REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu akcjami i udziałami w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Państwo, dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 27 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu akcjami i udziałami w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Państwo, dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu, zmienionego zarządzeniem nr 9 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 marca 2009 r., zarządzeniem nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2010 r. oraz zarządzeniem nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w § 1 uchyla się ust. 4,

2) w załączniku nr 2:

a) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w zakresie prywatyzacji na wniosek Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat sporządzają i przekazują do Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat informacje dotyczące nadchodzącego roku budżetowego i trzech następnych lat w zakresie planowanych przychodów ze sprzedaży 5% akcji/udziałów na Fundusz”.

b) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Polecenie zapłaty z tytułu wydatku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4 składa Dyrektor Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat lub osoba umocowana do Departamentu Budżetu i Finansów”.

c) w § 5 uchyla się ust. 3,

d) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) polecenie zapłaty środków finansowych z Funduszu, złożone przez upoważnionego przez Ministra Skarbu Państwa Dyrektora Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4 lub osobę umocowaną do tej czynności.”

e) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, zaakceptowane przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorującego Departament Reprywatyzacji i Rekompensat lub osobę upoważnioną przekazuje się do Departamentu Budżetu i Finansów.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1643 oraz z 2014 r. poz. 589 i 612.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-16
  • Data wejścia w życie: 2015-06-15
  • Data obowiązywania: 2015-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA