REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 19

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wpływu sytuacji międzynarodowej na spółki z udziałem Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Ministerstwie Skarbu Państwa powołuje się Zespół do spraw oceny wpływu sytuacji międzynarodowej na spółki z udziałem Skarbu Państwa, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,

b) Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,

c) Dyrektor Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych,

d) Dyrektor Departamentu Analiz,

e) Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji,

f) Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego,

g) Dyrektor Biura Ministra,

h) Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego:

1) pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa, po uzgodnieniu z dyrektorem właściwej komórki organizacyjnej;

2) eksperci zewnętrzni.

3. Eksperci, o których mowa w ust. 2 pkt 2, współpracują z Zespołem po wyrażeniu pisemnej zgody na uczestniczenie w jego pracach na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest bieżące monitorowanie i analizowanie wpływu sytuacji międzynarodowej na spółki, w których prawa z akcji albo z udziałów wykonuje Minister Skarbu Państwa, w szczególności w kontekście skutków gospodarczych kryzysu ukraińskiego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, oraz sporządzanie w tym zakresie informacji dla Ministra Skarbu Państwa.

2. Zespół pozyskuje informacje umożliwiające realizację jego zadań z wszelkich dostępnych źródeł, z poszanowaniem przepisów prawa, w szczególności dotyczących informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586).

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania przewodniczącemu informacji istotnych dla realizacji zadań Zespołu.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy.

2. Posiedzenia Zespołu są zwoływane w zależności od potrzeb, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek osoby wchodzącej w skład Zespołu.

3. Ustalenia Zespołu oraz wszelkie informacje kierowane przez Zespół do Ministra Skarbu Państwa podpisuje przewodniczący.

4. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informacje Ministrowi Skarbu Państwa.

§ 5

W przypadku, gdy przemawia za tym pilność sprawy, a Zespół nie może zebrać się na posiedzeniu, ustalenia Zespołu oraz informacje dla Ministra Skarbu Państwa mogą być przyjmowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zachowaniem poufności przekazywania informacji w sytuacjach tego wymagających. Przepis § 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6

Osoby wchodzące w skład Zespołu wykonują określone w niniejszym zarządzeniu obowiązki osobiście, przy czym w razie nieobecności:

1) Przewodniczącego zastępuje Zastępca Przewodniczącego lub członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego;

2) Zastępcę Przewodniczącego lub członka Zespołu zastępuje osoba przez nich wskazana, za zgodą Przewodniczącego.

§ 7

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament polityki Właścicielskiej.

2. Osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-14
  • Data wejścia w życie: 2014-08-14
  • Data obowiązywania: 2014-08-14
  • Dokument traci ważność: 2016-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA