REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 38

ZARZĄDZENIE NR 39
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 60 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zakupu szkoleń powszechnie dostępnych na rynku, skierowanych do przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych i prowadzonych przez podmioty spełniające kryteria określone w § 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015 r, poz. 960), przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.”;

2) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zakupu szkoleń powszechnie dostępnych na rynku, skierowanych do przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych i prowadzonych przez podmioty spełniające kryteria określone w § 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przepisu ust. 3 i 5 nie stosuje się.”;

3) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Dokonywanie zakupów objętych zakresem systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

§ 33a.

1. W przypadku dokonywania zakupów objętych zakresem systemu zarządzania jakością i systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym stosuje się przepisy zarządzenia oraz przepisy rozdziału 7a.

2. W przypadku dokonywania zakupów wymagane jest udokumentowanie wyboru wykonawcy. Od wymogu udokumentowania wyboru wykonawcy można odstąpić jedynie w przypadku, gdy zakup nie ma wpływu na jakość usług objętych systemem zarządzania jakością i jego wartość nie przekracza 5000 złotych brutto.

3. Realizujący wydatek zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny wykonawcy w taki sposób, aby eliminować wykonawców, którzy nie dają rękojmi prawidłowego i rzetelnego realizowania zamówienia.

4. Poza wyżej wymienionymi działaniami zarówno przy rozpoznaniu rynku, kierowaniu zapytań jak i ocenie wykonawców bierze się pod uwagę informacje wynikające z ponownej walidacji współpracy z wykonawcą, o której mowa w ust. 5.

5. Realizujący wydatek zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej walidacji współpracy z wykonawcą. Ocenę tę, wraz z innymi niezbędnymi informacjami, przekazuje się do Biura Dyrektora Generalnego.

6. Biuro Dyrektora Generalnego wprowadza informacje, o których mowa w ust. 5 do prowadzonego na bieżąco rejestru dokonanych zakupów w zakresie objętym systemem zarządzania jakością i systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Wzór formularza rejestru określa załącznik 9a do zarządzenia.

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6 prowadzony jest przez Biuro Dyrektora Generalnego na dysku wspólnym. Kierownicy komórek organizacyjnych dokonujący zakupów oraz właściciele procesów w zakresie objętym systemem zarządzania jakością i systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym posiadają stały dostęp do rejestru.

8. Realizujący wydatek zobowiązany jest do poinformowania o wyborze wykonawcy co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, przekazywana jest wykonawcom pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).


Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA REJESTRU DOKONANYCH ZAKUPÓW W ZAKRESIE OBJĘTYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I SYSTEMEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM]

Załącznik do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 29 września 2015 r. (poz. 38)

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 60 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WZÓR FORMULARZA REJESTRU DOKONANYCH ZAKUPÓW W ZAKRESIE OBJĘTYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I SYSTEMEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-29
  • Data wejścia w życie: 2015-09-29
  • Data obowiązywania: 2015-09-29
  • Dokument traci ważność: 2016-10-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA