REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 10

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 3 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

9. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

10. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biura Kontroli;

4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9.

2. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Projektów Strategicznych;

3) Departamentu Prywatyzacji.

3. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1 poza branżą przemysł obronny (z wyłączeniem Stocznia Remontowa „Nauta” S.A., Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu oraz Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie) oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.:

1) energetyka;

2) przemysł obronny;

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy, z wyłączeniem Grupa LOTOS S.A.;

5) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

6) uzdrowiska;

7) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

8) przemysł spirytusowy;

9) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

10) przemysł cukrowniczy;

11) gry losowe i zakłady wzajemne;

12) KGHM Polska Miedź S.A.;

13) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 pkt 27, w § 5 ust. 3 pkt 11 oraz § 6 ust. 2 pkt 8.

4. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

5. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

6. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4.

8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje sprawy z zakresu dezinwestycji w grupach kapitałowych, poprzez przygotowywanie zaleceń w zakresie ograniczenia ich struktury organizacyjnej.

9. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.

2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) górnictwo;

8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

9) budownictwo;

10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

11) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

12) przemysł drzewny i papierniczy;

13) przemysł meblowy;

14) przemysł odzieżowy;

15) przemysł surowców odzieżowych;

16) przemysł skórzany;

17) przedsiębiorstwa turystyczne;

18) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

19) wydawnictwa i poligrafia;

20) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

21) agencje przedsiębiorczości;

22) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

23) przemysł koksowniczy;

24) przemysł wydobywczy i kopalin;

25) telekomunikacja;

26) zakłady opieki zdrowotnej;

27) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

b) Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

28) Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 6.

5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 1, z wyłączeniem podmiotów z branży przemysł obronny (poza Stocznia Remontowa „Nauta” S.A., Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu oraz Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie) oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

2) chemia ciężka;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) media;

8) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

9) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

10) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

11) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

b) Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

c) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,

d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,

e) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,

f) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

g) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,

h) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

i) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

j) FS Holding S.A.,

k) Adextra S.A.,

l) Waryński S.A. Grupa Holdingowa,

m) OPAKOMET S.A.,

n) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

o) Stocznia Remontowa „Nauta” S.A.,

p) Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu,

r) Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. w Szczecinie,

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.

10. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty nieprowadzące działalności.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Analiz;

2) Departamentu Rynków Kapitałowych.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1):

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) zarządzanie nieruchomościami;

4) fundacje;

5) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;

7) Grupa LOTOS S.A.;

8) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.,

b) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

c) INTRACO S.A.,

d) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

e) DALMOR S.A.,

f) „BUDEXPO” sp. z o.o.,

g) EHN S.A.,

h) LOTOS PETROBALTIC S.A.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 7

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 8

1. Przypisanie branż i spółek do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1–4.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 5.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Włodzimierz Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załączniki do Zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 10 września 2013 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczości

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

3

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

przemysł obronny

4

„Bumar-Mikulczyce” S.A.

Zabrze

przemysł obronny

5

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Białe Błota

przemysł obronny

6

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

7

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

8

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

9

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

10

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

11

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

12

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

13

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

14

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

15

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

przemysł obronny

16

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

17

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

18

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

19

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

20

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

21

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

przemysł obronny

22

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

przemysł obronny

23

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

 

1

2

3

4

24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Gliwice

przemysł obronny

25

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

26

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

27

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Warszawa

przemysł obronny

28

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

29

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

30

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

31

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

32

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

33

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

34

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

35

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości z możliwością zawarcia układu

Nowy Targ

transport

36

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

37

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

38

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

39

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

40

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

41

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

42

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

przemysł obronny

43

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

przemysł obronny

44

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

przemysł obronny

45

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Stargard Szczeciński

przemysł spożywczy

46

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

47

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

48

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

49

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

 

1

2

3

4

50

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

51

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

52

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

53

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

54

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

55

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Tarnów

przemysł obronny

56

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

57

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

58

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

59

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

60

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

61

Podmioty w likwidacji i upadłości, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

 

62

Podmioty nieprowadzące działalności

 

 

Załącznik 2. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 13 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 LP. 61 I 62]

Załącznik nr 2

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 13 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 LP. 61 I 62

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

– Grupa Azoty S.A.,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie

23. Przemysł elektroniczny

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski-POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy

31. Przemysł metalowy

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy

35. Przemysł skórzany

36. Przemysł spirytusowy

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie.

42. Telekomunikacja

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu w upadłości z możliwością zawarcia układu;

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.;

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie

46. Zarządzanie nieruchomościami

47. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej

49. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji

50. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

Załącznik 3. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH]

Załącznik nr 3

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

chemia ciężka

4

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

5

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

6

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

7

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

8

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

9

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

10

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

11

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

12

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

13

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

14

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

15

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

16

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

17

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

18

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

chemia ciężka

19

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

20

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

21

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Załącznik 4. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH]

Załącznik nr 4

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

1. Bankowość, w tym BGŻ S.A.

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-19
  • Data wejścia w życie: 2013-09-10
  • Data obowiązywania: 2013-09-10
  • Dokument traci ważność: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA