reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 oraz z 2015 r., poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 3 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/ wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny zaciągają w imieniu Ministra zobowiązania finansowe i zatwierdzają wydatki w zakresie wynikającym z realizacji planów finansowych oraz przypisanych im zadań merytorycznych.

9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

10. Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Biura Komunikacji Społecznej;

4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12 i § 5 ust. 4;

5) Biura Kontroli.

2. Ministrowi podlega bezpośrednio pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz .U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/ udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

5. Minister nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 1.

6. Minister nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Agencji Mienia Wojskowego.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk pełni funkcję pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

2. Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Spółek Kluczowych, w ramach wydzielonych zasobów.

3. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 2.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

2) Departamentu Analiz;

3) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

4) Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych.

2. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 3 oraz:

1) fundacje;

2) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem:

a) Bondspot S.A.,

b) Dalmor S.A.,

c) Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK-Rzeszów Sp. z o.o.,

e) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.,

f) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

g) Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

h) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S. A.,

i) Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.;

3) podmioty w upadłości i likwidacji;

4) spółki nieprowadzące działalności;

5) spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

3. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

4. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

5. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

6. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

7. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

8. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

9. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje działania zmierzające do utworzenia spółek handlowych lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.

10. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

11. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

12. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje realizację zadań z zakresu współpracy europejskiej w obszarze pomocy publicznej.

13. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i procesowego;

2) Departamentu Polityki Właścicielskiej;

3) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

4) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

5) Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji.

2. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 4.

3. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje realizację działań z zakresu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12.

5. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

6. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

7. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

8. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

9. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

10. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

11. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 6

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 7

1. Przypisanie podmiotów do nadzoru Członków Kierownictwa przedstawiają załączniki Nr 1–4.

2. Przypisanie branż i podmiotów do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 5–8.

3. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 9.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do Zarządzenia Nr 52 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 23 listopada 2015 r. (poz. 51)

Załącznik nr 1

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

WARSZAWA

2

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

WARSZAWA

3

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

 

Załącznik 2. [PODMIOTY W NADZORZE SEKRETARZA STANU WOJCIECHA KOWALCZYKA]

Załącznik nr 2

PODMIOTY W NADZORZE SEKRETARZA STANU WOJCIECHA KOWALCZYKA

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT S.A.

KATOWICE

2

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

3

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.

KATOWICE

4

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KATOWICE

5

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „PSK-RZESZÓW” SP. Z O.O.

RZESZÓW

6

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

BYTOM

7

TOWARZYSTWO FINANSOWE SILESIA SP. Z O.O.

KATOWICE

8

„WĘGLOKOKS” S.A.

KATOWICE

 

Załącznik 3. [PODMIOTY W NADZORZE PODSEKRETARZA STANU HENRYKA BARANOWSKIEGO]

Załącznik nr 3

PODMIOTY W NADZORZE PODSEKRETARZA STANU HENRYKA BARANOWSKIEGO

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AGENCJA KAPITAŁOWO-ROZLICZENIOWA S.A.

WARSZAWA

2

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

BIELSKO-BIAŁA

3

„ARELAN” S.A.

ŁÓDŹ

4

BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.

BIELSKO-BIAŁA

5

„BINGO CENTRUM” SP. Z O.O.

KATOWICE

6

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ

SĘKOCIN STARY

7

BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL” S.A.

BYDGOSZCZ

8

CENTRALA FARMACEUTYCZNA „CEFARM” S.A.

WARSZAWA

9

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

BYTOM

10

CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SP. Z O.O.

WARSZAWA

11

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO SP. Z O.O.

LĘDZINY

12

CENTRUM BIUROWE PLAC GRUNWALDZKI S.A.

KATOWICE

13

„CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD” S.A.

WARSZAWA

14

CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI „PREMA” S.A.

KIELCE

15

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.

GDAŃSK

16

CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A.

BIAŁYSTOK

17

CHŁODNIA „MORS-WOLA” SP. Z O.O.

WARSZAWA

18

CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.

SZCZECIN

19

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.

WROCŁAW

20

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „DOZAMEL” SP. Z O.O.

WROCŁAW

21

„DRAGMOR” SP. Z O.O.

KRAKÓW

22

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A.

KATOWICE

23

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

CHORZÓW

24

ENEA S.A.

POZNAŃ

25

ENERGA S.A.

GDAŃSK

26

EUROLOT S.A. W WARSZAWIE W LIKWIDACJI

WARSZAWA

27

FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

28

FABRYKA MASZYN INTROLIGATORSKICH „INTROMA” SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

29

FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ

30

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A.

BĘDZIN

31

FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW „BISON-BIAL” S.A.

BIELSK PODLASKI

32

FABRYKA SZLIFIEREK „FAS GŁOWNO” SP. Z O.O.

GŁOWNO

33

FAGUM-STOMIL S.A.

ŁÓDŹ

34

GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A.

SZCZYRK

35

GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA

GRZYBÓW

36

GRUPA AZOTY S.A.

TARNÓW

37

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

PUŁAWY

38

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA

POLICE

39

GRUPA LOTOS S.A.

GDAŃSK

40

GRYF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

SZCZECIN

41

H. CEGIELSKI POZNAŃ S.A.

POZNAŃ

42

HOTELE OLSZTYN SP. Z O.O.

OLSZTYN

43

HUTMAR S.A.

CZĘSTOCHOWA

44

„INOFAMA” S.A.

INOWROCŁAW

45

INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.

WROCŁAW

46

KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA S.A.

KRAKÓW

47

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

LUBIN

48

KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH „KOSMIN” SP. Z O.O.

BIELANY WROCŁAWSKIE

49

LOTOS PETROBALTIC S.A.

GDAŃSK

50

LS AIRPORT SERVICES S.A.

WARSZAWA

51

„LUBELSKI RYNEK HURTOWY” S.A.

ELIZÓWKA

52

LUBINEX SP. Z O.O.

LUBIN

53

MAŁOPOLSKI RYNEK HURTOWY S.A.

TARNÓW

54

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.

KRASNE

55

MEPROZET KOŚCIAN S.A.

KOŚCIAN

56

METRON-NIGA SP. Z O.O.

KRAKÓW

57

METRON-TERM SP. Z O.O.

TORUŃ

58

MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA S.P. Z O.O.

WARSZAWA

59

NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.

BRZESZCZE

60

NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE SP. Z O.O.

KRAKÓW

61

OPAKOMET S.A.

KRAKÓW

62

OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU

WARSZAWA

63

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY W WARSZAWIE

WARSZAWA

64

PIASTOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SP. Z O.O.

PIASTÓW

65

PKS MRĄGOWO SP. Z O.O.

MRĄGOWO

66

PODKARPACKIE CENTRUM HURTOWE AGROHURT S.A.

RZESZÓW

67

„POLBUS-PKS” SP. Z O.O WE WROCŁAWIU

WROCŁAW

68

POL-MOT HOLDING S.A.

WARSZAWA

69

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

WARSZAWA

70

POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. W WARSZAWIE

WARSZAWA

71

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

PŁOCK

72

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A.

WARSZAWA

73

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

WARSZAWA

74

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

WARSZAWA

75

POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW S.A.

WARSZAWA

76

POLSKIE RADIO RDC S.A.

WARSZAWA

77

POLSKIE RADIO RZESZÓW S.A.

RZESZÓW

78

POLSKIE RADIO S.A.

WARSZAWA

79

POLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.

SZCZECIN

80

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE S.A.

KRAKÓW

81

POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

GDAŃSK

82

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO ODRA 3 SP. Z O.O.

SZCZECIN

83

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A.

KRAKÓW

84

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A.

WARSZAWA

85

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY TRAS KOMUNIKACYJNYCH „TRAKT” W SZCZECINIE SP. Z O.O.

SZCZECIN

86

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

DĘBICA

87

PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH PRZYJAŹŃ S.A.

PŁOCK

88

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

CZĘSTOCHOWA

89

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE S.A.

WARSZAWA

90

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP Z O. O W PRZEMYŚLU

PRZEMYŚL

91

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O.

GNIEZNO

92

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBLIŃCU SP. Z O.O.

LUBLINIEC

93

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM S.A.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

94

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

95

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SP. Z O.O

ZIELONA GÓRA

96

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FERMA-POL SP. Z O.O.

ZALESIE

97

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH „NAFTOPORT” SP. Z O.O.

GDAŃSK

98

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE „NIDA” SP. Z O.O.

WARSZAWA

99

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH PUH SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

100

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW POWSZECHNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ S.A.

KATOWICE

101

PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE „RZECZPOSPOLITA” SP. Z O.O.

WARSZAWA

102

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ „CEZAS” SP. Z O.O.

BIAŁYSTOK

103

RADIO BIAŁYSTOK S.A.

BIAŁYSTOK

104

RADIO GDAŃSK S.A.

GDAŃSK

105

Radio KATOWICE S.A.

KATOWICE

106

Radio KIELCE S.A.

KIELCE

107

Radio KOSZALIN S.A.

KOSZALIN

108

Radio KRAKÓW S.A.

KRAKÓW

109

RADIO LUBLIN S.A.

LUBLIN

110

RADIO ŁÓDŹ S.A.

ŁÓDŹ

111

RADIO MERKURY S.A.

POZNAŃ

112

RADIO OLSZTYN S.A.

OLSZTYN

113

RADIO OPOLE – S.A.

OPOLE

114

RADIO POMORZA I KUJAW S.A.

BYDGOSZCZ

115

RADIO WROCŁAW S.A.

WROCŁAW

116

RADIO ZACHÓD S.A.

ZIELONA GÓRA

117

REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A.

CZĘSTOCHOWA

118

ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” S.A.

LEGNICA

119

ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA ELBLĄSKA” S.A.

ELBLĄG

120

„ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY” S.A.

RADOM

121

SIARKOPOL GDAŃSK S.A.

GDAŃSK

122

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

ORZECHOWO

123

SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE S.A.

POLANICA-ZDRÓJ

124

„SPOMASZ” BEŁŻYCE S.A.

BEŁŻYCE

125

STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ

126

STUDIO FILMOWE KRONIKA POLSKA KRONIKA FILMOWA SP. Z O.O.

WARSZAWA

127

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH SP. Z O.O.

BIELSKO-BIAŁA

128

STUDIO MINIATUR FILMOWYCH SP. Z O.O.

WARSZAWA

129

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” S.A.

WARSZAWA

130

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

KATOWICE

131

TELEWIZJA POLSKA S.A.

WARSZAWA

132

TERMOIZOLACJA CENTRUM SP. Z O.O.

ZABRZE

133

TEXTILIMPEX SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

134

WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.

WAŁBRZYCH

135

WARS S.A.

WARSZAWA

136

„WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY” S.A. W BRONISZACH

BRONISZE

137

WARSZAWSKIE ZAKŁADY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO S.A.

WARSZAWA

138

WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SP. Z O.O.

TULCE

139

WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SP. Z O.O.

WARSZAWA

140

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH SP. Z O.O.

KATOWICE

141

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SP. Z O.O.

WARSZAWA

142

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO „MESKO – AGD” SP. Z O.O.

SKARŻYSKO-KAMIENNA

143

ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO CORA-TEX W KRASNYMSTAWIE S.A.

KRASNYSTAW

144

ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH „ARTECH” SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

145

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA

CHORZÓW

146

ZAKŁADY CERAMICZNE „BOLESŁAWIEC” W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

 

147

ZAKŁADY CHEMICZNE „JELCHEM” S.A.

JELENIA GÓRA

148

ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A.

RUDNIKI

149

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A.

OLEŚNICA

150

ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO 9 MAJA S.A.

ŁÓDŹ

151

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMINIACZANEGO ZETEPEZET SP. Z O.O.

PIŁA

152

ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE TEOFILÓW S.A.

ŁÓDŻ

153

ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ „CHEMAR” S.A.

KIELCE

154

„ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY” S.A.

ZIELONA GÓRA

 

Załącznik 4. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA]

Załącznik nr 4

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

WARSZAWA

2

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WARSZAWA

3

BONDSPOT S.A.

WARSZAWA

4

DALMOR S.A.

 

5

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

WARSZAWA

6

HUTA STALOWA WOLA S.A.

STALOWA WOLA

7

INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O.

WARSZAWA

8

KOPALNIA SOLI BOCHNIA SP. Z O.O.

BOCHNIA

9

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” S.A.

WIELICZKA

10

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.

TORUŃ

11

KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

WARSZAWA

12

MESKO S.A.

SKARŻYSKO KAMIENNA

13

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

GDYNIA

14

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO „STOMIL” Sp. Z O.O.

POZNAŃ

15

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INFORMACJI ZAGRANICZNYCH S.A.

WARSZAWA

16

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

RADOM

17

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A.

KOŁOBRZEG

18

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

WARSZAWA

19

POLSKI HOLDING OBRONNY SP. Z O.O.

WARSZAWA

20

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.

GDAŃSK

21

POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

22

POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE W GDYNI

GDYNIA

23

POLSKIE TATRY S.A.

ZAKOPANE

24

P.P. POLSKA ŻEGLUGA MORSKA

SZCZECIN

25

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PORT RYBACKI GRYF SP. Z O.O.

SZCZECIN

26

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO SP. Z O.O.

TRZEMESZNO

27

PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.

STOISŁAW

28

TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

WARSZAWA

29

„STOMIL–POZNAŃ” S.A.

POZNAŃ

30

UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.

KRYNICA-ZDRÓJ

31

UZDROWISKO RABKA S.A.

RABKA-ZDRÓJ

32

WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

WARSZAWA

33

WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” S.A.

WARSZAWA

34

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH ARTGOS S.A.

BRZOZÓW

35

ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” S.A.

BYDGOSZCZ

36

ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE „ZĘBIEC” W ZĘBCU S.A.

ZĘBIEC

37

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.

SZCZECIN

38

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

GDAŃSK

39

ZARZĄD MORSKIEGO PROTU GDYNIA S.A.

GDYNIA

40

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.

NIEDZICA

 

Załącznik 5. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załącznik nr 5

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Cobrabid sp. z o.o.

Warszawa

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

7

Eurolot S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

9

Gryf Nieruchomości sp. z o.o.

Szczecin

10

H. Cegielski – Poznań S.A.

Poznań

11

Hutmar S.A.

Częstochowa

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

13

LS Airport Services S.A.

Warszawa

14

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o.

Warszawa

15

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

16

Polskie Linie Lotnicze Lot S.A.

Warszawa

17

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 sp. z o.o.

Szczecin

19

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

20

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” sp. z o.o.

Szczecin

23

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o.

Łódź

24

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

25

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

26

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.

Katowice

27

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

28

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

Katowice

29

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

30

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o.

Bolesławiec

31

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.

Zębiec

32

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.

Piła

33

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

34

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

 

Załącznik 6. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 2 PKT 2]

Załącznik nr 6

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 2 PKT 2

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

– Grupa Azoty S.A.

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.;

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Jednostki otoczenia górnictwa, z wyłączeniem Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach,

– Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł Cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy.

23. Przemysł elektroniczny.

24. Przemysł elektrotechniczny.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

26. Przemysł gazowy, z wyłączeniem: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy z wyłączeniem Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.;

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem Gryf Nieruchomości sp. z o.o.

47. Żegluga i porty z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

49. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

50. Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. w Warszawie.

51. Dalmor S.A. w Gdyni.

52. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie.

53. OPAKOMET S.A. w Krakowie.

54. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy.

55. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu sp. z o.o.

56. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

Załącznik 7. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załącznik nr 7

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

Bondspot S.A.

Warszawa

2

ENEA S.A.

Poznań

3

ENERGA S.A.

Gdańsk

4

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

5

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

6

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

7

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

8

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

9

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

10

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

11

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

12

LOTOS PETROBALIC S.A.

Gdańsk

13

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” sp. z o.o.

Poznań

14

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

15

Polski Koncern NAFTOWY ORLEN S.A.

Płock

16

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

17

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

18

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

19

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

20

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK RZESZÓW” sp. z o.o.

Rzeszów

21

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o.

Gdańsk

22

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

23

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

24

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

25

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

26

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

27

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

28

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny, górnictwo węgla kamiennego i bankowość.

Załącznik 8. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik nr 8

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

- Bondspot S. A. w Warszawie

- Dalmor S.A. w Gdyni

- Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach

- Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie

- LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku

- OPAKOMET S.A. w Krakowie

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

- Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku

- Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy

- Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie

- Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

- Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie

- Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie

- Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

5. Spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama