REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 40

ZARZĄDZENIE Nr 54
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie określenia zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy wykonywaniu umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy wykonywaniu umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.

§ 2

1. Komórka właściwa w sprawach wykonywania praw z akcji, przekształceń własnościowych, prywatyzacji oraz udostępniania akcji jest zobowiązana do niezwłocznego przekazywania do komórki właściwej w sprawach ewidencji:

1) kopii zawartych umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa;

2) wykazu osób upoważnionych do określonych czynności związanych z zawartymi umowami;

3) o ile istnieje taka możliwość, wskazania osoby zajmującej się obsługą rachunku papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

2. Komórka właściwa w sprawach ewidencji jest zobowiązana do koordynacji działań w ramach wykonywania umów oraz prowadzenia ewidencji tych umów.

§ 3

1. Wprowadza się do stosowania „Procedurę współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy wykonywaniu umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Procedurę, o której mowa w ust. 1, stosuje się także do umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, której stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, zawartych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

Załącznik 1. [PROCEDURA WSPÓŁPRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA PRZY WYKONYWANIU UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRYCH STRONĄ JEST SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 24 października 2014 r. (poz. 40)

PROCEDURA WSPÓŁPRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA PRZY WYKONYWANIU UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRYCH STRONĄ JEST SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

1. Niniejszą procedurą objęte są umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, której stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.

2. Za wykonanie umowy odpowiedzialne są komórki właściwe w sprawach wykonywania praw z akcji, przekształceń własnościowych, prywatyzacji oraz udostępniania akcji lub inne komórki organizacyjne zawierające umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, zwane dalej „komórkami właściwymi” albo „komórką właściwą”.

3. Komórka właściwa rejestruje umowę w komórce właściwej w sprawach budżetu i finansów, a następnie przekazuje niezwłocznie kopię umowy wraz z wykazem osób upoważnionych do komórki właściwej w sprawach ewidencji.

4. Komórka właściwa w sprawach ewidencji wprowadza do ewidencji umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych następujące informacje:

1) nazwa firmy inwestycyjnej;

2) nr umowy;

3) data zawarcia umowy;

4) osoby upoważnione do czynności zapisanych w umowie;

5) komórka organizacyjna wykonująca prawa z akcji odpowiedzialna za realizację zapisów umowy;

6) dane osoby zajmującej się obsługą rachunku w firmie inwestycyjnej, o ile została wskazana.

5. Po otrzymaniu kopii umowy wraz z załącznikami i regulaminem, komórka właściwa w sprawach ewidencji przekazuje aktualny wykaz obowiązujących umów do pozostałych komórek właściwych w celu ewentualnego wykorzystania.

6. Komórka właściwa w sprawach ewidencji monitoruje działania w zakresie uaktualniania wykazów pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa upoważnionych do określonych czynności zapisanych w umowie oraz zamykania rachunków papierów wartościowych.

6.1. Przy każdorazowych zmianach organizacyjnych czy personalnych, wymagających zmian w obowiązującej umowie, komórka właściwa przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania aneksu do umowy, do komórki właściwej w sprawach ewidencji kopię aneksu do umowy.

6.2. W przypadku zmian, niewymagających zmiany umowy, komórka właściwa przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wysłania informacji do danej firmy inwestycyjnej, do komórki właściwej w sprawach ewidencji aktualny wykaz zmian personalnych (wpisania lub wykreślenia określonych osób z listy osób upoważnionych do określonych czynności zapisanych w umowie).

7. Komórka właściwa dokonuje corocznie przeglądu aktualności obowiązujących umów, a następnie w uzasadnionych przypadkach dokonuje zamknięcia rachunku papierów wartościowych. Informacja o zamknięciu rachunku papierów wartościowych powinna być niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zamknięcia rachunku, przekazana do komórki właściwej w sprawach ewidencji.

8. Komórka właściwa w sprawach ewidencji na podstawie informacji otrzymanej od komórki właściwej dokonuje zmian w prowadzonej ewidencji umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
  • Data wejścia w życie: 2014-10-24
  • Data obowiązywania: 2014-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA