REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 21

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 3 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarze Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny zaciągają w imieniu Ministra zobowiązania finansowe i zatwierdzają wydatki w zakresie wynikającym z realizacji planów finansowych oraz przypisanych im zadań merytorycznych.

9. Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

10. Minister, Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

11. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Departamentu Polityki Właścicielskiej;

3) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

4) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

5) Biura Komunikacji Społecznej;

6) Biura Ministra.

2. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/ udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

5. Minister Andrzej Czerwiński nadzoruje branże i podmioty określone w załączniku Nr 1 z wyłączeniem branży górnictwo węgla kamiennego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o.

6. Minister Andrzej Czerwiński nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.;

2) chemia ciężka, z wyłączeniem Grupa Azoty S.A.;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) media;

8) zarządzanie nieruchomościami;

9) jednostki otoczenia górnictwa;

10) przemysł wydobywczy i kopalin;

11) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

12) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

13) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,

b) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,

c) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

d) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

e) OPAKOMET S.A.,

f) INTRACO S.A.,

g) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

h) DALMOR S.A.,

i) „BUDEXPO” S.A.,

j) EHN S.A.,

k) Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

l) Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.,

15) EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji.

7. Minister Andrzej Czerwiński nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

8. Minister Andrzej Czerwiński nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Minister Andrzej Czerwiński nadzoruje realizację zadań w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych.

3. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1 , z zastrzeżeniem pkt 12:

1) przemysł obronny;

2) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

3) przemysł naftowy;

4) uzdrowiska;

5) gry losowe i zakłady wzajemne;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.;

8) Grupa Azoty S.A.;

9) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;

10) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 2 ust. 6 pkt 14, § 4 ust. 3 pkt 9 oraz w pkt § 5 ust. 2 pkt 30;

11) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji;

12) spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

4. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

5. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

6. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji.

8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje podmioty nieprowadzące działalności.

9. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

10. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje działania zmierzające do utworzenia spółek handlowych lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.

§ 4

1. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

2. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Analiz;

2) Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji;

3) Biura Kontroli.

3. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1, z zastrzeżeniem pkt 1 i 9:

1) górnictwo węgla kamiennego;

2) energetyka;

3) bankowość;

4) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

5) fundacje;

6) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

7) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;

8) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.;

9) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o.

4. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

5. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

6. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

7. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

8. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

9. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

10. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Cezary Gabryjączyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Cezary Gabryjączyk nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1:

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

8) budownictwo;

9) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

10) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

11) przemysł drzewny i papierniczy;

12) przemysł meblowy;

13) przemysł odzieżowy;

14) przemysł surowców odzieżowych;

15) przemysł skórzany;

16) przedsiębiorstwa turystyczne;

17) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

18) wydawnictwa i poligrafia;

19) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

20) agencje przedsiębiorczości;

21) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

22) przemysł koksowniczy;

23) telekomunikacja;

24) zakłady opieki zdrowotnej;

25) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

26) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

27) przemysł spirytusowy;

28) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

29) przemysł cukrowniczy;

30) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

b) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

c) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

d) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

e) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.,

3. Podsekretarz Stanu Cezary Gabryjączyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Cezary Gabryjączyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

§ 6

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 7

1. Przypisanie branż i spółek do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 1–4.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 5.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i poz. 1199.

3) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Andrzej Czerwiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załączniki do zarządzenia Nr 21 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 21)

Załącznik Nr 1

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny
i tworzyw sztucznych

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

7

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

komunikacja lotnicza
i przemysł lotniczy

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

9

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

zarządzanie nieruchomościami

10

H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

11

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

13

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza
i przemysł lotniczy

14.

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

15

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

16

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza
i przemysł lotniczy

17

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

18

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

19

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

20

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

21

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

22.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

24

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

25

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

26

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

27

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

28

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

29

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

przemysł maszynowy

30

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

31

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

32

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

33

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

34

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

35

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

36

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

37

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

przemysł metalowy

38

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

39

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

40

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

Ponadto Departament nadzoruje branżę górnictwo węgla kamiennego.

Załącznik 2. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 10]

Załącznik nr 2

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 10

1. Agencje przedsiębiorczości

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

– Grupa Azoty S.A.

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje

6. Jednostki otoczenia górnictwa, z wyłączeniem Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach

7. Gry losowe i zakłady wzajemne z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku; .

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie

23. Przemysł elektroniczny

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy

31. Przemysł metalowy z wyłączeniem Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy

35. Przemysł skórzany

36. Przemysł spirytusowy

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie

42. Telekomunikacja

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie

46. Zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem Gryf Nieruchomości sp. z o.o.

47. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej

49. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji

50. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

51. Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. w Warszawie

52. Dalmor S.A. w Gdyni

53. INTRACO S.A. w Warszawie

54. „BUDEXPO” S.A.. w Warszawie

55. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie

56. OPAKOMET S.A. w Krakowie

57. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy

58. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu

59. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu sp. z o.o.

60. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

Załącznik 3. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załącznik nr 3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

4

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny
i papierniczy

5

Grupa Azoty.S.A.

Tarnów

chemia ciężka

6

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

przemysł wydobywczy
i kopalin

7

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

8

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

9

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

10

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

11

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

12

LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

przemysł naftowy

13

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny
i tworzyw sztucznych

14

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

15

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

16

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

17

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

18

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

zakłady ubezpieczeń

19

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

20

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

21

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

22

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

gry losowe i zakłady wzajemne

23

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

24

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

25

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

chemia ciężka

26

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

27

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

28

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny oraz bankowość.

Załącznik 4. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik nr 4

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– „BUDEXPO” S.A. w Warszawie

– Dalmor S.A. w Gdyni

– FS Holding S.A. w Lublinie

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie

– INTRACO S.A. w Warszawie

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku

– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu

– OPAKOMET S.A. w Krakowie

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o – Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie – Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. w Białymstoku

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie

– Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

2. podmioty w upadłości w celu likwidacji

3. podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

4. podmioty nieprowadzące działalności

5. spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.


Załącznik 5.

Załącznik Nr 5

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-21
  • Data wejścia w życie: 2015-07-17
  • Data obowiązywania: 2015-07-17
  • Dokument traci ważność: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA