REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 49 z dnia 9 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 5 z dnia 11 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, oraz Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości układowej.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółek Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości układowej.”;

2) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;”,

b) w pkt 33 dodaje się lit. c–d w brzmieniu:

„c) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

d) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu.”;

3) w załączniku nr 2:

a) uchyla się poz. 58,

b) dodaje się poz. 59–60 w brzmieniu:

„59. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy

60. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu”;

4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 24 kwietnia 2014 r. (poz. 3)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 października 2013 r.

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– „BUDEXPO” sp. z o.o. w Warszawie,

– Dalmor S.A. w Gdyni,

– FS Holding S.A. w Lublinie,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie,

– INTRACO S.A. w Warszawie,

– Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie,

– Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

– Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. w Szczecinie,

– OPAKOMET S.A. w Krakowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu,

– Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. w Warszawie,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

– Stocznia Remontowa Nauta S.A. w Gdyni,

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie,

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. w Białymstoku,

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy,

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-28
  • Data wejścia w życie: 2014-04-24
  • Data obowiązywania: 2014-04-24
  • Dokument traci ważność: 2015-01-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA