REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 46

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na postawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku w Ministerstwie Skarbu Państwa:

1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa są odpowiedzialni za stosowanie przepisów kancelaryjnych, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji.

§ 3

Wdrażając system elektronicznego zarządzania dokumentacją pracownik prowadzący sprawę z dokumentacją spraw niezakończonych prowadzonych zgodnie z dotychczasowymi zasadami postępuje następująco:

1) zakłada nową sprawę, odnotowując znak sprawy niezakończonej w aktach nowej sprawy i znak nowej sprawy w aktach sprawy niezakończonej, w sposób umożliwiający odnalezienie wzajemnie powiązanych spraw, albo

2) prowadzi akta sprawy dalej w systemie tradycyjnym aż do zakończenia sprawy, a odwzorowania cyfrowe z napływających przesyłek powiązanych z takimi aktami sprawy traktuje się jako dokumentację nietworzącą akt sprawy o kategorii Bc lub B5, jeżeli były dekretowane tylko elektronicznie.

§ 4

1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Ministerstwie Skarbu Państwa przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt 2, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była w Ministerstwie Skarbu Państwa kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Ministerstwie Skarbu Państwa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do Zarządzenia Nr 61 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 46)

Załącznik Nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

Załącznik 3. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA