Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 3 poz. 10

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 lutego 2008 r.

w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wdraża się wymagania techniczno-obronne dla infrastruktury drogowej, objętej przygotowaniami obronnymi, określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wymagania techniczno-obronne w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa przy projektowaniu dróg i obiektów mostowych, określone w załączniku nr 1, uwzględnia się na etapie budowy nowych dróg i obiektów inżynierskich, planowanych do objęcia przygotowaniami obronnymi.

§ 3

Wymagania techniczno-obronne w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa przy użytkowaniu dróg i obiektów mostowych, określone w załączniku nr 2, uwzględnia się na etapie wyznaczania dróg o znaczeniu obronnym i przygotowywania tras dla potrzeb transportowych wojsk, a także wyznaczania odcinków i obiektów nienormatywnych oraz planowania odbudowy w przypadku zniszczeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH]

Załączniki do zarządzenia nr 11 Ministra Infrastruktury
z dnia 4 lutego 2008 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

 

Lp.

Wyszczególnienie

jm.

Infrastruktura drogowa objęta przygotowaniami obronnymi

 

PSDP1)

USDP2)

1

Minimalna klasa drogi

G

D

2

Prędkość projektowa

km/h

50

40

3

Minimalna szerokość drogi dla ruchu jednej kolumny

m

7,003)

5,00

 

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów kołowych3)

m

7,00

6,50

 

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów gąsienicowych (mieszanych)

m

8,003)

4

Minimalny promień łuku kołowego w planie drogi (łuku poziomego)

– przy pochyleniu poprzecznym drogi 7%

– przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90°

m


80

20
50
12

5

Maksymalne pochylenie niwelety drogi – pochylenie podłużne

%

9

10

6

Minimalny promień krzywej wypukłej niwelety drogi (łuku pionowego wypukłego) Minimalny promień krzywej wklęsłej niwelety drogi (łuku pionowego wklęsłego)

m

1 500

1 000

600

600

7

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu kołowego

kN/oś

100

804)

100

804)

8

Wysokość skrajni drogi

m

4,60

4,50

9

Minimalna nośność obiektu mostowego

MLC5)

150/100

150/100

 

 

1) PSDP– podstawowa sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

– centralne drogi o znaczeniu obronnym,

– trasy drogowe dla potrzeb Wsparcia Państwa – Gospodarza (HNS),

– trasy drogowe do przyjęcia Sojuszniczych Sit Wzmocnienia (SSW).

2) USDP – uzupełniająca sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

– uzupełniające drogi o znaczeniu obronnym,

– planowane objazdy aglomeracji miejskich i dużych węzłów komunikacyjnych,

– inną infrastrukturę drogową przygotowaną do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.

3) Sumaryczna szerokość dwupasmowej jezdni z poboczami.

4) Dopuszcza się przy przebudowie lub remoncie drogi.

5) Klasa MLC (Military Load Class) – wojskowa klasyfikacja obciążenia – jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów: w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach.

Załącznik 2. [WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

 

Lp.

Wyszczególnienie

jm.

Infrastruktura drogowa objęta przygotowaniami obronnymi

PSDP1)

USDP2)

1

Minimalna klasa drogi

G

D

2

Prędkość projektowa

km/h

50

30

3

Minimalna szerokość drogi dla ruchu jednej kolumny3)

m

6,00

5,00

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów kołowych3)

m

7,00

6,50

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów gąsienicowych (mieszanych)

m

8,003)

4

Minimalny promień łuku kołowego w planie drogi (łuku poziomego):

– przy pochyleniu poprzecznym drogi 7%

– przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90°

– przy zmianie kierunku drogi o więcej niż 90°

m


80

20
30
12
254)

5

Maksymalne pochylenie niwelety drogi – pochylenie podłużne

%

9

12

6

Minimalny promień krzywej wypukłej niwelety drogi (łuku pionowego)5) Minimalny promień krzywej wklęsłej niwelety drogi (łuku pionowego)5)

m

1 000

500

600

250

7

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu kołowego

kN/oś

100

80

8

Wysokość skrajni drogi6)

m

4,50

4,50

9

Minimalna nośność obiektu mostowego

MLC7)

60/45

60/45

10

Przepustowość drogi8):

– w terenie płaskim

– w terenie płaskim i falistym

poj./dobę

 

6 000

2 100

 

4 500

700

 

 

1) PSDP – podstawowa sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

– centralne drogi o znaczeniu obronnym,

– trasy drogowe dla potrzeb Wsparcia Państwa – Gospodarza (HNS),

– trasy drogowe do przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia (SSW).

2) USDP– uzupełniająca sieć dróg publicznych objęta przygotowaniami obronnymi, do której zalicza się:

– uzupełniające drogi o znaczeniu obronnym,

– planowane objazdy aglomeracji miejskich i dużych węzłów komunikacyjnych,

– inną infrastrukturę drogową przygotowaną do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.

3) Sumaryczna szerokość dwupasowej jezdni z poboczami.

4) Wg normy obronnej NO-06-A054 łuk powinien być dodatkowo oznakowany jako przeszkoda.

5) Przyjęte wartości wynikają z potrzeby zabezpieczenia przemieszczenia związków taktycznych, operacyjnych i pododdziałów.

6) Przyjęto wg umowy standaryzacyjnej NATO – STANAG 2021 „Wojskowe obliczenia klasyfikacji mostów, promów, tratw i pojazdów”.

7) Klasa MLC (Military Load Class) – wojskowa klasyfikacja obciążenia – jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów: w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach.

8) Przyjęto dla celów planowania przemieszczenia, wartości wyrażono w pojazdach umownych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-02-07
  • Data wejścia w życie: 2008-02-07
  • Data obowiązywania: 2008-02-07
  • Dokument traci ważność: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe