REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 20

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 16 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawach dotyczących ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa, z których uprawnienia wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub inne podmioty na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 49 Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawach dotyczących ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa, z których uprawnienia wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub inne podmioty na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, załączniki nr 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

Załącznik 1. [ZASADY EWIDENCJI AKCJI I UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA, Z KTÓRYCH UPRAWNIENIA WYKONUJE MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA LUB INNE PODMIOTY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do Zarządzenia Nr 20 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 16 lipca 2015 r. (poz. 20)

Załącznik Nr 1

ZASADY EWIDENCJI AKCJI I UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA, Z KTÓRYCH UPRAWNIENIA WYKONUJE MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA LUB INNE PODMIOTY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA

1. Zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa określają w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224);

2) ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 77, poz. 864, z późn. zm.).

2. Przedmiot ewidencji

Systemem ewidencji objęte są akcje i udziały Skarbu Państwa w spółkach handlowych, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub inne podmioty na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Stopień szczegółowości ewidencji i zakres informacji zależy od stopnia dostępu do danych źródłowych. celem systemu jest zgromadzenie wszystkich danych niezbędnych do wykonywania zadań informacyjno-sprawozdawczych, umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie dysponowania akcjami i udziałami Skarbu Państwa.

3. Metody ustalania wartości akcji i udziałów Skarbu Państwa

3.1. Ewidencja akcji i udziałów Skarbu Państwa prowadzona jest w wartościach nominalnych.

3.2. Dla dodatkowych celów ewidencyjnych określa się:

1) wartość księgową – na podstawie danych bilansowych (dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa);

2) wartość rynkową – na podstawie kursu zamknięcia z rynku regulowanego; dotyczy spółek publicznych, w których Skarb Państwa posiada akcje.

4. Informacje o akcjach i udziałach podlegające ewidencji:

1) ogólna liczba akcji/udziałów spółki;

2) wartość nominalna jednej akcji/udziału; przy nierównych udziałach wartość nominalna udziału Skarbu Państwa;

3) kapitał zakładowy;

4) liczba akcji/udziałów Skarbu Państwa w spółce;

5) wartość nominalna akcji/udziałów Skarbu Państwa w spółce;

6) fakt notowania akcji spółki na rynku regulowanym;

7) wartość rynkowa akcji należących do Skarbu Państwa, na koniec każdego miesiąca;

8) liczba akcji/udziałów w spółce przeznaczonych na cele ustawowe określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216, z późn. zm.):

a) dla uprawnionych pracowników,

b) dla uprawnionych rolników, plantatorów i rybaków;

9) liczba akcji/udziałów w spółce przeznaczonych na cele ustawowe określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz przez niektóre osoby prawne;

10) liczba akcji/udziałów w spółce objętych postanowieniem sądu o zabezpieczeniu powództwa przez zakaz rozporządzania;

11) liczba zbywanych w kolejnych transzach akcji/udziałów Skarbu Państwa z datą transakcji;

12) liczba akcji/udziałów w spółce nie przeznaczona do prywatyzacji;

13) liczba akcji/udziałów, które podlegają ograniczonym prawom zbycia, wraz z tytułem ograniczenia w zbywaniu i terminem, do którego obowiązuje ograniczenie w zbywaniu;

14) liczba i rodzaj akcji przechowywanych w depozycie spółek niepublicznych w Ministerstwie Skarbu Państwa;

15) pakiet akcji/udziałów w spółce przeznaczonych na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w zakresie przekazywania przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach budżetu i finansów, środków ze zbycia na wydzielony Fundusz Reprywatyzacji.

16) istniejący pakiet akcji/udziałów w spółce przeznaczonych na cele uwłaszczenia w zakresie przekazywania, przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach budżetu i finansów, środków ze zbycia na wydzielony rachunek będący w dyspozycji ministra do spraw pracy.

5. Informacje o spółkach z udziałem Skarbu Państwa podlegające ewidencji:

1) firma spółki;

2) forma prawna;

3) stan organizacyjny i formalno-prawny spółki (prowadzenie normalnej działalności przez spółkę, zawieszenie działalności przez spółkę, likwidacja spółki, ogłoszona upadłość spółki, upadłość lub likwidacja zakończona, upadłość z możliwością zawarcia układu, umorzenie postępowania upadłościowego, nieprowadzenie działalności. Zmiana stanu na „nieprowadzenie działalności” jest możliwa w przypadku gdy został spełniony co najmniej jeden z warunków:

spółka przez 5 lat nie dokonała żadnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,

spółka nie została przerejestrowana z rejestru handlowego (RHB) do Krajowego Rejestru Sądowego;

4) siedziba spółki;

5) województwo;

6) adres spółki;

7) numer akt;

8) REGON;

9) agregat branżowy;

10) kod działalności według PKD 2007;

11) podstawa prawna utworzenia spółki;

12) podstawa prawna objęcia akcji i udziałów przez Skarb Państwa;

13) data rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;

14) data ustalenia aktualnego stanu prawnego;

15) data rozpoczęcia procesów prywatyzacyjnych – rozumiana jako data decyzji Ministra Skarbu Państwa;

16) kod giełdowy.

6. Cel i zakres systemu ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa

Celem systemu jest stosowanie procedur gromadzenia, rejestrowania i obiegu danych, opisujących stany akcji i udziałów oraz transakcje w układzie ilościowo-wartościowym według obowiązującego planu kont.

Generalnym zadaniem systemu ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa jest stworzenie mechanizmów organizacyjnych i narzędzi informatycznych gwarantujących osiągnięcie stabilnego przepływu informacji oraz umożliwiających bieżące informowanie kierownictwa resortu w tym zakresie.

7. Obszary działania systemu.

Systemem objęte są następujące obszary działania:

Obszar decyzyjno-nadzorczy

Obszar ewidencyjno-informacyjny

Obszar księgowy

1. pozyskiwanie danych

2. gromadzenie danych rejestrowanie decyzji

4. powiadamianie

1. ustalanie stanów

2. kontrola danych

3. agregowanie

4. informowanie

1. rejestrowanie

2. kontrolowanie

3. rozliczanie

4. księgowanie

(źródła informacji)

(ewidencja)

(rejestry księgowe)

8. Komórki organizacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa i inne jednostki uczestniczące w systemie.

8.1 Źródła informacji:

1) wewnętrzne:

a) komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego lub/i prywatyzacji,

b) komórka organizacyjna właściwa w sprawach nieodpłatnego udostępniania akcji i udziałów;

2) zewnętrzne:

a) inne, niż Minister Skarbu Państwa, podmioty wykonujące prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa, na podstawie pełnomocnictwa lub ustawy,

b) spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały,

c) inne podmioty.

8.2. Miejsce gromadzenia informacji:

1) komórki i jednostki organizacyjne, o których mowa w punkcie 8.1. – w zakresie swoich uprawnień,

2) komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji (wystawia dokumenty księgowe umożliwiające rejestrację zmian na kontach ewidencji księgowej),

3) komórka organizacyjna właściwa w sprawach budżetu i finansów (prowadzi księgowe konta analityczne i syntetyczne),

4) bazy informacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym w szczególności w systemie ZSI.

8.3. Użytkownicy danych o akcjach i udziałach:

1) kierownictwo Ministerstwa Skarbu Państwa,

2) komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji – do bieżącej ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz do przygotowania projektu sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa,

3) bezpośredni użytkownicy systemu ZSI (komórki organizacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa),

4) użytkownicy systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Skarbu Państwa,

5) inne podmioty.

9. Dokumenty transakcyjne stanowiące źródło danych o akcjach i udziałach Skarbu Państwa.

9.1. INFORMACJA O WPROWADZENIU DO EWIDENCJI – wzór WE1 (według załącznika nr 2 do zarządzenia)

Dokument WE1 jest wykorzystywany do dokonywania następujących czynności:

1) zarejestrowania nowopowstałej spółki z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa;

2) przejęcia akcji i udziałów w spółce przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.

Zespół danych, które opcjonalnie zawiera ten dokument zestawiono w punktach 4 i 5.

9.2. Zestaw dokumentów INFORMACJE O WPROWADZENIU ZMIAN DO EWIDENCJI – wzór WE2 i TR od numeru 1 do numeru 10 (według załącznika nr 2 do zarządzenia)

Transakcje i operacje wykonywane na akcjach i udziałach, będących własnością Skarbu Państwa mogą obejmować:

1) zmianę z w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałów o równej wartości nominalnej na udziały o nierównej wartości nominalnej i odwrotnie (WE2);

2) zmiany w kapitale zakładowym spółki:

a) podwyższenie/obniżenie;

b) split/scalenie akcji;

c) podwyższenie/obniżenie wartości nominalnej;

d) umorzenie;

3) zbycie odpłatne i nieodpłatne;

4) połączenia, fuzje, przejęcia spółek;

5) łączenie się przez zawiązanie nowej spółki;

6) tworzenie i rozwiązywanie rezerw na akcjach i udziałach Skarbu Państwa;

7) likwidacja, upadłość spółki, wykreślenia podmiotów z rejestru przedsiębiorców;

8) zmiany organizacyjne i formalno-prawne;

9) korekty stanów w zakresie liczby i wartości akcji i udziałów Skarbu Państwa;

10) zbycie akcji i udziałów Skarbu Państwa z zasobu majątkowego Skarbu Państwa;

11) zmiany liczby akcji i udziałów pomiędzy akcjonariuszami/udziałowcami;

12) zmiany w liczbie głosów.

9.3. POLECENIE KSIĘGOWANIA – wzory PK1 i PK2 (według załącznika nr 2 do zarządzenia)

Główne dokumenty stosowane w systemie ewidencji akcji i udziałów stanowiące podstawę zmian w systemie finansowo-księgowym EGERIA.

PK1 – polecenie księgowania zawierające dane o akcjach lub udziałach Skarbu Państwa wprowadzanych do ewidencji księgowej.

PK2 polecenie księgowania zawierające opis transakcji wraz z podaniem zmian w liczbie i wartości nominalnej akcji i udziałów Skarbu Państwa.

10. Struktura konta analitycznego.

infoRgrafika

11. Schemat przepływu informacji (model)

infoRgrafika

Podstawowym obowiązkiem systemu jest zachowanie stałej drogi przepływu danych oraz stosowanie obowiązku generowania dokumentów transakcyjnych, zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3 do zarządzenia).

12. Procedury i czynności wykonywane w systemie ewidencji akcji i udziałów.

12.1. Zarejestrowanie nowego podmiotu – wprowadzenie do ewidencji poprzez założenie konta analitycznego.

1. Po zarejestrowaniu nowej spółki lub po przejęciu akcji lub udziałów na rzecz Skarbu Państwa komórka organizacyjna właściwa w sprawach nadzoru właścicielskiego wystawia dokument „INFORMACJA O WPROWADZENIU DO EWIDENCJI” (wzór WE1) i przekazuje go wraz z dokumentami źródłowymi – do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ewidencji.

Jednocześnie fakt ten jest automatycznie zapisywany w zintegrowanym systemie informatycznym dostępnym dla wszystkich uprawnionych.

2. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji weryfikuje zgodność danych z dokumentu transakcyjnego z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności – dokument transakcyjny jest cofany do komórki wystawiającej. Po dokonaniu korekty komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji akceptuje dokument transakcyjny.

3. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji wystawia „POLECENIE KSIĘGOWANIA” (wzór PK), z uwzględnieniem odpowiedniego opisu transakcji i przesyła do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach budżetu i finansów.

4. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach budżetu i finansów przeprowadza kontrolę księgową, a poprzez akceptację dokumentu PK zmienia stan w systemie finansowo-księgowym Ministerstwa Skarbu Państwa.

12.2. Wprowadzenie zmian do ewidencji.

1. Komórki organizacyjne, o których mowa w punkcie 8.1, na podstawie zgromadzonych danych wystawiają dokumenty transakcyjne „INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIAN” (WE2 i wzory TR).

2. Dalsza procedura postępowania jest taka sama jak w pkt. 12.1

3. Do dokumentów transakcyjnych (WE2 i TR) dołącza się kopie dokumentów źródłowych, uzasadniających każdą transakcję.

12.3. Zasady wprowadzania danych do systemu ZSI

ZSI zawiera dane niezbędne do prawidłowego prowadzenia ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa. Większość danych wprowadzanych jest do systemu za pomocą dokumentów transakcyjnych, natomiast niektóre dane podlegają rejestracji bezpośrednio w ZSI (bez wykorzystania dokumentów transakcyjnych).

1. Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego, odpowiadają za wprowadzenie następujących danych:

1) wyróżnika wskazującego, że spółka jest notowana na rynku regulowanym;

2) kodu giełdowego;

3) ograniczeń w zbywaniu wynikających ze statutów lub umów spółek z podaniem liczby akcji lub udziałów podlegających ograniczeniu;

4) ograniczeń w zbywaniu wynikających z umów zawartych w trybie prywatyzacji bezpośredniej z podaniem liczby akcji lub udziałów podlegających ograniczeniu;

5) województwa;

6) wyróżnika wskazującego, że spółka ma szczególne znaczenie dla gospodarki państwa (w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji);

7) wyróżnika wskazującego, że spółka ma szczególne znaczenie gospodarczo-obronne (w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.);

W przypadku przekazania wykonywania praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa spółce z udziałem Skarbu Państwa w formie pełnomocnictwa, obowiązek wprowadzania wszelkich zmian w ZSI spoczywa na komórce organizacyjnej, do zadań której należy nadzór właścicielski nad spółką, której udzielono pełnomocnictwa. W polu „Departament prowadzący” należy wpisać nazwę właściwej komórki organizacyjnej, do zadań której należy nadzór właścicielski.

W przypadku przekazania, na podstawie ustawy, wykonywania praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa innemu organowi niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, komórka organizacyjna właściwa w zakresie nadzoru nad spółką której akcje lub udziały są przedmiotem przekazania, ma obowiązek wprowadzenia do ZSI zmiany – w polu „Departament prowadzący” należy wpisać nazwę organu przejmującego.

2. Komórki organizacyjne właściwe w sprawach prywatyzacji mają obowiązek wprowadzenia informacji o czasowych ograniczeniach w zbywaniu akcji, wynikających z umów zawartych z instytucjami finansowymi (bankami inwestycyjnymi i podmiotami świadczącymi usługi maklerskie) w związku z transakcjami realizowanymi za pośrednictwem giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Komórki organizacyjne właściwe w sprawach prywatyzacji mają obowiązek wprowadzania danych o ograniczeniach wynikających z umów zawartych w trybie prywatyzacji pośredniej.

4. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji odpowiada za wprowadzanie następujących danych:

1) kursów zamknięcia akcji na ostatni dzień każdego miesiąca dla spółek notowanych na rynku regulowanym;

2) informacji o akcjach i odcinkach zbiorowych akcji przechowywanych w depozycie papierów wartościowych spółek niepublicznych Ministerstwa Skarbu Państwa.

12.4. Konta księgowe

W księgowości, prowadzonej w systemie EGERIA, zdarzenia związane z operacjami na akcjach i udziałach Skarbu Państwa, ujmowane będą na następujących kontach:

1) 030 – długoterminowe aktywa finansowe;

2) 800 – fundusz jednostki;

3) 226 – długoterminowe należności z tytułu przychodów budżetowych;

4) 228 – należności z tytułu przychodów budżetowych;

5) 758 – przychody z prywatyzacji;

6) 138 – rachunek przychodów z prywatyzacji;

7) 844 – przychody przyszłych okresów z prywatyzacji;

8) 759 – koszty finansowe dotyczące przychodów z prywatyzacji;

9) 075 – odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe.

13. Dokumenty źródłowe, stanowiące podstawę prowadzenia ewidencji

Wykaz dokumentów, które powinny stanowić źródło danych dla systemu ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz dla bazy informacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa:

1) statut lub umowa spółki;

2) uchwały Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników, które zawierają informacje o zmianach struktury kapitału zakładowego, połączeniu z innym podmiotem, przekształceniu, zmianie przedmiotu działalności, siedziby lub firmy spółki;

3) informacja zarządu spółki;

4) wypis z księgi akcyjnej lub księgi udziałów spółki;

5) akcje i odcinki zbiorowe akcji;

6) świadectwa i zaświadczenia depozytowe;

7) umowa sprzedaży akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach;

8) inne umowy zbycia akcji i udziałów z wyłączeniem umów dla uprawnionych pracowników, rolników, plantatorów oraz rybaków, które nie będą dołączane do dokumentów transakcyjnych i są przechowywane w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieodpłatnego udostępniania akcji i udziałów;

9) informacja banku i domu maklerskiego o stanie portfela papierów wartościowych przechowywanych na rachunkach papierów wartościowych Ministra Skarbu Państwa;

10) dyspozycje kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa lub przenoszenia ich na rachunek nabywcy, kierowane do banków i domów maklerskich;

11) uchwały Rady Ministrów i inne akty prawne odnoszące się do zmian w stanie akcji i udziałów Skarbu Państwa;

12) bilans spółki z udziałem Skarbu Państwa, sporządzany na ostatni dzień roku obrotowego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników;

13) ankieta kwartalna;

14) F-01;

15) kwestionariusz Spółki;

16) protokoły zdawczo-odbiorcze w zakresie przejmowania i przekazywania akcji i udziałów Skarbu Państwa;

17) postanowienie sądu,

18) wypis z KRS.

14. Raporty i zestawienia sprawozdawcze sporządzane przez system ewidencji akcji i udziałów

1. Sprawozdania, zestawienia i raporty informacyjno-sprawozdawcze sporządza się w oparciu o systemowe narzędzia informatyczne, zawierające dane, o których mowa w pkt 4 i 5.

2. Corocznie po zakończeniu inwentaryzacji akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku, departament właściwy w sprawach ewidencji, w terminie do dnia 7 marca, przekaże do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach budżetu i finansów wykaz podmiotów z podaniem łącznej wartości nominalnej akcji i udziałów Skarbu Państwa, w celu uzgodnienia z danymi znajdującymi się w księgach. Dodatkowo podawana będzie wartość szacunkowa, wyliczana według poniższych zasad:

1) dla spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu publicznego przyjmuje się wartość rynkową według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia;

2) dla spółek w likwidacji lub upadłości, dla których sąd wydał prawomocne postanowienie o zakończeniu likwidacji lub upadłości oraz dla spółek nieprowadzących działalności przyjmuje się wartość „0”;

3) dla spółek w likwidacji lub upadłości, dla których syndycy lub likwidatorzy podali kapitał podstawowy zamiast kapitału zakładowego podaje się wartość wynikającą z zastosowania algorytmu wynikającego z iloczynu kapitału podstawowego i udziału % Skarbu Państwa w kapitale zakładowym, w przypadku ujemnego kapitału podstawowego przyjmuje się wartość „0”;

4) dla pozostałych spółek przyjmuje się wartość nominalną akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

Przedmiotowy wykaz sporządzany jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Po zakończeniu inwentaryzacji rocznej akcji i udziałów nie należy wystawiać dokumentów transakcyjnych z datą roku poprzedniego.

15. Główne podstawy prawne objęcia przez Skarb Państwa akcji i udziałów oraz powołania spółki z udziałem Skarbu Państwa

Podstawa objęcia akcji lub udziałów*)

Przepis

1

2

za aport

Rozp. Prezydenta RP z 27-06-1934 r. (Dz. U. 57 poz. 502) kodeks handlowy

Ustawa z 15-09-2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) kodeks spółek handlowych

za wkład pieniężny

Rozp. Prezydenta RP z 27-06-1934 r. (Dz. U. 57 poz. 502) kodeks handlowy

Ustawa z 15-09-2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) kodeks spółek handlowych

za aport i wkład pieniężny

Rozp. Prezydenta RP z 27-06-1934 r. (Dz. U. 57 poz. 502) kodeks handlowy

połączenie spółek

Ustawa z 15-09-2000 r. (Dz. U. Nr 94 ,poz. 1037) kodeks spółek handlowych Rozp. Prezydenta RP z 27-06-1934 r. (Dz. U. 57 poz. 502) kodeks handlowy

Ustawa z 15-09-2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) kodeks spółek handlowych

przekształcenie przez Ministra Przekształceń Własnościowych w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa

Art. 5 Ustawy z 13-07-1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 298) o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

przekształcenie przez prezesa Rady Ministrów w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa

Art. 6 Ustawy z 13-07-1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 298) o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

wniesienie przedsiębiorstwa państwowego do spółki

Art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z 13-07-1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 298) o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

wniesienie mienia po likwidowanym przedsiębiorstwie państwowym

Art. 40 Ustawy z 13-07-1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 298) o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

przekształcenie w celu wniesienia do narodowych funduszy inwestycyjnych

Art. 7 ust. 3 Ustawy z 30-04-1993 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 202) o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

przekształcenie o szczególnym znaczeniu

Art. 2 Ustawy z 05-02-1993 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 69) o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

przekształcenie dot. podmiotów z przemysłu cukrowniczego

Ustawa z 26-08-1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. 98, poz. 473)

przekształcenie lub wniesienie – bankowe postępowanie ugodowe

Art. 17 Ustawy z 03-02-1993 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 82) o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

przekształcenie – bankowe postępowanie ugodowe

Art. 45 ust. 2 Ustawy z 03-02-1993 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 82) o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

komercjalizacja

Art. 4 ust. 1 Ustawy z 30-08-1996 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 561) o komercjalizacji i prywatyzacji

komercjalizacja w celu innym niż prywatyzacja

Art. 3 ust. 2 Ustawy z 30-08-1996 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 561) o komercjalizacji i prywatyzacji

komercjalizacja z konwersją wierzytelności

Art. 21 ust. 1 Ustawy z 30-08-1996 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 561) o komercjalizacji i prywatyzacji

wniesienie przedsiębiorstwa państwowego do spółki

Art. 39 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z 30-08-1996 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 561) o komercjalizacji i prywatyzacji

utworzenie spółki decyzją Sejmu

Inny ustawowy przepis szczególny (np. PKP, LOT)

wniesienie akcji Skarbu Państwa do istniejącej spółki

Decyzje bieżące

wniesienia mienia do istniejącej spółki

objęcie w zamian za umorzone wierzytelności wobec „spółki – matki”

przejecie udziałów po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym

przejecie udziałów po zlikwidowanej spółce

zawiązanie spółki przez przedsiębiorstwo państwowe i późniejsze wniesienie mienia do zawiązanej spółki

prywatyzacja bezpośrednia + mienie po zlikwidowanym p.p.

darowizna

postanowienie sądu

w zamian za umorzenie zobowiązań podatkowych w stosunku do Skarbu Państwa

Art. 66 Ustawy z dnia 02-08-1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) Ordynacja podatkowa

przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową

Art. 69 ustawy z 11-04-2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) o działalności leczniczej

art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Art. 49 ust. 2 ustawy z 27-08-2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych

przejęcie z mocy ustawy od innego organu

 

inne

 

*) Dla celów analitycznych dopuszcza się w Zintegrowanym Systemie Informatycznym MSP (ZSI) modyfikację słownika opisującego podstawę objęcia akcji lub udziałów. Modyfikacja słownika nie wymaga zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia.

Lp.

Podstawa prawna powołania spółki*)

1

Rozp. Prezydenta RP z 27-06-1934 r. (Dz. U. 57 poz. 502) kodeks handlowy

2

Ustawa z 15-09-2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) kodeks spółek handlowych

3

Ustawa z 13-07-1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 298) o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

4

Ustawa z 29-12-–1992 r. (Dz. U. 1993, Nr 7 poz. 34) o radiofonii i telewizji

5

Ustawa z 30-04-1993 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 202) o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

6

Ustawa z 05-02-1993 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 69) o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

7

Ustawa z 03-02-1993 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 82) o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

8

Ustawa z 26-08-1994 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 473) o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

9

Ustawa z 30-08-1996 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 561) o komercjalizacji i prywatyzacji

10

Ustawa z 29-08-1997 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 939) Prawo bankowe

11

Ustawa z 14-01-1991 r. (Dz. U. 1997 Nr 26, poz. 143) o spółkach z udziałem zagranicznym

12

Ustawa z 25-08-1981 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 80 ze zmianami) o przedsiębiorstwach państwowych

13

Ustawa z 11-04-2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) o działalności leczniczej

14

Inne przepisy

*) Dla celów analitycznych dopuszcza się w Zintegrowanym Systemie Informatycznym MSP (ZSI) modyfikację słownika opisującego podstawę prawną powołania spółki. Modyfikacja słownika nie wymaga zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia.


Załącznik 2. [WZORY DOKUMENTÓW TRANSAKCYJNYCH I POLECEŃ KSIĘGOWANIA]

Załącznik Nr 2

WZORY DOKUMENTÓW TRANSAKCYJNYCH I POLECEŃ KSIĘGOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 3. [SPOSÓB OBIEGU DOKUMENTÓW W EWIDENCJI AKCJI I UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA REPREZENTOWANEGO PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 3

SPOSÓB OBIEGU DOKUMENTÓW W EWIDENCJI AKCJI I UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA REPREZENTOWANEGO PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Rodzaj informacji
lub dokument

Dokument

Komórka organizacyjna przekazująca

Komórka organizacyjna otrzymująca

Termin przekazania

Załącznik

1

2

3

4

5

6

7

1

Zarejestrowanie spółki utworzonej z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa

WE1

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

Odpis z KRS

■ Akt komercjalizacji

■ Umowa spółki

2

Przejęcie akcji/udziałów przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa

WE1

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Akt notarialny

■ Protokół zdawczo-odbiorczy

3

Zmiana udziałów w spółkach z o.o. z udziałów o równej wartości na udziały o nierównej wartości lub z udziałem o nierównej wartości na udziały o równej wartości

WE2

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Odpis z KRS

■ Umowa spółki

■ Akt notarialny

4

Zmiany w kapitale zakładowym spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa

TR1

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Odpis z KRS

■ Protokoły WZA/ZW

5

Odpłatne zbycie akcji/udziałów w spółce z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa Zbycie przez S.P. akcji/udziałów z zasobu majątkowego Skarbu Państwa

TR2

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego lub/i prywatyzacji

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji oraz budżetu i finansów

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Umowa zbycia akcji/ udziałów

■ Informacja dodatkowa (w przypadku umowy warunkowej)

6

Nieodpłatne zbycie akcji/ udziałów w spółce z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa na rzecz: uprawnionych pracowników; uprawnionych rybaków, rolników i plantatorów

 

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Informacja komórki organizacyjnej prowadzącej nieodpłatne udostępnianie akcji/udziałów

7

Połączenia, fuzje, przejęcia spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa

TR4

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Akt notarialny

■ Odpis z KRS

8

Zmiany ilościowo-wartościowe w ewidencji akcji i udziałów SP, w tym: nieodpłatne zbycie akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz samorządu lub innych podmiotów; korekty stanów po inwentaryzacji; przejęcia akcji/udziałów przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa zwiększające stan posiadania SP

TR5

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego, Komórka organizacyjna właściwa w sprawach nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Umowa zbycia akcji/ udziałów

■ Inne dokumenty potwierdzające

9

Zmiany organizacyjne i formalno-prawne

TR6

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia dokumentu

■ Akt notarialny

■ Odpis z KRS

■ Inne dokumenty potwierdzające

■ W przypadku zmiany stanu na „nie prowadzi działalności”– dokument nie jest wymagany, natomiast każdorazowo należy w uwagach podać przyczynę zmiany stanu

10

Zmiany pakietów akcjonariuszy/wspólników poza SP

TR7

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia i zatwierdzenia dokumentu

 

11

Zmiany pomiędzy transzami SP

TR8

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego, Komórka organizacyjna właściwa w sprawach nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia i zatwierdzenia dokumentu

 

12

Zmiany w liczbie głosów

TR9

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia i zatwierdzenia dokumentu

 

13

Aktualizacja liczby a/u przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia na podstawie informacji Zarządu spółki

TR10

Komórki organizacyjne właściwe w sprawach nadzoru właścicielskiego, Komórka organizacyjna właściwa w sprawach nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wystawienia i zatwierdzenia dokumentu

 

14

polecenie księgowania zawierające dane o akcjach/udziałach Skarbu Państwa wprowadzane do ewidencji księgowej

PK1

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach budżetu i finansów

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania właściwego dokumentu transakcyjnego wraz z dokumentami źródłowymi. Dokumenty źródłowe przechowywane są w komórce organizacyjnej do spraw ewidencji

 

15

Polecenie księgowania zawierające opis transakcji wraz z podaniem zmian w liczbie i wartości nominalnej akcji/ udziałów Skarbu Państwa

PK2

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach ewidencji

Komórka organizacyjna właściwa w sprawach budżetu i finansów

Niezwłocznie lecz nie później niż do 7 dni od otrzymania właściwego dokumentu transakcyjnego wraz z dokumentami źródłowymi. Dokumenty źródłowe przechowywane są w komórce organizacyjnej do spraw ewidencji

 

Załącznik 4. [WZÓR WYKAZU]

Załącznik Nr 4

WZÓR WYKAZU

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-20
  • Data wejścia w życie: 2015-07-16
  • Data obowiązywania: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA