A.,

h) LOTOS PETROBALTIC S.A.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra.

5. Podsekretarz Stanu Paweł ł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 6

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 7

1. Przypisanie branż i spółek do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1–4.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 5.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Włodzimierz Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH]

Załączniki do Zarządzenia Nr 31 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 12 sierpnia 2013 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

AZOTY-ADIPOL S.A.

Chorzów

chemia ciężka

2

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

3

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

4

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

5

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

6

LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

przemysł naftowy

7

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

8

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

9

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

10

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

11

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

12

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

13

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

14

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

15

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

16

Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

17

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Tarnów

chemia ciężka

18

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

19

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

20

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

21

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Załącznik 2. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załącznik nr 2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczo­ści

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

3

Bumar Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł obronny

4

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

przemysł obronny

5

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Białe Błota

przemysł obronny

6

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

7

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

8

Centrum Biurowe plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

9

Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

10

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

11

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

12

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

przemysł obronny

13

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

14

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

15

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

16

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

przemysł obronny

17

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

18

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

19

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

20

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

21

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

przemysł elektrotechniczny

 

1

2

3

4

22

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

23

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

przemysł obronny

24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

przemysł obronny

25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” Sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

26

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.

Gliwice

przemysł obronny

27

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

28

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

29

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

30

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

31

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

32

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

33

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

34

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

35.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

36

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

transport

37

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

38

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Gniezno

transport

39

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

40

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

41

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

42

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

43

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

przemysł obronny

44

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

przemysł obronny

45

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

przemysł obronny

46

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

przemysł spożywczy

47

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

 

1

2

3

4

48

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł obronny

49

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

50

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

51

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

52

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

53

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

54.

Zakład Mechaniczny „Bumar-Mikulczyce” S.A.

Zabrze

przemysł obronny

55

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

56

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

57

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

58

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Tarnów

przemysł obronny

59

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

60

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

piła

przemysł spożywczy

61

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

62

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

63

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

64

Podmioty w likwidacji i upadłości, z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

 

65

Podmioty nieprowadzące działalności

 

 

Załącznik 3. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 PKT 11 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 L.P. 64 I 65 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 2 UST. 3 PKT 11 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 L.P. 64 I 65 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. w Szczecinie,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– AZOTY-ADIPOL S.A.

– Zakłady Azotowe Puławy S.A.

– Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

– Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Warszawie,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” Sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie

23. Przemysł elektroniczny

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski-Poznań S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy

31. Przemysł metalowy

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S. A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy

35. Przemysł skórzany

36. Przemysł spirytusowy

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. w Warszawie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie.

42. Telekomunikacja

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o. w Nowym Targu,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S. A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

44. Uzdrowiska

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie

46. Zarządzanie nieruchomościami

47. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej

49. Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

50. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

Załącznik 4. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH]

Załącznik nr 4

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

1. Bankowość

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-19
  • Data wejścia w życie: 2013-08-19
  • Data obowiązywania: 2013-08-19
  • Dokument traci ważność: 2013-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA