REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)2, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu nadzorują przypisane im w zarządzeniu podmioty oraz, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 3 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny zaciągają w imieniu Ministra zobowiązania finansowe i zatwierdzają wydatki w zakresie wynikającym z realizacji planów finansowych oraz przypisanych im zadań merytorycznych.

9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

10. Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 i § 5 ust. 3.

2. Ministrowi Skarbu Państwa podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu Państwa zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu Państwa, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty.

5. Minister Skarbu Państwa nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 1.

6. Minister Skarbu Państwa nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Agencji Mienia Wojskowego.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Marek Zagórski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Przekształceń Własnościowych;

2) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej.

2. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 2.

3. Sekretarz Stanu Marek Zagórski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

4. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

5. Sekretarz Stanu Marek Zagórski koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

6. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

8. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

9. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje działania zmierzające do utworzenia spółek handlowych lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.

10. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

11. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje realizację zadań z zakresu współpracy europejskiej w obszarze pomocy publicznej.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

2) Departamentu Rynków Kapitałowych.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 3.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza nadzoruje realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju;

2) Departamentu Prawnego;

3) Departamentu Spółek Strategicznych.

2. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 4.

3. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje realizację działań z zakresu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11.

4. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne, z wyłączeniem procesów legislacyjnych dotyczących Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

6. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

2) Departamentu Prawno-Procesowego;

3) Biura Audytu i Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 5.

3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

5. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje procesy legislacyjne dotyczące Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

6. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Dyrektor Generalna Anna Mańk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Dyrektora Generalnego;

3) Biura Kadr.

2. Dyrektor Generalna Anna Mańk koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 8

1. Przypisanie podmiotów do nadzoru Członków Kierownictwa przedstawiają załączniki Nr 1–5.

2. Przypisanie podmiotów do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 6–9.

3. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik Nr 10.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211 i poz. 1220 oraz z 2016 r. poz. 34.

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do Zarządzenia Nr 14 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 13 maja 2016 r. (poz. 14)

Załącznik Nr 1

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

 

Załącznik 2. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ SEKRETARZA STANU MARKA ZAGÓRSKIEGO]

Załącznik Nr 2

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ SEKRETARZA STANU MARKA ZAGÓRSKIEGO

I. Podmioty z udziałem Skarbu Państwa z następujących branż: Przemysł Surowców Odzieżowych, Przemysł Odzieżowy, Hodowla Zwierząt i Hodowla Zwierząt-SHIUZ, Rolnicze Rynki Hurtowe:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

ARELAN S.A.

Łódź

2

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Bielsko-Biała

3

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Wrocław

4

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka

5

LUBINEX Sp. z o.o.

Lubin

6

Małopolski Rynek Hurtowy SA

Tarnów

7

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.

Krasne

8

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Rzeszów

9

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o.

Zalesie

11

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy GIEŁDA HURTOWA S.A.

Legnica

12

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.

Elbląg

13

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Radom

14

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

Bydgoszcz

15

TEXTILIMPEX Sp. z o.o.

Łódź

16

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Wałbrzych

17

WARMIA S.A.

Kętrzyn

18

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Bronisze

19

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

Poznań

20

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Tulce

21

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.

Krasnystaw

22

Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.

Łódź

23

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

24

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

Zielona Góra

 

II. Podmioty, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 15%:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AGPOL S.A.

Warszawa

2

ARCHIMEDES S.A.

Wrocław

3

ARMAK Sp. z o.o.

Sosnowiec

4

Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

Białystok

5

Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

6

BIS-SUKCES Sp. z o.o.

Lublin

7

C. Hartwig Gdynia S.A.

Gdynia

8

CALFROST Sp. z o.o.

Kalisz

9

CEFARM-RZESZÓW S.A. w Rzeszowie

Wrocław

10

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek sp. z o.o.

Pruszków

11

Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.

Skierniewice

12

EHN S.A.

Studzienice

13

ELEKTRIM – MEGADEX S.A.

Warszawa

14

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

15

ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ S.A.

Poznań

16

Elektromontaż Gdańsk S.A.

Gdańsk

17

Emilia Nieruchomości Sp. z o.o.

Warszawa

18

Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.

Łódź

19

Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” S.A.

Koszalin

20

Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o.

Katowice

21

Federal-Mogul BIMET S.A.

Gdańsk

22

FP SPOMAX S.A.

Ostrów Wielkopolski

23

Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „GROWAG” Sp. z o.o.

Zdrój

24

HOLAGRA Sp. z o.o.

Leszno

25

INWESTSTAR S.A.

Starachowice

26

KOFAMA Koźle S.A.

Kędzierzyn Koźle

27

KOLSTER Sp. z o.o.

Olsztyn

28

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Końskie

29

LOGOTEC ENGINEERING S.A.

Mysłowice

30

Łambinowicka Fabryka Maszyn „Celpa” S.A.

Łambinowice

31

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Leszno

32

Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „SPOMASZ” – Nakło Sp. z o.o.

Nakło nad Notecią

33

OBR S.A.

Płock

34

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp z o.o.

Warszawa

35

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

Turek

36

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Kleczew

37

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa

38

PKS Sp. z o.o.

Kozienice

39

POLMO GNIEZNO Sp. z o.o.

Gniezno

40

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.

Warszawa

41

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Gdańsk

42

Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroma” Sp. z o.o.

Świerklaniec

43

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

44

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o.

Brusy

45

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie sp. z o.o.

Wołów

46

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Dębica

47

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A.

Katowice

48

Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A.

Jelcz Laskowice

49

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HORN Sp. z o.o.

Kielce

50

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Gdańsk

51

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Warszawa

52

PZL SĘDZISZÓW S.A.

Sędziszów Małopolski

53

„PZZ AGRO-PIAST” S.A.

Chorzelów k/Mielca

54

Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A.

Strzyżów

55

RAPZ Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza

56

REMA S.A.

Reszel

57

Stilna S.A.

Bytom

58

SUPON USŁUGI Sp. z o.o.

Białystok

59

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

60

TARPOM S.A.

Tarnowiec

61

Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAŁA GÓRA Sp. z o.o.

Smardzewice

62

UML Development Sp. z o.o.

Katowice

63

UNICON Spółka z o.o.

Białogard

64

Veolia Południe Sp. z o.o.

Tarnowskie Góry

65

Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.

Bydgoszcz

66

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

Gliwice

67

WELUX S.A

Wrocław

68

WMB w Pyskowicach S.A.

Pyskowice

69

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A.

Krosno

70

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Ostróda

71

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.

Bukowno

72

Zakłady Maszynowe „HAMECH” sp. z o.o.

Hajnówka

73

Zakłady Mięsne „PEKPOL OSTROŁĘKA” S.A.

Ławy

 

III. Podmioty w upadłości:

Lp.

Nazwa podmiotu

Miejscowość

1

2

3

1

AUTOSAN S.A. w upadłości

Sanok

2

CHMIEL POLSKI S.A. w upadłości

Lublin

3

Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

4

DOM POLSKI S.A. w upadłości w Ostravie

Ostraval (R. Czeska)

5

Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości

Kraków

6

Fabryka Form Metalowych Formet S.A. w upadłości

Bydgoszcz

7

Fabryka Łączników Radom S.A. w upadłości

Siedlce

8

Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości

Leżajsk

9

Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości

Chorzów

10

Huta BATORY S.A. w upadłości

Chorzów

11

Huta Ostrowiec S.A. w upadłości

Ostrowiec Świętokrzyski

12

Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE SA w upadłości

Zawiercie

13

Jeleniogórska Przędzalnia Czesankowa ANILUX S.A. w upadłości

Jelenia Góra

14

Kama Foods S.A. w upadłości

Warszawa

15

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości

Warszawa

16

Kombinat Budowlany Kołobrzeg sp. z o.o. w upadłości

Bezpraw

17

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości

Wilków

18

KORONKI S.A. w upadłości

Brzozów

19

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości

Krosno

20

MAXER S.A. w upadłości

Poznań

21

METALCHEM Sp. z o.o. w upadłości

Annopol

22

Młyn Agregatowy Sp. z o.o. w upadłości

Kostrzyn nad Odrą

23

PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości

Nowy Targ

24

POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości

Pawłówko

25

Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości

Warszawa

26

Pralnia Centralna Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

27

Przedsiębiorstwo CERAMIX Sp. z o.o. w upadłości

Brześć Kujawski

28

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości

Lędziny

29

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o. w upadłości

Wągrowiec

30

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. w upadłości

Dzierżoniów

31

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości

Kielce

32

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości

Busko-Zdrój

33

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. w upadłości

Jędrzejów

34

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. w upadłości

Żywiec

35

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości

Ożarów Mazowiecki

36

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. w upadłości

Rzeszów

37

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości

Zgorzelec

38

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości

Kozłów

39

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości

Wola Rębkowska

40

Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku S.A. w upadłości

Płońsk

41

Przędzalnia Czesankowa WELDORO Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

42

Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości

Zawiercie

43

Stocznia Gdańska S.A. w upadłości

Gdańsk

44

Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Gdynia

45

STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

46

Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości

Szczecin

47

Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” S.A. w upadłości

Strzegom

48

Szczecińska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. w upadłości

Szczecin

49

Tłocznia Metali „Pressta” S.A. w upadłości

Bolechowo

50

Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMBUD” S.A. w upadłości

Tomaszów Lubelski

51

Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości

Gdańsk

52

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości

Mielec

53

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości

Mielec

54

Zakłady Elektroniczne „WAREL” Spółka Akcyjna w upadłości

Warszawa

55

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości

Dzierżoniów

56

Zakłady Metalowe „ŁUCZNIK” S.A. w upadłości

Radom

57

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w upadłości

Bydgoszcz

58

Zakłady Mięsne w Lublinie „LUBMEAT” S.A. w upadłości

Lublin

59

Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” S.A. w upadłości

Czarna Woda

60

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w upadłości

Leśna k. Lubania Śląskiego

61

Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. w upadłości

Kutno

62

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. w upadłości

Osiedle Niewiadów

63

Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości

Tomaszów Mazowiecki

64

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości (przemysł obronny)

Pionki

65

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości

Lublin

66

Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A. w upadłości

Suchedniów

 

IV. Podmioty w likwidacji:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agroma Kutno Sp. z o.o. w likwidacji

Kutno

2

Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Sp. z o.o. w likwidacji

Zduńska Wola

3

Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT” w Warszawie Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

4

Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacji

Kaszewy Kościelne

5

Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

6

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji

Cieszyn

7

GEOPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o. w likwidacji

Gdańsk

8

Huta Jedność S.A. w likwidacji

Siemianowice Śląskie

9

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji

Katowice

10

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu w likwidacji

Tarnobrzeg

11

Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w likwidacji

Męcinka

12

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji

Świebodzin

13

Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji

Szczecin

14

METRON-SYSTEM Sp. z o.o. w likwidacji

Olsztyn

15

PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji

Nowa Sól

16

Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

17

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

18

Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Poznań

19

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji

Zambrów

20

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji

Tczew

21

Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji

Kazimierza Wielka

22

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o. w likwidacji

Otwock

23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w likwidacji

Puławy

24

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o.o. w likwidacji

Myszków

25

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Rybnik

26

Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Sp. z o.o. w likwidacji

Poznań

27

Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji

Dubie

28

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji

Kobyłka

29

Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji

Częstochowa

30

Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Rzeszów

31

Studio Filmowe Fenix Film Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

32

Techfilm Spółka z o.o. w likwidacji

Warszawa

33

Tradecom S.A. w likwidacji

Mielec

34

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

35

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

36

WISKORD S.A. w likwidacji

Szczecin

37

WITAR S.A. w likwidacji

Poznań

38

Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

39

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” S.A. w likwidacji

Andrychów

40

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna w likwidacji

Warszawa

41

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

42

Zakłady Mięsne w Kępnie SA w likwidacji

Kępno

43

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

44

Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji

Bielsko-Biała

45

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. w likwidacji

Iława

46

Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji

Korsze

 

V. Podmioty nieprowadzące działalności:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we Włocławku w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Włocławek

2

Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. (nie prowadzenie działalności)

Racibórz

3

BEZETEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Bytom

4

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A. (nie prowadzi działalności)

Bielsko-Biała

5

BRZESKIAUTO S.A. w likwidacji

Warszawa

6

Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

7

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Wrocław

8

Eko-Rol-Serwis Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Czerwionka-Leszczyny

9

ELSTAR S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Stargard Szczeciński

10

ENERGOPOL-TRADE-INSTAL SA w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

11

Fabryka Radiatorów „Stąporków” S.A. (nie prowadzenie działalności)

Stąporków

12

Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Dąbrowa Górnicza

13

Interagri – Polska Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Gałowo

14

Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Sp. z o.o.(nie prowadzi działalności)

Warszawa

15

Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

16

KRZYWA S.A. (nie prowadzi działalności)

Legnica

17

LEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kamienna Góra

18

Lotnisko Łask Sp. z o.o.

Łask

19

Łódzki Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Widzew

20

Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Warszawa

21

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji

Wołczyn

22

PKS-IWOPOL Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skarżysko Kamienna

23

POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji

Gniezno

24

PORTY-ODRZAŃSKIE S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Opole

25

PREFBET SA (nie prowadzi działalności)

Katowice

26

PRO-AGRO S.A. (nie prowadzi działalności)

Kunów

27

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji „OSTROWIEC” S.A. po upadłości (nie prowadzi działalności)

Ostrowiec Św.

28

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inwestment – Polam Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

29

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Rozwoju INWEST-KOMPLEX Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Bydgoszcz

30

Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej PILTAR Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Piła

31

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów i Prefabrykatów Budowlanych „WIPRO” S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Siemianowice Śląskie

32

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BEPEBE Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Biała Podlaska

33

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego MIĘSPOL Sp. z o.o. w likwidacji

Bytom

34

Śląski Rynek Rolno-Przemysłowy w Będzinie S.A. (nie prowadzi działalności)

Będzin

35

TERRA-FINANCE S.A. w likwidacji

Poznań

36

TONSIL S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Września

37

Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Warszawa

38

Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” S.A. (po upadłości – nie prowadzi działalności)

Kurów

39

Zakłady Górniczo-Hutnicze „SABINÓW” S.A. (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

40

Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skawina

41

Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Zabrze

42

Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Grodzisk Wielkopolski

43

Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Witaszyczki

44

ZMK S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

 

Załącznik 3. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU PAWŁA GRUZĘ]

Załącznik Nr 3

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU PAWŁA GRUZĘ

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bielsko-Biała

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

3

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S. A.

Katowice

5

CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN

Warszawa

6

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

7

Chłodnia Białystok S.A.

Białystok

8

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.

Szczecin

9

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie

Koszalin

10

Fundacja – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”

Warszawa

11

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Warszawa

12

Fundacja „Fundusz Współpracy”

Warszawa

13

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Warszawa

14

Fundacja „POMOC” w likwidacji

Poznań

15

Fundacja „Progress and Business”

Kraków

16

Fundacja „Promocja Polska”

Warszawa

17

Fundacja „Wiecznej Pamięci”

Warszawa

18

Fundacja Agencja Rozwoju Komunalnego w likwidacji

Warszawa

19

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Kraków

20

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź

21

Fundacja Kultury

Warszawa

22

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Warszawa

23

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa

23

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej w likwidacji

Warszawa

25

Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

26

Fundacja Polskie Centrum Produktywności

Warszawa

27

Fundacja Pomocy Akcjonariatowi Pracowniczemu

Białka

28

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Warszawa

29

FUNDACJA PRACOWNICZA FSO w likwidacji

Warszawa

30

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Warszawa

31

Fundacja Restrukturyzacji POLTEGOR – projekt

Wrocław

32

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Puck

33

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Suwałki

34

Fundacja Rozwoju Rynku i Własności im. Stanisława Małachowskiego i Piotra Drzewieckiego

Warszawa

35

Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego w likwidacji

Warszawa

36

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa

37

Fundacja Rozwoju Systemu Finansowego w likwidacji

Warszawa

38

Fundacja Rozwoju Turystyki „TOURIN” w likwidacji

Warszawa

39

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Warszawa

40

Fundacja Społeczności Giełdowych

Warszawa

41

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

42

Fundacja Wspierania Prywatyzacji P.P.Cukr. „Dobrzelin” w Dobrzelinie

Dobrzelin

43

Fundacja Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Dostaw Eksportowych Wytwórni Materiałów Budowlanych Fabex-Zremb

Warszawa

44

FUNDACJA WSPOMAGANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI w likwidacji

Warszawa

45

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Warszawa

46

GRUPA AZOTY S.A.

Tarnów

47

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.

Grzybów

48

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Puławy

49

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Police

50

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

51

HUTMAR S.A.

Częstochowa

52

KGHM „Polska Miedź” S.A.

Lubin

53

METRON-NIGA Sp. z o.o.

Kraków

54

METRON-TERM Sp. z o.o.

Toruń

55

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

56

PKS Mrągowo Sp. z o.o.

Mrągowo

57

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów

Biała Podlaska

58

POLBUS-PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wrocław

59

Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Warszawa

60

Polska Fundacja Promocji Kadr

Warszawa

61

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Szczecin

62

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

63

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

64

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

65

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

66

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

67

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

68

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Dębica

69

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna

Częstochowa

70

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Przemyśl

71

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

72

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Lubliniec

73

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Ostrowiec Świętokrzyski

74

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski

75

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Zielona Góra

76

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

77

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Nida” Sp. z o.o.

Warszawa

78

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A

Katowice

79

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

80

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o.

Białystok

81

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.

Warszawa

82

WARS S.A.

Warszawa

83

Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO – AGD” Sp. z o.o.

Skarżysko-Kamienna

84

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o.

Łódź

85

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A.

Chorzów

86

Zakłady Chemiczne „JELCHEM” S.A.

Jelenia Góra

87

Zakłady Kórnickie

Kórnik

88

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

89

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

 

Załącznik 4. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA]

Załącznik Nr 4

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

Warszawa

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

Warszawa

3

BINGO CENTRUM Sp. z o.o.

Katowice

4

BondSpot S.A.

Warszawa

5

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

6

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

7

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

8

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

9

Centrum Handlowe Wschód S.A.

Warszawa

10

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.

Kielce

11

DALMOR S.A.

Gdynia

12

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Wrocław

13

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

Wrocław

14

DRAGMOR Sp. z o.o.

Kraków

15

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Katowice

16

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

17

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

18

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” sp. z o.o.

Łódź

19

Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o.

Bydgoszcz

20

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

21

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A.

Bielsk Podlaski

22

Fabryka Szlifierek „FAS Głowno” sp. z o.o.

Głowno

23

FAGUM-STOMIL S.A.

Łódź

23

Fundacja GPW

Warszawa

25

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

26

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

27

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

28

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

29

Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Olsztyn

30

INOFAMA S.A.

Inowrocław

31

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

32

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

33

Jednostka Rozwoju Spółdzielczego – Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej

Warszawa

34

KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Kraków

35

Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp.z o.o.

Bielany Wrocławskie

36

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Toruń

37

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

38

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Kraków

39

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

40

Meprozet Kościan S.A.

Kościan

41

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

Warszawa

42

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Brzeszcze

43

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.

Kraków

44

OPAKOMET S.A.

Kraków

45

Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o.

Warszawa

46

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.

Piastów

47

Pol-Mot Holding S.A.

Warszawa

48

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie

Warszawa

49

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Warszawa

50

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

51

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

52

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

53

Polskie Radio RDC S.A.

Warszawa

54

Polskie Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

55

Polskie Radio S.A.

Warszawa

56

Polskie Radio Szczecin S.A.

Szczecin

57

Polskie Tatry S.A.

Zakopane

58

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków

59

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

60

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

61

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Trzemeszno

62

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

63

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Stoisław

64

Radio Białystok S.A.

Białystok

65

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

66

Radio Katowice S.A.

Katowice

67

Radio Kielce S.A.

Kielce

68

Radio Koszalin S.A.

Koszalin

69

Radio Kraków S.A.

Kraków

70

Radio Lublin S.A.

Lublin

71

Radio Łódź S.A.

Łódź

72

Radio Merkury S.A.

Poznań

73

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

74

Radio Opole S.A.

Opole

75

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

76

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

77

Radio Zachód S.A.

Zielona Góra

78

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

79

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

Gdańsk

80

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

81

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

Polanica-Zdrój

82

SPOMASZ Bełżyce S.A.

Bełżyce

83

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Warszawa

84

Telewizja Polska S.A.

Warszawa

85

Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.

Zabrze

86

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

87

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

Krynica-Zdrój

88

Uzdrowisko Rabka S.A.

Rabka-Zdrój

89

Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

90

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

91

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

92

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

93

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

94

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

95

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

96

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Rudniki

97

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

98

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

Oleśnica

 

Załącznik 5. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA]

Załącznik Nr 5

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

2

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK Spółka Akcyjna

Kraśnik

3

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

4

LS AIRPORT SERVICES S.A.

Warszawa

5

MESKO Spółka Akcyjna

Skarżysko Kamienna

6

NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA

Bieruń

7

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

8

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o. o.

Poznań

9

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

10

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Warszawa

11

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

12

Stomil-Poznań S.A.

Poznań

13

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

14

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Bydgoszcz

 

Ponadto Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Załącznik 6. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załącznik Nr 6

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

I.

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

7

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

9

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

10

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

11

HUTMAR S.A.

Częstochowa

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

13

LS Airport Services S.A.

Warszawa

14

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

15

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

16

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

17

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

19

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

20

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

21

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” sp. z o.o.

Szczecin

22

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

23

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

24

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

25

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

26

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

27

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

28

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

29

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

30

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

31

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

32

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

 

II. Podmioty w upadłości:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AUTOSAN S.A. w upadłości

Sanok

2

CHMIEL POLSKI S.A. w upadłości

Lublin

3

Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

4

DOM POLSKI S.A. w upadłości w Ostravie

Ostrava 1 (R. Czeska)

5

Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości

Kraków

6

Fabryka Form Metalowych Formet S.A. w upadłości

Bydgoszcz

7

Fabryka Łączników Radom S.A. w upadłości

Siedlce

8

Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości

Leżajsk

9

Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości

Chorzów

10

Huta BATORY S.A. w upadłości

Chorzów

11

Huta Ostrowiec S.A. w upadłości

Ostrowiec Świętokrzyski

12

Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE SA w upadłości

Zawiercie

13

Jeleniogórska Przędzalnia Czesankowa ANILUX S.A. w upadłości

Jelenia Góra

14

Kama Foods S.A. w upadłości

Warszawa

15

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości

Warszawa

16

Kombinat Budowlany Kołobrzeg sp. z o.o. w upadłości

Bezpraw

17

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości

Wilków

18

KORONKI S.A. w upadłości

Brzozów

19

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości

Krosno

20

MAXER S.A. w upadłości

Poznań

21

METALCHEM Sp. z o.o. w upadłości

Annopol

22

Młyn Agregatowy Sp. z o.o. w upadłości

Kostrzyn nad Odrą

23

PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości

Nowy Targ

24

POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości

Pawłówko

25

Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości

Warszawa

26

Pralnia Centralna Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

27

Przedsiębiorstwo CERAMIX Sp. z o.o. w upadłości

Brześć Kujawski

28

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości

Lędziny

29

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o. w upadłości

Wągrowiec

30

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. w upadłości

Dzierżoniów

31

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości

Kielce

32

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości

Busko-Zdrój

33

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. w upadłości

Jędrzejów

34

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. w upadłości

Żywiec

35

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości

Ożarów Mazowiecki

36

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. w upadłości

Rzeszów

37

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości

Zgorzelec

38

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości

Kozłów

39

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości

Wola Rębkowska

40

Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku S.A. w upadłości

Płońsk

41

Przędzalnia Czesankowa WELDORO Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

42

Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości

Zawiercie

43

Stocznia Gdańska S.A. w upadłości

Gdańsk

44

Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Gdynia

45

STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

46

Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości

Szczecin

47

Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” S.A. w upadłości

Strzegom

48

Szczecińska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. w upadłości

Szczecin

49

Tłocznia Metali „Pressta” S.A. w upadłości

Bolechowo

50

Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMBUD” S.A. w upadłości

Tomaszów Lubelski

51

Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości

Gdańsk

52

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości

Mielec

53

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości

Mielec

54

Zakłady Elektroniczne „WAREL” Spółka Akcyjna w upadłości

Warszawa

55

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości

Dzierżoniów

56

Zakłady Metalowe „ŁUCZNIK” S.A. w upadłości

Radom

57

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. w upadłości

Bydgoszcz

58

Zakłady Mięsne w Lublinie „LUBMEAT” S.A. w upadłości

Lublin

59

Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” S.A. w upadłości

Czarna Woda

60

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w upadłości

Leśna k. Lubania Śląskiego

61

Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. w upadłości

Kutno

62

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. w upadłości

Osiedle Niewiadów

63

Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości

Tomaszów Mazowiecki

64

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości (przemysł obronny)

Pionki

65

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości

Lublin

66

Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A. w upadłości

Suchedniów

 

III. Podmioty w likwidacji:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agroma Kutno Sp. z o.o. w likwidacji

Kutno

2

Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Sp. z o.o. w likwidacji

Zduńska Wola

3

Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT” w Warszawie Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

4

Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacji

Kaszewy Kościelne

5

Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

6

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji

Cieszyn

7

GEOPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o. w likwidacji

Gdańsk

8

Huta Jedność S.A. w likwidacji

Siemianowice Śląskie

9

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji

Katowice

10

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu w likwidacji

Tarnobrzeg

11

Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w likwidacji

Męcinka

12

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji

Świebodzin

13

Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji

Szczecin

14

METRON-SYSTEM Sp. z o.o. w likwidacji

Olsztyn

15

PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji

Nowa Sól

16

Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

17

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

18

Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Poznań

19

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji

Zambrów

20

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji

Tczew

21

Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji

Kazimierza Wielka

22

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o. w likwidacji

Otwock

23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w likwidacji

Puławy

24

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o.o. w likwidacji

Myszków

25

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Rybnik

26

Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Sp. z o.o. w likwidacji

Poznań

27

Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji

Dubie

28

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji

Kobyłka

29

Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji

Częstochowa

30

Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Rzeszów

31

Studio Filmowe Fenix Film Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

32

Techfilm Spółka z o.o. w likwidacji

Warszawa

33

Tradecom S.A. w likwidacji

Mielec

34

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

35

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

36

WISKORD S.A. w likwidacji

Szczecin

37

WITAR S.A. w likwidacji

Poznań

38

Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

39

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” S.A. w likwidacji

Andrychów

40

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna w likwidacji

Warszawa

41

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

42

Zakłady Mięsne w Kępnie SA w likwidacji

Kępno

43

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

44

Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji

Bielsko-Biała

45

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. w likwidacji

Iława

46

Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji

Korsze

 

IV. Podmioty nieprowadzące działalności:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we Włocławku w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Włocławek

2

Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. (nie prowadzenie działalności)

Racibórz

3

BEZETEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Bytom

4

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A. (nie prowadzi działalności)

Bielsko-Biała

5

BRZESKIAUTO S.A. w likwidacji

Warszawa

6

Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

7

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Wrocław

8

Eko-Rol-Serwis Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Czerwionka-Leszczyny

9

ELSTAR S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Stargard Szczeciński

10

ENERGOPOL-TRADE-INSTAL SA w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

11

Fabryka Radiatorów „Stąporków” S.A. (nie prowadzenie działalności)

Stąporków

12

Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Dąbrowa Górnicza

13

Interagri – Polska Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Gałowo

14

Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Sp. z o.o.(nie prowadzi działalności)

Warszawa

15

Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

16

KRZYWA S.A. (nie prowadzi działalności)

Legnica

17

LEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kamienna Góra

18

Lotnisko Łask Sp. z o.o.

Łask

19

Łódzki Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Widzew

20

Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Warszawa

21

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji

Wołczyn

22

PKS-IWOPOL Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skarżysko Kamienna

23

POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji

Gniezno

24

PORTY-ODRZAŃSKIE S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Opole

25

PREFBET SA (nie prowadzi działalności)

Katowice

26

PRO-AGRO S.A. (nie prowadzi działalności)

Kunów

27

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji „OSTROWIEC” S.A. po upadłości (nie prowadzi działalności)

Ostrowiec Św.

28

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inwestment – Polam Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

29

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Rozwoju INWEST-KOMPLEX Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Bydgoszcz

30

Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej PILTAR Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Piła

31

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów i Prefabrykatów Budowlanych „WIPRO” S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Siemianowice Śląskie

32

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BEPEBE Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Biała Podlaska

33

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego MIĘSPOL Sp. z o.o. w likwidacji

Bytom

34

Śląski Rynek Rolno-Przemysłowy w Będzinie S.A. (nie prowadzi działalności)

Będzin

35

TERRA-FINANCE S.A. w likwidacji

Poznań

36

TONSIL S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Września

37

Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Warszawa

38

Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” S.A. (po upadłości – nie prowadzi działalności)

Kurów

39

Zakłady Górniczo-Hutnicze „SABINÓW” S.A. (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

40

Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skawina

41

Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Zabrze

42

Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o.(nie prowadzi działalności)

Grodzisk Wielkopolski

43

Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Witaszyczki

44

ZMK S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

 

Ponadto Departament nadzoruje spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Załącznik 7. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO]

Załącznik Nr 7

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

Warszawa

2

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bielsko-Biała

3

ARELAN S.A.

Łódź

4

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Bielsko-Biała

5

BINGO CENTRUM Sp. z o.o.

Katowice

6

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary

7

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

8

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

9

CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN

Warszawa

10

Centrum Handlowe Wschód S.A.

Warszawa

11

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.

Kielce

12

Chłodnia Białystok S.A.

Białystok

13

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.

Szczecin

14

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Wrocław

15

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Wrocław

16

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

Wrocław

17

DRAGMOR Sp. z o.o.

Kraków

18

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Katowice

19

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

20

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” sp. z o.o.

Łódź

21

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Bydgoszcz

22

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

23

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A.

Bielsk Podlaski

24

Fabryka Szlifierek „FAS Głowno” Sp. z o.o.

Głowno

25

FAGUM-STOMIL S.A.

Łódź

26

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie

Koszalin

27

Fundacja – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”

Warszawa

28

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Warszawa

29

Fundacja „Fundusz Współpracy”

Warszawa

30

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Warszawa

31

Fundacja „POMOC” w likwidacji

Poznań

32

Fundacja „Progress and Business”

Kraków

33

Fundacja „Promocja Polska”

Warszawa

34

Fundacja „Wiecznej Pamięci”

Warszawa

35

Fundacja Agencja Rozwoju Komunalnego w likwidacji

Warszawa

36

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Kraków

37

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź

38

Fundacja GPW

Warszawa

39

Fundacja Kultury

Warszawa

40

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Warszawa

41

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa

42

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej w likwidacji

Warszawa

43

Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

44

Fundacja Polskie Centrum Produktywności

Warszawa

45

Fundacja Pomocy Akcjonariatowi Pracowniczemu

Białka

46

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Warszawa

47

FUNDACJA PRACOWNICZA FSO w likwidacji

Warszawa

48

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Warszawa

49

Fundacja Restrukturyzacji POLTEGOR – projekt

Wrocław

50

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Puck

51

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Suwałki

52

Fundacja Rozwoju Rynku i Własności im. Stanisława Małachowskiego i Piotra Drzewieckiego

Warszawa

53

Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego w likwidacji

Warszawa

54

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa

55

Fundacja Rozwoju Systemu Finansowego w likwidacji

Warszawa

56

Fundacja Rozwoju Turystyki „TOURIN” w likwidacji

Warszawa

57

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Warszawa

58

Fundacja Społeczności Giełdowych

Warszawa

59

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

60

Fundacja Wspierania Prywatyzacji P.P. Cukr. „Dobrzelin” w Dobrzelinie

Dobrzelin

61

Fundacja Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Dostaw Eksportowych Wytwórni Materiałów Budowlanych Fabex-Zremb

Warszawa

62

FUNDACJA WSPOMAGANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI w likwidacji

Warszawa

63

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Warszawa

64

Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Olsztyn

65

INOFAMA S.A.

Inowrocław

66

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

67

Jednostka Rozwoju Spółdzielczego – Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej

Warszawa

68

KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Kraków

69

Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp.z o.o.

Bielany Wrocławskie

70

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Kraków

71

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka

72

LUBINEX Sp. z o.o.

Lubin

73

Małopolski Rynek Hurtowy SA

Tarnów

74

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.

Krasne

75

Meprozet Kościan S.A.

Kościan

76

METRON-NIGA Sp. z o.o.

Kraków

77

METRON-TERM Sp. z o.o.

Toruń

78

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

Warszawa

79

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Brzeszcze

80

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.

Kraków

81

OPAKOMET S.A.

Kraków

82

Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o.

Warszawa

83

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.

Piastów

84

PKS Mrągowo Sp. z o.o.

Mrągowo

85

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Rzeszów

86

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów

Biała Podlaska

87

POLBUS-PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wrocław

88

Pol-Mot Holding S.A.

Warszawa

89

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie

Warszawa

90

Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Warszawa

91

Polska Fundacja Promocji Kadr

Warszawa

92

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Szczecin

93

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

94

Polskie Radio RDC S.A.

Warszawa

95

Polskie Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

96

Polskie Radio S.A.

Warszawa

97

Polskie Radio Szczecin S.A.

Szczecin

98

Polskie Tatry S.A.

Zakopane

99

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

100

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków

101

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

102

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Dębica

103

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna

Częstochowa

104

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Przemyśl

105

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Lubliniec

106

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Ostrowiec Świętokrzyski

107

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski

108

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Zielona Góra

109

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o.

Zalesie

110

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Nida” Sp. z o.o.

Warszawa

111

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A

Katowice

112

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o.

Białystok

113

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.

Warszawa

114

Radio Białystok S.A.

Białystok

115

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

116

Radio Katowice S.A.

Katowice

117

Radio Kielce S.A.

Kielce

118

Radio Koszalin S.A.

Koszalin

119

Radio Kraków S.A.

Kraków

120

Radio Lublin S.A.

Lublin

121

Radio Łódź S.A.

Łódź

122

Radio Merkury S.A.

Poznań

123

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

123

Radio Opole – S.A.

Opole

125

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

126

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

127

Radio Zachód S.A.

Zielona Góra

128

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A.

Legnica

129

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.

Elbląg

130

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Radom

131

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

132

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

Polanica-Zdrój

133

SPOMASZ Bełżyce S.A.

Bełżyce

134

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

Bydgoszcz

135

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Warszawa

136

Telewizja Polska S.A.

Warszawa

137

Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.

Zabrze

138

TEXTILIMPEX Sp. z o.o.

Łódź

139

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

Krynica-Zdrój

140

Uzdrowisko Rabka S.A.

Rabka-Zdrój

141

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Wałbrzych

142

WARS S.A.

Warszawa

143

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Bronisze

144

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

145

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Tulce

146

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

147

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

148

Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO-AGD” Sp. z o.o.

Skarżysko-Kamienna

149

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.

Krasnystaw

150

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o.

Łódź

151

Zakłady Chemiczne „JELCHEM” S.A.

Jelenia Góra

152

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Rudniki

153

Zakłady Kórnickie

Kórnik

154

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

Oleśnica

155

Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.

Łódź

156

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

Zielona Góra

 

Załącznik 8. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK STRATEGICZNYCH]

Załącznik Nr 9

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK STRATEGICZNYCH

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

2

BondSpot S.A.

Warszawa

3

DALMOR S.A.

Gdynia

4

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

5

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.

Grzybów

6

GRUPA AZOTY S.A.

Tarnów

7

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Puławy

8

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Police

9

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

10

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

11

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

12

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Toruń

13

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

14

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

15

MESKO Spółka Akcyjna

Skarżysko Kamienna

16

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

17

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o. o.

Poznań

18

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

19

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

20

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Warszawa

21

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

22

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Warszawa

23

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

23

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

25

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

26

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

27

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

28

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Trzemeszno

29

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Stoisław

30

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

Gdańsk

31

Stomil-Poznań S.A.

Poznań

32

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

33

Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

34

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A.

Chorzów

35

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Bydgoszcz

 

Załącznik 9. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH]

Załącznik Nr 8

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1