REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 30

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw udrożnienia i zintensyfikowania współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw udrożnienia i zintensyfikowania współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym, zmienionym Zarządzeniem Nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Zespołu do spraw współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym”;

2) § 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Skarbu Państwa.

3. Listę spółek kluczowych z udziałem Skarbu Państwa, zwanych dalej „spółkami kluczowymi”, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Celem powołania Zespołu jest zintensyfikowanie współpracy, w szczególności w formie wymiany wiedzy i doświadczeń, między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpraca tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym, w szczególności w zakresie komercjalizacji i transferu wyników prac naukowców. Powyższe działania służyć będą wykorzystaniu potencjału tkwiącego w spółkach kluczowych z udziałem Skarbu Państwa i wywołania efektu synergii ze współpracy, poprawy innowacyjności oraz konkurencyjności tych spółek, a także wzrostu ich wartości.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa;

2) Zastępca Przewodniczącego do spraw projektów strategicznych – Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Zastępca Przewodniczącego do spraw projektów innowacyjnych – Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej;

4) Sekretarz Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Właścicielskiej;

5) Członkowie – zaproszeni przez Ministra Skarbu Państwa lub Przewodniczącego Zespołu:

a) prezesi lub członkowie zarządów spółek kluczowych,

b) przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych.

§ 3. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności spółek kluczowych;

2) poszukiwanie i proponowanie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy spółkami kluczowymi lub współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym;

3) wymiana wiedzy i doświadczeń między spółkami kluczowymi lub pomiędzy tymi spółkami a środowiskiem naukowo-badawczym.”;

3) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w zakresie przez niego powierzonym, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego do spraw projektów strategicznych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Udział w pracach Zespołu, Rady Programu, o której mowa w § 6, Komitetu Programu, o którym mowa w § 6a, jest nieodpłatny.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. W ramach Zespołu tworzy się Radę Programu do spraw Koordynacji Projektów Strategicznych i Innowacyjnych, zwaną dalej „Radą Programu”.

2. W skład Rady Programu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa;

2) Zastępca Przewodniczącego do spraw projektów strategicznych – Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Zastępca Przewodniczącego do spraw projektów innowacyjnych – Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej;

4) Sekretarz Rady Programu – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Właścicielskiej;

5) Członkowie – Prezesi lub Członkowie Zarządów spółek kluczowych.

3. Do zadań Rady Programu należy:

1) wyznaczanie kierunków rozwoju projektów strategicznych i innowacyjnych realizowanych przez spółki kluczowe;

2) inicjowanie, opiniowanie, rekomendowanie i koordynowanie projektów mających na celu wzrost innowacyjności spółek kluczowych;

3) inicjowanie i koordynowanie modeli i sposobów finansowania projektów mających na celu wzrost innowacyjności spółek kluczowych;

4) przyjęcie dokumentu „Program koordynacji projektów strategicznych realizowanych przez spółki kluczowe z udziałem Skarbu Państwa”;

5) wypracowywanie dobrych praktyk w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, celem wsparcia spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa innych niż kluczowe;

6) zapewnienie stabilnej działalności Komitetu Programu oraz koordynowanie jego prac.

4. Pracami Rady Programu kieruje Przewodniczący, który:

1) zwołuje posiedzenia Rady Programu;

2) prowadzi posiedzenia Rady Programu;

3) planuje i organizuje prace Rady Programu;

4) reprezentuje Radę Programu na zewnątrz.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w zakresie przez niego powierzonym, pracami Rady Programu kieruje Zastępca Przewodniczącego do spraw projektów strategicznych.

6. Członkowie Rady Programu uczestniczą w jej pracach osobiście.

7. W wyjątkowych przypadkach Członek Rady Programu może, za zgodą Przewodniczącego Rady Programu, wskazać swojego zastępcę do pracy w Radzie Programu.

8. Posiedzenia Rady Programu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.”;

6) dodaje się § 6a–6c w brzmieniu:

„§ 6a. 1. W celu realizacji zadań Rady Programu tworzy się Komitet Programu do spraw koordynacji projektów strategicznych i innowacyjnych, zwany dalej „Komitetem Programu”, stanowiący organ wykonawczy Rady Programu.

2. W ramach Komitetu Programu działa:

1) Komitet do spraw opracowania i wdrożenia „Programu koordynacji projektów strategicznych realizowanych przez Spółki Kluczowe”, zwany dalej „Komitetem do spraw Koordynacji”, którego pracami kieruje Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych;

2) Komitet do spraw Innowacyjności, którego pracami kieruje Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej.

3. Ze względu na branżę i obszar działalności, w ramach Komitetu do spraw Koordynacji oraz Komitetu do spraw Innowacyjności mogą działać grupy robocze do spraw branży chemicznej, energetycznej i instytucji finansowych.

4. W skład Komitetu Programu wchodzą:

1) osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Rady Programu, w szczególności pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa;

2) wskazani przez Prezesów lub Członków Zarządów przedstawiciele spółek kluczowych.

5. Członkowie Komitetu Programu uczestniczą w jego pracach osobiście.

6. W wyjątkowych przypadkach Członek Komitetu Programu może wskazać swojego zastępcę do pracy w Komitecie Programu.

7. Harmonogram prac Komitetu Programu wyznacza Rada Programu.

§ 6b. W celu realizacji zadań Rady Programu i Komitetu Programu Przewodniczący Rady Programu może:

1) korzystać z pomocy doradców i ekspertów;

2) zapraszać przedstawicieli organów administracji publicznej i innych instytucji.

§ 6c. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 5, § 6a ust. 4 oraz § 6b uczestniczą w pracach po wyrażeniu pisemnej zgody oraz po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności spraw będących przedmiotem tych prac.”;

7) § 7–9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Zespół, Rada Programu i Komitet Programu podejmują ustalenia w drodze uzgodnienia, przy czym ustalenie uznaje się za przyjęte, jeżeli większość Członków – odpowiednio Zespołu, Rady Programu lub Komitetu Programu nie zgłosi sprzeciwu.

§ 8. Z posiedzeń Zespołu, Rady Programu i Komitetu Programu sporządza się protokoły.

§ 9. Obsługę prac Zespołu, Rady Programu oraz Komitetu Programu do spraw Innowacyjności zapewnia Departament Polityki Właścicielskiej, natomiast obsługę prac Komitetu Programu do spraw Koordynacji zapewnia Departament Spółek Kluczowych.”;

8) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 44 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 29 września 2014 r. (poz. 30)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 32 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 3 września 2013 r.

LISTA SPÓŁEK KLUCZOWYCH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁU, RADY PROGRAMU I KOMITETU PROGRAMU DO SPRAW KOORDYNACJI PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH I INNOWACYJNYCH

L.p.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

Warszawa

wsparcie inwestycyjne

2

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Warszawa

usługi finansowe

3

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

4

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

5

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

chemia ciężka

6

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

7

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

górnictwo

8

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

9

PKO Bank Polski S.A.

Warszawa

usługi finansowe

10

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

przemysł obronny

11

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Płock

przemysł naftowy

12

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

13

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

14

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

usługi ubezpieczeniowe

15

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

16

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-30
  • Data wejścia w życie: 2014-09-29
  • Data obowiązywania: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA