REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 21

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 10 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury opracowywania, opiniowania i uzgadniania w Ministerstwie Skarbu Państwa projektów dokumentów rządowych oraz wewnętrznych aktów prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie procedury opracowywania, opiniowania i uzgadniania w Ministerstwie Skarbu Państwa projektów dokumentów rządowych oraz wewnętrznych aktów prawnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) komórka zainteresowana – komórkę organizacyjną inną niż komórka wiodąca, której zakres zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa pozostaje w związku z zakresem projektu dokumentu rządowego albo projektu wewnętrznego aktu prawnego, wskazywaną w procesie uzgodnień przez komórkę wiodącą;”,

b) dodaje się pkt 15–16 w brzmieniu:

„15) system EZD – system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, służący do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego Ministerstwa;

16) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – osoba wyznaczona przez Ministra, do zadań której należy opracowanie, wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Ministerstwie.”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Biura Audytu i Kontroli – w przypadku, gdy projektowany dokument rządowy MSP zmienia lub uchyla akt prawny znajdujący się w wykazie aktów prawnych, charakterystycznych dla specyfiki działania MSP, sporządzonym przez pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu nr 28 Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Skarbu Państwa.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Biuro Audytu i Kontroli ocenia i parafuje projekt dokumentu rządowego MSP w zakresie informacji o zdarzeniach korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem projektowanych przepisów.”;

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórka wiodąca przedkłada uzgodniony i, o ile jest to wymagane, parafowany przez Departament Prawny, Departament Budżetu i Finansów lub Biuro Audytu i Kontroli, projekt dokumentu rządowego MSP do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, a po uzyskaniu tej akceptacji, przekazuje projekt dokumentu rządowego MSP do biura Ministra. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra oba jego egzemplarze, sporządzone w formie papierowej, Biuro Ministra pieczętuje urzędową pieczęcią Ministra z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden z egzemplarzy rozporządzenia przechowuje Biuro Ministra. Drugi egzemplarz, parafowany przez komórkę wiodącą oraz Departament Prawny, Biuro Ministra przekazuje do komórki wiodącej.”;

5) w § 26 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej, przygotowane przez Departament Prawny, w przypadku gdy komórka wiodąca o taką opinię wystąpiła,”,

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) oświadczenie o spójności projektowanych przepisów z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami prawnymi, odpowiadaniu standardom kontroli zarządczej oraz informację o zdarzeniach korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem projektowanych przepisów.”;

6) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórka wiodąca uzgadnia projekt wewnętrznego aktu prawnego z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi. Uzgodnienia prowadzi się w systemie EZD.”;

7) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórka wiodąca przesyła uzgodniony z zainteresowanymi komórkami projekt wewnętrznego aktu prawnego do:

1) Departamentu Budżetu i Finansów, o ile może on powodować skutki finansowe dla budżetu Ministerstwa, w celu uzyskania opinii w zakresie zabezpieczenia środków finansowych;

2) Biura Audytu i Kontroli, o ile dotyczy on aktów prawnych objętych Wykazem aktów prawnych, charakterystycznych dla specyfiki działania Ministerstwa, które z racji przedmiotu regulacji mogą powodować zagrożenie wystąpienia działań korupcyjnych, ustalonym przez pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, w celu uzyskania opinii w zakresie zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem projektowanych przepisów;

3) Departamentu Prawnego w celu uzyskania opinii prawnej oraz parafowania projektu.

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W piśmie przekazującym projekt wewnętrznego aktu prawnego wskazuje się komórki organizacyjne, z którymi projekt został wcześniej uzgodniony, z zastrzeżeniem § 27 ust. 5.”;

8) w § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Komórka wiodąca przekazuje do podpisu Ministrowi, za pośrednictwem Biura Ministra:

1) notatkę zawierającą informacje o przebiegu procesu uzgodnień, zaakceptowaną przez właściwego członka kierownictwa, wraz z jednym egzemplarzem projektu wewnętrznego aktu prawnego, w postaci papierowej;

2) projekt wewnętrznego aktu prawnego w formacie XML, zaakceptowany przez dyrektora komórki wiodącej oraz właściwego członka kierownictwa, załączony w systemie EZD.

2. Brak parafowanego tekstu ujednoliconego, o którym mowa § 28 ust. 2, lub oświadczenia, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 2 lit. d, stanowi podstawę dla zatrzymania przesyłanego dokumentu w Biurze Ministra, przed przedłożeniem do podpisu Ministrowi, do czasu ich niezwłocznego uzupełnienia.

3. Przedłożenie projektu wewnętrznego aktu prawnego do podpisu Ministra, do którego nie dołączono dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy komórka wiodąca wskaże pisemnie okoliczności, które uniemożliwiły opracowanie tych dokumentów.

4. Po podpisaniu przez Ministra projektu wewnętrznego aktu prawnego, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 1, opieczętowuje się go urzędową pieczęcią Ministra z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Biuro Ministra ewidencjonuje i przechowuje oryginały wewnętrznych aktów prawnych.

6. Czynności związane z ogłoszeniem i udostępnianiem wewnętrznych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Ministra Skarbu Państwa prowadzi Biuro Ministra we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej.”;

9) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Biuro Ministra przekazuje projekt dokumentu rządowego do komórki wiodącej, która po założeniu sprawy udostępnia w systemie EZD projekt komórkom zainteresowanym, wskazując im termin na przedstawienie stanowiska.”;

10) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Komórka wiodąca przygotowuje stanowisko Ministra do projektu dokumentu rządowego, z uwzględnieniem stanowisk komórek zainteresowanych.

2. Skierowanie projektu dokumentu rządowego do uzgodnień z komórkami zainteresowanymi następuje poprzez jego udostępnienie w systemie EZD.

3. Komórka zainteresowana, której udostępniono projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania jest zobowiązana do przekazania w systemie EZD stanowiska, zaakceptowanego przez dyrektora komórki zainteresowanej, w terminie wskazanym przez komórkę wiodącą.

4. Komórka wiodąca, z uwzględnieniem stanowisk komórek zainteresowanych:

1) w przypadku uwag lub opinii – przygotowuje na podpis Ministra pismo zawierające uwagi lub opinie do projektu dokumentu rządowego albo

2) w przypadku braku uwag i opinii – sporządza na projekcie dokumentu rządowego adnotację „bez uwag”, co oznacza zakończenie sprawy na danym etapie.

5. Pismo, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, komórka wiodąca przedkłada do podpisu Ministra lub upoważnionego członka Kierownictwa.

6. Komórka wiodąca niezwłocznie po podpisaniu pisma, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przesyła je właściwemu organowi administracji rządowej.

7. Dokumenty związane z opiniowaniem projektu dokumentu rządowego przechowywane są w komórce wiodącej.

8. Wszelkie dokumenty w postaci papierowej, dotyczące projektu dokumentu rządowego, powinny być odwzorowane w formie elektronicznej w systemie EZD (w formacie .pdf lub .doc).”;

11) w § 34 ust. 1–5 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Przygotowanie materiałów i stanowisk Ministra na posiedzenia komitetów Rady Ministrów lub Rady Ministrów koordynuje Biuro Ministra.

2. Projekt dokumentu rządowego kierowanego do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów lub Radę Ministrów Biuro Ministra – po założeniu sprawy w systemie EZD – udostępnia komórce wiodącej.

3. Komórka wiodąca, w uzgodnieniu z komórkami zainteresowanymi, opracowuje projekt stanowiska Ministra wobec projektu dokumentu rządowego rozpatrywanego przez komitety Rady Ministrów lub Radę Ministrów. § 32 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Ostateczny tekst stanowiska Ministra wobec projektu dokumentu rządowego rozpatrywanego przez:

1) komitety Rady Ministrów, komórka wiodąca przedkłada do podpisu właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa;

2) Radę Ministrów, komórka wiodąca przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa do parafowania i następnie przekazuje do akceptacji Ministrowi.

5. W przypadku gdy stanowisko Ministra do projektu dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera uwag ani opinii, komórka wiodąca:

1) sporządza notatkę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, albo

2) umieszcza na opiniowanym dokumencie adnotację „bez uwag”, wraz z podpisem dyrektora, gdy spełniony jest choć jeden z poniższych warunków:

a) opiniowany dokument jest rozpatrywany w trybie obiegowym,

b) opiniowany dokument stanowi materiał uzupełniający lub autopoprawkę do zaopiniowanego wcześniej projektu dokumentu rządowego.”;

12) użyte w § 3 w ust. 3 w pkt 3 oraz w § 4 w pkt 1 zarządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyrazy „Departament Analiz” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadkach wyrazami „Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju”;

13) użyte w § 3 w ust. 5, w § 5, w § 7 w ust. 3, w § 8 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 3, w § 16 w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4, w § 18 ust. 2 i ust. 3, w § 20 w ust. 2, 5, 7, 9 pkt 1 i ust. 10, w § 21 w ust. 1 we wstępie do wyliczenia i w pkt 2, w ust. 3, w ust. 4 w pkt 2, w ust. 5, w ust. 6 i w ust. 7, w § 25 pkt. 2, w § 26 ust. 3, w § 27 ust. 3 w § 28 w ust. 3, oraz w § 33 zarządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyrazy „Departament Prawny i Procesowy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadkach wyrazami „Departament Prawny”;

14) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

15) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW RZĄDOWYCH POD OBRADY STAŁEGO KOMITETU RADY MINISTRÓW ORAZ RADY MINISTRÓW]

Załączniki do Zarządzenia Nr 21 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 10 czerwca 2016 r. (poz. 21)

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 24 stycznia 2014 r.

INSTRUKCJA PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW RZĄDOWYCH POD OBRADY STAŁEGO KOMITETU RADY MINISTRÓW ORAZ RADY MINISTRÓW

1. Komórka wiodąca przekazuje do Biura Ministra projekt dokumentu rządowego wnoszonego do rozpatrzenia przez RM/KRM zgodnie z poniższym schematem:

do rozpatrzenia przez RM:

– oryginał pisma przewodniego kierowanego do Sekretarza RM, 45 kopii wnoszonego dokumentu oraz 1 płytę CD (z PDF i WORD), lub w przypadku obszernych dokumentów

– oryginał pisma przewodniego kierowanego do Sekretarza RM, 10 kopii wnoszonego dokumentu oraz 35 płyt CD (z PDF i WORD).

W przypadku dokumentów niejawnych przekazywanych pod obrady RM, ich ilość każdorazowo ustalana jest przez Biuro Ministra w Departamencie RM w KPRM.

do rozpatrzenia przez KRM:

– oryginał pisma przewodniego kierowanego do Sekretarza KRM, 40 kopii wnoszonego dokumentu oraz 1 płytę CD (z PDF i WORD), lub w przypadku obszernych dokumentów:

– oryginał pisma przewodniego kierowanego do Sekretarza KRM, 7 kopii wnoszonego dokumentu, 33 płyty (format dowolny, ale chociaż jedna płyta z PDF – oznaczona)

W przypadku dokumentów niejawnych przekazywanych pod obrady KRM:

– oryginał pisma przewodniego kierowanego do Sekretarza KRM, 30 kopii wnoszonego dokumentu, lub w przypadku obszernych dokumentów:

– oryginał pisma przewodniego kierowanego do Sekretarza KRM, 5 kopii wnoszonego dokumentu oraz 25 płyt CD.

Projekt aktu normatywnego musi być opatrzony podpisem „za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym”.

2. Płyta CD – o której mowa w pkt. 1, powinna być odzwierciedleniem wersji papierowej oraz powinna zawierać:

a) przedkładany projekt dokumentu w jednym pliku zawierającym w kolejności: tekst normatywny potwierdzony za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym, uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji,

b) dodatkowe dokumenty tj.: protokół rozbieżności, tabelaryczne zestawienie przepisów prawa UE i projektowanych przepisów prawa krajowego w przypadku projektów implementujących prawo UE,

c) kolejne wersje przedkładanych dokumentów (kolejne Nowe Teksty lub autopoprawki) – np. w oparciu o zalecenia komitetu.

3. Pismo przewodnie kierujące dokument do rozpatrzenia, musi zawierać potwierdzenie zgodności wersji papierowej przekazanej pod obrady z jej wersją zapisaną na płycie CD.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 24 stycznia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
  • Data wejścia w życie: 2016-06-10
  • Data obowiązywania: 2016-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA