REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania i odbioru analiz w procesie prywatyzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania i odbioru analiz w procesie prywatyzacji, zmienionym zarządzeniem Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 września 2011 r., zarządzeniem Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Projekt Umowy, a także projekt zmiany Umowy przygotowuje Departament prowadzący prywatyzację. Projekt Umowy i projekt zmiany Umowy opiniowany jest przez Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju, w szczególności w zakresie przedmiotu Umowy i zmiany terminu jej wykonania.

2. Odbioru zleconych Analiz dokonuje Komisja do spraw odbioru zleconych Analiz.

3. Komisję do spraw odbioru zleconych Analiz, powołuje nie później niż w Dniu wykonania Umowy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju, z upoważnienia Ministra Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

4. Dyrektor Departamentu prowadzącego prywatyzację przekazuje Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju pisemną informację o dacie zawarcia Umowy albo wystąpieniu z żądaniem wykonania aktualizacji zamówionego Dzieła lub zamówionych Dzieł w terminie umożliwiającym powołanie Komisji do spraw odbioru zleconych Analiz, nie później jednak niż w Dniu wykonania Umowy albo żądania wykonania aktualizacji zamówionego Dzieła lub zamówionych Dzieł.

5. Niezwłocznie po powołaniu Komisji do spraw odbioru zleconych Analiz, Sekretarz Komisji przekazuje każdemu z Członków Komisji, w formie elektronicznej, informację o dacie powołania Komisji do spraw odbioru zleconych Analiz, jej składzie i zakresie prac.

6. Obsługę kancelaryjną Komisji do spraw odbioru zleconych Analiz zapewnia Departament ZarządzaniaStrategicznego i Rozwoju.

7. Komisja do spraw odbioru zleconych Analiz kończy pracę wraz z przyjęciem protokołu Odbioru.”;

2) w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Sekretarz Komisji przedkłada do podpisu każdemu z Członków Komisji oświadczenie Członka Komisji do spraw odbioru zleconych Analiz, zwane dalej „oświadczeniem”, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Członek Komisji, o którym mowa w ust. 8, zostaje wcześniej zapoznany z treścią niniejszego zarządzenia oraz zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w Ministerstwie Skarbu Państwa.”;

3) użyte w § 2 w pkt 11, w § 3 w ust. 3, w § 4 w ust. 2, w ust. 3, w ust. 4 i w ust. 5, w § 6 w ust. 2, w ust. 3, w ust. 7, w ust. 8, w ust. 12 i w ust. 13, w § 7 w ust. 1 oraz w § 8 w ust. 6 i w ust. 13 w pkt 1 zarządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyrazy „Departament Analiz” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadkach wyrazami „Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju”;

4) w załączniku Nr 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5. znam i stosuję się do Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych wprowadzonych zarządzeniem Nr 30 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2013 r. ponadto, zobowiązuję się do każdorazowego informowania Przewodniczącego Komisji w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej mieć niekorzystny wpływ na przebieg lub ocenę procesu odbioru zleconych Analiz.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1902).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
  • Data wejścia w życie: 2016-07-05
  • Data obowiązywania: 2016-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA